varetektsfengsling

Artikkelstart

Varetektsfengsling, fengsling av person som er under etterforskning. En person som er pågrepet og med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan på nærmere vilkår fastsatt i straffeprosessloven kapittel 14 undergis varetektsfengsel etter kjennelse av retten.

Varetektsfengsel er et straffeprosessuelt tvangsmiddel som påtalemyndigheten kan benytte som ledd i etterforskningen, f.eks. for å hindre at siktede forspiller bevis, at han rømmer eller at han foretar nye straffbare handlinger. I alvorlige saker med strafferamme over 10 år eller voldssaker, kan varetektsfengsling også finne sted dersom den allmenne rettsfølelse krever dette og bevisene er særlig sterke.

En som varetektsfengsles er ikke med det skyldig i noen forbrytelse, og skal betraktes som uskyldig inntil han eventuelt er tiltalt og domfelt.

Et grunnleggende vilkår er at fengslingen ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor siktede. Fra siktede pågripes til fremstilling skjer for retten, skal det normalt ikke gå mer enn 48 timer. Fristen følger nå av FNs konvensjon om politiske og sosiale rettigheter Artikkel 9 og Grunnloven § 94, som har innskrenket fristen på 72 timer i straffeprosessloven § 183. Det skal fastsettes en frist for fengslingen som normalt ikke skal overstige fire uker; den kan senere forlenges. Utholdt varetektsfengsel kommer til fradrag i den idømte straff dersom den fengslede dømmes. I motsatt fall vil han ha et krav på erstatning for uberettiget frihetsberøvelse.

En siktet skal så vidt mulig ha forsvarer i rettsmøtet hvor fengslingsspørsmålet avgjøres. Deretter skal han ha forsvarer så lenge han er fengslet. Finner retten det ubetenkelig og siktede uttrykkelig gir avkall på forsvarer, kan oppnevnelse unnlates. Den fengslede har rett til ukontrollert skriftlig og muntlig samkvem med sin forsvarer. Hvis det er fare for bevisforspillelse, kan retten også bestemme at den fengslede ikke skal motta besøk eller motta og sende brev eller annen kommunikasjon, eventuelt at dette skal skje gjennom politiets kontroll. Retten kan også bestemme at vedkommende ikke skal gis adgang til aviser og kringkasting, samt utelukkes fra samvær med medinnsatte helt eller delvis.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg