Straffeprosess

Straffeprosess, reglene om rettergangsmåten i straffesaker. Finnes i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981. Om militære straffesaker, se militær rettergang. . Hele artikkelen

Ny artikkel