Porsgrunn

Faktaboks

landareal:
161 km²
innbyggertall:
36 224
administrasjonssenter:
Porsgrunn
fylke:
Vestfold og Telemark (fra 01.01.2020, tidligere Telemark)
innbyggernavn:
porsgrunning
målform:
bokmål
kommunenummer:
3806 (fra 01.01.2020, tidligere 0805)
høyeste fjell:
Fjerdingen (360 moh.)

Kommunevåpen

Porsgrunn sett fra lufta. Porsgrunnselva deler byen i Østsida (nærmest) og Vestsida. Til venstre for elveosen ses industriområdet Herøya, og i bakgrunnen på den andre siden av Frierfjorden, Rafnes i Bamble kommune.

Av /KF-arkiv ※.
Vestsida
Fra Langangen lengst øst i kommunen. E 18 i bru over den smale fjorden Langangen.
Fra Langangen
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Porsgrunn er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfatter byen Porsgrunn og de tidligere kommunene Eidanger og Brevik, som ble innlemmet i 1964. Kommunen ligger mellom Bamble i vest, Skien og Siljan i nord og Larvik i øst. Kommunegrensen mot Skien går ved Borgestad nær Porsgrunn sentrum.

Natur

Den vestlige delen av kommunen består av kalk, skifer og sandsteinbergarter fra kambrosilurtiden, mens den østlige delen rommer Oslofeltets permiske dypbergarter med forkastninger og malmforekomster. Innenfor Langesundsfjorden hever landskapet seg i skogkledde åser opp til cirka 360 meter over havet (Fjerdingen). Her består berggrunnen vesentlig av dypbergarten syenitt som gir god skogsjord. Eidangerhalvøya, mellom Frierfjorden og Eidangerfjorden, består av skiftende lag av skifer og kalkstein med fruktbar jord og tett bosetning.

Befolkning og bosetning

Bysentrum ligger på begge sider av Porsgrunnselva rett før utløpet i Frier. Østsida utgjør det forretningsmessige og administrative sentrum, mens Vestsida stort sett er boligområder. Østsida og Vestsida forbindes av klaffebru som åpner for båttrafikken. Nedenfor brua ligger flere store industribedrifter, dels med egne kaier.

Porsgrunn by er en del av det sammenhengende tettbygde området som strekker seg fra Skien i nord til Stathelle i sør, i statistisk sammenheng benevnt Porsgrunn/Skien, med 93 255 innbyggere (2019). 33 813 av disse er bosatt i Porsgrunn kommune. Tettbebyggelsen strekker seg sørover fra bysentrum mot Eidanger og på vestsiden av Eidangerfjorden forbi Heistad og Dalen til Brevik. Det er også noe bebyggelse på østsiden av Eidangerfjorden.

Ytterst i fjorden ligger Sandøya med en tettbebyggelse som teller 279 innbyggere. Det er en del spredt bebyggelse i Bjørkedalen nordøstover fra Eidanger langs den gamle Vestfoldbanen, og videre over vannskillet til Oklungen og Farris. Innerst i en trang fjord lengst øst i kommunen ligger tettstedet Langangen med 475 innbyggere.

Porsgrunn har hatt en forsiktig vekst i folketallet i senere år. I tiårsperioden 2009–2019 økte folkemengden med 4,6 prosent, mot 5,8 prosent i Skien og 7,0 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Herøya i Porsgrunn er Norges største industriklynge.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Det produseres ikke lenger porselen ved Porsgrunds Porcelænsfabrik. Produksjonen er flyttet til Asia.

Porsgrunn er et av Østlandets betydeligste industristeder og en viktig eksporthavn. Industrien er allsidig. Rundt 80 virksomheter med i alt 2500 ansatte er etablert i Herøya Industripark,som ligger sør for bysenteret. De representerer et stort mangfold i størrelser og bransjer – fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründer- og teknologibedrifter med noen få ansatte. Cirka 55 av bedriftene er lokalisert i industriparkens industrielle kjerneområde. De viktigste industribransjene i kommunen er kjemisk industri, produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter, blant annet sementindustri (se nedenfor om Norcem Brevik) og porselensfabrikk (Porsgrunn Porselænsfabrik) på vestsiden av Skienselva, verkstedindustri og produksjon av metaller.

Eidanger har et betydelig hagebruk og mange gartnerier.

Porsgrunns Dagblad, som kommer ut i Porsgrunn, hadde i 2016 et opplagstall på 3 393.

Norcem Brevik

Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har cirka 1800 ansatte. Fabrikken er blant de ledende sementfabrikker i Europa på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir stor samfunnsnytte ved at energien gjenvinnes, samtidig som skadelige stoffer destrueres i den høye temperaturen. Askerester inngår som en naturlig del av sementproduktene.

Samferdsel

E18 kommer inn i kommunen sørfra over Grenland bru (1996) og fortsetter nordover Eidangerhalvøya før den dreier østover, passerer over Langangsfjorden på to 60 meter høye bruer, Langangenbruene. Fra E18 går to hovedveger mot Porsgrunn sentrum; fylkesvei 32 på østsiden av elva og riksvei 36 på vestsiden. Byen har jernbaneforbindelse nordover til NordagutuSørlandsbanen og østover via Vestfoldbanen. Sidelinje til Brevik har godstrafikk.

Sjøveisforbindelsen er god, selv om skipstrafikken til Rafnesanleggene på vestsiden av Frier har gjort trafikken inn fjorden mer risikofylt.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Rådhuset er bygd i 1905, tegnet av Haldor Bøvre.
Porsgrunn rådhus

Porsgrunn videregående skole ligger på Vallermyrene sørøst for bysentrum. Universitetet i Sørøst-Norge har et studiested i byen. I Eidanger ligger Grenland folkehøyskole. Del av Sykehuset Telemark HF ligger i Porsgrunn.

Porsgrunn hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien.

Porsgrunn kommune tilsvarer de to soknene Eidanger og Porsgrunn i Skien prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

For statistiske formål er Porsgrunn kommune (per 2016) inndelt i 11 delområder med til sammen 105 grunnkretser.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Porsgrunn til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

Historikk og kultur

Blå time
Lisens: CC BY SA 3.0

Porsgrunn vokste opp som ladested under Skien fra 1650-årene. Viktigst var trelasthandel og skipsfart, senere også skipsbygging. Porsgrunn ble kjøpstad i 1807 og fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1842. I 1880-årene fikk Porsgrunn jernbane og flere industribedrifter, blant annet Porsgrunds Porselænsfabrik. En annen ekspansjonsperiode fant sted i 1910–1920 med flere nyetableringer innen jern- og metallindustri. En tredje epoke dannet Norsk Hydros anlegg Eidanger Salpeterfabriker på Herøya fra 1928 med særlig sterk vekst i perioden 1945–1965.

Bydelen på østsiden er størst og eldst, og her ligger torg og rådhus. Store deler av den gamle småhusbebyggelsen er bevart, det samme er en rekke severdige bygninger, blant annet Vestre Porsgrunn kirke fra 1758 med rokokkointeriører, Porsgrunn Bymuseum, et sammensatt tun av gamle porsgrunnshus, blant annet byens gamle prestegård. Østre Porsgrunn kirke fra 1760, bygd av den kjente byggmesteren Joen Jacobsen, brant ned til grunnen i 2011.

Nevnes skal også fredede hus som Seylmagerhuset (før 1750), L. C. Hems hus (1750–1800) og Den gamle toldbod (1790-årene) med en samling av produkter fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Fra Vanntårnet har man utsikt over byen.

Severdigheter utenfor bykjernen er blant annet det fredede botaniske området Versvik ved Herøya, Lerstang i Bergsbygda med oldtidsminner og gamle hollenderhus samt gravfeltet fra jernalderen ved Bjørntvedt i Solum. På Frednes er det et sjøfartsmuseum.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1905) er tredelt; en sølv plante mot en rød bakgrunn i første felt, et sølv anker mot en blå bakgrunn i andre felt og en sølv skråbjelke; motivet forestiller porsplanten som byen har navn etter, ankeret som symboliserer skipsfarten og skråbjelken elven som har gitt byen dens særpreg.

Kart

Porsgrunn. 1) Rådhus. 2) Østre Porsgrunn kirke. 3) Minnepark. 4) Jernbanestasjon. 5) Busstasjon. 6) Den gamle Tolbod. 7) Øvre Frednes Kulturhus. 8) Katolsk kirke. 9) Vestre Porsgrunn kirke.

Av /KF-arkiv ※.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hals, Harald: Eidanger bygdehistorie, 1968, 2 b., Finn boken
  • Porsgrunns historie, 2006-2007, 3 b., Finn boken
  • Schilbred, C.S.: Brevik gjennom tidene, 1946-74, 2 b., Finn boken
  • Schilbred, C.S. & Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger, 1984, 3 b., Finn boken
  • Tønnessen, Joh.N.: Porsgrunns historie, 1956-57, 2 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg