Faktaboks

Johan Ludwig Mowinckel
Fødd
22. oktober 1870, Bergen
Død
30. september 1943, New York City, USA
Verke
Skipsreiar og politikar
Familie

Foreldre: Kjøpmann Johan Anton Wilhelm Mohr Mowinckel (1843–1918) og Edvardine Magdalene Margrethe Müller (1851–1871).

Gift 1) 9.10.1894 med Caroline Andrea Stabell (7.9.1871–23.4.1898), dotter til lege Fredrik Wilhelm Stabell (1836–1900) og Catharina Christine Sundt (1851–1922); 2) 9.4.1902 med Sigfrid Sundt (f. 23.10.1882), kusine til hustru nr. 1 og dotter til kjøpmann Gerhard Sundt (1850–1910) og Anna Sophie Jebsen (f. 1859); ekteskapet oppløyst 1913; 3) 25.9.1917 med Julie Gran (19.7.1882–15.9.1972), dotter til kjøpmann Jens Gran (1853–1899) og Eveline («Evy») Johanne Lehmkuhl (1857–1940).

Sonesons son til Johan Ernst Mowinckel (1759–1816); tremenning til Conrad Mohr (1849–1926) og Agnes Mowinckel (1875–1963); svoger til Johan Hjort (1869–1948) og Hans Halvorsen (1879–1957).

Far til Johan Ludwig Mowinckel jr. (1895–1940).

Johan Ludwig Mowinckel (1937)
Johan Ludwig Mowinckel
Johan Ludwig Mowinckel fotografert mellom 1916 og 1918.
Av /Nasjonalbiblioteket.

Johan Ludwig Mowinckel var ein norsk skipsreiar og politikar for Venstre. Han var statsminister tre gonger; frå 25. juli 1924 til 5. mars 1926, frå 15. februar 1928 til 12. mai 1931 og frå 3. mars 1933 til 20. mars 1935.

I åra 1921–1922 var han handelsminister og i perioden 1922–1923 utanriksminister. Som formann i utanrikskommisjonen av 1920 leidde Mowinckel arbeidet med utanriksreforma.

Mowinckel danna si første regjering i 1924. Regjeringa fall i 1926 på Høgres og Bondepartiets forslag om sterkare nedskjering av budsjetta. Etter mistillitsforslaget mot Christopher Hornsrud-regjeringa i 1928 danna Mowinckel på ny regjering.

I 1931 fall Mowinckels andre regjering på Lilleborgsaken. Men våren 1933 danna Mowinckel si tredje regjering som sat til 1935, då Arbeidarpartiet og Bondepartiet gjennom kriseforliket skapte grunnlaget for Johan Nygaardsvolds langvarige arbeidarpartiregjering.

Mowinckel heldt fram på Stortinget og som Venstres leiar. I aprildagane 1940, etter okkupasjonen av Noreg under andre verdskrigen, vart Mowinckel sett inn i Londonregjeringa saman med eit par andre borgarlege politikarar. Deretter var han fram til våren 1942 ved legasjonen i Stockholm, men vart så kalla over til London, der han snart søkte avskjed. Han reiste deretter til USA, der han deltok i leiinga av Nortraship.

Som få andre sette Johan Ludwig Mowinckel sitt personlege preg på norsk politikk i første halvdel av 1900-talet. Han representerte ein liberal venstretradisjon i åndskulturelle spørsmål og ein standhaftig liberalisme i økonomisk politikk. Med si – og Venstres – haldning til regjeringsmakta kom han meir enn andre til å forme norsk mellomkrigsparlamentarisme.

Bakgrunn og utdanning

Mowinckel vart fødd i Bergen. Slekta Mowinckel høyrde til det gamle bergenske handelspatrisiatet. Han vart på sett og vis fødd med ei sølvskei i munnen, men året etter at han vart fødd miste han mor si, og han voks opp i ein heim utan mor og med ein særs travel far. Far hans var rik kjøpmann i Bergen, og det var klart frå fødselen av at Johan Ludwig også skulle bli kjøpmann. Men slik gjekk det ikkje.

Etter examen artium og «anneneksamen» reiste han i 1889 til utlandet for å lære språk og praktisk forretningsdrift, mellom anna ved skipsmeklarfirma i Bremen og London. Då han kom heim i 1893, tok han til på reiarlagskontoret til Christian Michelsen. Han ville bli skipsreiar.

Skipsreiar

I 1898 kjøpte han det første skipet sitt, og i 1901 oppretta han sitt eige reiarlagskontor i Bergen. Reiarlaget vart etter kvart eit av dei større i Norge. Mowinckel var også sterkt med i skipinga av Norges Rederiforbund. Det var han som leia det konstituerande møtet i 1909. På det første generalmøtet i forbundet i Bergen i 1910 innleidde Christian Michelsen til ordskifte. Dei neste talarane var Gunnar Knudsen og Johan Ludwig Mowinckel. Det var i det minste politisk tyngde og Venstre-preg over debatten. Mowinckel spelte også ei sentral rolle ved skipinga av Den Norske Amerikalinje i 1910.

Etter nye kontraheringar dei følgjande åra omdanna han i 1912 – som ein av dei første bergensreiarane – partslaga til eit fleirskipsreiarlag i aksjeselskapsform. A/S J. Ludwig Mowinckels Dampskibsrederi (frå 1919 utan dampskip i namnet) var alt før første verdskrigen det tredje største reiarlaget i Bergen, målt i tonnasje. Den posisjonen heldt det òg i mellomkrigstida, da det hadde stor vekst, særleg i tank- og linjefarten.

Mowinckel engasjerte seg tidleg for skipsfartsnæringa også utanfor si eiga reiarverksemd. Etter utbrotet av første verdskrigen i 1914 leidde han arbeidet med å få i stand ei tvungen krigsforsikring for norske skip. I heile sitt offentlege liv var han ein varm talsmann for skipsfartsnæringa.

Lokalpolitikar

Etter heimkoma til Bergen i 1893 bygde Mowinckel seg snart opp også i byens politiske miljø. Hans første plattform var Bergens Liberale Forening, eit forum for venstreungdom nært knytt til Bergens Venstreforening. Frå formannsplassen der avanserte han i 1899 til leiarposisjonen i sjølve venstrelaget, der han var formann i fleire år.

Også i kommunepolitikken følgde Mowinckels karriere ein bratt stigande kurve. Alt i 1898 vart han vald inn i bystyre og formannskap, og i 1902 overtok han ordførarvervet. Det hadde han fram til 1906 og på nytt frå 1911 til 1913. Men Mowinckels politiske ambisjonar var ikkje avgrensa til den lokale arenaen.

Stortingspolitikar

Stortingets presidentskap i perioden 1913–1915
I perioden 1913–1915 var Mowinckel odelstingspresident. Biletet viser stortingets presidentskap i desse åra. Foran frå venstre: Jørgen Løvland og Søren Årstad. Bak frå venstre: Kristian Friis Petersen, Johan Ludwig Mowinckel, Gunder Anton Jahren og Andreas Kristian Grimsø.

Mowinckel representerte Bergens Venstre på Stortinget i åra 1906–1909, 1913–1918 og frå 1922 og fram til sin død. I perioden 1913–1915 var Mowinckel odelstingspresident, i åra 1916–1918 stortingspresident og i 1927 varapresident i Stortinget. Han var også formann i utanrikskomiteen i perioden 1917–1918, Venstres parlamentariske leiar i 1916–1918 og frå 1937, og dessutan formann i Venstre frå 1927.

Stortingsrepresentant

Som stortingsmann slutta han seg til venstreopposisjonen mot Christian Michelsens samlingspolitikk. Frå 1905 var Venstre delt i to – Venstre og Frisinna Venstre. Mowinckel vart ein aktiv pådrivar i den prosessen som munna ut i «konsolideringa» av Venstre i 1908 (sjå konsoliderte Venstre) med Gunnar Knudsen som samlande leiar.

Mowinckels arbeidsdag i rikspolitikken kan grovdelast i to bolkar med åra 1919–1921 som eit skilje. I den første trer han fram som ein radikal, kampglad parlamentarikar med ei polemisk kraft som råka motstandarar både til høgre og venstre, og ofte verka sterkt provoserande. Han stod lenge Johan Castberg nær og la vinn på å halda dei sosialradikale arbeidardemokratane saman med Venstre. Til fånyttes freista han i 1915 å avverje samarbeidsbrotet mellom dei i Stortinget.

Men Mowinckels radikalisme galdt meir politikkens former enn innhaldet. I sak plasserte han seg i Venstres hovudstraum, som lojal støttespelar for Gunnar Knudsen mellom anna i den sosiale reformpolitikken og i striden om konsesjonslovene. Visseleg i samråd med statsministeren tok han i 1915 initiativet til å få kaste Wollert Konow (H) som gruppeleiar i Stortinget, og han overtok sjølv året etter plassen som Venstres parlamentariske leiar. Han vart samtidig vald til stortingspresident.

Parlamentarisk leiar og stortingspresident

Johan Ludwig Mowinckel (1919)

Mowinckel ønskte ei sterk og leiande regjeringsmakt, og det ønsket kunne Gunnar Knudsen lenge oppfylle. Men frametter 1916 skjedde det eit gradvis skifte i Mowinckels haldning til regjeringa. Med sin nye leiarposisjon i Stortinget frigjorde han seg frå Knudsens autoritet og stilte seg etter kvart meir kritisk til førarskapen hans. Kritikken galdt mellom anna handteringa av forsyningsproblema under krigen og den britiskvenlege nøytralitetslina. Mowinckel ønskte ein balansert nøytralitet som var truverdig også sett frå tysk side. I februar 1917 markerte han sitt misnøye med å foreslå i venstregruppa at det vart skipa ei samlingsregjering av alle parti. Det var ei klar utfordring til Knudsen, men eit stort fleirtal i gruppa stilte seg solidarisk med statsministeren. Også i somme andre saker av prinsipiell karakter måtte Mowinckel finne seg i å hamne i mindretal.

Ved valet i 1918 vart Mowinckel vraka som stortinsrepresentant. Eit høgreras snytte Venstre for mandat i byane. I Mowinckels tilfelle kom det til at han hadde ytra seg velvillig om fornorsking av bynamn og hadde røysta for Bjørgvin som namn på Bergen stift. Det kunne ikkje bergensveljarane tåla. I to og eit halvt år var han utanfor rikspolitikken, og ubunden av omsynet til parti og regjering kunne han markere tydelegare sin eigen profil. I forbodspolitikken skifte han frå eit ja til brennevinsforbodet i 1918 til eit nei før folkerøystinga året etter. I økonomisk politikk reindyrka han ein næringsliberalisme med brodd både mot krisepolitikken under krigen og mot Knudsens tru på den aktive statsmakta. Han ville byggje ned det oppsvulma statsapparatet, og folk måtte «atter henvises til først og fremst at hjælpe sig selv og ikke i saa høi grad som i de senere aar regne med det offentliges bistand», skreiv han i ein skarp avisdebatt med partileiaren.

Statsråd (1921–1923)

Otto Blehrs andre regjering
Johan Ludwig Mowinckel var utanriksminister i Otto Blehrs andre regjering. Mowinckel og Blehr sitter foran.
Av .

I 1921 byrja ein ny bolk i Mowinckels politiske karriere. Gunnar Knudsen gjekk ut av Stortinget, og det vart ein leiarplass ledig, men han vart førebels ikkje fylt. Da Venstre skipa regjering same året, vart den 74-årige Otto Blehr statsminister. Mowinckel kom med i regjeringa som handelsminister, seinare òg utanriksminister. Han hadde måtta vente lenge på ein statsrådspost. I unge år hadde han meldt seg ut av statskyrkja og fylte dermed ikkje det kravet om trusvedkjenning som Grunnlova stilte til medlemer av regjeringa. Først 1919 vart lova endra på dette punktet. Endringa vart kalla «Lex Mowinckel» sjølv om han personleg ikkje hadde hatt noko med framlegget å gjere. Ved valet 1921 fekk han òg nytt stortingsmandat frå Bergen.

I tida som statsråd var det framfor alt brennevinsforbodet som sto på den politiske dagsorden. Mowinckel aksepterte at folket hadde sagt ja til det gjennom ei folkeavstemming. Han ville ikkje fjerne det utan ei ny folkeavstemming.

Mowinckels første regjering (1924–1926)

Johan Ludwig Mowinckels første regjering
Johan Ludwig Mowinckels første regjering satt frå 1924 til 1926. Mowinckel i midten på første rad.

Både i regjeringa og sidan i stortingsgruppa vann Mowinckel ein leiarposisjon utan formelt å vere førstemann, og neste gong Venstre overtok regjeringsmakta, i 1924, var han den sjølvskrivne statsministerkandidaten. Brennevinsforbodet vart hovudtema i valkampen, trass i den økonomiske krisa som rulla over landet. Både Venstre og Høgre/Frisinna Venstre gjekk tilbake, mens Bondepartiet og dei tre arbeidarpartia (Arbeidarpartiet, Norges Kommunistiske Parti og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti) gjekk fram. Mowinckel vart sitjande med sine 34 mandat som parlamentarisk grunnlag.

Som sjef for regjeringar med veikt parlamentarisk grunnlag måtte han manøvrere gjennom ureint politisk farvatn i ei tid prega av nesten samanhengande økonomisk og statsfinansiell krise. Det var ein situasjon som den liberalistiske staten korkje hadde røynsle med eller boteråd mot. Staten kunne ikkje stå som garantist for kriseplaga næringar; «selvhjelp er bedre enn hjelp», var Mowinckels leidetråd, og han viste til skipsfarten som føredøme. Det staten burde gjera, var først og fremst å syte for «sunde statsfinanser» og stabilt pengevesen. Virkemidla var balanserte budsjett, nedbetaling av gjeld og – i 1920-åra – heilhjarta støtte til Norges Banks paripolitikk.

Noko av det første regjeringa gjorde etter at det nye Stortinget kom saman i 1925, var å gi amnesti til dei nyvalde Ap-representantane Martin Tranmæl og Børge Olsen-Hagen, som sat på Botsfengselet og sona ein dom for medverknad i streiken mot militærvesenet året før. Mowinckel var først tvilande, men gjekk til slutt med på å setje dei fri slik at dei kunne utføre det vervet dei var valde til. Hausten 1926 fall brennevinsforbodet etter at eit klart fleirtal i ei folkerøysting hadde sagt ja til å fjerne det, men då hadde regjeringa Mowinckel gått av.

Avgangen skjedde på statsbudsjettet som regjeringa la fram. Høgre og Bondepartiet la kvar for seg fram avvikande forslag i høve til regjeringa sitt. Ingen av dei fekk fleirtal. Det gjorde heller ikkje den mistillit som også sosialistpartia la for dagen, men i sum tolka Mowinckel stemninga i budsjettinnstillinga frå finanskomiteen som mistillit. 5. mars gjekk han av og tok igjen sete som parlamentarisk leiar i Stortinget.

Partileiar i Venstre

I 1927 avløyste Mowinckel den gamle Gunnar Knudsen som leiar for Venstre, og det vervet hadde han fram til han døydde i 1943. Det var Mowinckel som måtte forme om Venstre-strategien frå det å vere eit fleirtalsalternativ til det å bli eit mellomstort parti. Han vidareførde Gunnar Knudsens vilje om at Venstre ikkje burde samarbeide til høgre, men modererte det noko etter kvart. Venstre skulle bli eit sentrumsparti, ein brubyggjar mellom fløyene, og Mowinckel meinte dette ville gi partiet eit styringstillegg.

Så oppteken var han av Venstres fortid som stort parti at han lenge meinte at Venstre i mindre grad var eit mindretalsparti enn til dømes Arbeidarpartiet som var tre gongar større. Ei slik kjensle av større rett til makta kjem gjerne når ein har styrt lenge. Frå 1927 derimot, etter samlinga av dei to arbeidarpartia (Arbeidarpartiet og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti), kasta Mowinckel brubygginga på båten for nokre år, og mana til felles borgarleg front mot sosialistane. Etter 1930 vart han derimot brubyggjar på nytt, og i 1933 gjorde han Høgre og Bondepartiet til hovudmotstandarar ved valet. Ikkje minst slike skifte har gjort at Venstres uvenner har kalla partiet for vingle-Venstre.

Det er liten tvil om at Venstres motvilje mot koalisjonar i den urolege mellomkrigstida bidrog sterkt til å underminere den politiske stabiliteten i desse åra. Elleve regjeringar frå 1920 til 1935 seier sitt om det. Mange år seinare, i slutten av 1960-åra kritiserte Arbeidarpartiets dåverande leiar, Trygve Bratteli, Mowinckles brubyggjarline. Han sa at Venstre vart «preget av taktikk og av holdningsløshet. Det var litt på den ene side og litt på den annen side og som regel et sted midt imellom. Venstre ble et parti uten standpunkter og uten tillit og i førti års nedgang», sa Bratteli. Han hadde nok mykje rett i det.

Det seier mykje om Mowinckels nokså impulsive sinnelag at han sommaren 1927 sikra fleirtal i Stortinget for den svært omstridde «tukthusparagrafen» i straffelova. I debatten bad han om at saka vart utsett for å hindre uro på arbeidsplassane, men då ein ungkommunist reiste seg på stortingsgalleriet og tok til å tale og kaste plakatar ned i salen, vart det meir enn Mowinckel kunne godta: «Landets lovgivende forsamling må vise at den ikke lar seg intimidere (skremme)», sa han og tilrådde at lova skulle vedtakast straks. Tukthusparagrafen ga eit spesielt vern til streikebrytarar, og vakte sterke reaksjonar i arbeidarrørsla.

Ved stortingsvalet i 1927 vart det samla Arbeidarpartiet det største partiet og Høgre-regjeringa til Ivar Lykke varsla avgang. Mowinckel var nokså sikker på at han kom til å bli spurd når det viste seg at leiaren i Bondepartiet, Johan E. Mellbye, ikkje lykkast med å skipe ei ikkje-sosialistisk samlingsregjering. Ei slik regjering sa Mowinckel og Venstre tvert nei til.

Dagen før kong Haakon ga regjeringsoppdraget til Christopher Hornsrud, uttalte difor Mowinckel i eit avisintervju at han ikkje hadde det minste tru på ei sosialistisk regjering. Der tok han feil, men Hornsrud-regjeringa skapte så stor panikk både i næringslivet, hos privatpersonar og blant bankane, at store summar vart flytta utanlands. Bankane var i krise, og då Hornsrud sa nei til å opprette bankane sin innskotssentral, Securitas, vart sjefen for Norges Bank, Nicolai Rygg, verkeleg redd.

Mowinckels andre regjering (1928–1931)

Johan Ludwig Mowinckels andre regjering (1928-1931)

Venstre sat på vippen i Stortinget, og hadde i utgangspunktet meint at Hornsrud-regjeringa burde få prøve seg, men Mowinckel tok til å verte uroleg. Rygg ville ha han til å felle regjeringa. «Kan De, med hånden på hjertet, si at det er nødvendig for tilliten at regjeringen faller?», spurte Mowinckel. «Ja», sa Rygg. Dermed fekk Mowinckel Venstre-gruppa med på eit mistillitsforslag som vart vedteke. Det viste seg at krisa glei over og at det ikkje vart noko av innskotssentralen, men i arbeidarrørsla sette fellinga av regjeringa spor i mange år framover. Mowinckel hadde berre vore ein reiskap for storkapitalen, og han vart lenge kritisert for den rolla han hadde spela. Landsforrædar og «Ryggs lakei» vart han kalla.

Då Hornsrud gjekk, viste han kongen til Mowinckel som ny regjeringssjef, og 15. februar 1928 skipa han si andre regjering, og tonen i høve til Høgre var i denne regjeringa vesentleg mildare enn i den første. Høgre gjekk då også inn og berga regjeringa ved nokre høve.

Ved valet hausten 1930 auka Venstre stemmetalet og vann tre mandat, Høgre vann 13, mens Arbeidarpartiet tapte 12 mandat.

Etter mange val med tilbakegang vart sjølv ein auke på tre mandat sett på som ein stor siger i Venstre. «I år hadde vi valgvind», sa Mowinckel, og han var på ingen måte lei seg for at Arbeidarpartiet hadde gått tilbake så kraftig. Det programmet partiet gjekk til val på hadde blitt kraftig radikalisert, mellom anna som følgje av røynslene med Hornsrud-regjeringa, og det hadde gjort veljarane redde. Trass i at regjeringa til Mowinckel sat på Bondepartiets og Høgres nåde, såg Mowinckel ingen grunn til anna enn å bli sitjande. Nå var det viktig å demme opp for Arbeidarpartiet, og dei ikkje-sosialistiske partia fekk igjennom lova om listeforbund i 1930.

I Venstre var meiningane delte om dette, men Mowinckel stilte kabinettspørsmål og tvang gruppa til å støtte framlegget.

Det var krise i arbeidslivet. Børskrakket i New York i 1929 nådde Norge med full tyngde året etter. Talet på arbeidslause kom i desember opp i 110 000, og dei neste par åra skulle det stige til bortimot det dobbelte. Den økonomiske krisa råka også folk flest hardare enn før.

Lilleborgsaka

Johan Ludwig Mowinckels andre regjering (1928-1931)

I 1930 hadde regjeringa gitt konsesjon til samanslåing av det norske selskapet A/S Lilleborg Fabrikker med De-No-Fa i Fredrikstad. Det siste selskapet var eigd av den britisk-nederlandske storkonsernet Unilever, og Unilever ville med fusjonen få halvparten av aksjane i Lilleborg. Konsesjonen var kombinert med ein kartellavtale mellom alle margarinfabrikkane i landet, og trustkontrollen under leiing av Wilhelm Thagaard sette foten ned og sa nei. Då førebudde regjeringa ei lovendring som skulle omgå Thagaards veto. Mowinckel sto på det han meinte var eit liberalt grunnsyn. Det same gjorde Thagaard som motstandar av tiltak som kunne hindre konkurransen.

Lilleborgsaka hamna i protokollkomiteen i Stortinget, vart det klart at eit fleirtal av Arbeidarpartiet og Bondepartiet meinte at konsesjonen ikkje burde ha vore gitt. I Odelstinget vart det ein debatt som gjekk over seks dagar, og Mowinckel gjorde det klart at dersom han ikkje fekk denne saka igjennom vil han trekkje seg ut av politikken. Det var ein resignert og skuffa mann som talte, og i avrøystinga fekk han støtte berre av Høgre. Til og med tre av hans eigne røysta mot regjeringa.

I mai 1931 var det slutt for Mowinckels andre regjering, og det er mange som meiner at det snarare var slik at han sjølv fann ei sak å gå på, enn at han vart felt.

Kolstads og Hundseids regjeringer (1931–1933)

12. mai 1931 skipa Bondepartiet ny regjering under leiing av Peder Kolstad, men den nye regjeringa godtok til slutt Lilleborg-konsesjonen. Mowinckel varsla i Stortinget at regjeringa Kolstad kunne rekne med Venstres støtte i den økonomiske politikken, men berre dersom dette verkeleg var ei regjering Kolstad og ikkje ei fordekt regjering Jens Hundseid. Hunseid tok over som statsminister då Kolstad døydde i mars 1932.

Mowinckel og Hundseid var det ein kan kalle bitre uvenner, og særleg frå Hundseid si side stakk motviljen djupt mot leiaren i Venstre. Under finansdebatten i 1933 fremja Mowinckel eit framlegg som sa at «Stortinget beklager Regjeringens avvisende stilling til de av Venstres under trontaledebatten opptrukne retningslinjer, som Stortinget finner skikket som grunnlag for samarbeid mellom partiene.»

Arbeidarpartiet støtta framlegget og det var ingen tvil om at dette var mistillit mot Hundseid si regjering. Han gjekk då også av og den 3. mars 1933 skipa Mowinckel si tredje regjering.

Mowinckels tredje regjering (1933–1935)

Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering (1933-1935), fotografert i 1933
Statsminister og utenriksminister Johan Ludwig Mowinckel (i midten på første rad) med regjeringsmedlemmer: kirke- og undervisningsminister Knut Liestøl, justisminister Arne Toralf Sunde, forsvarsminister Jens Isak Kobro, finansminister Per Berg Lund, handelsminister Lars O. Meling, arbeidsminister Ole Monsen Mjelde, landbruksminister Håkon Five, sosialminister Ole N. Strømme.
Mowinckel's tredje regjering, 1933.
Johan Ludwig Mowinckels tredje regjering (1933–1935). Frå venstre: Jens Isak Kobro, Arne Sunde, Lars O. Meling, Håkon Five, statsminister Mowinckel, Ole Monsen Mjelde, Per Berg Lund, Knut Liestøl og Trygve Utheim.

Før valet i 1933 hadde denne regjeringa støtte frå Venstres 33 representantar. Etter valet i 1933 kom Venstre inn att med 24 representantar. Det parlamentariske grunnlaget for Mowinckels tredje regjering utgjorde dermed etter 1933 berre 16 prosent av alle representantane i Stortinget. Inga anna norsk regjering har hatt ein så svak parlamentarisk basis. Det kunne sjølvsagt ikkje halde særleg lenge. Arbeidarpartiet hadde gjort eit kjempeval i 1933 og auka mandattalet frå 47 til 69 mandat. Ap stilte då også krav om at Mowinckel måtte gå, men han svara at det måtte vere opp til eit fleirtal i Stortinget å avgjere det.

Utanriks- og forsvarspolitikk

Mowinckel og Haakon 7

Johan Ludwig Mowinckel (1870–1943) og kong Haakon 7 diskuterer den politiske situasjonen under et møte i Eidsvollsbygningen februar 1933.

Mowinckel og Haakon 7
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

I heile si regjeringstid tok Mowinckel også hand om utanriks- og forsvarspolitikken, der hovudelementa var frihandel, skilsdomsavtalar og nøytralitet. Trua på økonomisk samkvem mellom statane som fredsskapande middel var i tråd med hans liberalistiske leveregel og ålmenne internasjonale orientering. Han freista å bremse proteksjonistiske tendensar i norsk tollpolitikk i 1920-åra, rett nok med lite hell. Viktigare var initiativet hans til Oslo-konvensjonen i 1930, som etablerte eit tollpolitisk samarbeid mellom Noreg, Danmark og Benelux-statane med sikte på å hindre høgare tollmurar. Mowinckel var òg drivkrafta på norsk side for å få i stand skilsdomsavtalane mellom dei nordiske landa i åra 1925–1927. Han såg dei som ein fredsgaranti i Norden.

Mowinckel var fast i si tru på at ein klok utanrikspolitikk var det beste forsvarsmidlet for Noreg, «bedre enn kanoner». Den kritiske utviklinga i Europa mot slutten av 1930-åra svekka ikkje denne prioriteringa: «efter alt hvad jeg har sett, er min tillit til kanonenes makt til å beskytte vårt land ikke overdreven stor», uttalte han februar 1939. Mowinckel sette si lit til ein nøytralitetspolitikk med eit militært minimumsforsvar og med britisk flåtemakt i Nordsjøen som ein garanti mot fiendlege åtak frå den sida. Eit nært venskapleg forhold til Storbritannia var ein hovudføresetnad. Mowinckel tok aktivt del i arbeidet til Folkeforbundet i Genève, men stilte seg heilt frå starten tvilande til det kollektive forsvarssystemet som fredsvern for Noreg. Det kunne tvert om dra landet inn i farlege konfliktar. Da systemet vart sett på prøver tidleg i 1930-åra, tok han initiativ til å løysa Noreg frå plikta til å delta i sanksjonar. I 1938 vart dette offisiell politikk for Noreg og ei rekkje andre småstatar.

Økonomisk politikk

Under trykket av krisa i første del av 1930-åra måtte Mowinckel godta somme avvik frå sin prinsipielle næringsliberalisme, men berre som mellombels krisetiltak. Han tok såleis sterkt avstand frå planøkonomiske tankar i tida, anten dei kom frå Arbeidarpartiet eller frå folk i hans eige parti, som Wilhelm Thagaard. Særleg gjelds- og avsetningskrisa i jordbruket frå kring 1930 sette Mowinckels sjølvhjelpsdoktrine på harde prøver. Han solidariserte seg med landbruksminister Håkon Fives politikk med einsidig vekt på produktivitetstiltak og kom dermed i eit skarpt motsetningsforhold til Bondepartiet.

Det fekk si utløysing i 1935, da Bondepartiet og Arbeidarpartiet felte Mowinckels tredje regjering. Det skjedde gjennom det såkalla «kriseforliket» mellom Arbeidarpartiet og Bondepartiet. Mowinckel gjekk av 20. mars 1935 og Johan Nygaardsvold tok over. Frå då av og i 30 år framover var det Arbeidarpartiet som hadde regjeringsmakta.

Mowinckel gjekk tilbake til å bli medlem i utanrikskomiteen. Han sto på god fot med statsminister Johan Nygaardsvold, og han hadde tidvis nytte av Mowinckels lange røynsle.

Ved å avvise ei formell borgarleg blokkdanning mot Arbeidarpartiet hadde Mowinckel og Venstre sett mindretallsparlamentarismen i system med Venstre som krumtapp. Maktskiftet i 1935 og valet i 1936 gjorde ei ny venstreregjering til eit fjernt alternativ og endra ikkje Mowinckels haldning til ei borgarleg samregjering. Han fann seg etter kvart til rette i eit sakleg samarbeid med arbeidarpartiregjeringa, særleg i forsvarspolitikken, og støtta Arbeidarpartiets motstand mot å auke forsvarsløyvingane så mykje som særleg Høgres C.J. Hambro kravde.

Andre verdskrigen

Til Stockholm

Den utanriks- og forsvarspolitiske lina Mowinckel var eksponent for og som i hovudsak vart ført vidare av arbeidarpartiregjeringa frå 1935, havarerte i april 1940. Då andre verdskrigen braut ut, var det på tale med ei nasjonal samlingsregjering, men i følgje utanriksminister Halvdan Koht så stranda dette fordi Mowinckel ikkje ville vere med i ei slik utan at han sjølv vart anten stats- eller utanriksminister. Det ville ingen av dei andre partia godta. Då krigen kom til Noreg, 9. april 1940, var Mowinckel ein av dei tre stortingsrepresentantane som saman med utanriksminister Koht skulle forhandle med den tyske sendemannen Curt Braüer. Mowinckel var nok på det tidspunktet meir villig til kompromiss med tyskarane enn mange andre norske politikarar. Han var ein av dei tre konsultative statsrådane som vart utnemnde i april 1940 for å gi Londonregjeringa eit større preg av å vere ei samlingsregjering

Etter Elverumsfullmakta reiste Mowinckel til Stockholm. Som konsultativ statsråd i den utvida Nygaardsvold-regjeringa vart Mowinckel saman med statsråd Rasmus Frihagen verande ved den norske legasjonen i Stockholm. Derfrå rapporterte dei til London om hendingar og stemningar i det okkuperte Noreg.

Mowinckel var særs upopulær blant nordmenn i eksil. Dels kom det av hans motstand mot auka forsvarsløyvingar før krigen, men også fordi han under riksrådsforhandlingane i 1940 hadde synt meir forståing enn andre for eit kompromiss med tyskarane. Via ein svensk minister hadde han også lansert ein plan om å etablere ei demarkasjonsline mellom norsk og tysk styre, slik at Nord-Norge framleis kunne vere på norske hender. Inntrykket av at han var ettergivande i høve til tyskarane, festna seg i opinionen, og har nok prega ettermælet hans.

I praksis møtte Mowinckel i regjeringa berre ein gong under krigsåra, og det var i mai 1942 då han kom til London. Då fekk han melding i brevs form frå Nygaardsvold om at han måtte gå ut av regjeringa fordi han skulle til New York og gå inn i arbeidet for Nortraship, ei stilling som ikkje kunne kombinerast med ein statsrådspost. Realiteten var likevel, slik Olav Riste skriv i verket sitt om Londonregjeringa, at Mowinckel vart sparka frå regjeringa.

Til New York

Mowinckel kunne ikkje anna enn godta stillinga i New York, søkte avskil og reiste mai 1942 til New York for å overta som formann i skipsfartsdirektørens rådgjevande utval. Han var svært bitter over måten det skjedde på. Det hadde han neppe grunn til. Tenestetida hans vart kort. Mowinckel var 72 år då han kom til USA. Han hadde vore mykje sjuk dei siste åra, og vart på nytt sjuk like etter at han kom til New York. Der døydde han 30. september 1943, 73 år gammal.

Mowinckel som politikar

Ei europeisk rolle

Eigentleg var hans dimensjonar som politikar esla til noko meir enn som leiar for tre nokså vaklande Venstre-regjeringar i ei tid då partiets hans veikna frå å vere nesten statsberande til å bli middels stort. Som partileiar vann Johan Ludwig Mowinckel aldri noko val, men han fekk utretta mykje, og saman med den politiske konkurrenten sin og bysbarnet sitt, C. J. Hambro, spelte han også ei europeisk rolle i desse urolege mellomkrigsåra. I motsetning til Hambro var han sterk tilhengar av opprettinga av Folkeforbundet, og deltok aktivt der. Frå 1925 var Mowinckel stadig utsending til Folkeforbundet. Han vart rådsmedlem i 1930 og president i forsamlinga i Genève i 1933.

Nordist var han også, og ein av stiftarane av foreininga Norden. Utanrikspolitikk var han oppteken av, og i alle sine år som statsminister var han også utanriksminister. Det var Mowinckel som i 1917 fekk Stortinget med på å opprette utanrikskomiteen, og han vart sjølv den første formannen.

Ansvarleg

Mowinckel hadde alle dei eigenskapar som skulle til for å bli ein stor politisk leiar. Han var intelligent og kunnskapsrik, sjølv om han ikkje hadde store akademiske titlar å slå rundt seg med. Han snakka fleire språk etter sine opphald både i England, Frankrike og Tyskland, og han hadde eit omfattande internasjonal kontaktnett. Han var ein sterk administrator, og opplært frå han var liten til å ta avgjerder og til å bere ansvar.

I Mowinckels leiartid var det aldri tvil om kven som sto til rors både i regjeringa og i Venstre. Han var også ein stor talar og dyktig debattant, med ein slagferdig bergensk replikk. Han var stemningsmenneske og det hende meir enn ein gong at han vart riven med til avgjerder som han kanskje i ettertid kom til å angre på.

I medgangstider var Mowinckel omgjengeleg og sjarmerande, men så mykje medgang fekk han ikkje møte i politikken, og det kom difor til å bli ein av hans andre sterke eigenskapar, borgarånda, ansvarskjensla, som prega handlingane hans. Alle åra i motbakke sleit han ut, og når han på sine eldre dagar også møtte motstand frå den radikale fløy i eige parti, reagerte han som ein bitter mann.

Mowinckel avslutta sin lange arbeidsdag i offentleg teneste for den næringa han hadde vore knytt til i 50 år og som på mange vis hadde prega hans politiske orientering, skipsfartsnæringa. Den hadde også vore kjelda til ein velstand som han med raus hand også gav andre del i, mellom anna med ytingar til kulturelle og vitskaplege føremål i heimbyen og til Venstres organisasjon og presse.

Mowinckel var prinsipielt imot ordensvesenet og vart derfor aldri dekorert for sine samfunnstenester.

Utgivingar

 • Den politiske situasjon. Krisen i Høire, 1912
 • Vor politikk, Norges venstrelags skrifter 5, 1918
 • Respekt for folkeviljen, Norges venstrelags skrifter 8, 1921
 • Venstres syn og Venstres opgaver, 1932

Etterlatne papir

Avbildningar

 • Måleri av Else Christie Kielland, 1953; Stortinget, Oslo
 • Måleri av Hjørdis Landmark, 1954; Bergens gamle rådhus
 • Byste av Cathe Wallendahl, 1958; forhallen, Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Relieff (bronse) av Tor H. Myklebust, 1983; J. L. Mowinckels vei, Bergen

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

 • Brøgger, Anton Wilhelm: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgåve (NBL1), bind 9, 1940
 • Fure, Odd-Bjørn: Mellomkrigstid 1920–1940, bind 3 i Norsk utenrikspolitikks historie, 1996
 • Haffner, Vilhelm: Stortinget og statsrådet 1915–1945, bind 1, 1949
 • Lindstøl, Ole Torjesen: Stortinget og statsraadet 1814–1914, bind 1, 1914
 • Mjeldheim, Leiv: «Johan Ludwig Mowinckel i norsk politikk», i Bergens Tidende 21.10 og 22.10.1970
 • Mjeldheim, Leiv: «Dagbladet og Venstre frå Sverdrup til Mowinckel», i Hans Fredrik Dahl med flere: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år, 1993
 • Mjeldheim, Leiv: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgåve (NBL2)
 • Pettersen, Lauritz: A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi 1898–1960, Bergen 1961
 • Riste, Olav: Londonregjeringa. Norge i krigsalliansen 1940–1945, bind 1–2, 1973/1979
 • Sollied, Thora: Slekten Mowinckel 1914–1939, Bergen 1940
 • Thowsen, Atle: Vekst og strukturendringer i krisetiden 1914–1939, bind 2 i Bergen og sjøfarten, Bergen 1983
 • Thowsen, Atle: Nortraship. Profitt og patriotisme, bind 1 i Handelsflåten i krig 1939–1945, 1992
 • Øksnevad, Toralv: Joh. Ludw. Mowinckel, 1963

Faktaboks

Johan Ludwig Mowinckel
Historisk befolkingsregister-ID
pg00000000492032

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg