Under etterforskning av et straffbart forhold kan politiet komme over opplysninger om andre straffbare forhold enn det som er gjenstand for etterforskning, ofte betegnet som overskuddsinformasjon. Normalt reiser ikke det særlig problemer; politiet vil kunne bruke opplysningene som grunnlag for å igangsette etterforskning om de andre (nye) forholdene. Det kan imidlertid være fastsatt begrensninger på politiets adgang til å bruke slike opplysninger dersom de fremkommer i forbindelse med tvangsinngrep som er begrenset til bestemte typer straffbare forhold. Dette gjelder f.eks. i saker om kommunikasjonskontroll (typisk telefonavlytting) hvor opplysningene kan brukes i etterforskningen av det andre straffbare forholdet, mens det bare vil være adgang til å bruke opptaket som bevis i retten dersom det straffbare forholdet selv kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra.