truede arter

Truede arter er et begrep brukt om fauna eller flora som står i fare for å bli utryddet, vanligvis som følge av menneskelig virksomhet.

Stadig flere arter står i fare for å bli utryddet, enten fordi de er ettertraktet eller fordi leveområdene forsvinner. Siden år 1700 er om lag 250 virveldyr utryddet som følge av menneskelig aktivitet.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider såkalte rødlister (engelsk red list) over arter som er truet. Også på nasjonalt nivå utarbeides rødlister, og arbeidet med de norske rødlistene utføres av Artsdatabanken. Den siste listen er fra 2006 og omfatter 3799 arter fra de fleste organismegrupper. Til dette arbeidet ble det vurdert cirka 18 500 arter av i alt rundt 40 000 kjente arter som er naturlig forekommende og som reproduserer innenfor norske områder.

Artene i rødlistene deles inn i følgende seks kategorier etter sannsynlighet for at arten skal dø ut (med engelske betegnelser/forkortelser i parentes):

1) Regionalt utdødd (regionally extinct, RE).

2) Kritisk truet (critically threatened, CR), det vil si minst 50 prosent sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner.

3) Sterkt truet (endangered, EN), det vil si minst 20 prosent sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner.

4) Sårbar (vulnerable, VU), det vil si minst ti prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år.

5) Nær truet (near threatened,NT), det vil si fem prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år.

6) Datamangel (data defiant, DD).

Det er nøyaktige kriterier for hver kategori. En art regnes som kritisk truet dersom den har blitt redusert med 90 prosent i løpet av tre generasjoner eller ti år, eller 80 prosent reduksjon dersom reduksjonen fremdeles pågår, eller dersom populasjonen består av mindre enn 50 kjønnsmodne individer. Både artens naturlige sårbarhet (for eksempel liten utbredelse og populasjonsstørrelse) og menneskelige trusselfaktorer teller altså med.

Rødlistekategorier

Oversikt over betegnelser som brukes i kategoriseringen av truede arter. Det er utviklet fem kriteriesett, i tabellen omtalt som A–E, som bedømmingen baseres på. Kriteriesettene inneholder blant annet populasjonsreduksjon (A), geografisk utbredelsesområde (B), forholdet mellom populasjon og bestandsreduksjon (C), forholdet mellom areal og begrenset populasjon (D) og kvantitative analyser (E).

Forkortelse Norsk betegnelse Engelsk betegnelse Forklaring
EX Utdødd Extinct En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd.
EW Utdødd i vill tilstand Extinct in the Wild Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i dyrehager, botaniske hager og lignende.
RE Regionalt utdødd Regionally Extinct En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd i Norge. For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.
CR Kritisk truet Critically Endangered En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 prosent sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner, minimum ti år).
EN Sterkt truet Endangered En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 prosent sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner, minimum 20 år).
VU Sårbar Vulnerable En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A–E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (ti prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
NT Nær truet Near Threatened En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær fremtid.
DD Datamangel Data Deficient En art settes til kategori datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig at arten ville blitt med på rødlista dersom det fantes tilstrekkelig informasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg