Forbud mot bruk av alkohol, kan fastsettes som vilkår overfor lovbrytere med alkoholproblemer, når vedkommende gis betinget påtaleunnlatelse (straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 69) eller betinget dom (straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 § 53), løslates på prøve fra forvaring i anstalt under kriminalomsorgen (strl. § 39 g), eller løslates på prøve fra frihetsstraff (straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 nr. 21 §§ 43 og 44). Alkoholforbud benyttes oftest i forbindelse med andre vilkår som det er adgang til å fastsette, herunder med tilsyn.