Påtalemyndigheten, offentlig myndighet som er organisert for å påtale straffbare handlinger - å utøve påtalemyndighet. Landets øverste påtalemyndighet er Kongen i statsråd. Riksadvokaten har den daglige ledelse av påtalemyndigheten. Statsadvokatene sorterer under Riksadvokaten, og politiets påtalejurister under statsadvokatene i påtalespørsmål.

Påtalemyndigheten har fire hovedoppgaver: 1) Den leder etterforskningen av straffbare handlinger. 2) Den avgjør om det på grunnlag av etterforskningen skal reises tiltale eller ikke. 3) Den utfører aktoratet i straffesaker som behandles ved hovedforhandling i retten. 4) Den tar stilling til om dommer i straffesaker skal godtas eller bringes inn for en høyere rett,  samt gir ordre om at endelige dommer på straff skal fullbyrdes.

Påtalemyndigheten har en lovbestemt objektivitetsplikt og skal være nøytrale i hele sin yrkesutøvelse, også når saker behandles i retten. Påtalemyndigheten plikter å påstå frifinnelse dersom bevisene i retten ikke holder til domfellelse.

Hovedregelen er at statsadvokatene treffer beslutning om tiltale, men politimesteren og vedkommendes politijurister reiser tiltale i saker om lovbrudd med strafferamme under ett år, og er de senere år også gitt tiltalekompetanse i flere typer vanlige lovbrudd, for eksempel saker om kroppskrenkelse, tyveri, underslag og bedrageri, jamfør straffeprosessloven § 67. Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet i saker om lovbrudd som kan straffes med fengsel i 21 år eller mer, og i saker som har særlig stor allmenn interesse. Kongen i statsråd treffer beslutning om tiltale i saker om straffbare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen. Se også påtaleunnlatelse.

Det er gitt regler om påtalemyndigheten i straffeprosesslovens kap. 6; nærmere regler er gitt i påtaleinstruksen av 28. juni 1985. Om den militære påtalemyndighet er det gitt regler i straffeprosesslovens kap. 35.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.