NORDEFCO

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO); samarbeidsstruktur som utgjør hovedrammen for det nordiske forsvarssamarbeidet, både politisk og militært.

De nordiske land videreutviklet etter den kalde krigen sitt tradisjonelt nære politiske og militære samarbeid knyttet til deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, som begynte innenfor rammen av FN på 1950-tallet. Gjennom opprettelsen av rammeverket NORDEFCO ble samarbeidet utvidet til andre områder.

Opprettelsen av NORDEFCO ble vedtatt ved at en avtale ble undertegnet på det nordiske forsvarsministermøtet i Helsinki, 4. november 2009. Dette erstattet da de tre eksisterende samarbeidsstrukturene Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support (NORDCAPS), Nordic Armaments Cooperation (NORDAC) og Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP).

NORDEFCO er hovedrammen for det nordiske forsvarssamarbeidet, både politisk og militært. Den er en samarbeidsstruktur, og ikke en kommandostruktur, og et tillegg til det nordatlantiske og europeiske samarbeid de enkelte nordiske land inngår i. I 2014 sluttet landene seg til en felles visjon for NORDEFCO-samarbeidet mot 2020.

Historisk utvikling

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige inngikk avtalen om NORDEFCO 4. november 2009. Den nye strukturen var et resultat av drøftinger blant de nordiske forsvarsministre, og bygde på det langvarige samarbeidet om fredsbevaring og deltakelse i internasjonale operasjoner.

Utvidelsen av samarbeidet som opprinnelig var knyttet mest til fredsoperasjoner har bakgrunn i en kombinert politisk og økonomisk situasjon: Danmark, Finland, Norge og Sverige ønsket å opprettholde sin respektive militær forsvarsevne; Island ønsket å videreutvikle det nordiske sikkerhetssamarbeidet etter at USA trakk seg ut av Keflavik-basen i 2006. Samtidig ble det erkjent av kostnadene ved å opprettholde militær kompetanse, videreføre eksisterende og anskaffe nye forsvarssystemer er så store at små stater alene vanskelig kan bære dem. Det var derfor identifisert en rekke områder hvor det kunne ligge betydelige kostnadsmessige besparelser i et økt samarbeid, samtidig som økt samordning også kunne bidra til styrket stridsevne.

Forsvarssamarbeidet mellom de nordiske land har skjedd innenfor flere rammer. Først, og lengst, gjennom FN, der alle fem stater har deltatt; dernest innenfor NATO, der Danmark, Island og Norge er medlemmer, men hvor også Finland og Sverige etter den kalde krigen har formalisert et samarbeid; videre innenfor EU, hvor Danmark, Finland og Sverige er medlemmer, men hvor også Norge deltar i en nordisk stridsgruppe (Nordic Battle Group, NBG) for internasjonal innsats. I tillegg har det vært ulike former for bilateralt samarbeid mellom nordiske land, eksempelvis mellom Norge og Sverige og mellom Sverige og Finland.

Ett vesentlig bidrag til utvidelsen av det nordiske samarbeidet gjennom NORDEFCO ligger i den mulighetsstudien for økt samarbeid mellom Norge og Sverige, som de to lands forsvarssjefer la fram i 2007, og den oppfølgende rapporten fra forsvarssjefene i Finland, Norge og Sverige presenterte i 2008 – hvor 140 områder for militært samarbeid ble identifisert. Det andre hovedgrunnlaget finnes i den såkalte Stoltenberg-rapporten om framtidig nordisk samarbeid innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, utarbeidet under ledelse av Thorvald Stoltenberg, og lagt fram i 2009, den såkalte Stoltenberg-rapporten.

Hensikt

Hovedmålet med NORDEFCO er å styrke deltakerlandenes nasjonale forsvar gjennom politisk og praktisk samordning, herunder ved å utnytte mulige synergier og oppnå kostnadseffektivitet gjennom effektive fellesløsninger. Til dette hører en vidtrekkende og langsiktig felles tilnærming til forsvarsrelaterte spørsmål.

Organisering

Etableringen av NORDEFCO innebar ingen opprettelse av en ny organisasjon. Dette er en rammeverk for samarbeid, som skjer gjennom ulike deler av eksisterende strukturer i de respektive land. Formannskapet roterer mellom de deltagende land; Norge ledet samarbeidet i 2010 og 2014.

Samordning skjer på politisk nivå skjer særlig gjennom forsvarsministermøter to ganger i året, på militært nivå gjennom tilsvarende møter mellom forsvarssjefene; seniorbyråkrater møtes årlig. Den løpende oppfølging skjer gjennom en styringsgruppe på administrativt nivå (Nordic Defence Policy Steering Committee, NORDEF PSC). På militært nivå følges samarbeid opp gjennom en militær koordineringskomité (Nordic Military Coordination Committee, NORDEF MCC).

Hovedområdene for forsvarssamarbeidet gjennom NORDEFCO er logistikk og vedlikehold; utdanning og øvelse; operativ virksomhet; internasjonal innsats.

Flere tiltak er iverksatt innenfor rammen av NORDEFCO, hovedsakelig innenfor materiell og operasjoner – med sikte på økt operativ evne, med høyere kosteffektivitet og kvalitet.

Gjennom NORDEFCO bistår de nordiske land til utviklingen av en afrikansk reaksjonsstyrke, East African Standby Forces (EASF), med hovedkvarter i Nairobi, Kenya.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg