Faktaboks

Vasco da Gama
Uttale
gˈama
Født
1469, Sines, Portgual
Død
24. desember 1524, Cochin, Portugisisk India (nå Kochi, India)
Levetid - kommentar
usikkert fødselsår, født 1460 eller 1468/1469
Vasco da Gama
Oljemaleri av Vasco da Gama fra første halvdel av 1500-tallet.
Av .
Lisens: CC BY 3.0
Vasco da Gama ankommer India
Vasco da Gama ankommer India, veggteppe fra 1500-tallet.
Manuel 1
Kong Manuel 1 av Portugal var den som sendte både Gama og andre sjøfarere ut på oppdagelsesreiser for å skaffe rikdommer, underlegge seg land og spre kristendommen.
Av .
Vasco da Gama foran samudrien av Calicut
Vasco da Gama foran samudrien av Calicut, som skulle bli Gamas og Portugals største motstander i årene som fulgte.

Vasco da Gama. Etter maleri i et portugisisk manuskript fra 1600-tallet.

.
Lisens: fri

Vasco da Gama var en portugisisk sjøfarer. Han var den første til å finne en direkte sjøvei fra Europa til Asia ved å seile rundt Afrika. Gamas bedrift, sammen med Kristoffer Columbus' samtidige oppdagelse av Amerika, blir gjerne sett på som innledningen til «Den første globale tidsalder».

I alt foretok Gama tre sjøreiser til India, den første med avreise fra Lisboa 8. juli 1497 og hjemkomst i august 1499, den andre med avreise 12. februar 1502 og hjemkomst i september 1503, og den tredje med avreise 24. april 1524 og som endte med Gamas død i India den 24. desember samme år. Reisene ble finansiert av kong Manuel 1 den store og la grunnlaget for Portugals sjøfarts- og handelsimperium.

Bakgrunn

Både sted og datering av Gamas fødsel er usikre. Mest sannsynlig er det at han ble født i Sines, en havneby ved Portugals atlanterhavskyst, sør for Lisboa, i året 1469. Faren, Estêvão da Gama (1430–1497), tilhørte lavadelen og var regional dommer og øverste militære leder i distriktet Sines. Vasco var antakelig den tredje i rekken av fem sønner, og hadde i tillegg minst én søster og en halvbror, den siste også ved navn Vasco.

Ved avreisen for den første sjøekspedisjonen hadde Gama status som fidalgo (lavadelsmann) ved kong Manuel 1s hoff, og kan tidligere ha deltatt i krigstokt mot muslimene i Marokko, og i straffe- og plyndringsoppdrag mot franske skip. Han var også blitt medlem av en av de viktigste religiøse ordenene i Portugal, Santiago-ordenen.

Hvorfor akkurat Gama?

Gamas kvalifikasjoner som leder av ekspedisjonen lå i utgangspunktet i hans status som medlem av Manuels hoff og hans tidligere sjøkrigserfaring. Det hersker likevel uenighet om bakgrunnen for utnevnelsen. Noen hevder at stillingen opprinnelig var tiltenkt hans far og at Gama ble aktuell først ved farens død. En annen tolkning går ut på at stillingen var tiltenkt hans eldre bror Paulo, og at Vasco ble utpekt da broren trakk seg (angivelig på grunn av svak helse).

Den iberiske og portugisiske bakgrunnen

Fra begynnelsen av 700-tallet ble den iberiske halvøya underlagt ulike islamske erobrere. Fra høymiddelalderen skjedde det en gradvis gjenerobring ved kristne kongedømmer, og det siste muslimske kongedømmet, Granada, falt i 1492. Den iberiske korstogsmentaliteten som oppstod under gjenerobringen, og revitaliseringen av denne etter erobringen av Granada, danner en viktig del av bakgrunnen for de portugisiske sjøreisene fra andre halvdel av 1400-tallet og inn på 1500-tallet.

Kontekst ved Gamas første reise

Den iberiske tvisten om «delingen av verden»

Allerede umiddelbart etter at Columbus returnerte til fra sin første reise i 1493, ble det reist spørsmål om hvem som skulle tilkjennes retten til de nyoppdagede områdene. Kontroversen ble i løpet av 1490-årene forsøkt regulert ved en rekke avtaler som delte verden mellom Castilla (Spania) og Portugal. Den mest kjente er den tredje avtalen som ble inngått i Tordesillas 7. juni 1494, Tordesillas-avtalen. Under Karl 1s regime i Spania (1516–1555) skulle imidlertid delingstvisten tas opp igjen, med utgangspunkt i hvem som hadde retten til Molukkene.

Kong Manuel 1s verdensbilde og motiv

Kong Johan 2, som hadde vært med på en innledende planlegging for å finne en sjøvei til India, døde i 1495 og ble etterfulgt av sin fetter og svoger, som overtok tronen som Manuel 1. Suksesjonen er betydningsfull fordi den i utgangspunktet var høyst usannsynlig. Johan hadde myrdet Manuels eldre bror og samtidig avfeiet Manuel som uegnet som tronpretendent. Johans senere godkjenning av Manuel som etterfølger kom først etter at kongen hadde mislyktes i å få anerkjent en illegitim sønn, Jorge, som sin rettmessige arving. Den usannsynlige tronbestigelsen fikk betydning for Manuels selvoppfatning ved at han kom til å oppfatte den som et ledd i Guds plan om utbredelse av kristendommen og bekjempelsen av muslimene, der han selv var utvalgt til å spille en viktig rolle.

Den samtidige internasjonale konteksten og det religiøse verdensbildet

Begivenheter i samtiden og forventninger til fremtiden var med på å forsterke det religiøse verdensbildet. For det første hadde trusselbildet av islam blitt aktualisert gjennom osmanernes erobring av Konstantinopel i 1453. For det andre nærmet året 1500 seg, og dette årstallet var forbundet med endetidsforestillinger. En monark med messianske forestillinger om sin egen rolle og en intensivering av religiøse forstillinger og forventninger i samtiden utgjorde dermed den umiddelbare kulturelle konteksten for Gamas sjøreiser til India.

Den samtidige konteksten i Det indiske hav

Det området Gama kom til å operere i når ham kom til Asia kan avgrenses til sonen mellom kysten av Øst-Afrika og vestkysten av India, Malabar, med forbindelser til Rødehavet og Den persiske gulf i vest. Dette området, med videre forgreninger øst mot Sørøst-Asia og Kina og Japan, innbefattet også Det indonesiske arkipelet i sør, og dannet en sammenkjedet maritim handelssone. Sesongrytmen av seilinger i denne sonen var regulert av monsunvindsystemet. Sommermonsunen blåser fra sørvest inn over det indiske subkontinent og mot Himalaya fra juni til september, mens vindretningen i vintermonsunen, som varer fra desember til mars, kommer fra nordøst, ned fra Himalaya over India og ut i Indiahavet. Skiftningen mellom sommer- og vintermonsun danner en årviss gjentatt syklus, som fram til dampskipsteknologien regulerte et fast seilingsmønster i Det indiske hav.

Tre elementer var bærende i handelssystemet i Det indiske hav. For det første var de kyststatene som livnærte seg av handelen kosmopolitiske samfunn, med bakgrunn i de ulike gruppenes stilling i handelsaktiviteten. For det andre var de ulike kyststatene preget av toleranse, og rettet inn mot å garantere de ulike handelsfolkenes sikkerhet. For det tredje var det typisk for selve handelsaktiviteten til sjøs at den generelt hadde en fredelig karakter, og at sjørøveri var en lite utbredt aktivitet. I dette lå det også at de lokale handelsskipene i liten grad var utrustet for trefninger til sjøs.

Portugiserne kom til å bryte alle sedvanereglene i Det indiske hav, for det første ved å strebe etter monopolordninger på handelen, for det andre ved i stor grad å basere sin aktivitet på sjørøveri, og for det tredje ved sin religiøse intoleranse og militante anti-islamisme. Grunnlaget for å kunne føre denne politikken lå i portugisernes overlegne maritime militære slagkraft og deres vilje til å ta denne i bruk.

Gamas første reise (1497–1499)

Gamas første reise
Kart over Gamas første reise med stoppestedene markert.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Skipene, lederskap og mannskap

Flåten i Gamas første reise besto av tre skip; São Gabriel, en karakk kommandert av Gama selv; São Rafael, en karavell kommandert av broren Paulo da Gama; Berrio (senere omdøpt til São Miguel), kommandert av Nicolau Coelho, en nær familievenn, og et fraktskip av ukjent navn, kommandert av Gonçalo Nunes, en person fra Gamas faste følge. Nær familie og venner dannet med andre ord kjernen i lederskapet, et trekk som skulle gjentas og forsterkes under de følgende reisene.

Av det øvrige mannskapet var ti eller tolv degredados. Dette var menn som var blitt hentet fra Lisboas fengsler og som var tilbudt deltakelse som mannskap i ekspedisjonen i bytte for soning. Disse ble i kraft av sin status som «unnværlige» brukt som de første som ble sendt i land for å få rede på innstillingen hos den lokale befolkningen. En annen gruppe med en spesiell funksjon var tolker.

Avreise

Kapp det gode håp

Et kors med Vasco da Gamas navn og årstallet 1497 står ved Kapp det gode håp i dagens Sør-Afrika. Gama nådde hit 4. november det året.

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Skipene seilte ut fra Lisboa lørdag 8. juli 1497. Det var blant annet gitt i instruksjon at Gama skulle finne den sikreste og raskeste veien til Kapp det gode håp. Gamas navigeringstekniske nyvinning lå i at han i motsetning til forgjengerne, som Bartholomeu Dias, ikke seilte tett til Vest-Afrikakysten, men la kursen lengre mot vest ut i det åpne havet. Ved denne manøveren ble han i stand til å utnytte det sørlige Atlanterhavets vestavindsbelte som kunne bringe ham raskere til sørspissen av Afrika før han måtte legge kursen østover igjen.

Den 4. november 1497 nådde Gamas ekspedisjon land ved den afrikanske kysten, ikke langt fra Kapp det gode håp. Det første av ekspedisjonens navigeringsmål var oppfylt. Det hadde tatt 93 dager, en forkortning av den tidligere reisetiden på flere uker, og skipene hadde seilt den til da lengste sjøreisen på åpent hav, mer enn 9650 kilometer.

Det første møtet med bystater ved Det indiske hav

I begynnelsen av mars kom portugiserne til Mosambik, en av de mange handelsbyene på Øst-Afrikakysten. Byen representerte portugisernes første møte med den muslimske handelsverdenen ved Det indiske hav.

Selv om forholdet mellom portugiserne og Mosambik åpnet vennlig og sultanen sa seg villig til å bistå Gama med los for overfarten til India, endte forholdet i åpen konflikt. En av de portugisiske deltakerne i ekspedisjonen tilskrev denne vendingen opplysningen om deres ikke-muslimske trostilhørighet.

Det neste anløpet på Swahilikysten (Sørøst-Afrika) var Malindi (i dagens Kenya), en by med samme karakter som Mosambik. Her traff portugiserne på flere kristne og ble fortalt at det fantes langt flere av dem i India. Forholdet til Malindi forble godt, og sultanen gikk også i forbund med Portugal, ikke minst for å kunne stå imot den rivaliserende kyststaten Mombasa lengre sør.

Kulturmøter på Malabarkysten, India

24. april forlot Gamas flåte Malindi med kurs for India og nådde den 18. mai Malabarkysten, like ved byen Calicut. Forholdet mellom samudrien (den lokale herskeren av Calicut) og Gama kom til å arte seg som møtet med sultanen i Mosambik, ved å gå fra innledende høflighet til åpen konflikt.

Konflikten startet ved presentasjonen av Gamas gaver til samudrien, som herskerens utsendte representanter latterliggjorde og kontant avviste med begrunnelsen om at denne type gaver kunne være passende for en kjøpmann, men ikke for en hersker av samudriens rang. Calicut kom fra dette til å bli en av portugisernes hovedmotstandere i Det indiske hav.

Episoden har en strukturell dimensjon. Det var nemlig et vedvarende problem for portugiserne at de hadde så få varer å tilby som det fantes et marked for i Asia. Dette er med på å forklare at portugiserne kom til å legge vekt på plyndring, og at det å frakte varer mellom ulike havner i Asia etter hvert ble viktigere enn farten mellom Portugal og Asia.

Portugisisk todelt religiøst verdensbilde og fortolkningen av «de andre»

Portugiserne tok med seg forestillingen om en religiøs todeling av verden mellom muslimer og kristne til India. Dermed var de i første omgang ikke i stand til å identifisere de lokale hinduistiske religionskultene, siden de åpenbart ikke var muslimske, som annet enn lokale varianter av kristendom. Slik ble billedlige gjengivelser av hindu-guder tolket som portrett av lokale, kristne helgener, ropet «Krishna» oppfattet som påkallelser av Kristus, og hindutempler forstått som kristne kirker.

Hjemkomsten og konsekvenser av den første reisen

10. juli 1499 ankret Nicolau Coelho opp utenfor Lisboa med skipet Berrio. Gamas skip ankom et par uker senere, men uten Gama selv, som var gått i land på Asorene for å begrave sin bror Paulo.

Ved Coelhos hjemkomst hadde reisen vart i 732 dager, og dekket en strekning på over 38 000 kilometer. Dødsraten hadde vært høy, mannskapet på da Gamas skip hadde ved ekspedisjonens begynnelse talt kanskje 170 mann, antakeligvis kom ikke flere enn rundt 55 tilbake i live.

Sett fra et asiatisk perspektiv kom portugisernes inntreden i handelssystemet i Det indiske hav i første omgang til å innebære en økende bruk av vold. I Europa kom Gamas oppdagelse av sjøveien til India for det første til å bedre Portugals posisjon og prestisje i Europa generelt, og i forholdet til Castilla spesielt.

Omlegging av krydderhandelen fra landruten til sjøveien var en kommersiell trussel mot den italienske bystaten Venezia, og førte til at republikken kom til å foreta en diplomatisk kursendring og orientere seg mot de islamske herskerne i Egypt, med forsøk på å danne anti-portugisiske allianser sammen med de islamske makthaverne. I kontrast til den pragmatisk-sekulære oppfatningen som lå i handlingsmåten til Venezia, er det typisk for den portugisiske tenkemåten til Manuel og hans hoff at det var meldingene om det store antallet kristne i India, og vitneutsagnene som bekreftet eksistensen av den mytiske prestekongen Johannes' rike som ble fremhevet og lagt vekt på etter hjemkomsten av Gamas første reise.

Gamas andre reise (1502–1503)

Bakgrunnen for den andre reisen

Før Gama la ut på sin andre ferd hadde kong Manuel sendt av gårde en ekspedisjon under ledelse av Pedro Álvares Cabral, som på seilingen til India kom til å oppdage Brasil ved å ha lagt kursen for langt mot øst. Flåten satte ut 9. mars 1500 og returnerte i 1501, med et skuffende resultat, både økonomisk og diplomatisk.

Allerede før Cabrals hjemkomst hadde Manuel sendt av gårde enda en ny ekspedisjon til India, under kommando av João da Nova. Nova hadde som primært oppdrag å konsolidere de fremgangene Manuel forestilte seg at Cabral allerede hadde sikret, nemlig masseomvendelser til kristendommen og underleggelse av India i stor skala. Novas resultat skulle imidlertid vise seg å være like skuffende som Cabrals.

Det skuffende resultatet fra Cabrals og Novas reiser danner bakgrunnen for at Gama ble sendt med en krigsflåte for å rydde opp i de portugisiske affærene i Asia i begynnelsen av februar 1503.

Reisens formål sett fra Portugal

Gamas instrukser gikk ut på at han skulle konsolidere de portugisiske handelsstasjonene eller faktoriene som allerede var etablert, og tvinge flest mulig handelsbyer på kysten av Øst-Afrika og Malabarkysten til å inngå fordelaktige avtaler med portugiserne. Fremfor alt gjaldt dette den oppsetsige samudrien av Calicut, som også ovenfor Cabral og Nova hadde vist seg fiendtligsinnet.

Plyndringen av pilegrimskipet Miri

En begivenhet som ble fordømt av Gamas samtidige og som i ettertiden har blitt stående som en skamplett på hans ettermæle, er hans angrep på det muslimske fartøyet Miri, som var på vei blant annet med pilegrimer i retur fra Mekka til Calicut.

Vanlig fremgangsmåte på Malabarkysten under piratangrep var for de angrepne å kjøpe seg fri ved forhandlinger. I tilbud om løsepenger med talsmannen på Miri nektet Gama å godta noen av forslagene. Skipet ble nådeløst plyndret og til slutt satt i brann og senket med besetning og passasjerer om bord, kvinner og barn inkludert.

Gamas fremgangsmåte mot handelsbyene på Malabarkysten

Under oppholdet ved Malabarkysten under den andre reisen kom Gama særlig til å konsentrere seg om byene Cannanore, Calicut og Cochin. Av disse representerte særlig Calicut, ofte i allianse med Cannanore, hovedmotstanderne, mens Cochin var en tett alliert med portugiserne. Gamas fremgangsmåte når det gjelder de fiendtlige handelsbyene på Indias vestkyst kan minne om hans kompromissløshet i tilfellet Miri.

Illustrerende for Gamas uforsonlighet var hans svar på samudrien av Calicuts krav om at verdiene fra plyndringen av Miri skulle bli gitt tilbake eller erstattet. Kravet ble avvist med at samudrien var «like skikket til å være hersker som et palmetre».

Hjemkomsten fra den andre reisen

Lovprisningene og æresbevisningene etter Gamas andre reise bidro til å rette opp usikkerheten som hadde oppstått etter Cabrals og Novas manglende suksess. Gama var i Manuels lovprisning ved hjemkomsten å betrakte som en mann på likefot med fortidens store helteskikkelser, en betvinger av islam, som hadde skaffet forbundsfeller med indiske herskere og brakt sin flåte trygt hjem, fullastet av rikdommer.

Mellom den andre og den tredje reisen

Det er lite vi vet om Gama i de 21 årene mellom hjemkomsten av hans andre reise i 1503 og avreisen for hans tredje og siste reise i 1524. En rekke begivenheter kom imidlertid til å endre situasjonen både i Portugal selv, de politiske konstellasjonene i Europa og ikke minst i Asia i denne perioden, alle med innvirkning på det portugisiske sjøveldet.

Endringer i Asia

I Asia er perioden fra slutten av 1400- og begynnelsen av 1500-tallet preget av oppkomsten av to store riker i tillegg til Det osmanske riket (nå Tyrkia), nemlig Mughalriket i det nordlige India og Abbasideriket i Persia (nå Iran). Av disse var det særlig Det osmanske riket som til en viss grad opptrådte som sjømakt, og som portugiserne måtte ta med i beregningen for sine operasjoner i Rødehavet og Persiabukta.

Endringer i det portugisiske sjøimperiet i Asia

I det portugisiske sjøimperiet var det blitt opprettet et visekonge-embete i 1505. Den første visekongen var Francisco de Almeida (1450–1510) som var visekonge fram til 1509. Hans posisjon ble overtatt av Afonso de Albuquerque, riktignok ikke med tittel som visekonge, men som øverstbefalende eller guvernør. Albuquerque er mest kjent for erobringen av Goa på Malabarkysten i 1510, og Malakka (nå i Malaysia) året etter. Goa ble gjort til senter for det portugisiske sjøveldet i India.

Gamas tredje reise (1524)

Vasco da Gama
En aldrende Gama som visekonge av India, fremstilling fra ca. 1565.
Av .

Ved Gamas avreise for den tredje ekspedisjonen var korrupsjonen begynt å svekke det portugisiske sjøveldet, og når det gjaldt Malabarkysten var forholdet til de fiendtlige havnebyene heller ikke avklart. Dette var utfordringene Gama ble tilkalt for å ordne opp i da han ble innkalt til tjeneste i India for tredje gang i 1524, nå som «visekonge» (den andre i rekken).

Gamas virke under det tredje oppholdet i Det indiske hav besto først og fremst i å stramme opp disiplinen og slå ned på korrupsjonen i de ulike portugisiske enklavene. Mønsteret som ble fulgt var at Gama avskjediget de tjenestemennene som var mistenkt for korrupsjon, og erstattet dem med sine egne håndplukkede menn, blant annet i Goa, Cannanore og Cochin.

Gamas død

Vasco da Gama
Vasco da Gamas sarkofag i Hieronymittklosteret i Lisboa.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Mot slutten av sitt tredje opphold i India hadde Gama klaget over sterke og uforklarlige smerter. Han isolerte seg i fortet i Cochin og ga sine ordrer fra sengen i sitt rom. Klokken tre om morgenen den 24. desember døde Gama, etter å ha skriftet og sørget for returen for de to sønnene som var med på den tredje reisen.

Ettertidens vurdering

Gamas handlemåte i sin tjeneste for Portugal er preget av pliktoppfyllelse, ære, disiplin og straff fremfor nåde og miskunn. Hans hardhet og kompromissløshet er mulig å se på som en form for kolonial etos, som kom til å svekkes og forvitre utover på 1500-tallet. Typisk for det portugisiske foretaket i Asia utover på 1500-tallet var en tiltakende korrupsjon, og ved inngangen til 1600-tallet var også de store ekspedisjonenes æra i ferd med å ebbe ut.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Cliff, Nigel, The Last Crusade : The Epic Voyages of Vasco da Gama, (New York) Harper Collins 2011
  • Crowley, Roger, How Portugal Forged the First Global Empire, (New York) Random House 2015
  • Kingsley Garland, Jayne, Vasco da Gama and His Successors, (London) Meuthen & Co. Ltd 1910
  • Ravenstein, Ernest George; ed. and trans. (1898). A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1497–1499. London: Hakluyt Society. Retrieved 4 March 2019 – via Internet Archive. (reissued by Cambridge University Press, 2010).
  • Subrahmanyam, Sanjay, The Career and Legend of Vasco da Gama, (Cambridge, UK) Cambridge U-press 1997

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg