bistandsadvokat

Artikkelstart

Bistandsadvokat er en betegnelse på en advokat som bistår fornærmede i en straffesak. Bistandsadvokaten kan enten være privat antatt på den fornærmedes regning eller offentlig oppnevnt i visse tilfeller.

Faktaboks

Uttale
bˈistandsadvokat

Den fornærmede har etter en lovutvidelse i 2008 krav på oppnevning av bistandsadvokat der det dreier seg om en sak om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel eller brudd på besøksforbud. Fornærmede har i disse sakene rett til å få oppnevnt advokat på det offentliges bekostning. Retten skal dessuten oppnevne bistandsadvokat for fornærmede i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. I alle andre straffesaker enn dette kan retten velge å oppnevne bistandsadvokat i tilfeller der det ansees å være behov for en advokat. Vilkåret er at det foreligger en politisak, det vil si et anmeldt forhold. Retten skal ikke foreta noen vurdering av hvor sannsynlig det er at en anmeldelse vil føre frem ved oppnevningen, men legge det forholdet som anmeldes til grunn. Dersom det ikke foreligger noen politisak, vil en fornærmet i visse tilfeller få dekket advokatbistand etter lov om fri rettshjelp.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret eller var verge for fornærmede, også rett til bistandsadvokat dersom vedkommende ønsker det. Også ellers kan det oppnevnes bistandsadvokat for avdødes etterlatte etter rettens skjønn.

Den fornærmede kan selv velge hvilken bistandsadvokat som skal benyttes. Hvis vedkommende ikke har noe bestemt ønske, vil retten oppnevne en advokat blant de advokater som er antatt av Justisdepartementet til å gjøre tjeneste som bistandsadvokater.

Advokatens oppgave er å vareta fornærmedes interesser under etterforskningen og under eventuell hovedforhandling, herunder ved å fremme eventuelle erstatningskrav og å uttale seg om prosessuelle spørsmål på fornærmedes vegne. Bistandsadvokaten kan være til stede under alle rettsmøter som avholdes i saken. Advokaten skal dessuten gi fornærmede slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken, for eksempel sørge for at fornærmede får nødvendig hjelp fra helse- og sosialvesenet. Det er også bistandsadvokatens oppgave å søke om voldsoffererstatning der dette er aktuelt. Reglene om bistandsadvokat er gitt i straffeprosesslovens kapittel 9 a.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg