Plea bargaining, betegnelse på forhandling mellom tiltaltes forsvarer og påtalemyndigheten om størrelsen på straffen eller om de straffebud som tiltalen skal omfatte dersom tiltalte erklærer seg skyldig i saken. I enkelte land er det vanlig med slike forhandlinger, særlig i USA. I praksis skjer også tidvis i Norge forhandlinger mellom forsvarer og påtalemyndighet om skyld- og straffespørsmål, men det er tvilsomt hvor langt man kan gå i slike forhandlinger, og eventuell enighet om lovanvendelsen og straffutmålingen vil ikke være bindende for domstolen dersom saken bringes inn for retten.