Det svenske forsvarets våpenskjold
.
Lisens: CC BY SA 2.0
Vintrøvelse i Sverige.
Svensk hærsoldat fra I 19 panserbataljon under Övning Vintersol i Boden, 2023.
Av .

Sveriges forsvar (Försvarsmakten) består av cirka 57 000 personer, inklusive reservestyrker. Måltallet for 2030 er 90 000. Til daglig består de stående styrkene av nærmere 25 000. Tyngdepunktet i den svenske militære strukturen er hærstyrker, men Sverige har tradisjonelt, og fortsatt, et sterkt luftforsvar, samt en noe mindre marine.

Faktaboks

Også kjent som

Försvarsmakten

Sverige har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Nato, og med enkeltland, først og fremst Finland og Norge, Storbritannia og USA. Siden 1948 har Sverige stilt styrkebidrag i internasjonale militære operasjoner.

Det svenske forsvaret er betydelig styrket i senere år, og Sverige søkte i 2022 om å bli medlem i Nato. 7. mars 2024 ble landet medlem av alliansen. Bakgrunnen for den militære opprustningen, og den politiske beslutningen om å oppgi den tradisjonelle nøytraliteten, skyldes opplevelsen av Russland som en stadig større trussel.

Bakgrunn

Sverige er historisk sett en militær stormakt, som fra 1500-tallet til begynnelsen av 1800-tallet utkjempet en rekke kriger i Nord-Europa og så langt sør som i Ukraina. Gjennom hele 1900-tallet var svensk forsvarspolitikk og militærmakt preget av nøytralitet, og Sverige holdt seg utenfor begge verdenskrigene. Forsvaret ble svekket i mellomkrigstida og bygd opp igjen under og etter andre verdenskrig. En sterk forsvarsevne, militært og sivilt, ble opprettholdt under den kalde krigen for å forsvare nøytraliteten. På 1950- og 1960-tallet hadde Sverige et hemmelig atomvåpenprogram. Forsvarspolitikken ble definert av Sovjetunionen som en trussel.

Fra 2010-tallet er Russland vurdert som en tiltagende sikkerhetspolitisk og militær trussel. Dette ble forsterket som følge av Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Russlands militære aggresjon endret forutsetningene for svensk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og invasjonen var den direkte utløsende årsaken til at Sverige besluttet å oppgi sin 200 år gamle nøytralitet og slutte seg til Nato. I 2023 fastslo en forsvarsutredning at et væpnet angrep på Sverige ikke kan utelukkes. Russland er den identifiserte militære trusselen.

Særlig fra 2015 er det investert mye i gjenoppbyggingen av det svenske forsvaret, med ytterligere styrking som følge av Russlands krigføring mot Ukraina.

Forsvarets rammer

Militær oppvisning med enheter fra luftforsvar og marine.
Sverige søkte om Nato-medlemskap i 2022, men var knyttet til Nato før det. Bildet viser finske og svenske kampfly over den svenske korvetten HMS Karlskrona under Swenex 21, som en oppvisning for Natos generalsekretær.

Sveriges forsvarsmakt ledes av en militær forsvarssjef (Överbefälhavaren, ÖB) og en sivil direktør (Generaldirektören, GD), som inngår sammen med andre i den øverste forsvarsledelse (Försvarsmaktsledningen). Den samlede ledelse utøves fra Högkvarteret, der også Försvarsstaben inngår. Statsministeren som regjeringssjef har rollen som forsvarets øverstkommanderende (högste befälhavare). Kongen har ingen formell rolle i den svenske forsvarsstrukturen, men har en honorær grad av general (og admiral).

Siden 1994 er Försvarsmakten én etat (myndighet) innen det svenske forvaltningssystemet, med Överbefälhavaren som øverste sjef. Før dette var ulike deler av forsvaret, derunder forsvarsgrenene, egne etater. Før 1975 var samlebetegnelse for det svenske forsvaret Krigsmakten.

Forsvarspolitikken fastsettes av Riksdagen, som vedtar de økonomiske og strukturelle rammer. Sverige brukte inntil 4,7 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar på 1950-tallet. Etter den kalde krigen sank andelen ned mot én prosent, før den i 2024 er på om lag to prosent.

Regionalt samarbeid

Sveriges nøytralitetspolitikk har ikke vært til hinder for militært samarbeid med andre land, verken under den kalde krigen eller senere. Allerede under andre verdenskrig tillot Sverige fremmede makters styrker på sitt territorium: Nazi-Tyskland fikk lov til å transportere personell og materiell gjennom Sverige. Norge fikk etablere polititroppene, som bedrev militær trening i Sverige.

Etter slutten på den kalde krigen ble særlig forsvarssamarbeidet innenfor Norden styrket. Sverige deltar også i et nordisk-baltisk forsvarssamarbeid. Som følge av medlemskapet i EU fra 1995 deltar Sverige også i EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeid, blant annet i EU Battlegroup (EU BG), som ledernasjon i én av disse, der også Norge inngår: Nordic Battlegroup (NBG). Sverige var rett etter andre verdenskrig en pådriver for å etablere et skandinavisk forsvarsforbund, men dette strandet i 1947, da Danmark og Norge valgte å gå inn i Nato.

Sverige har deltatt i fredsbevarende operasjoner gjennom FN siden 1948, så vel som i andre internasjonale operasjoner, også innenfor rammen av Nato, uten å være medlem av alliansen.

Den største forsvarspolitiske endringen kom med søknaden om Nato-medlemskap i mai 2022, sammen med Finland. Selve medlemskapet ble forsinket som følge av motstand fra Tyrkia og Ungarn. Sverige hadde da vært med i Natos samarbeidsprogram Partnerskap for fred siden 1994, og i 2014 ble landet en NATO Enhanced Opportunities Partner, som er det høyeste samarbeidsnivået uten medlemskap. En avtale med Nato om vertslandsstøtte ble inngått i 2016. Blant annet gjennom militære øvelser har Sverige gradvis tilpasset seg strukturer og prosedyrer brukt av Nato. I 1997 ble Sverige også medlem av Euro-Atlantic Partnership Council, et forum for politisk dialog mellom medlemsland og partnerland innenfor rammen av Nato. I 2017 ble Sverige med i den multinasjonale reaksjonsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF).

Før dette hadde Sverige deltatt i et stadig tettere forsvarssamarbeid i Norden, blant annet gjennom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Et trilateralt forsvarssamarbeid mellom Finland, Norge og Sverige ble inngått i 2020. Forsvarssamarbeidet mellom Sverige og Finland, så vel som med USA og de baltiske stater, har som et regionalt formål å styrke sikkerheten i Østersjøregionen. I 2023 undertegnet Sverige en avtale om å delta i en felles nordisk luftstyrke sammen med Danmark, Finland og Norge.

Bilateralt samarbeid

I tillegg til det regionale samarbeidet, særlig i Norden og deretter innenfor EU, utviklet Sverige etter den kalde krigen et særlig nært tosidig forsvarssamarbeid med Finland og USA.

Nabostatene Sverige og Finland, begge nøytrale og alliansefrie, har en lang historie med forsvarssamarbeid. En avtale om forsterket samarbeid ble undertegnet i 2014. En ny avtale, som tilrettela for felles militære operasjoner i hvert av landene, ble inngått i 2018. En avtale fra 2022 forenklet en gjensidig bruk av de to lands territorier i fred, krise og krig.

Sverige har gjennom mange år hatt et nært forsvarssamarbeid med USA, uten at det har vært betraktet som brudd på nøytralitetspolitikken. Samarbeidet er styrket etter at Sverige vedtok å gå inn i Nato. En trilateral avtale mellom Finland, Sverige og USA ble inngått i 2018.

I 2023 inngikk Sverige og USA en avtale om utvidet samarbeid, i form av en Defence Cooperation Agreement (DCA). Den gir USA adgang til bruk av svensk territorium, og utplassering av amerikanske styrker. Norge har inngått en noenlunde tilsvarende avtale, Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA). USA er også en viktig handelspartner for militært materiell. Allerede under den kalde krigen ble det inngått hemmelige forsvarsavtaler som åpnet for amerikansk bruk av svensk territorium i en eventuell konflikt med Sovjetunionen.

Like etter andre verdenskrig opprettet Sverige også forsvarspolitisk kontakt med Storbritannia. I 2022 inngikk de to landene en gjensidig sikkerhetsavtale, som for Sverige var en garanti i perioden fra innlevert til innvilget søknad om Nato-medlemskap.

Militært samvirke

Svenske styrker har deltatt i flere militærøvelser i både Norge og Finland, så vel som i Sverige på 2000-tallet, inklusive i Nato-øvelser i Norge, blant annet under Cold Response. Finland, Norge og Sverige har annet hvert år siden 2013 gjennomført luftforsvarsøvelsen Arctic Challenge Exercise, med deltakelse også fra andre land. I Bosnia-Hercegovina stilte Sverige styrker sammen med andre nordiske land i Den nordisk-polske brigaden, i den Nato-ledede internasjonale operasjonen IFOR.

Forsvarets innretting

Sveriges forsvar har i moderne tid vært innrettet for forsvar av svensk territorium og nøytralitet, og mot trusselen fra Sovjetunionen under den kalde krigen, senere fra Russland. Uten egen grense mot Russland er det svenske forsvaret særlig innrettet mot Østersjøen, mer enn mot nordområdene. Sveriges militære tilstedeværelse i Arktis består særlig av Norrbottens regiment, som er spesialisert for subarktiske stridsmiljø generelt og vinterforhold spesielt. Østersjøfokuset er forsterket etter den russiske invasjonen av Ukraina, og den opplevde trusselen mot de baltiske statene. Av særlig strategisk betydning er den svenske øya Gotland, som er en framskutt svensk base østover.

I likhet med det norske forsvaret etter den kalde krigen ble det svenske gradvis nedbygd og omstrukturert, fra et stort invasjonsforsvar til hovedsakelig å bli innrettet mot internasjonal innsats. Det nasjonale forsvaret ble i større utstrekning basert på heimevernet. Og som i Norge ble dette på 2010-tallet snudd til hovedvekt på forsvar av eget territorium. Det ble da vedtatt å bygge opp en større struktur, også med større stående avdelinger.

Nøytralitetspolitikken har vært styrende for innrettingen av det svenske forsvaret. Etter en nedbygging i mellomkrigstida ble forsvaret bygd opp etter andre verdenskrig. Et stort volum ble opprettholdt under den kalde krigen, for så å bli bygd ned igjen på 1990-tallet, da trusselen fra Russland ikke lenger ble ansett som like reell. Fra 2010-tallet endret den sikkerhetspolitiske situasjonen seg, og Sverige rustet opp igjen. Etter at søknaden om Nato-medlemskap var et faktum, ble nøytralitetspolitikken oppgitt.

På 1950-tallet hadde Sverige et hemmelig program for utvikling av atomvåpen, til det i praksis ble oppgitt av den militære ledelse tidlig på 1960-tallet, og politisk skrinlagt i 1966. Utvikling av slike våpen inngikk i en forsvarsplanlegging som la til grunn en mulig kjernefysisk krig med atommakten Sovjetunionen.

Hovedoppgavene til det svenske forsvaret er i prinsippet de samme som for det norske. Försvarsmakten skal sikre Sveriges territorielle integritet og forsvare landet hvis det blir angrepet av en annen makt; det skal støtte sivilsamfunnet i krisesituasjoner, og det skal stille styrker til internasjonale operasjoner. Til dette hører overvåking av svensk territorium og bidrag til terrorbekjempelse.

Det svenske forsvaret var, som i Norge, lenge basert på allmenn verneplikt (for menn). Med lavspenningspolitikken etter den kalde krigen valgte Sverige, i motsetning til Finland og Norge, å gå bort fra denne. Verneplikt i fredstid ble avskaffet i 2010, og erstattet av en kombinasjon av profesjonelle styrker og frivillige. Med en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og som følge av vansker med å rekruttere frivillige, ble verneplikten vedtatt gjeninnført i 2017, med virkning fra 2018. Den ble da gjort kjønnsnøytral. Rundt en femdel av de vernepliktige i Sverige er kvinner.

Verneplikten gjelder fra 18 til 47 års alder. Førstegangstjenesten består av tre måneders grunnleggende militær utdanning, og varer fra fire til elleve måneder avhengig av forsvarsgren.

I 2023 gjeninnførte Sverige en sivil verneplikt, blant annet med bakgrunn i krigserfaringene til Ukraina. Denne er knyttet til totalforsvarskonseptet og innebærer at svenske borgere kan bli innkalt til sivil tjeneste, eksempelvis i redningstjeneste, brannvesen og kraftforsyning, men ikke til militære oppgaver. Hovedhensikten er å sikre at sivile funksjoner opprettholdes i en krise- eller krigssituasjon. Sverige hadde en tilsvarende ordning under den kalde krigen.

Et fornyet totalforsvarskonsept ble utredet tidlig på 2020-tallet. Konklusjonen ble at det var behov for styrking av samlet samfunnsplanlegging innen forsvar og samfunnssikkerhet, inklusive et nytt økonomisk forsvar, med blant annet forsyningssikkerhet.

Sverige er inndelt i fem militærregioner med staber som skal samordne innsatsen til ulike sivile og militære aktører. De fem regionene er Norra, Mellersta, Västra, Södra og Gotland. Hvert område er underlagt en militärdistriktsbefälhavare.

Forsvarets oppbygging

Fra Sveriges marine.
Sverige har en marine tilpasset både Østersjøen og vestkysten mot Atlanderhavet. Bildet viser besetning om bord på korvetten HMS Nyköping under Marinens vårøvelse 2023.
Av .

Försvarsmakten består av cirka 58 000 personer, inklusive rundt 33 000 i reservestyrker, derav 21 500 i Hemvärnet. Måltallet for samlet styrke i 2030 er 90 000. Til daglig består de stående styrkene av nærmere 25 000, hvorav en firedel er kvinner. Antall yrkesoffiserer er cirka 9500. Antall vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste er på rundt 8000 per år.

Hovedstruktur

Det svenske forsvaret består av de tre forsvarsgrenene Hæren (Armen), Marinen (Marinen) og Luftforsvaret (Flygvapnet) og Heimevernet (Hemvärnet), samt ulike strategiske elementer og støttefunksjoner, inklusive Etterretningstjenesten (Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST), Försvarsmaktens tekniska skole (FMTS), Försvarsmaktens logistik (FMLOG) og Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).

De operative avdelingene (forbandene) er inndelt i to kategorier: Utbildningsförband består av regimenter i Hæren, flotiljer og Amfibieregimentet i Marinen. Disse har ansvar for å produsere stridsklare avdelinger. Insatsförband fra alle deler av forsvarsmakten står klare til å bli satt inn i operasjoner både hjemme og ute.

Hæren utgjør den tallmessige hovedtyngden av det svenske forsvaret. Personellstyrken i fredstid er på cirka 6850 personer. Hæren er forlagt til alle militærregioner, med et tyngdepunkt i den sørlige og østlige delen av landet. Hæren er organisert med regimenter og brigader, med mekaniserte avdelinger som de mest slagkraftige.

Marinen er tilpasset operasjoner både over og under sjøoverflaten, og både i innlandshavet Østersjøen og i det åpne hav i Atlanterhavet. Marinens avdelinger står for overvåking og patruljering, og har kapasitet for minelegging og -leting. Personellstyrken i fredstid er på rundt 2350 personer. Marinen er organisert med sjøstridsflotiljer og en ubåtflotilje, samt en amfibisk flotilje.

Luftforsvaret er tradisjonelt sterkt, og er innrettet for nasjonal og internasjonal innsats, og med høy beredskap. Personellstyrken i fredstid er på vel 2700 personer. Flystyrken står for kontinuerlig overvåking av svensk luftterritorium. Flygvapnet er organisert med blant annet kampavdelinger, transportavdelinger og en helikopterflotilje.

Hovedmateriell

Det svenske forsvaret forsterkes med alle typer materiell, etter flere år med nedbygging. Sverige har også svekket sin landstridsevne, men har opprettholdt en sterk luftkapasitet.

Hæren har tyngre materiell som omfatter 120 stridsvogner av typen Leopard 2 og 411 stormpanservogner, hovedsakelig svenskproduserte CV90, samt 105 selvdrevne artilleri og over 1000 pansrede personellkjøretøy. I tillegg har Hæren middelstungt artilleri, og langdistanse-, mellomdistanse-, lavforsvars- og selvforsvarsluftvernmissiler.

Marinen har en flåte på blant annet fem undervannsbåter og fem korvetter, 140 patruljefartøy, så vel som stridsbåter, minesveipere, landgangsfartøy og logistikk- og hjelpefartøy og ett etterretningsskip. I tillegg har Sverige et kystforsvar med sjømålsmissiler.

Luftforsvaret har en oppsetting som inkluderer 98 kampfly av typen Gripen, ett tankfly, to ELINT-fly, tre AEW&C-fly, så vel som transportfly og treningsfly, samt åtte middelstunge droner. Sverige opererer tre helikoptertyper; NH90, HKP og UH-60M Blackhawk.

Sverige har en betydelig våpenindustri, og er en av verdens største eksportører av forsvarsmateriell i forhold til brutto nasjonalprodukt. Sverige produserer blant annet kampfly (Jas Gripen) og stormpanservogner (Stridsfordon 90, internasjonalt kjent som CV90). Norge samarbeidet med Sverige om utviklingen av artillerisystemet Archer, men trakk seg ut. Blant en rekke forsvarsbedrifter er Saab-konsernet og BAE Systems de dominerende. Begge har bakgrunn blant annet i det gamle foretaket Bofors AB. Ammunisjonsprodusenten Nammo Sweden er et heleid datterselskap av norsk-finske Nammo.

Bruk av forsvaret

Svenske soldater i ørkenuniform.
Sverige har helt siden 1948 deltatt i internasjonale operasjoner, både gjennom FN, EU og NATO, og i internasjonale koalisjoner.

Det svenske forsvaret har ikke deltatt i krigføring på eget territorium eller i sine nærområder siden 1814, da Sverige var i en kortvarig krig med Norge.

Sverige har deltatt i en rekke internasjonale operasjoner, fra det første styrkebidraget ble sendt til FN-operasjonen United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) i Midtøsten i 1948. Senere har Sverige stilt avdelinger og observatører til både FN-styrker og andre operasjoner, blant annet under Nato-kommando. Blant annet deltok Sverige med hæravdelinger til FN-styrken United Nations Emergency Force (UNEF) i Gaza fra 1950-tallet, og med kampfly i den krevende FN-operasjonen i Kongo (Opération des Nations Unies au Congo, ONUC) tidlig på 1960-tallet. Da FN-styrken United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ble satt inn i Libanon i 1978, var svenske avdelinger utlånt fra UNEF II blant de første som ble satt inn. Sverige deltok senere med regulære avdelinger til denne styrken. Sverige har bidratt i en rekke andre FN-operasjoner, blant annet United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) og United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), og senest blant annet i Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Sverige har også deltatt med mindre styrkebidrag i Nato-operasjonene i Irak (NATO Mission Iraq), Bosnia-Hercegovina (IFOR og SFOR), Kosovo (KFOR), Afghanistan (ISAF og RSM) og Libya (OUP); i EU-operasjonene Bosnia-Hercegovina (EUFOR), Mali (EUTM Mali), Somalia (EUTM Somalia) og Tsjad (EUFOR); og den USA-ledede koalisjonsstyrken Operation Inherent Resolve, rettet mot Den islamske staten (IS) i Midtøsten. Sverige stilte også et feltsykehus til støtte for britiske styrker under Operation Desert Storm.

Historie

Sveriges moderne forsvar ble formet og videreutviklet under og etter andre verdenskrig, men bygger på en flere hundre år lang historie. Høydepunktet for Sverige som europeisk stormakt var på 1700-tallet. Landet hadde da allerede deltatt i en rekke kriger fra slutten av 1400-tallet. Med stadig skiftende politiske allianser endret motstanderne seg også. For eksempel kjempet svenske styrker både mot og sammen med russiske. Sverige ukjempet også flere kriger mot Danmark-Norge, blant annet i Kalmarkrigen tidlig på 1600-tallet, og da dels samtidig to av i alt flere kriger med Polen.

Under kong Gustav 2. Adolf ble den svenske militærmakten, hær og flåte, styrket, og Sverige forsvarte sin stilling som ledende østersjømakt. Moderniseringen av forsvarsmakten innebar utskriving av soldater til infanteriet, mens offiserer og ryttere ble fast ansatt. Det ble også satt opp vervede regiment. Med disse større og mer moderne styrkene, lykkes svenskekongen i å ta kontroll over Østersjøen og underlegge seg nye territorier. Ved freden i Brømsebro i 1645 måtte Danmark-Norge avgi territorium til Sverige, blant annet Jämtland og Härjedalen fra Norge og Gotland fra Danmark. Ved freden i København i 1660 måtte Sverige derimot oppgi Trondhjems len og Bornholm.

Under Karl 11. og Karl 12. ble militærmakten igjen styrket, og Sverige var i krig med de fleste statene rundt Østersjøen. Under Den store nordiske krigen (1700–1721) beseiret de svenske styrkene de russiske i slaget ved Narva i dagens Estland i 1700, men ble slått i slaget ved Poltava i dagens Ukraina i 1709, og tapte hegemoniet i Østersjøen til Russland. Også det svenske angrepet på Norge i 1716 førte til nederlag, og kong Karl 12. falt i et slag ved Fredrikshald (Halden). Med en gjenoppbygd militærmakt gikk Sverige inn i flere kriger på 1700-tallet, derunder mot Russland i 1788–1790, noe som førte til at Danmark-Norge erklærte Sverige krig i 1788. I 1808–1809 utkjempet Sverige og Russland krig over Finland, som Sverige måtte oppgi.

Sverige deltok i Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet, noe som brakte landet i krig med Danmark-Norge. Dette endte med at Danmark måtte oppgi kontrollen over Norge, og at Norge som følge av Kieltraktaten endte i union med Sverige i 1814. Sveriges siste krig ble utkjempet med overlegne styrker mot Norge i 1814, og endte med en fredsslutning i august; Mossekonvensjonen. Svenske og norske styrker mobiliserte på hver side av grensen under unionsoppløsningen i 1905, uten at det kom til trefninger. Riksdagen hadde da, i 1901, avviklet den stående hæren og innført verneplikt. Vernepliktsforsvaret skulle kunne stille en samlet styrke på rundt 600 000 soldater.

Ved utbruddet av første verdenskrig erklærte Sverige seg nøytralt, og denne politikken ble videreført under andre verdenskrig. I likhet med Norge lot Sverige sitt forsvar svekkes i tida mellom de to verdenskrigene. I Sverige skjedde dette som følge av et riksdagsvedtak i 1925. Mens Norge bygde opp sitt moderne forsvar etter frigjøringen i 1945, iverksatte Sverige en kraftfull gjenoppbygging i løpet av krigen, blant annet med forsvarslinjer med bunkere og kystartillerifort i Norrland og Skåne. Sverige fortsatte styrkingen av forsvaret under den kalde krigen. På det meste kunne Sverige mobilisere rundt én million soldater. Etter den kalde krigen bygde Sverige, i likhet med Norge, ned sitt forsvar, fram til en ny modernisering og gjenoppbygging startet på midten av 2010-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • The International Institute of Strategic Studies (IISS) (2023). The Military Balance 2023

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg