truede arter

Fjellrev. Bestanden på det norske fastlandet er liten og regnes som kritisk truet. Arten er derimot tallrik på Svalbard.

Fjellrev
Lisens: CC BY SA 3.0
Skredmjelt er en sjelden plante både i Norge og globalt. I Norge er den bare kjent fra to steder i Hjelmeland kommune i Ryfylke, og ellers i verden er den bare kjent fra to steder i Skottland. I Norge er den regnet som sterkt trua (EN).
Skredmjelt i Førrejuvet i Ryfylke.
De fleste truete artene har populasjoner som er i tilbakegang. Figuren viser at den vanligste årsaken (angår flest av de trua artene) er arealendringer i artenes leveområder, men også forurensing, klimaendringer, fremmede arter og høsting fører til nedgang i populasjonene. For flere arter må flere påvirkningsfaktorer ses i sammenheng, og kan være forskjellig på ulike steder (delpopulasjoner).
Av /Norsk rødliste 2015.

Artikkelstart

Truede arter er arter som står i fare for å bli utryddet. Den viktigste årsaken til at arter utryddes eller står i fare for å bli utryddet er menneskelig virksomhet, særlig arealendringer. Det skjer ved nedbygging av naturlige områder til byutvikling, veibygging, bygging av småbåthavner og andre fysiske inngrep. Andre årsaker til at arter blir truet er forurensning, klimaendring, overhøsting og fremmede arter.

Faktaboks

Også kjent som

rødlista arter, på engelsk endangered/red-listed species

Stadig flere arter står i fare for å bli utryddet, enten fordi de er ettertraktet eller fordi leveområdene forsvinner. Siden år 1700 er om lag 250 virveldyr utryddet som følge av menneskelig aktivitet. Menneskeskapte forstyrrelser truer i dag 99 prosent av de mest utsatte fugleartene i verden. De viktigste årsakene til dette er ødeleggelse av leveområder, jakt og klimaendring. I følge IUCN, den internasjonale naturvernunionen, er det fare for at 12 prosent av verdens fuglearter, 1200 arter, kan forsvinne i løpet av de neste hundre år. Det er ikke bare antall arter som går ned, vi ser i dag også at tallet på individer av hver art går ned. En annen trend er at lokalt sjeldne arter som er knyttet til bestemte leveområder går tilbake eller forsvinner, mens noen vanlige arter klarer seg eller øker i antall. Det er en prosess som kalles for økologisk homogenisering, og som aldri har skjedd før i jordas historie.

Norge samarbeider med andre land om å unngå tap av biologisk mangfold, og den norske forvaltningen foregår innenfor internasjonalt samarbeid. Norge har således sluttet seg til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Det samme gjelder den såkalte Bern-konvensjonen, som tar sikte på å verne om ville europeiske arter og deres leveområder. IPBS, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, er også en viktig premiss for forvaltningen av truede arter i Norge.

Rødlister

Jerven er en sjelden art i Norge, med en antatt bestand på ca. 340 dyr (2014). Antall reproduserende dyr er betydelig mindre, minst 170 dyr. Den regnes derfor som sterkt truet (EN). Likevel blir den jaktet på, noe som er gjenstand for heftig debatt både for og mot.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider såkalte rødlister (engelsk red list) over arter som er globalt truet. Også på nasjonalt nivå utarbeides rødlister, og arbeidet med de norske rødlistene utføres av Artsdatabanken. Den siste listen er fra 2015. Artene i rødlistene deles inn i ulike kategorier etter sannsynlighet for at arten skal dø ut.

I Norge har vi 41 000 kjente arter, men vi regner med at det finnes langt flere, kanskje 14 000 flere. I siste utgave av den norske rødlista for arter (2015) ble 20 915 arter vurdert, og 4438 av dem ble rødlistet. Av disse ble 2355 regnet som truet, mens resten ble regnet som nær truet.

Den norske rødlista for arter deler som nevnt de rødlistede artene inn i ulike kategorier etter grad av truethet. De vanligste kategoriene er nær trua (NT), sårbar (VU etter engelsk vulnerable), sterkt trua (EN, engelsk endangered) og kritisk trua (CR, engelsk critically endangered). Vurderte arter som ikke blir rødlistet, regnes å ha livskraftige bestander i Norge (LC).

I tillegg til norsk rødliste for arter, har vi også en norsk rødliste for naturtyper. Siste utgave er fra 2018. 123 naturtyper er rødlistet i Norge, for eksempel svartorstrandskog, visse typer myr, flere typer skog og fossesprutsoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg