Fylkesvåpen

. Begrenset gjenbruk

Vestfold er et fylke i Sør-Norge, som ligger på vestsiden av Oslofjorden og dens arm Drammensfjorden. Detstrekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen. Fylket omfatter den sørligste delen av innsjøen Eikeren i nordvest. I nord og nordvest grenser Vestfold til Buskerud fylke og i vest til Telemark fylke.

Stortinget har vedtatt av Vestfold og Telemark skal slås sammen til et fylke 1. januar 2020, og at navnet på det nye fylket blir Vestfold og Telemark.

Under navnet Tønsberg og Brunla amt ble Vestfold opprettet ved innføringen av eneveldet først i 1660-årene. Alt 1673 ble amtet delt i grevskapene Jarlsberg og Larvik, førstnevnte i perioden 1673–1683 under navnet Griffenfeldt og Tønsberg. I 1821 ble grevskapene slått sammen til Jarlsberg og Larvik amt, som fra 1919 ble Vestfold fylke. Utstrekningen av fylket har variert noe. I 1838 ble nåværende Svelvik kommune overført fra Buskerud, likeledes ble Strømsgodset sogn i 1843 lagt til Skoger. Det nåværende Skoger prestegjeld i Drammen kommune ble 1964 overført til Buskerud (Drammen).

Vestfold er landets minste fylke etter areal, utenom Oslo. Det er det tredje tettest befolkete fylke etter Oslo og Akershus.

Vestfold har en unik samling av steinkirker fra middelalderen – 21 i alt. I fylket er det også en stavkirke: Høyjord stavkirke i Andebu.

Vestfjellet som er 634,04 moh, er fylkets høyeste fjell. Strandlinjen er cirka 980 km, hvorav 350 kilometer på fastlandet og 630 kilometer på de 1 407 øyene i skjærgården. Verneplanen for den første nasjonalparken i Vestfold, Færder nasjonalpark, ble vedtatt av Kongen i statsråd 23. august 2013. Nasjonalparken ble offisielt åpnet 31. august 2013. Færder nasjonalpark som utgjør 325 kvadratkilometer sjøareal og 15 kvadratkilometer landareal, strekker seg fra Ormøy i Færder kommune i nord til Færder fyr i Færder kommune i sør. Nasjonalparken ble opprettet for å ta vare på variasjonen og mangfoldet knyttet til landskap, geologi og biologi på land og i sjøen.

Numedalslågen som i Vestfold renner gjennom Larvik kommune, er en av Norges fem mest lakserike elver. I den delen av Numedalslågen som renner gjennom Vestfold, ble det i 2015 fisket 16 634 kg laks. Det felles 700–800 elg hver høst i fylket.

Vestfolds fylkesblomst er bøk (Fagus sylvatica). Fylkessteinen er larvikitt, som i 2008 også ble kåret til Norges nasjonalbergart.

Navnet. Siste ledd er opprinnelig fjordnavn, om Oslofjorden; norrønt fold, ‘slette’, brukt om Oslofjordens ytre, brede del.

Fylkesvåpenet (godkjent 1970) har en gull kongekrone mot en rød bakgrunn; henspiller på fylkets tilknytning til kongeætten.

Næringslivet i Vestfold har gjennomgått store endringer etter 1950. Hvalfangsten, som betydde svært mye tidligere, tok slutt i siste halvdel av 1960-årene; det siste hvalkokeri ble solgt i 1971. I 1980-årene ble den tidligere så viktige skipsbyggingsindustrien sterkt redusert. Også skipsfarten, som er den tredje av de tradisjonelle hovednæringene i Vestfold, har hatt tilbakegang siden 1970-årene. Imidlertid har IT-industrien i Vestfold hatt sterk vekst i de senere år.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var den prosentvise andelen av verdiskapningen av de viktigste næringene i forhold den totale verdiskapningen i fylket i 2013 som følger: industri (eksklusiv olje) 16,11, helse- og sosialtjenester 15,44 og varehandel 10,22. Vestfold er bare i minimal grad engasjert i næringen olje – utvinning og tjenesteyting.

Strukturendringene i næringslivet i Vestfold har gitt en viss økning i utpendlingen fra fylket, særlig til Oslo og Drammensområdet.

Vestfold har, til tross for sitt beskjedne areal, et betydelig jord- og skogbruk. I 2015 var 408,8 km² jordbruksareal i drift. Dette utgjør 18, 9 prosent av fylkets totale areal. Ingen andre fylker har en høyere andel. Cirka 70 prosent av jordbruksarealet går til korndyrking. Hagebruket er også av betydning, særlig grønnsakdyrkingfriland, der Vestfold er landets viktigste fylke. Fylket har også en stor produksjon av poteter. 6,2 prosent av matproduksjonen er økologisk (2013). Når det gjelder grønnsaker står produksjonen i Vestfold for 30 prosent av all økologisk grønnsaksproduksjon i Norge (2013). I et normalår produseres det i Vestfold omtrent 20 prosent av Norges matkorn og grønnsaker. Hagebruket foregår mest på sandholdig jord på og utenfor Raet. Grønnsaker, frukt og bær produseres på under fem prosent av alt jordbruksareal i fylket. Disse landbruksproduktene utgjør nesten halvparten av den samlede førstehåndsverdien i jordbruket. Husdyrholdet er beskjedent, og et klart flertall av brukene med over fem dekar jordbruksareal er uten husdyr.

I 2015 var det gjennomsnittlige jordbruksareal per jordbruksbedrift i Vestfold 276,3 dekar mot 235,1 dekar for landet som helhet. Bare fylkene Østfold, Akershus og Oslo, Hedmark og Finnmark hadde en høyere gjennomsnittsstørrelse enn Vestfold. Store deler av skogsarealet har høy bonitet og gir stor tilvekst. Avvirket trevirke, hovedsakelig gran var 360 000 m3 i 2015 (3,5 prosent av landets avvirkning). Jord- og skogbrukets verdiskapning utgjorde 0,74 prosent av den totale verdiskapningen i fylket (2013). I 2014 var andelen sysselsatte i jord- og skogbruk og sjøfiske 1,6 prosent.

Elektrisitetsforsyningen formidles gjennom til sammen ti distribusjonsverk som er eid av fylkets ni kommuner. De største distribusjonsverkene er eid av Larvik kommune, Sandefjordregionen og Tønsberg. De øvrige abonnenter er tilknyttet distribusjonsnett som eies av de øvrige sju verkene. Overføringsnettet og hovedfordelingsnettet i fylket eies av Statnett SF og Vestfold Kraft DA.

Statistisk sentralbyrås oppgave fra november 2015 viser at det i fylket er fire mindre vannkraftverk med en maksimal ytelse på 4,385 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 18,0 GWh.

Vestfold har hovedsakelig sommerturisme, og mye av trafikken går til kystkommunene langs Oslofjorden, som har høye konsentrasjoner av hytter og ferieanlegg. I 2015 var det i alt 534 724 overnattinger på hotellene i fylket, hvilket utgjorde en økning på 5,5 prosent i forhold til 2014. For 236 895 av disse overnattingene var formålet ferie, hvilket representerte en økning på 9,5 prosent i forhold til 2014. Utlendinger stod for 69 832 av de totale overnattingene. De tre største gruppene utlendinger var fra Sverige, Storbritannia og Danmark. 781 459 personer overnattet i 2015 på campingplasser og hyttegrender i fylket. Utlendinger stod for 22 101 av disse overnattingene. De tre største gruppene fra utlandet var fra Tyskland, Sverige og Nederland.

Blant Vestfolds mange turistattraksjoner foruten kysten og skjærgården utenfor kan nevnes Borrehaugene, Nord-Europas største gravhaugfelt fra vikingtiden, de godt bevarte bygningsmiljøene i Åsgårdstrand og marinebyene Horten (med Karljohansvern) og Stavern (Fredriksvern), rullesteinsrøysene på Mølen, ruinene av TunsberghusSlottsfjellet i Tønsberg og Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

Fylkestinget vedtok i april 2015 handlingsplanen «Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold 2015–18». Målsettingen er å markedsføre Vestfolds vikingtid lokalt og etter hvert også internasjonalt. Ifølge planen skal det være fokus på de fire stedene Borre/Midgard, Oseberg, Gokstad og Kaupang.

Vestfoldbanen fra Drammen til Eidanger (Porsgrunn) går gjennom Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Ifølge Nasjonal Transportplan skal dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg være ferdig utbygd i 2024. Veinettet er godt utbygd. Viktigste vei er E18, som går gjennom fylket fra Drammen i nordøst til Porsgrunn i sørvest. Fra Larvik til Bommestadkrysset ved E18 går Rv. 40. Fra Bommestadkrysset opp gjennom Lågendalen går Fv. 40 til Kongsberg og Geilo. Fra Tønsberg går Fv. 35 via Hof og Hokksund til Hønefoss. Langs kysten går Fv. 301 (HelgeroaStavernLarvik), Fv. 303 (Larvik–Sandefjord–Tønsberg), Fv. 311 (Tønsberg–Åsgårdstrand), Fv. 310 (HortenNykirke) og Rv. 19 (Horten – Undrumsdalskrysset ved E18). Horten har hyppig fergeforbindelse med Moss (Rv. 19). Fergeforbindelser til utlandet Larvik–Hirtshals og Sandefjord–Strömstad. Fergeforbindelse mellom Tenvik, Nøtterøy og Veierland (Vestgården og Tangen). Om sommeren er det også fergeforbindelse mellom Veierland og Engø, Sandefjord. Vestfold kollektivtrafikk (VKT) er ansvarlig for kollektivtilbudet i Vestfold. Selskapets om lag 220 busser kjører ti millioner rutekilometer pr år. Det foretas cirka ti millioner reiser årlig med det lokale busstilbudet i fylket.

Tønsberg er viktigste havneby for inn- og utførsel av varer. Fra Torp Sandefjord lufthavn er det direkte rutefly til fem byer i Norge og 23 byer i ti andre europeiske land. Jarlsberg flyplass i Tønsberg benyttes mest til skoleflygning og til trening for fallskjermhoppere.

Pr. 1. januar 2018 har Vestfold ni kommuner, som alle har kystlinje. Som ledd i regjeringen Solbergs kommunereform er det i samsvar med vedtak i statsråd gjennomført følgende kommunesammenslåinger i Vestfold:
  • Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord til Sandefjord kommune med virkning fra 1. januar 2017. Dette var den første sammenslåingen som ble vedtatt og gjennomført innenfor rammen av den nye kommunereformen.
  • Kommunene Larvik og Lardal til Larvik kommune med virkning fra 1. januar 2018.
  • Kommunene Hof og Holmestrand til Holmestrand kommune med virkning fra 1. januar 2018.
  • Kommunene Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune med virkning fra 1. januar 2018.
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Re kommune og Tønsberg kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020, Sande kommune slås sammen med Holmestrand kommune senest fra 1. januar 2020 og at Drammen kommune , Nedre Eiker kommune og Svelvik kommun e slås sammen fra 1. januar 2020. Etter at disse kommunesammenslåingene er gjennomført vil Vestfold fylke omfatte seks kommuner.

I statsråd 16. juni 2017 ble vedtatt at fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold blir slått sammen 1. januar 2019, og at embetet som fylkesmann i Telemark og Vestfold blir etablert fra samme tidspunkt. I samme statsråd ble Per Arne Olsen utnevnt til fylkesmann i Telemark og Vestfold.

Nedenfor følger oversikt over kommunene rangert etter størst innbyggertall i henhold til SSBs oppgave per 4. kvartal 2016:

Areal Innbyggere
Sandefjord 421 61 218
Larvik 813 46 557
Tønsberg 107 42 707
Horten 70 27 202
Færder 100 26 676
Holmestrand 249 14 037
Sande 178 9 496
Re 225 9 486
Svelvik 58 6 653
Innb. pr. 1.1.2016
Tønsberg 51 061
Sandefjord 43 222
Larvik 23 927
Horten 20 301
Holmestrand 7 160
Stavern 5 635
Svelvik 3 930
Vear 3 528
Stokke 3 391
Åsgårdstrand 3 129
Tjøme 2 925
Selvik 2 568
Sem 2 392
Revetal/Bergåsen 2 420
Sande 2 218
Andebu 2 160
Gullhaug 2 014
Helgeroa/Nevlunghavn 1 820
Lauve/Viksfjord 1 777
Melsomvik 2 076
Barkåker 1 696
Skoppum 1 682
Årøysund 1 636
Berger 1 129
Hof 1 066

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. november 2017 skrev Jon Richardsen

Det er feil på linken til Re kommune. Den går til Sande kommune.

29. november 2017 skrev Sten Lundbo

Jon Richarsen. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på denne feilen, som nå er rettet opp. Mvh Sten Lundbo

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.