Domsutsettelse, en særskilt form for betinget dom som går ut på at tiltalte kjennes skyldig uten at det utmåles noen straff. Innført ved en endringslov av 1955. Har ikke fått særlig stor anvendelse i praksis. Den brukes særlig overfor unge lovbrytere som ikke tidligere er straffet, der det av hensyn til domfeltes sosiale tilpasning ansees heldig at han ikke får det forbryterstempel på seg som fastsettelsen av en fengselsstraff vil medføre.