Påtalemyndigheten, offentlig myndighet som er organisert for å påtale straffbare handlinger - å utøve påtalemyndighet. Landets øverste påtalemyndighet er Kongen i statsråd. Riksadvokaten har den daglige ledelse av påtalemyndigheten. Statsadvokatene sorterer under Riksadvokaten, og politiets påtalejurister under statsadvokatene i påtalespørsmål.

Påtalemyndigheten har fire hovedoppgaver: 1) Den leder etterforskningen av straffbare handlinger. 2) Den avgjør om det på grunnlag av etterforskningen skal reises tiltale eller ikke. 3) Den utfører aktoratet i straffesaker som behandles ved hovedforhandling i retten. 4) Den tar stilling til om dommer i straffesaker skal godtas eller bringes inn for en høyere rett,  samt gir ordre om at endelige dommer på straff skal fullbyrdes.

Påtalemyndigheten har en lovbestemt objektivitetsplikt og skal være nøytrale i hele sin yrkesutøvelse, også når saker behandles i retten. Påtalemyndigheten plikter å påstå frifinnelse dersom bevisene i retten ikke holder til domfellelse.

Hovedregelen er at statsadvokatene treffer beslutning om tiltale, men politimesteren og vedkommendes politijurister reiser tiltale i saker om lovbrudd med strafferamme under ett år, og er de senere år også gitt tiltalekompetanse i flere typer vanlige lovbrudd, for eksempel saker om kroppskrenkelse, tyveri, underslag og bedrageri, jamfør straffeprosessloven § 67. Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet i saker om lovbrudd som kan straffes med fengsel i 21 år eller mer, og i saker som har særlig stor allmenn interesse. Kongen i statsråd treffer beslutning om tiltale i saker om straffbare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen. Se også påtaleunnlatelse.

Det er gitt regler om påtalemyndigheten i straffeprosesslovens kap. 6; nærmere regler er gitt i påtaleinstruksen av 28. juni 1985. Om den militære påtalemyndighet er det gitt regler i straffeprosesslovens kap. 35.

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 31.12.2015

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Straffeprosess

John Christian Elden

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.