jury

Våren 2017 vedtok Stortinget å avvikle juryordningen, og erstatte den med en meddomsrett med to juridiske lagdommere og fem lekdommere som i fellesskap avgjør alle spørsmål saken reiser. Ankesaken der politimannen Eirik Jensen var tiltalt for korrupsjon og innførsel av narkotika til Norge var den siste saken i Norge før juryordningen ble avviklet. 28. januar 2019 fant juryen Jensen ikke skyldig i innførsel av narkotika, men denne kjennelsen ble satt til side av fagdommerne. Her er juryen samlet like før de skal avgi svar i skyldspørsmålet, i forgrunnen med ryggen til står den tiltalte Eirik Jensen.
Jury av /NTB Scanpix. Gjengitt med tillatelse

Jury, i norsk rett kalt lagrette, en gruppe legmenn (ikke juridiske fagdommere) som deltar i rettsavgjørelser gjennom å svare på bestemte spørsmål knyttet til om en tiltalt person er skyldig. På sitt område er juryen enerådende.

Faktaboks

Etymologi
engelsk, av gammelfransk ‘ed, rettsundersøkelse’
Også kjent som

lagrette

Juryordningen ble avviklet av Stortinget i juni 2017, og skal erstattes av meddomsrett. Lovendringen er sanksjonert i statsråd, og det er bestemt som overgangsordning at alle anker som er inngitt til lagmannsrettene før 1.1.2018 behandles etter de tidligere regler forutsatt at ankeforhandlingen er påbegynt før 31.12.2018. Etter denne datoen skal alle saker behandles i meddomsrett.

Juryordning i andre land

I enkelte land, for eksempel i USA, kreves enstemmighet av juryen for at tiltalte i en straffesak skal kjennes skyldig. Hvis jurymedlemmene ikke kan bli enige (i USA hung jury), må saken prøves på nytt for en ny jury. I anglo-amerikansk rett deltar juryen ikke bare i straffesaker, men også i visse sivile saker.

Juryordningen kan ha hatt sitt utspring i England eller ha blitt introdusert der av normannerne etter 1066. Den er nå i bruk i store deler av verden.

Juryordning i Norge

I Norge ble juryen innført ved straffeprosessloven av 1887, og juryordningen ble opprettholdt i straffeprosessloven av 22. mai 1981. Siden den nye straffeprosessloven trådte i kraft i 1986, er det imidlertid foretatt en rekke endringer i loven som har ført til sterk reduksjon i saker som skal behandles med jury. Etter to-instansreformen i 1995 skal lagmannsretten som hovedregel settes med jury kun når det er anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og anken gjelder straff for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år. I andre ankesaker settes retten som meddomsrett.

Juryen blir i Norge kalt lagrette, og består av ti lagrettemedlemmer. Lagretten avgjør skyldspørsmålet. Til fellende kjennelse kreves at minst sju av lagrettemedlemmene har svart ja på spørsmålet om tiltalte er skyldig. Kommer et flertall i retten (lagmannen og de to andre juridiske dommere) til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for at tiltalte er skyldig i samsvar med lagrettens kjennelse, skal den beslutte at saken skal behandles på ny for andre dommere. Det samme kan retten enstemmig gjøre dersom den er overbevist om tiltaltes straffeskyld der lagretten har svart nei på skyldspørsmålet («tilsidesettelse»). Det er svært sjelden at juryens kjennelse settes til side. Ved den nye behandlingen avgjøres skyldspørsmålet av en meddomsrett uten deltagelse av juryen. Etter en fellende kjennelse av juryen er det retten og fire av lagrettens medlemmer (ordføreren og tre medlemmer trukket ut ved loddtrekning) som sammen fastsetter straffen.

I hvert lagsogn skal det hvert fjerde år velges to utvalg av lagrettemedlemmer, ett for kvinner og ett for menn. Valgbare er personer over 18 og under 70 år som er vederheftige og valgbare ved kommunale valg. Utelukket fra valg er personer i enkelte stillinger og de som i løpet av de siste fem år er idømt betinget fengselsstraff eller i løpet av de siste ti år er idømt ubetinget frihetsstraff og ikke er løslatt. Rett til å be seg fritatt har blant annet personer som har fylt 65 år, eller som ikke kan gjøre tjeneste uten fare for sin helbred eller uten å forsømme viktige private eller offentlige forretninger, eller ikke uten vanskelighet kan bære det tap av arbeidsfortjeneste som vervet fører med seg.

I den enkelte sak blir det ved loddtrekning trukket ut åtte menn og åtte kvinner. Ti av disse gjør til slutt tjeneste. Påtalemyndigheten og tiltalte har rett til å skyte ut de som er til stede flere enn ti. Blir utskytelsesretten ikke brukt eller delvis brukt, tas de ti lagrettemedlemmer ut ved loddtrekning. Utskyting og loddtrekning skal skje på en slik måte at det til slutt så langt det er mulig blir like mange kvinner og menn tilbake.

Avviklingen av jury-ordningen i Norge

Juryordningen i Norge har vært under debatt, og et offentlig utvalg gikk gjennom ordningen i NOU 2011:13 Juryutvalget – Når sant skal skrives. Stortinget fattet i 2015 prinsippvedtak om å avvikle dagens juryordning, og fattet formelt lovvedtak våren 2017 der juryen ble erstattet av en meddomsrett med to juridiske lagdommere og fem lekdommere som i fellesskap avgjør alle spørsmål saken reiser. For at en tiltalt skal kunne finnes skyldig, må minst én av lagdommerne og samlet minst fem av dommerne finne den tiltalte skyldig. I motsatt fall skal vedkommende frifinnes og anses som uskyldig. Andre spørsmål avgjøres ved stemmeflertall.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Kommentarer (1)

skrev Lars-Jonas Nygard

I Europa er det nå utenom Storbritannia bare Belgia og Østerrike som praktiserer en juryordning som ligner vår. Russland, Spania og Frankrike har en annen spørsmålsstilling. Danmark har nylig opphevet sin juryordning og erstattet den med en meddomsrett der lekdommerne har en meget sterk stilling vis à vis fagdommerne - men skyldavgjørelsen treffes der av fag- og lekdommerne i fellesskap og begrunnes. I England/Wales (som i USA) brukes jury bare i et fåtall saker - de fleste avgjøres etter forhandlinger mellom påtalemyndigheten og tiltalte, "plea bargaining", og tiltalte kan også ellers velge bort juryen. Den norske juryordning har vært sterkt kritisert fordi lagretten ikke begrunner kjennelsen, og det er for tiden bred politisk enighet om at begrunnelse er nødvendig. Spørsmålet må påregnes forelagt Stortinget i inneværende valgperiode. I mellomtiden vil den praktiske gjenomføring av jurysaker bli endret etter anvisninger av Høyesterett i nylig avsagte dommer (juni og november 2009).

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg