Logo
Logo
Av .
Nicolai Tangen
Nicolai Tangen er direktør for Norges Bank Investment Management (Oljefondet) fra 1. september 2020.
Av /NTB Scanpix.

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, ble opprettet i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Midlene skal plasseres i utlandet.

Faktaboks

Også kjent som

oljefondet

Penger ble for første gang satt inn i fondet i 1996. Det passerte i oktober 2019 en markedsverdi på 10 000 milliarder kroner. Siden 2012 er Oljefondet verdens største statseide fond.

SPU utgjør sammen med Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet) Statens pensjonsfond.

Fondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM) på vegne av Finansdepartementet. Navnet «Oljefondet» brukes av og til i aviser og debatter om forvaltningsorganisasjonen.

Fondets inntekter er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Fondets utgifter består av en årlig overføring til statskassen som tilsvarer bruken av petroleumsinntekter over statsbudsjettet, det vil si dekning av det oljekorrigerte underskuddet.

Bruken av fondsmidlene over statsbudsjettet er siden 2001 regulert gjennom handlingsregelen.

Historie

Hermod Skånland, visesentralbanksjef 1971-1985, sentralbanksjef 1985-1993.
Hermod Skånland, daværende visesentralbanksjef, ledet Tempo-utvalget som foreslo å opprette et petroleumsfond i 1983.
Statfjord (foto)

Statens pensjonsfond utland baserer seg på inntekter fra olje- og gassutvinning på norsk sokkel, her fra Statfjord-feltet.

Av /KF-arkiv ※.

Det ble tidlig et sentralt prinsipp i norsk petroleumspolitikk at inntekter fra olje- og gassvirksomheten skulle brukes i et forsiktig tempo for ikke å skape ubalanse i norsk økonomi. Sentrale embetsmenn så allerede i 1970-årene for seg at denne politikken i fremtiden kunne bety at deler av statens inntekter ble investert i utlandet.

Fra første halvdel av 1970-årene var myndighetenes foretrukne mekanisme for å regulere bruken av oljeinntekter en regulering av utbyggingstempoet på norsk sokkel.

Det såkalte Tempoutvalget, under ledelse av visesentralbanksjef Hermod Skånland, foreslo i 1983 å overlate utbyggingstempoet til næringen og i stedet gå over til å fastsette langsiktige retningslinjer for bruk av petroleumsinntektene uavhengig av aktiviteten på sokkelen. For å få til dette, burde myndighetene, ifølge utvalget, opprette et «bufferfond» i Norges Bank. Det ville gjøre bruken av petroleumsinntekter, og dermed den generelle finanspolitikken, mindre sårbar for svingninger i oljeprisen.

Som en oppfølging av Tempoutvalgets råd ble Statens petroleumsfond opprettet ved lov av 22. juni 1990.

I perioden 1990–1995 ble statsbudsjettene gjort opp med underskudd, og det ble derfor ikke opparbeidet kapital i fondet. De første avsetningene ble gjort i 1996. Deretter vokste fondet kraftig. Etter 2009 har fondsavkastningen i de fleste år oversteget nettotilførselen av nye petroleumsinntekter.

I 2006 endret fondet navn fra Statens petroleumsfond til Statens pensjonsfond utland.

Organisering av forvaltningen

Formelt sett er petroleumsfondet en kronekonto i Norges Bank. Denne kronekontoen har sitt motstykke i at Norges Bank samtidig har plassert et tilsvarende beløp i bankens eget navn i utenlandske verdipapirer.

Retningslinjer

Finansdepartementet fastsetter retningslinjene for den operative forvaltningen. Disse gjelder blant annet fordelingen mellom aktivaklassene (aksjer, obligasjoner, eiendom), valutafordeling og tillatt risiko. Norges Bank ivaretar via NBIM oppfølgingen av retningslinjene.

NBIM

Nye krav til forvaltningen med innfasingen av en aksjeportefølje fra 1998 førte til etableringen av en egen forvaltningsenhet i Norges Bank, det senere NBIM. NBIM har med tiden blitt Norges Banks største avdeling. I 2016 opprettet regjeringen en ny visesentralbanksjef-stilling med særlig ansvar for å følge opp fondsforvaltningen. Et utvalg som så på Norges Banks oppgaver og organisering (Gjedrem-utvalget) foreslo i 2017 å ta forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank.

Forvaltningsstrategi

Yngve Slyngstad
Yngve Slyngstad, direktør i NBIM 2008–2020.

Fondets midler var de første årene hovedsakelig plassert som Norges Banks valutareserver, i utenlandske renteinstrumenter. I 1997, med oppjusterte forventninger til omfanget og varigheten av plasseringene, åpnet regjeringen for å plassere 40 prosent av midlene i utenlandske aksjer.

I 2007 ble aksjeandelen økt til 60 prosent og i 2017 videre til 70 prosent. I tillegg har fondet etter hvert fått anledning til å investere en mindre andel i fast eiendom og i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Investeringsstrategien er i all hovedsak passiv, det vil si at aksjene kjøpes slik at porteføljen er i overensstemmelse med en bredt sammensatt markedsindeks. Med en slik investeringsstrategi vil avkastningen av fondet følge den generelle avkastningen i aksjemarkedet.

Forvaltningen tar også sikte på en viss meravkastning utover dette generelle avkastningsnivået gjennom såkalt aktiv forvaltning. Omfanget av denne typen forvaltning er begrenset gjennom retningslinjene.

Størrelse og avkastning

SPU hadde i 2019 en markedsverdi på 10 000 milliarder kroner, noe som gjør det til verdens største statlige fond. Det finnes likevel flere private fond som er større. I tillegg har flere land ulike fond som til sammen er større enn SPU.

Fondets størrelse har historisk vært sterkt påvirket av statens petroleumsinntekter, som igjen påvirkes kraftig av oljeprisen. Fra 2009 har avkastningen av fondet i de fleste år vært større enn nettotilførselen av petroleumsinntekter.

Total markedsverdi

År Milliarder kroner
1998 172
2000 386
2005 1399
2010 3077
2015 7475
2017 8488
2018 8256
2019 10 088
2020 10 914
2021 12 340
2022 12 428

Fondet eier i gjennomsnitt 1,43 prosent av verdens børsnoterte selskaper og mer enn to prosent av europeiske aksjeselskaper (2019). Avkastningen har på grunn av forvaltningsstrategien i hovedsak fulgt den generelle verdiutviklingen for aktiva-klassene fondet er investert i.

I 2008 tapte fondet vel 23 prosent (633 milliarder kroner) i kjølvannet av finanskrisen på høsten. I 2009, da aksjemarkedene hentet seg inn etter finanskrisen, var avkastningen 25,6 prosent.

Utover den generelle verdiutviklingen har det lykkes å oppnå en viss mer-avkastning gjennom fondets levetid. I årene 2013–2018 ble verdien av Oljefondet mer enn doblet.

I 2017 var gjennomsnittlig årlig realavkastning siden starten 4,06 prosent etter fratrekk av forvaltningskostnader. I perioden fra 1998 til 2021 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen 4,5 prosent. Dette tallet blir lavere (men er fortsatt positivt) når det ved hjelp av ulike metoder justeres for risikoen NBIM har tatt i den aktive forvaltningen.

Etikk og eierskapsutøvelse

De etiske sidene ved SPUs investeringer og eierskap har vært gjenstand for betydelig offentlig og politisk oppmerksomhet siden 1997. Fra 2004 har fondet vært underlagt særskilte etiske retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Disse utelukker fondet fra visse virksomhetsområder, blant annet tobakks- og visse typer våpenproduksjon. I tillegg er det etablert mekanismer for å utelukke enkeltselskaper dersom de for eksempel bryter menneskerettigheter, benytter barnearbeid eller står ansvarlig for store miljøødeleggelser.

Et eget uavhengig etikkråd ble etablert i 2004 for å gi råd til Finansdepartementet om selskaper som skulle utelukkes. Finansdepartementet skulle fatte vedtak. Denne myndigheten ble i 2015 overført til Norges Bank.

SPU har også stor betydning gjennom måten eierskapet i enkeltbedrifter praktiseres på, i hovedsak hvordan fondet bruker stemmeretten sin ved generalforsamlinger. NBIM har helt siden starten brukt stemmeretten til å motarbeide visse typer praksis.

De største investeringene

Oljefondet eier betydelige aksjeposter i mange av verdens største selskaper. Omkring 1000 av disse postene utgjør mer enn én milliard kroner (2019). De største aksjepostene var i 2020 Microsoft (151 milliarder kroner), Apple (149 milliarder kroner), Amazon (121 milliarder kroner), Alphabet (90 milliarder kroner), Nestlé (82 milliarder kroner), Roche (67 milliarder kroner), Alibaba (60 milliarder kroner), Facebook (59 milliarder kroner), Tencent (53 milliarder kroner) og Novartis (46,5 milliarder kroner).

Bruk av fondsmidlene

Olje og gass utgjør en viktig del av Norges nasjonalformue. Petroleumsfondet kan betraktes som en formuesomplassering fra olje og gass til finansielle fordringer på utlandet.

SPU er en buffer som gir større handlefrihet i den økonomiske politikken hvis oljeprisen eller aktiviteten i fastlandsøkonomien går ned, samtidig som fondet er et viktig redskap for å håndtere fremtidige problemer knyttet til en aldrende befolkning og avtagende petroleumsinntekter.

Navneskiftet i 2006 avspeiler fondets forventede betydning når det gjelder å møte den framtidige veksten i folketrygdens pensjonsutbetalinger. Navnet innebærer imidlertid ikke at fondets avkastning er øremerket pensjoner eller noe annet spesifikt formål.

Stortinget vedtok i 2001 den såkalte handlingsregelen, som fastslår retningslinjer for bruken av fondets inntekter. Den sier at staten ikke skal bruke mer enn fondets avkastning for å dekke opp underskuddet på statsbudsjettet, og at netto kontantstrøm fra oljevirksomheten uavkortet skal tilføres fondet. Mer spesifikt innebærer regelen at staten som et gjennomsnitt over en konjunktursyklus kan bruke den forventede realavkastningen av fondet. I 2017 ble denne redusert fra fire til tre prosent.

I 2016 og 2017 tok regjeringen ut til sammen rundt 160 milliarder kroner fra fondet. Uttaket ble begrunnet med fallende oljepriser. Regjeringen brukte mer enn den fikk inn i olje- og gassinntekter. I 2020 tok regjeringen ut 298 milliarder kroner fra fondet, men verdien steg likevel med 58 milliarder kroner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Lie, Einar, Jan Thomas Kobberrød, Gjermund Forfang Rongved og Eivind Thomassen (2016) Norges Bank 1816–2016. Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg