Politisaker, tidligere en betegnelse på saker om mindre alvorlige lovovertredelser, i det vesentlige saker som nå gjerne kalles forseelses-saker (fordi de dreier seg om forseelser i motsetning til forbrytelser).