Rettergangsstraff, straff (i form av bot) som domstolen under en verserende sak kan ilegge bl.a. dersom en person forstyrrer rettsforhandlingene eller en prosessfullmektig gjør seg skyldig i forsømmelig forhold under rettergangen. I domstolloven kap. 10 er det angitt en rekke andre tilfeller hvor det vil kunne ilegges rettergangsstraff. Domstolen ilegger straffen av eget tiltak uten at det er reist tiltale av påtalemyndigheten.