Ekofisk er et petroleumsfelt i blokk 2/4 lengst sør i den norske del av Nordsjøen, 290 km fra den norske kyst og 350 km fra den britiske. Var verdens største petroleumsfelt til havs da det ble oppdaget i 1969; det består av et inntil 200 m mektig olje- og gassførende kalksteinslag ca. 3000 m under havbunnen og har en utstrekning på 13 x 37 km. Reservoarberegningene har variert helt siden feltet ble funnet. Opprinnelige utvinnbare reserver i Ekofisk-feltet er pr. 2015 beregnet til 545,6 mill. Sm3 olje, 158,8 mrd. Sm3 gass og 14,5 mill. tonn NGL. Gjenværende reserver beregnes pr. 2015 til 86,5 mill. Sm3 olje, 14,4 mrd. Sm3 gass og 1,2 mill. tonn NGL

Utbyggingen av Ekofiskområdet har skjedd i seks faser, produksjonsstart var i 1971. Følgende felt er i produksjon pr. 2016: Ekofisk, Eldfisk og Embla. Feltene Cod, Albuskjell, Edda og Vest-Ekofisk stanset produksjonen i 1998, i forbindelse med åpningen av Ekofisk II.  Tor stanset produksjonen i desember 2015. Totalt 29 plattformer er plassert i området. Oljen fraktes gjennom Norpipe-rørledning til Teesside i Storbritannia, mens gassen blir ilandført gjennom Norpipe-rørledning til Emden i Tyskland. ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør. Ekofisk-senteret tar også imot olje fra Valhall, Hod, Gyda og Ula. Driftsorganisasjonen for Ekofisk-området er lagt til Stavanger, hovedforsyningsbase er Phillipsbasen i Tananger. Totale investeringer ventes å bli ca. 186 mrd. 2009-kroner.

Norske myndigheter gav for første gang konsesjoner for leting etter petroleum i Nordsjøen i 1965. En rekke selskaper satte straks i gang prøveboringer, men ikke før i 1969 så man resultater. Etter 32 så å si tørre hull – det var bare funnet beskjedne mengder kondensat på Cod og noen viktige dråper olje i det som siden ble Balderfeltet – var man i ferd med å utsette videre boring. Phillips Petroleum fikk imidlertid ikke leid ut boreriggen Ocean Viking og fortsatte boringen utover høsten 1969 da de støtte på Ekofiskreservoaret. Dette var verdens største petroleumsfelt til havs da det ble oppdaget, og det fikk umiddelbart stor praktisk og symbolsk betydning for virksomheten på norsk kontinentalsokkel og for Norge som petroleumsprodusent. «Ekofisk forandret Philips og Ekofisk forandret Norge», er det sagt.

Feltutbyggingen skjedde i flere faser. I den første fasen benyttet man en oppjekkbar plattform, men de store olje- og gassmengdene nødvendiggjorde etter hvert omfattende bunnfaste installasjoner og transport i rør. Ettersom havdybden ikke er større enn 70–80 m, baserte man seg i hovedsak på å videreføre byggeteknikken fra Mexicogolfen; understell ble bygd i stål, og det ble bygd flere plattformer med hver sine oppgaver. Betong som byggemateriale i plattformkonstruksjoner ble også introdusert; den såkalte Ekofisktanken (Ekofisk T) bestod av flere tanker omgitt av en bølgebryter. Det hadde aldri tidligere vært foretatt så store utbygginger på slike havdyp, og Phillips-gruppen måtte løse mange problemer, ikke minst i forbindelse med uvante vind- og bølgeforhold. Norsk næringsliv påtok seg også store oppgaver, noe som skaffet Norge et solid fotfeste innenfor petroleumsvirksomheten; norske løsninger, integrerte plattformer på betongsøyler, dominerte etter en tid norsk sokkel. Det ble etter hvert funnet en rekke større og mindre felt i det som fikk navnet Ekofisk-området. Disse ble koblet opp mot Ekofisk-senteret, som dermed ble mer omfattende, og som beregnes å få en langt lengre levetid enn opprinnelig planlagt. Anleggene kan tenkes å være i produksjon til henimot midten av 2000-tallet.

Fase 1. I perioden 1971–74 ble det produsert råolje fra fire brønner ved hjelp av undervannsbrønnhoder. Som midlertidig produksjonsplattform benyttet man den oppjekkbare plattformen Gulftide. Etter behandling om bord ble oljen ført gjennom undervannsledninger til to oppankrede fortøynings- og lastebøyer og videre om bord i tankskip. Gassen ble brent. Det ble produsert i alt 3,8 mill. tonn olje (28 mill. fat) i perioden.

Fase 2. Denne fasen omfattet utbygging av størstedelen av Ekofisk-senteret, der alle plattformer utenom Ekofisk T er fagverkskonstruksjoner i stål. Ekofisk T er en kombinert plattform og lagertank i betong. Den består av ni sylindriske betongtanker som hviler på et fundament og er omgitt av en gjennomhullet bølgebrytervegg. Ovenpå tankene er det montert et ståldekk som bærer prosessutstyr. Den er 92 m i diameter, 82 m høy og veier 235 000 tonn. Tankene rommer 135 000 tonn (1 mill. fat) råolje. Byggingen begynte i en tørrdokk i Jåttåvågen mellom Sandnes og Stavanger, og ble fullført i Hillevågen ved Stavanger. Tanken ble senere slept ut til Ekofisk og senket ned på bunnen (1973). Hovedkonstruktør var det franske firmaet Doris, med Norwegian Contractors som hovedentreprenør. Ekofisk T betydde et gjennombrudd for betongkonstruksjoner i offshore petroleumsvirksomhet. Tre boreplattformer, A (Alpha), B (Bravo) og C (Charlie), tjente som boreplattformer under boring av produksjonsbrønner, og som plattformer for montering av brønnhoder og annet nødvendig utstyr under produksjonsfasen. A er plassert et stykke sør for selve Ekofisk-senteret, B et stykke nordenfor. Det var på B det skjedde en utblåsning fra en av brønnene under overhaling i april 1977 (Bravo-ulykken). Flere andre plattformer, bl.a. terminalplattformen FTP (Field Terminal Platform), innkvarteringsplattformen Q (Quarter Platform) og pumpeplattformen P ble installert i denne fasen.

Fase 3. Denne fasen omfattet legging av olje- og gassrørledninger til hhv. Teesside (1975) og Emden (1977) (se Norpipe) med trykkøkningsplattformer og terminaler (Emden-terminalen, Teesside-terminalen), samt stålplattformer på Cod, Tor og Vest-Ekofisk og rørledninger fra disse til Ekofisk-senteret. Dessuten bygging av en mottakerplattform (R) og montering av utstyr på Ekofisk T og pumpeplattformen (P).

Fase 4. Godkjenning for fjerde utbyggingsfase ble gitt i 1975. Denne fasen omfattet bygging av en boligplattform, Ekofisk Hotel, ved Ekofisk-senteret, samt utbygging av feltene Albuskjell, Edda og Eldfisk. Albuskjell ble bygd ut med to stålplattformer, Edda med én. Her veltet boligplattformen Alexander L. Kielland 27. mars 1980 med tap av 123 menneskeliv. Eldfisk ble utstyrt med to bore- og produksjonsplattformer samt en terminalplattform

Fase 5. Denne fasen er et resultat av ønsket om å øke utvinningsgraden i Ekofisk-feltet. For å opprettholde reservoartrykket slik at man kunne øke utvinningsgraden, ble det bygd en vanninjeksjonsplattform. Denne kom i drift i 1987. Vanninjeksjonskapasiteten på feltet er senere flere ganger blitt utvidet, og er i dag på over 800 000 fat/dag. Embla-feltet ble vedtatt utbygd i 1990 og hadde produksjonsstart i 1993.

Ekofisk 2. I 1994 godkjente Stortinget planene for utbygging som sikrer fortsatt drift på Ekofisk. Utvinningstillatelsen og Norpipes transporttillatelse ble samtidig forlenget ut 2028. Et nytt Ekofisk-senter med ny bore- og produksjonsplattform (Ekofisk 2/4 X) og ny plattform for prosessering og transport (Ekofisk 2/4 J) ble åpnet høsten 1998. Sistnevnte plattform har prosesseringskapasitet på 41 600 m3 olje, 21,2 mill. m3 gass og 31 800 m3 vann i døgnet. En ny produksjons- og prosessplattform (Ekofisk M) ble installert i 2007. De nye plattformene er konstruert for å tåle opp til 20 meters innsynkning, er beregnet for 30 års drift, og skal erstatte alle de gamle plattformene. Utbyggingen kostet ca. 17 mrd. kroner. Totalt vil etter hvert 14 plattformer på norsk side og 2 plattformer på britisk side stenges ned.

I 1984 oppdaget man at havbunnen ved Ekofisk hadde sunket. Det skyldtes at krittbergarten i reservoaret ble sammenpresset etter hvert som gass og olje ble utvunnet. Under selve Ekofisk var innsynkningen 3 m, ved Vest-Ekofisk 0,6 m. De andre feltene var ikke berørt. For å stå imot hundreårsbølgen ble derfor alle stålplattformene på Ekofisk-senteret hevet (1987) med 6 m ved hjelp av 100 hydrauliske jekker, hver med en løftekapasitet på 600 tonn. Deretter ble det montert forlengelsesstykker på de ialt 44 plattformbena. Rundt Ekofisk T ble det installert en beskyttelsesvegg. Innsynkningen har fortsatt og er nå rundt 7 meter. De nye plattformene, som kom i drift 1998, er bygd for å tåle opp til 20 m innsynkning. I 2003 ble utbyggingsprosjektet Ekofisk Vekst godkjent. Prosjektet har til hensikt å øke utvinningen fra Ekofisk med 182 mill. fat oljeekvivalenter. Utbyggingen består av en ny plattform, boring av 25 brønner, økt prosesskapasitet og legging av en el-kabel for felles strømforsyning.

Navnet Ekofisk er en konstruksjon; Phillips satte engelske fiskenavn på lovende strukturer (Anchovis, Brisling, Cod, Dace, Eel osv.), men slapp opp for navn på E og laget et «norsk» navn: Ekofisk.

Ekofisk har hatt status som teknisk-industrielt kulturminne fra 2005. Det betyr at alt om «offshore-byen» som har betydning for ettertidens kunnskap om olje- og gassepoken i Norge, blir dokumentert. Norsk Oljemuseum i Stavanger har det faglige ansvar for prosjektet. Det var opprinnelig Oljedirektoratet som ba Phillips Petroleum Co. om å sette i gang et forprosjekt for sikring av Ekofisk-anleggene som kulturminne, og beslutningen om opprettelsen ble tatt av Riksantikvaren.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.