Skole og utdanning i Tyskland

Artikkelstart

I Tyskland varierer skolesystemet fra delstat til delstat. Barn begynner på skolen det året de fyller seks år. Det er obligatorisk med heltidsskole i minimum ni år.

Organisering av utdanningen i Tyskland

Utdanning er i det vesentlige delstatenes (Bundesländer) ansvar med egne utdanningsministerier. Forbundsstaten og delstatene søker gjennom rammeplaner og samarbeidskomiteer å sikre en felles målsetning og et enhetlig nivå. Delstatenes undervisningsministere har fast samarbeid (Kultusministerkonferenz der Länder).

Skolene er i all hovedsak statlige eller kommunale. Det finnes også private skoler som står under statlig tilsyn. Retten til å etablere privatskoler er grunnlovsfestet. Dersom disse er alternativer til det offentlige skoletilbudet, får de statsstøtte. Antall privatskoler har økt betraktelig siden begynnelsen av 1990-tallet. I 2009 gikk fem prosent av alle landets 15-åringer i slike skoler.

Grunnutdanning

Barn begynner på skolen det året de fyller seks år. Hvordan utdanning er organisert varierer mellom de ulike delstatene. Barneskolen (Grundschule) er felles for alle og varer i fire år (med unntak av i Berlin og Brandenburg hvor den varer i seks år). De første to årene undervises elevene i all hovedsak av en klasselærer. Fra og med tredje klasse blir elevene i økende grad undervist av faglærere.

Videregående opplæring

Etter fullført barneskole må elevene velge mellom tre parallelle, allmenndannende skoleslag, enten en femårig ungdomsskole (Hauptschule, med cirka 23 prosent av elevene), en seksårig realskole (Realschule, med cirka 26 prosent av elevene) eller et niårig gymnas (Gymnasium, med cirka 30 prosent av elevene). I de fleste delstater finnes det også et alternativ i form av en felles obligatorisk enhetsskole (Gesamtschule, med om lag ni prosent av elevene) fra femte til tiende skoleår, som omfatter alle tre skoleslag. Elevene fra ungdomsskolen går vanligvis over i yrkesopplæring (lærlingordning). Realskolen forbereder også stort sett elevene for praktiske yrker, mens gymnaset gir generell studiekompetanse etter avgangseksamen (Abitur).

Gymnaset består av to trinn; et lavere seksårig (til og med det tiende skoleår) og et høyere treårig (Oberstufe). Parallelt med gymnasets øverste trinn finnes det en rekke forskjellige yrkes- og fagskoler som fører frem til ulike nivåer av yrkes- og høyskolekompetanse.

Høyere utdanning

Det eksisterer 415 statlig godkjente høyere utdanningsinstitusjoner; 106 universiteter, 51 kunsthøyskoler, 29 forvaltningshøyskoler, 16 teologiske høyskoler, 6 lærerhøyskoler og 207 yrkesorienterte høyskoler. Skoleåret 2011/2012 var det om lag 2,4 millioner studenter i Tyskland. 47 prosent av studentene var kvinner.

Til de eldste og mest ansette universitetene i landet hører Heidelberg (grunnlagt 1386), Köln (1388), Leipzig (1409), Rostock (1419), Freiburg (1457), München (1472), Mainz (1477), Tübingen (1477), Halle (1502), Marburg (1527), Jena (1558), Würzburg (1582), Humboldt-Universität zu Berlin (1810). I 1970- og 1980-årene ble det opprettet mange yrkesorienterte høyskoler (Fachhochschulen). I noen delstater finnes også integrerte Gesamthochschulen som tilbyr utdanning fra både universiteter og Fachhochschulen. I tillegg finnes Berufsakademien, som kombinerer utdanning med opplæring på arbeidsplassen.

Historikk

Tysklands oppdeling i atskilte stater førte til at skoleverket utviklet seg noe forskjellig i de enkelte stater på 1800- og 1900-tallet. Utviklingen i Preussen spilte imidlertid en stor rolle for utviklingen i de andre statene.

To hovedspørsmål dominerte i skolepolitikken på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Det gjaldt kravet om at skolen skulle frigjøres fra kirkelig formynderskap og bli et statsanliggende, og på 1900-tallet var det kampen for og mot tanken om enhetsskoler. I Preussen fikk staten i 1872 tilsyn med folkeskolen, og i Weimarrepublikken (1918–1933) var det et voksende krav i alle delstater at skolen skulle bli en statsskole.

Frem til første verdenskrig var skoleplikten i de forskjellige delstatene sju- eller åtteårig, og skoleverket var delt i forskjellige skoleslag. Det ble reist sterke krav både om en felles grunnskole for alle barn og om en fellesskole for barn fra ulike trossamfunn. I Weimarforfatningen (1919) ble det bestemt at folkeskolen skulle være åtteårig. De fire første år, grunnskolen, skulle være felles for alle. Deretter kunne elevene gå over til forskjellige typer videregående skoler. Mange høyere skoler hadde imidlertid private forskoler. I nazitiden (1933–1945) fikk staten det fulle ansvar for skoleverket, og det ble innført en ensartet skoleordning for hele riket. Private skoler ble forbudt.

Tysklands deling i to stater i 1949 førte til at det ble opprettet to ulike utdanningssystemer i overensstemmelse med de to statenes ulike politiske systemer. I Øst-Tyskland (DDR) ble det utviklet en tiårig polyteknisk enhetsskole etter sovjetisk modell. I Vest-Tyskland (BRD) gikk skoleverket stort sett tilbake til mønsteret fra Weimarrepublikken. Det ble nedfelt i grunnloven at skolen skulle stå under tilsyn av staten, ikke av kirken. Ved gjenforeningen av de to tyske statene i 1990 innførte de nye delstatene i øst i prinsippet skolesystemet i vest.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg