Porsgrunn er en kommune i Telemark fylke, som omfatter byen Porsgrunn og de tidligere kommunene Eidanger og Brevik som ble innlemmet i 1964. Kommunen ligger mellom Bamble i vest, Skien og Siljan i nord og Vestfold fylke i øst. Kommunegrensen mot Skien går nær Porsgrunn sentrum etter at et område ble overført fra Skien til Porsgrunn i 1968.

Kommunen ligger like sør for den store forkastningen i berggrunnen som følger sørlandskysten. Den vestlige delen av området består av kalk, skifer og sandsteinbergarter fra kambrosilurtiden, mens den østlige delen rommer Oslofeltets permiske dypbergarter med forkastninger og malmforekomster. Innenfor Langesundsfjorden hever landskapet seg i skogkledde åser opp til cirka 360 moh. (Fjerdingen). Her består berggrunnen vesentlig av dypbergarten syenitt som gir god skogsjord. Eidangerhalvøya, mellom Frierfjorden og Eidangerfjorden, består av skiftende lag av skifer og kalkstein med fruktbar jord og tett bosetning.

Tettbebyggelsen Porsgrunn som har status som by, er administrasjonssenter for Porsgrunn kommune. Det er en del av tettstedet Porsgrunn/Skien. Bebyggelsen ligger på begge sider av Porsgrunnelvas nederste del og sørøstover til Eidanger kirke. Østsiden og vestsiden av elven forbindes av klaffebro som åpner for båttrafikken. Nedenfor broen ligger flere store industribedrifter, dels med egne kaier. Byens sentrum med forretningsstrøk, rådhus, viktige museer, mv. ligger i Østre Porsgrunn. Forstadsbebyggelsen til Porsgrunn har særlig vokst sørover i Eidanger. I 2016 hadde tettstedet Porsgrunn/Skien 92 001 innbyggere, hvorav 33 494 innbyggere i Porsgrunn kommune, 48 381 i Skien kommune og 10 126 i Bamble kommune. Den bymessige bebyggelsen er sammenhengende fra Åfoss i Skien i nord til Langsund i Bamble i sør. De østlige deler av kommunen er et kupert åslandskap med lite bebyggelse, bortsett fra Langangen. Østsiden av Eidangerfjorden har fått mye hyttebebyggelse.

Porsgrunn er et av Østlandets betydeligste industristeder og en viktig eksporthavn. Industrien er allsidig. Rundt 80 virksomheter med i alt 2500 ansatte er etablert i Herøya Industripark,som ligger sør for bysenteret. De representerer et stort mangfold i størrelser og bransjer – fra industri- og vedlikeholdsbedrifter med mange hundre ansatte, til mindre gründer- og teknologibedrifter med noen få ansatte. Cirka 55 av bedriftene er lokalisert i industriparkens industrielle kjerneområde. De viktigste industribransjene i kommunen er kjemisk industri, produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter, blant annet sementindustri (se nedenfor om Norcem Brevik) og porselensfabrikk på vestsiden av Skienselva, verkstedindustri og produksjon av metaller.

Norcem Brevik har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har cirka 1800 ansatte. Fabrikken er blant de ledende sementfabrikker i Europa på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir stor samfunnsnytte ved at energien gjenvinnes, samtidig som skadelige stoffer destrueres i den høye temperaturen. Askerester inngår som en naturlig del av sementproduktene

Eidanger har et betydelig hagebruk og mange gartnerier.

Porsgrunns Dagblad som kommer ut i Porsgrunn, hadde i 2016 et opplagstall på 3 393.

E 18 kommer inn i kommunen sørfra over Grenland bru (1996) og fortsetter nordover i ny trasé over Heistad (tunnel), før den dreier østover, passerer over Langangsfjorden på to 60 m høye broer. Porsgrunn sentrum ligger om lag 5 km fra E 18. Fra E 18 går to hovedveier mot Porsgrunn sentrum; Fv 32 på østsida av elva og Rv 36 på vestsida. Byen har jernbaneforbindelse nordover til NordagutuSørlandsbanen og østover via Vestfoldbanen. Sidelinje Eidanger–Brevik med godstrafikk. Sjøveisforbindelsen er god, selv om skipstrafikken til Rafnesanleggene på vestsiden av Frierfjorden har gjort trafikken inn fjorden mer risikofylt.

Porsgrunn har videregående skoler. Universitetet i Sørøst-Norge har et studiested i byen. I Eidanger ligger Grenland folkehøyskole. Del av Sykehuset Telemark HF ligger i Porsgrunn.

Porsgrunn hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Siljan og Skien.

Porsgrunn kommune tilsvarer de to soknene Eidanger og Porsgrunn i Skien prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

For statistiske formål er Porsgrunn kommune (per 2016) inndelt i 11 delområder med til sammen 105 grunnkretser.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Porsgrunn til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

Porsgrunn vokste opp som ladested under Skien fra 1650-årene. Viktigst var trelasthandel og skipsfart, senere også skipsbygging. Porsgrunn ble kjøpstad i 1807 og fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1842. I 1880-årene fikk Porsgrunn jernbane og flere industribedrifter, blant annet Porsgrunds Porselænsfabrik. En annen ekspansjonsperiode fant sted i 1910–1920 med flere nyetableringer innen jern- og metallindustri. En tredje epoke dannet Norsk Hydros anlegg Eidanger Salpeterfabriker på Herøya fra 1928 med særlig sterk vekst i perioden 1945–1965.

Bydelen på østsiden er størst og eldst, og her ligger torg og rådhus. Store deler av den gamle småhusbebyggelsen er bevart, det samme er en rekke severdige bygninger, blant annet Vestre Porsgrunn kirke fra 1758 med rokokkointeriører, Porsgrunn Bymuseum, et sammensatt tun av gamle Porsgrunnshus, blant annet byens gamle prestegård. Østre Porsgrunn kirke fra 1760, bygd av den kjente byggmesteren Joen Jacobsen, brant ned til grunnen 2011. Nevnes skal også fredede hus som Seylmagerhuset (før 1750), L. C. Hems hus (1750–1800) og Den gamle Toldbod (1790-årene) med en samling av produkter fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Fra Vanntårnet har man utsikt over byen. Severdigheter utenfor bykjernen er blant annet det fredede botaniske området Versvik ved Herøya, Lerstang i Bergsbygda med oldtidsminner og gamle hollenderhus samt gravfeltet fra jernalderen ved Bjørntvedt i Solum. På Frednes er det et sjøfartsmuseum.

Kommunevåpenet (godkjent 1905) er tredelt; en sølv plante mot en rød bakgrunn i første felt, et sølv anker mot en blå bakgrunn i andre felt og en sølv skråbjelke; motivet forestiller porsplanten som byen har navn etter, ankeret som symboliserer skipsfarten og skråbjelken elven som har gitt byen dens særpreg.

Navnet kommer av plantenavnet pors og grunn, ‘lav slette’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.