Faktaboks

Landareal
2 474 km²
Innbyggertall
76 974 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Tromsø
Fylke
Troms og Finnmark (fra 01.01.2020, tidligere Troms)
Innbyggernavn
tromsøværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
5401 (fra 01.01.2020, tidligere 1902)
Høyeste fjell
Jiehkkevárri (1834 moh.) på grensa til Lyngen

Kommunevåpenet til Tromsø kommune har en gående sølv rein på blå bunn.

Panorama over Tromsø. I bakgrunnen Tromsøysundet og tettstedet Tromsdalen på fastlandet
Tromsø

Tromsø. Kart over sentrum. Tallene viser til: 1) Rådhus/ Fokuskvartalet (kino, bibliotek). 2) Kulturhuset. 3) Tromsø domkirke. 4) Amundsenmonumentet. 5) Busstasjon. 6) Katolsk kirke. 7) Bymuseum. 8) Polarmuseet. 9) Tromsø Kunstforening/Nordnorsk Kunstmuseum. 10) Norsk Polarinstitutt. 11) Macks bryggeri. 12) Svømmehall. 13) Hålogaland teater.

Av /KF-arkiv ※.

Utsikt over Tromsøya med Tromsøbrua over Tromsøysundet. I forgrunnen sees Tromsdalen kirke, ofte kalt «Ishavskatedralen». Tromsø sentrum til venstre, delvis utenfor bildet, på den andre siden av sundet. I bakgrunnen Kvaløya.

Lisens: Begrenset gjenbruk

Kart som viser plasseringen av Tromsø kommune i Troms fylke

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kort historisk oversikt

Cirka 1250

Håkon Håkonsson lar bygge den første kirke på Tromsøya. Samtidig, eller noe senere, oppføres Borgen (Skansen) til vern mot kareler og russere.

1536

Den første handelsmannen på Troms nevnes

1708/10

Det bygges ny kirke. Prestene driver jektefart på Bergen.

1725

Det første russiske handelsfartøyet kommer til kirkestedet

1789

Bergens og Trondheims privilegier oppheves, og frihandel innføres i Finmarkens amt (Troms og Finnmark). Tromsø blir tollsted.

1794

Tromsø får kjøpstadsrettigheter

Artikkelstart

Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke som omfatter Tromsøya, Kvaløya og søndre del av de to store øyene Ringvassøya og Rebbenesøya med småøyene utenfor, blant annet Sandøya, Vengsøya, Sessøya, Tussøya, Hillesøya og Store Sommarøya. På fastlandet omfatter Tromsø nordøstre del av Malangshalvøya, vest for Balsfjordens munning, det meste av halvøya mellom Balsfjorden og Ullsfjorden/Sørfjorden, samt Lyngsalpan på østsiden av Ullsfjorden, sør for dennes østgående arm, Kjosen. Bysenteret ligger på Tromsøya. For øvrig har Tromsø kommune åtte andre tettsteder; de største er Tromsdalen på fastlandet i øst og Kvaløysletta på Kvaløya i vest.

Tromsø ble opprettet som bykommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Da hadde kommunen snaut 1400 innbyggere. Kommunen hadde i perioden 1837–1964 tre utvidelser, alle ved overføringer fra den omliggende kommunen Tromsøysund (folkemengde ved overføringen): i 1873 (ubebodd område), i 1915 (512) og i 1955 (1590).

I 1964 ble Tromsø slått sammen med Tromsøysund, Hillesøy (unntatt Hillesøys del av Senja ) og Ullsfjord (unntatt Svensbyområdet på østsiden av Ullsfjorden). Etter sammenslåingen ble Tromsø nr. 18 av Norges kommuner etter areal og ble også større enn det minste ordinære fylke, Vestfold . Sine nåværende grenser fikk Tromsø i 2008 da søndre del av Reinøya med 50 innbyggere ble overført til Karlsøy kommune.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet har en gående sølvfarge rein på blå bunn og henspiller på reinen som det mest typiske nordnorske dyret og byens tradisjonelle rolle som administrasjonssentrum for reindriftsområdene. Kommunevåpenet ble formelt godkjent som bykommunens våpen i 1941 og for den sammenslåtte kommunen i 1983.

Navnet Tromsø kommer av norrønt Trums, som opprinnelig har vært navnet på Tromsøya. Navnet er ikke sikkert tolket, men det synes å være enighet om at det har sammenheng med norrønt straumr, 'strøm' eller 'strømmende vann' å gjøre. Dette er et førsteledd som også er brukt om øyer og elver flere andre steder i landet. Per Hovda setter derimot navnet Tromsø i forbindelse med en germansk rot trem-, 'løpe', men også han mener det er strøm eller fart i vann som ligger til grunn for navnet.

Natur

Telegrafbukta på sydenden av Tromsøya har flott utsikt.
Telegrafbukta i juni
Lisens: CC BY SA 3.0

Berggrunnen består hovedsakelig av kambrosiluriske sedimenter i kommunens fastlandsdel og på den sørøstlige, lavere delen av Kvaløya. På øyene ellers dominerer prekambriske bergarter, vesentlig granitt og granodioritt. Berggrunnen ble sterkt omdannet under den kaledonske fjellkjedefolding for rundt 300 millioner år siden (se kaledonske orogenese), og de sedimentære bergartene i foldesonen består hovedsakelig av glimmerskifer og glimmergneis; her finnes også noen mindre områder med kalkstein.

I de indre delene av kommunen finnes magmatiske bergarter fra kaledonsk tid, for det meste gabbro. Disse bergartene er meget harde og danner de høyeste fjellene i kommunen. Høyest når Jiehkkevárri (1834 meter over havet) i Lyngsalpene på grensen til Lyngen i øst, fylkets høyeste fjell.

Det er gjort flere malmfunn innen kommunen; på Kvaløya flere funn av kobberholdig svovelkis, og dessuten et funn av molybden, på fastlandet flere funn av jernmalm. Ingen av disse er i drift i dag. I kommunen finnes en rekke fiskerike vann, og Tromsø er rik på sjøfugl. Blant annet er lundefugl, skarv, havørn og fiskeørn utbredt.

Samferdsel

I Tromsø havn er det travel trafikk av fiskebåter, passasjerbåter og turistbåter. Sett fra Ishavshotellet.
Tromsø havn sett fra Ishavshotellet.
Lisens: CC BY SA 3.0

På vestsiden av Tromsøya ligger Tromsø lufthavn, Langnes. Hurtigruten har fast anløp i byen og legger til på Prostneskaia like sør for Tromsøbrua. Tromsø er også utgangspunkt for et tett nett av lokale båtruter. Særlig merkes tre hurtigbåtforbindelser til henholdsvis Skjervøy med anløp av flere steder i Karlsøy og Kvænangen, til Harstad med stopp blant annet på Finnsnes og i Brøstadbotn, og til Vikran på Malangshalvøya og de nordligste bygdene på Senja. Se for øvrig Tromsø havn.

Tromsø er endepunkt for E8 fra Finland (Turku–Tornio-Kilpisjärvi–Skibotn–Tromsø). Den har tilknytning til E6 i Nordkjosbotn innerst i Balsfjorden. Fra E8s endepunkt i Breivika øst på Tromsøya fører riksvei 862 over øya og via Sandnessundbrua til Kvaløysletta, hvorfra fylkesvei 862/fylkesvei 55 fører videre helt til Sommarøy lengst sørvest i kommunen. Fra Kvaløysletta fører ellers fylkesvei 863 nordvestover til Ringvassøya med tunnel under Kvalsundet.

Fra E8 i Fagernes ved Ramfjorden sørøst for bysenteret går fylkesvei 91 østover og med ferger over Ullsfjorden og Lyngen til E6 i Olderdalen i Kåfjord. Dette er den korteste forbindelsen fra Tromsø til Nord-Troms og Finnmark.

Fra 1980-tallet er det skjedd store utbygginger av veisystemet på Tromsøya. I 1994 ble en toløps tunnel på E8 under Tromsøysundet tatt i bruk for å avlaste Tromsøbrua. Denne munner ut ved universitetsområdet i Breivika på Tromsøya der riksvei 862 fører vestover til Sandnessundbrua, via Grønnåsen kirke og sørenden av flyplassområdet.

Fra riksvei 862 er det bygget to tunneler sørover, en fra sørenden av flyplassområdet i vest (Langnestunnelen, åpnet i 1988), og en fra universitetsområdet i Breivika i øst (Breivikatunnelen, åpnet i 1993). Disse er knyttet sammen med en tredje tunnel, Sentrumstangenten (åpnet i 1999). Denne går fra Breivikatunnelen sør for Valhalla stadion og tar like etter opp Langnestunnelen og fører så videre sørover langs vestsiden av bysenteret og munner ut i Strandvegen ved Norsk Polarinstitutt.

Historie

Tromsøs historie kan føres tilbake til 1200-tallet, da det ble reist en kirke på Tromsøya, nevnt som «Den hellige Marias kirke i Trums nær hedningene» i et pavebrev fra 1308. På grunn av Bergens og Trondheims privilegier i handelen i Nord-Norge var det ikke behov for selvstendige handelssteder i landsdelen, og Tromsø fikk dermed ingen vekstimpulser før disse privilegiene ble opphevet i 1789. Byen ble kjøpstad i 1794, men var den første tiden svært liten som følge av de usikre handelsforhold under napoleonskrigene og årene etter, og i 1807 hadde den ennå ikke 100 innbyggere.

Byen fikk etter hvert administrative funksjoner. Den ble for eksempel formelt bispesete i 1804, men biskopen bosatte seg ikke her før i 1834. I 1814 flyttet amtmannen for det daværende Finmarkens amt til byen; Finnmarkens amt var blitt opprettet i 1787 etter overføringen av Tromsø og Senjen fogderi (svarte stort sett til Troms fylke frem til 2020) fra Nordland til Finnmark. Deretter fulgte en vekstperiode med økende handel, og etter hvert ble byen utgangspunkt for fangstekspedisjoner til Ishavet. I 1830 hadde byen rundt 1200 innbyggere, og åtte år senere startet en regelmessig dampskipstrafikk til Trondheim om sommeren. I 1867 ble det etablert faste lokalbåtruter mellom Tromsø og bygdene omkring, og byen fikk en sterkere posisjon som sentrum i de midtre deler av Troms. I 1893 startet Hurtigruten, og byen fikk bedre kontakt med resten av landet.

Bybeskrivelse

Tromsø domkirke i mørketida.
Tromsø domkirke i mørketida.
Lisens: CC BY SA 3.0
Første soldag etter mørketid.
Vinter i Tromsø

Bysenteret i Tromsø har et særpreget miljø, med karakteristisk trehusbebyggelse, særlig herskapshus i Sjøgata og Skippergata fra tiden rundt 1820. I sentrum ligger Tromsø domkirke, en langkirke i tre i nygotisk stil fra 1861 tegnet av arkitekt Christian H. Grosch. Med senere tilbygg fremstår den i dag som korskirke. Tromsø domkirke er blant landets største trekirker, og Den norske kirkes eneste domkirke i tre.

I Tromsdalen ligger Tromsdalen kirke, «Ishavskatedralen». Den ble oppført i 1965 og er tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig. Kirken har Europas største glassmosaikk, laget av kunstneren Victor Sparre (1972). I Tromsdalen går Fjellheisen, en gondolbane som fører opp til Fjellstua (421 meter over havet), ved Storsteinen i lia opp mot fjellet Fløya (671 meter over havet). Omkring fjellet og sør- og østover herfra ligger et mye brukt turterreng med blant annet Tromsdalstinden, samisk Sálašoaivo (1238 meter over havet).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kristin Røymo er Tromsøs ordfører, og representerer Arbeiderpartiet.

Tromsø kommune.
Lisens: CC BY 2.0
Tromsø bibliotek og byarkiv
Tromsø bibliotek og byarkiv

Tromsø huser administrasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune mens Fylkesmannen i Troms og Finnmark har sete i Vadsø. Tromsø er ellers et utdannings- og forsknings-, samferdsels-, kultur- og kommersielt sentrum, både lokalt, regionalt og i mange sammenhenger for hele landsdelen.

Tromsø har utdanningstilbud på alle nivåer opp til universitet, Norges arktiske universitet, UiT (grunnlagt i 1968). Universitetsområdet ligger i Breivika på Tromsøya. Til universitetet er knyttet andre vitenskapelige institusjoner som Værvarslinga for Nord-Norge, Tromsø Geofysiske Observatorium med Nordlysobservatoriet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er den eldste vitenskapelige institusjonen i Nord-Norge, etablert i 1872, og fra 1976 underlagt Universitetet i Tromsø. Museet omfatter både naturhistoriske, kulturhistoriske og arkeologiske samlinger, samt en samisk-etnografisk avdeling. Norsk Polarmuseum, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage utgjør deler av museet. Byen har også et regionmuseum for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord.

Norsk Polarinstitutt som ble opprettet i Oslo i 1948, flyttet fra Oslo til Tromsø i årene 1993-1998 og er samlokalisert med flere andre forskningsinstitusjoner og opplevelsessenteret Polaria sørøst på Tromsøya.

Nordnorsk Kunstmuseum ligger i Tromsø; museet har også en avdeling i Longyearbyen på Svalbard. Tromsø har sammen med Bodø etablert Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (Arctic Philharmonic) med fast base i begge byene. Hålogaland Teater har hovedscene i Tromsø i en teaterbygning som ble åpnet i 2005.

På Ramfjordnes ved Ramfjordens munning i Balsfjorden lå frem til 2009 Olavsvern orlogsstasjon. På Ramfjordmoen øst for Ramfjorden ligger EISCATs tekniske senter som driver utforskning av den polare øvre atmosfære. Her ligger Ramfjordmoen forskningsstasjon av Tromsø Geofysiske Observatorium som blant annet driver overvåking av den øverste delen av jordatmosfæren og målinger av jordas magnetfelt.

Tromsø hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Tromsø-områdets regionråd sammen med Balsfjord og Karlsøy.

Tromsø kommune svarer til de ni soknene Domkirken, Elverhøy, Grønnåsen, Hillesøy, Kroken, Kvaløy, Sandnessund, Tromsøysund og Ullsfjord i Tromsø domprosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tromsø til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt, et amt som ble opprettet i 1866 ved deling av daværende Finmarkens amt i henholdsvis Tromsø amt og Finmarkens amt.

Kort historisk oversikt

Før 1800

År Hendelse
cirka 1250 Håkon Håkonsson lar bygge den første kirke på Tromsøya. Samtidig, eller noe senere, oppføres Borgen (Skansen) til vern mot kareler og russere.
1536 Den første handelsmannen på Troms nevnes
1708/10 Det bygges ny kirke. Prestene driver jektefart på Bergen.
1725 Det første russiske handelsfartøyet kommer til kirkestedet
1789 Bergens og Trondheims privilegier oppheves, og frihandel innføres i Finmarkens amt (Troms og Finnmark). Tromsø blir tollsted.
1794 Tromsø får kjøpstadsrettigheter

1800-tallet

År Hendelse
1803 Ny kirke, nåværende Elverhøy kirke, står ferdig (flyttet i 1861)
1814 Tromsø blir sete for amtmannen
1820-30-årene Ishavsfangsten starter. Tromsø vokser og blir et sentrum for Troms.
1834 Biskopen i Tromsø stift tar bopel i byen
1838 Dampskipsfart. Tromsø-Tidende grunnlegges.
1861 Domkirken innvies
1872 Tromsø Museum grunnlegges
1877 Macks Bryggeri grunnlegges
1893 Første hurtigrute kommer til byen 5. juli

1900-tallet

År Hendelse
1900 Ny dampskipskai fullføres
1902 Bladet Nordlys grunnlegges
1907 To moloer bygges til vern for havnen
1918 Geofysisk Institutt (Værvarslinga) kommer i gang
1928 Nordlysobservatoriet
1936 Balsfjordveien knytter Tromsø til riksveinettet
1938 Fast flyrute åpnes på Skattøra sjøflyhavn
1940 Tromsø er landets «hovedstad» 1. mai–7. juni
1960 Tromsøbrua åpnes
1961 Fjellheisen åpnes
1964 Tromsø sammensluttes med de nærmeste landkommuner. Tromsø lufthavn åpnes.
1965 Tromsdalen kirke («Ishavskatedralen») innvies
1972 Universitetet i Tromsø innvies
1974 Sandnessundbrua mellom Tromsøya og Kvaløya innvies
1987 Parkeringsanlegg («Fjellanlegget») under byens sentrum åpnes
1988 Nordlysplanetariet åpnes
1991 Nytt regionsykehus åpnes (fra 2002 Universitetssykehuset Nord-Norge)
1994 Tromsøysundtunnelen åpnes
1998 Norsk Polarinstitutt flytter fra Oslo til Tromsø, Polaria og Polarmiljøsenteret åpnes
1999 Sentrumstangenten (tunnel bak Fjellanlegget) åpnes

2000-tallet

År Hendelse
2005 Fokuskvartalet med rådhus, kino og bibliotek åpnes. Hålogaland Teaters nye bygg åpnes.
2014 Sjakk-OL arrangeres fra 1. til 14. august.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kristensen, Kåre: Tilbakeblikk, 2000, isbn 82-7868-029-9
  • Sandmo, Anne Karine m.fl.: Tromsø gjennom 10000 år, 1994–96, 4 b., isbn 82-993206-5-8, Finn boken
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie, 1946–71, 3 b., Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Ragnhild Sandøy

Hei Ganske fyldig artikkel, men framstår noe teknokratisk, mangler vesentlige opplysninger, mens noen som er nevnt, nok må regnes som mer perifere. - Tromsø kommune er større enn Vestfold fylke, og består av et utall små lokalsamfunn, fra fiskeværene ut mot Malangsgrunnen og havet, til fjordbygdene under Lyngsalpene. - Byens etablering og gründer prost Schelderup - Byens industrielle historie; tran, huder og fisk, mm - Ishavskatedralen ligger på Storsteinnes som er i Tromsdalen bydel - Frislippet av utbyggingene og byspredning - Etableringa av Grøtsund fort, Breiviknes fort, Olavsvern orlagsstasjon samt utsalget av disse - Byens funksjon 1940-1945 og spesialt under tvangsevakueringa av Nord-Troms og Finnmark november 1944 - Tirpitz 12.11.1944 - Tromsøs mangfoldige samiske historie, er eneste by i verden der flytteleier for rein har krysset tvers over to sund og byen (ble ulovlig i og med reinbeitekonvensjonen av 1919). - Læstadianersamlingene flere ganger i året har samlet opptil tre tiusen, og i alle fall mange flere enn internasjonale konferanser - Tromsøsundet Jernmalmfelter - kjente forfattere og bildekunstnere kunne gjerne vært nevnt her - etableringa og utflyttinga av Mack bryggerier Osv Håper dette kan være til hjelp

svarte Mari Paus

Hei Ragnhild! Takk for kommentaren og mange gode tips. En leksikonartikkel kan ikke dekke alt, og noe av stoffet du nevner er dekket andre steder i leksikonet, i artikler om Norges historie, samisk kultur og historie osv. Jeg har vært i kontakt med fagansvarlig for Tromsø, og han vil ta innspillene dine her med i betraktningen når artikkelen etterhvert skal oppdateres. Takk for at du bruker SNL! Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg