Straffeprosess er reglene om rettergangsmåten i straffesaker, altså hvordan saksgangen er i en straffesak. Disse reglene finnes i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981. Om militære straffesaker, se militær rettergang. Hele artikkelen

Ny artikkel