Gateselger i Kisumu
Store ungdomskull og høy arbeidsledighet blant unge gir grobunn for en stor uformell sektor i økonomien, særlig i de større byene. Gateselger i Kisumu.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Fra Kenyas hovedstad Nairobi.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kenya er et av de økonomisk sett mest utviklede landene i Afrika, med et sammensatt næringsliv hovedsakelig basert på jordbruk, men også en moderne sektor med betydelig industri og en vesentlig servicesektor. Turisme er en viktig inntektskilde for landet. Årlig gjennomsnittlig vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) var 5,6 prosent i perioden mellom 2013 og 2018. BNP per innbygger var 3461 USD i 2019. Men ulikheten er stor med en Gini-indeks på 40,8, der 0 betyr perfekt likhet mens 100 angir komplett ulikhet. Fattigdommen er utbredt med over 60 prosent av befolkningen som lever på mindre enn 3,20 USD per dag målt i internasjonale 2011-priser.

I motsetning til de fleste andre afrikanske land hadde Kenya en stor gruppe settlere – hvite bosettere fra kolonitiden – som eide store plantasjer for dyrking av blant annet kaffe og te, som siden har vært blant landets viktigste eksportprodukter. På grunn av sterke prissvingninger på de internasjonale markedene har mange bønder etter hvert valgt andre produkter, særlig blomster og grønnsaker.

Til tross for en betydelig moderne sektor, er Kenyas økonomi fortsatt dominert av jordbruk og husdyrhold som sysselsetter et flertall av den yrkesaktive befolkningen. En jordreform ble gjennomført etter selvstendigheten i 1964, med omfordeling av plantasjejord eid av europeere og asiater til afrikanske bønder. Senere bidro myndighetene også til at afrikanere fikk en sterkere stilling i andre deler av økonomien.

Historisk utvikling

Kenya, kaffe

Kaffe og te har tradisjonelt vært de viktigste eksportproduktene fra jordbruket. Kaffeeksporten har i senere år gått tilbake, mens salget av grønnsaker, frukt og blomster har økt sterkt. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Amboseli
Turismen knyttet til landets usedvanlig rike pattedyrbestander bidrar med hardt tiltrengt utenlandsk valuta. Bildet viser en safari i nasjonalparken Amboseli.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Kenya hadde en sterkere økonomi enn de fleste afrikanske land ved selvstendigheten i 1963/1964. Den økonomiske veksten fortsatte gjennom 1970-årene og gjorde landet til en suksesshistorie. 1980-årene bød derimot på økonomiske problemer, ikke minst på grunn av høy befolkningsvekst og mangel på dyrkbar jord. Politisk uro og dårlig ledelse bidro også til at veksten avtok, og til at Kenya sto overfor betydelige økonomiske utfordringer i 1990-årene. Gjennomsnittlig inntekt var lavere i 2003 enn i 1990, mens ulikheten mellom fattige og velhavende økte. I 1990-årene merket Kenya effekten av aids-epidemien, som blant annet reduserte tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. På lignende vis har koronavirus-pandemien siden 2020 hatt en negativ innvirkning på økonomien.

Det har i lang tid vært store ulikheter mellom en liten velstående overklasse og det fattige, ofte jordløse, flertallet av folket. Kenya er blant noen få land i verden med størst ulikhet mellom fattig og rik, samtidig som det er store geografiske skiller; også mellom kjønnene, med en ulikhetsindeks på 0,549 der 0 angir fullstendig likhet. I 2020 levde over 60 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen på 3,20 USD målt i internasjonale 2011-priser. Kenya har også en betydelig middelklasse med en kjøpekraft som er en forutsetning for utviklingen av den moderne sektoren av økonomien.

Fra tidlig i 1990-årene bidro politiske motsetninger i større grad enn før til økonomiske vansker, som blant annet skyldtes utbredt korrupsjon under den autoritære presidenten Daniel arap Moi (1978–2002), påtalt og kritisert av utenlandske bistandsytere og multilaterale finansinstitusjoner. Men også etter at Moi gikk av, har korrupsjon vært et betydelig problem under hans etterfølgere, Mwai Kibaki (2002–2012) og Uhuru Kenyatta siden 2013.

Kenya har en blandingsøkonomi hvor både privateide og kooperative foretak er vanlige i jordbruket, mens privat eierskap (ofte med en viss statlig deltakelse) er dominerende i handel og industri. Store private utenlandske investeringer har funnet sted, ikke minst som følge av Kenyas politiske stabilitet. Landet har fremstått som mindre attraktivt for utenlandske investeringer i 1990-årene, som følge av etniske og politiske motsetninger. Deler av landet består av tørre områder, hvor befolkningen til tider trenger nødhjelp – dels utenfra, dels fra internt kenyansk hold. Turismen har blitt en av Kenyas fremste inntektskilder. Men fra slutten av 1990-årene ble landet rammet av terrorfrykt, særlig etter bombeattentatet mot USAs ambassade i Nairobi i 1998, og dels terrorhandlinger fra al-Shabaab i Nordøst-provinsen, og i Mombasa i 2002.

Turismen er i noen grad svekket av høy kriminalitet, særlig i hovedstaden Nairobi. De fleste turistene kommer fra Storbritannia og Tyskland, men også fra Skandinavia. Det er særlig natur og eksotisk viltliv som lokker, samt badestrendene på kysten.

Økonomisk samarbeid

I 1967 etablerte Kenya, Tanzania og Uganda East African Community (EAC). Det er en tollunion og økonomisk samarbeidsorganisasjon med flere felles tjenester som utviklingsbanken East African Development Bank (EADB). Foruten Kenya omfatter EAC i dag Burundi, Rwanda, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda med en samlet befolkning på omlag 170 millioner. EACs hovedkvarter ligger i Arusha, Tanzania.

Grunnet politiske og økonomiske motsetninger i 1970-årene, gikk EAC i oppløsning, og eiendommene ble delt mellom landene; EADB fortsatte å eksistere. Grensen mellom Kenya og Tanzania var i flere år stengt, og offisiell handel opphørte. EAC ble gjenopprettet i 2001, med vedtak om å etablere en tollunion på et senere tidspunkt. På lang sikt er ambisjonen å etablere en føderasjon.

Kenya er også medlem av Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), en samarbeidsorganisasjon etablert i 1994. COMESA har i dag 21 medlemsstater som også omfatter EACs medlemmer. COMESAs sekretariat ligger i Lusaka, Zambia.

Kenya var gjennom mange år en av de største mottakerne av norsk utviklingshjelp. Bistanden til landet startet i 1965, men ble sterkt redusert da Kenya i 1990, som følge av norsk kritikk av landets brudd på menneskerettighetene, brøt de diplomatiske forbindelsene med Norge. Norsk bistand til den kenyanske stat opphørte da, men ble i noen grad videreført gjennom private organisasjoner.

Jordbruk, skogbruk og fiske

Kiambu
Te er det viktigste produktet fra Kenyas eksportjordbruk. Teplantasje i Kiambu nord for Nairobi.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Fiskere på Victoriasjøen
Tradisjonelt fiske i Victoriasjøen.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0
pajonsfrukt Kenya
Frukt og grønnsaker utgjør en stadig viktigere del av Kenyas eksportjordbruk.
Av /SIDA.
Lisens: CC BY NC 2.0

Jordbrukssektoren har forblitt en hjørnestein i kenyansk økonomi til tross for en fremvoksende moderne sektor. Med fiske og skogbruk, stod jordbruket tidlig på 2000-tallet for cirka 20 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI), og sysselsatte over halvparten av den yrkesaktive befolkningen. I 2017 sto jordbruket for 34,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) og 36 prosent av sysselsettingen.

Forutsetningene for jordbruksdrift varierer sterkt fra én region til en annen. Omkring tre firedeler av landarealet består av tørre sletter som bare er egnet til beiteland for zebu-kveg, geiter, sauer og kameler. De eies for det meste av tradisjonelle fedriftsfolk (maasai, somali, boran), og gir jevnt over svært liten økonomisk avkastning. Det kommersielle husdyrholdet, som produserer kjøtt og meieriprodukter, er basert på et lite antall store kvegfarmer i høylandet, særlig i Nairobi-området. Produksjon av kjøtt og meieriprodukter er viktig både for lokalt forbruk og eksport. Nedbørforholdene begrenser åkerbruket til høylandet, området rundt Victoriasjøen og på kysten. I disse områdene er jordbruket ofte intensivt, mekanisert og med bruk av mineralgjødsel. Det er stor mangel på dyrkbar jord, men Kenya har fortsatt et betydelig potensial for kunstig vanning, anslått til vel 350 000 hektar.

De viktigste eksportavlingene er tradisjonelt sett kaffe og te, men i 1990-årene økte produksjonen og eksporten av blomster og grønnsaker. Inntektene herfra var tidlig på 2000-tallet større enn fra eksport av kaffe. Produksjon av te har også økt sterkt siden 1970-årene, og te er fra 1990-årene Kenyas blitt det viktigste eksportprodukt fra jordbruket. Kenya ble i 1990-årene verdens nest største eksportør av te (etter Sri Lanka) og den største leverandøren av te til Storbritannia. I likhet med kaffe dyrkes te i fuktigere, høyereliggende strøk. Kaffeproduksjonen sank som følge av usikre priser fra 1990-årene, og mange bønder gikk over til andre vekster. En del fjernet også kaffebuskene, selv om dette var forbudt ved lov. De høyereliggende strøkene er også velegnet til dyrking av blomster, frukt og grønnsaker for eksport, vesentlig til Europa og Midtøsten.

Hortikultur (hagebruk) ble i løpet av 1990-årene en vesentlig inntektskilde, og passerte i 2003 både kaffe og turisme, bare forbigått av te. Kenya er den nest største eksportør av hagebruksprodukter i Afrika, etter Sør-Afrika. Produksjonen omfatter en rekke grønnsaker og frukt, samt avskårne blomster, hvorav roser utgjør en stor andel. Kenya leverer cirka 65–70 prosent av verdensproduksjonen av pyrethrum, en prestekrage som inneholder et naturlig giftstoff som blant annet brukes i insektmidler.

På plantasjer i kystregionen dyrkes sisal, men markedet for dette produktet har vært sviktende, og produksjonen synkende. Andre salgsavlinger er bomull og sukkerrør, og det er i senere år satset på dyrking av cashew- og macadamia-nøtter for eksport. Det aller meste av den dyrkbare jorden benyttes til produksjon for selvforsyning og det lokale marked. Til eget bruk dyrkes særlig mais, bønner, maniok og søtpoteter, samt en del hvete og bygg. Kenya er stort sett selvforsynt med matkorn og andre basismatvarer, samt med tobakk.

Sanking av brensel og rydding av skog for jordbruksformål har redusert den opprinnelige skogvegetasjonen betraktelig. Den store avvirkningen har gitt store erosjonsproblemer, men det foregår en betydelig nyplanting. Dette er av stor betydning for å begrense de negative virkningene av klimaendringer.

Havfisket har svært begrenset betydning, med forholdsvis små forekomster utenfor kysten, men ferskvannsfisket i Victoriasjøen og Turkanasjøen gir forholdsvis gode fangster. Fiskerinæringen hemmes imidlertid av at fisk ikke er en del av det tradisjonelle kostholdet hos mange av landets innbyggere.

Bergverk, energi

Magadi
Saltutvinniing ved Magadisjøen, en av Riftdalens sodasjøer.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Kenya har forekomster av en rekke mineraler, men bare få av dem har kommersiell betydning. Det utvinnes noe fluss-spat og natriumkarbonat (soda), samt salt, kalkstein, titan og gull. Det utvinnes også rubiner, og det er påvist flere forekomster av halvedelstener, derunder tsavoritt, funnet i Tsavo, sør i landet. Det er påvist forekomster av blant annet krom, nikkel og kopper. Oljeleting utenfor kysten og i Tanaelvens dalføre begynte på 1950-tallet, men først etter 2012 ble det påvist flere forekomster av råolje og naturgass av økonomisk betydning. Oljereservene i Kenya er betydelige, men senere har det har vist seg at bare en mindre del av ressursene er økonomisk drivverdige.

Energi

I påvente av at Kenya kommer i gang med å utvinne egne oljeressurser er landet per 2022 avhengig av å importere all bruk av fossil energi, som i 2019 utgjorde 22 prosent av et samlet forbruk av primærenergi på 1,2 exajoule (EJ). Per innbygger var forbruket 23 gigajoule (GJ) mot 18,7 GJ i 1990. Den viktigste fornybare energikilden er bioenergi, særlig i form av ved som i utstrakt grad brukes i husholdningen sammen med kull. Kenya har store forekomster av utnyttbar geotermisk energi, som de senere årene er tatt i bruk for produksjon av elektrisk energi. Det finnes også store områder nord i landet der vindforholdene ligger til rette for utbygging av vindkraft.

Elektrisitet

Lake Turkana
Fra vindkraftverket Lake Turkana i Kenya.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Kenya har gjennomført et omfattende program for elektrifisering av landet. I 2019 var rundt 70 prosent av husholdningene knyttet til det nasjonale kraftnettet mot 11 prosent i 1993. Sluttforbruket per innbygger er fremdeles lavt, og var 200 kWh i 2019 mot 100 kWh i 1990.

Landet er i dag nesten selvforsynt med egenprodusert elektrisk energi etter en omfattende kraftutbygging. Årlig produksjon økte fra 3,2 terawattimer (TWh) i 1990 til 10,8 TWh i 2019. Andelen fornybar energi i kraftmiksen var 89 prosent. Tidligere var vannkraft den viktigste energikilden, som i det vesentlige kom fra kraftverk ved Tanaelven og Turkwel Gorge. Utbygging av nye kraftverk basert på geotermisk energi, har gjort at denne energiformen nå er blitt dominerende, med en andel på 45 prosent i 2019. Foreløpig er bare en liten del av denne ressursen tatt i bruk. Det er anslått at forekomsten av geotermisk energi har et potensial til å produsere 10 000 megawatt (MW).

For å møte behovet for ny kraft, foreslo myndighetene i 2013 å bygge et kullkraftverk på 1000 MW i Lamu fylke. Etter omfattende protester ble prosjektet skrinlagt i 2019 av hensynet til miljøkonsekvensene. I stedet har landet satset på å utnytte landets vindkraftressurser. Vindkraftverket Lake Turkana Wind Power ble satt i drift i 2018. Da det ble åpnet, ble det regnet for å være Afrikas største vindkraftverk med en produksjonskapasitet på 310 MW. I 2019 utgjorde vindkraft 11 prosent av kraftproduksjonen.

Industri

Kenya (Næringsliv) (Økonomisk aktivitett)

Kenya. Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.

Kenya er det mest industrialiserte landet i Øst-Afrika. Industrisektoren (inkludert bygge- og anleggsvirksomhet) vokste sterkt fra selvstendigheten frem til 1980-årene, hvoretter den stagnerte, blant annet grunnet usikker tilgang på elektrisitet og innførsel av billigere produkter. Sektoren stod i 2017 for cirka 18 prosent av BNP.

Industrien ble bygd opp vesentlig for produksjon av forbruksvarer til det lokale markedet, som erstatning for import. Senere ble det satset på produksjon også for eksport, særlig til det sørøstlige Afrika. Næringsmiddelindustrien er tradisjonelt den viktigste bransjen, med foredling av jordbruksprodukter. Ellers produseres petroleumsprodukter (basert på foredling av importert råolje), kjemikalier, sement, papir og papirprodukter, drikkevarer, tobakk, tekstiler, klær og transportutstyr.

Kenya har hatt en betydelig tekstilindustri, men etter at den viktigste importøren, USA, innførte innførselskvoter i 1994, kollapset denne sektoren. En årsak til innføring av kvotene var at tekstiler fra Østen ble eksportert illegalt via Kenya. Størstedelen av lettindustrien er konsentrert til Nairobi, mens tungindustrien ligger i Mombasa.

Utenrikshandel

Kenya har tradisjonelt sett hatt underskudd på handelssamkvemmet med utlandet, og har opparbeidet seg en stor utenlandsgjeld, delvis også som følge av kostbare prestisjeprosjekter igangsatt i 1970-årene. Den samlede offentlige gjelden (både utenlandsk og innenlandsk) utgjorde 60 prosent av BNP i 2018. Eksporten har i senere år fått større bredde, og består både av jordbruks- og industriprodukter, samtidig som turismen har generert betydelige inntekter.

Importen består ikke minst av råolje, maskiner og transportutstyr. Etter at Det østafrikanske fellesskapet (EAC) ble oppløst i 1977, avtok handelen betraktelig med nabolandene Tanzania og Uganda, men tok seg sterkt opp igjen utover i 1990-årene da samarbeidet ble gjenopptatt. Kenyas medlemskap i COMESA har også hatt en positiv betydning for landets handelsamkvem. I 2017 var Uganda Kenyas viktigste eksportmarked, fulgt av blant annet Pakistan, USA, Nederland, Storbritannia og Tanzania.

Samferdsel

Kenya Uganda
Hovedvegen fra Mombasa over Nairobi til Uganda er landets travleste vegstrekning. Uganda er Kenyas største eksportmarked.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Kenya har et omfattende samferdselsnett som omfatter veier, jernbane og luftfart, samt båttrafikk så vel på kysten som i innlandet, derunder på Victoriasjøen. Hovedstammen i samferdselsnettet har fra tidlig på 1900-tallet vært jernbanen og hovedveien fra Mombasa gjennom Nairobi og over høylandet til Uganda.

Internasjonale lufthavner finnes ved Nairobi (Jomo Kenyatta International Airport) og Mombasa (Moi International Airport); samt en ny og omstridt lufthavn som i 1996 ble ferdigstilt i daværende president Daniel arap Mois hjemby Eldoret. Mombasa er den største og travleste havnebyen på østkysten av Afrika nord for Beira i Mosambik, med et oppland som omfatter hele Kenya og Uganda og mye av det nordlige Tanzania, samt deler av det østlige Kongo.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg