Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap, spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett samlet fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og fremst som fysikk, kjemi og biologi.

Faktaboks

Uttale
natˈurfag

I dagligtale brukes begrepene naturfag og naturvitenskap ofte som synonyme.

Fra og med skoleåret 2023–2024 gjelder læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 for norsk skole. Læreplanen betegnes som LK20.

Fagets formål og innhold

Naturfaget i LK20 omfatter lærestoff fra naturvitenskapelige fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi og geofag samt teknologi, og er ment å fremstå som ett helhetlig fag, teoretisk og praktisk, med felles læremidler og fortrinnsvis med lærere som underviser hele faget. Dette omtales som «integrert naturfag». På høyere klassetrinn undervises de naturvitenskapelige fagene hver for seg.

I andre land bygges faget opp på andre måter, for eksempel undervises ofte fagene biologi, fysikk og kjemi som egne fag på et tidligere klassetrinn. Og det er få land som har teknologi som del av naturfaget i skolen. I mange land er teknologi et eget skolefag.

I LK20 er naturfag et «gjennomgående fellesfag» i hele skoleverket, noe som innebærer at det er ment å bidra til elevenes allmenndannelse. Det innebærer også at faget er ment å ha en gjennomtenkt progresjon, der hvert trinn skal bygge på og videreutvikle det som er tatt opp på lavere nivåer.

Verdier og relevans

Naturfaget skal bidra til å realisere de verdier og idealer som finnes i skolens formålsparagraf og læreplanverkets nye overordnede del. I tillegg har alle fagplanene en innledning som viser fagets verdier og relevans.

I innledningen til fagplanen står det at naturfaget «skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling.» Det påpekes også at «kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen.»

Kjerneelementer

Alle fagplanene har definert noen kjerneelementer, som skal være «sentrale begreper, kunnskapsområder, tenkemåter, metoder og uttrykksformer i faget.» De fem kjerneelementene for naturfag i LK20 er:

Kompetansemål

For hvert klassetrinn oppgir naturfagplanen i LK20 en rekke kompetansemål, men disse er ikke sortert utfra disse fem kjerneelementene. Læreplanen foreligger som nettsider der det lenkes til planleggingsverktøy, ulike former for støtte til læreplanen og eksempler på sammenhenger mellom planens ulike krav og føringer.

Tverrfaglige temaer

I LK20 ble det i læreplanverket innført tre tverrfaglige temaer som skal prege undervisningen i alle fagene. De tre temaene er:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Alle disse skal også gjelde for naturfaget, og læreplanen gir en kort omtale av hvert av dem, men de kommer ikke konkret til syne i kompetansemålene.

Historie

Naturfag har en lang historie i norsk skole, men betegnelsen og innholdet har variert. Emnene og disiplinene elevene lærer om i dag har kommet inn på ulike tidspunkt i historien, og noe har også forsvunnet.

Naturfaglig stoff inn i skolen (1860)

Første gang naturfaglig lærestoff blir nevnt i lovverket er i loven om allmueskolen i 1860. Her ble fagene geografi, naturfag og historie etablert som lærestoff. De var ikke egne fag, men emner som skulle finnes i leseboka. Innføringen av de nye fagene møtte motstand, og kanskje spesielt naturfag, fordi det utfordret religionens plass i skolen. Siden norsk skole ble etablert i 1739 hadde undervisningen vært en form for trosopplæring, og skolen formidlet kunnskap, tekster og ritualer som først og fremst hadde elevenes religiøse liv som mål. Allmueskolen og innføringen av flere fag, deriblant naturfag, representerer dermed en viktig utvidelse av den norske skolen.

Naturkunnskap og geografi som egne fag (1889)

I lov om folkeskolen fra 1889 fikk naturkundskap og jordbeskrivelse status som egne fag.

Helselære og heimstadlære (1936 og 1939)

De nye folkeskolelovene fra 1936 utvidet naturfaget til å omfatte helselære og opplæring i virkningen av tobakk og alkohol. I læreplanen fra 1939 var det også naturfaglig innhold i faget heimstadlære i første til tredje trinn og i et eget naturfag med «edruskapsopplæring» for fjerde til sjuende skoleår.

Lov om folkeskolen (1959)

I lov om folkeskolen i 1959, der grunnskolen gikk fra sjuårig til niårig, het det om fagkretsen: «Det skal gjevast undervisning i desse faga: norsk, rekning, kristendomskunnskap, skriving, teikning, heimstadlære, historie, samfunnslære og samtidskunnskap, geografi og naturfag med helselære og forplantningslære, heimkunnskap, song og musikk, handarbeid og kroppsøving». Det sto også at det «kan óg gjevast opplæring i hagestell, og to dagar kvart år kan nyttast til skogplanting».

O-fag på barnetrinnet

I mønsterplanene av 1974 (M74) og 1987 (M87) var naturfag en del av o-fag for de første seks skoleårene. For resten av grunnskolen og for første klasse i videregående skole var naturfag et eget fag, selv om lærebøkene ofte var fagdelt. På høyere klassetrinn var fysikk, kjemi og biologi egne fag.

Natur og miljøfag

I læreplanreformene på 1990-tallet (Reform 94 og L97) ble o-fag avskaffet, blant annet fordi det naturfaglige stoffet i o-fag ikke ble tilstrekkelig dekket av lærebøker og undervisning. Naturfag ble da et eget skolefag i grunnskolen, som fra da av var tiårig. I denne perioden (1997–2006) hadde naturfaget betegnelsen «Natur- og miljøfag».

Kunnskapsløftet (2006)

Fra og med skolereformen Kunnskapsløftet i 2006 (LK06) er naturfag et gjennomgående fag i hele grunnskolen, til og med første klasse i videregående skole, men beskrivelser av mål og innhold ble gitt i form av kompetansemål, og ikke som konkret faglig innhold, slik som tidligere.

Fagfornyelsen (2020)

Fagfornyelsen, med det nye læreplanverket LK20, ble gradvis innført i hele grunnopplæringen fra 2020 til 2023. Ved at teknologi i LK20 er blitt ett av naturfagets fem kjerneelementer, uten noen øking av timetallet, kan fagstoff fra de tradisjonelle naturvitenskapene komme under press. I en internasjonal sammenheng har naturfaget i den norske grunnskolen mindre undervisningstid enn i andre land, enten man ser på det aktuelle timetallet eller på den relative andelen av skolens samlede undervisning. Den omfattende evalueringen av fagfornyelsen vil kaste lys over hvordan disse utfordringene blir håndtert.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Skjelbred, Dagrun; Askeland, Norunn; Aamotsbakken, Bente; Maagerø, Eva (2017): Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen–folkeskolen–grunnskolen 1739–2013. Universitetsforlaget.
  • Sjøberg, Svein (2022) Naturfag som allmenndannelse. En kritisk fagdidaktikk. Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg