Holmestrand

Faktaboks

Landareal
249 km²
Innbyggertall
11 044
Administrasjonssenter
Holmestrand

Kommunevåpen

Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Holmestrand. Kart over byområdet. 1) Rådhus. 2) Holmestrand Museum. 3) Holmestrand kirke. 4) Jernbanestasjon. 5) Busstasjon. 6) Rovefjellet. 7) Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter. 8) Botne kirke.

Holmestrand av /KF-arkiv ※. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Holmestrand sett fra byfjellet. Til høyre sees en del av Hydro Aluminiums industrianlegg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Holmestrand av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Holmestrand kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Holmestrand og Hof. Mot øst grenser kommunen til Sande og Oslofjorden, mot sør til Re, i sørvest har kommunen en kort grense mot Larvik, mot vest og nord Buskerud.

De tidligere kommunene Holmestrand og Hof ble i 2015 enige om å slå seg sammen til Holmestrand kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Sammenslåingen ble vedtatt i 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Sande kommune har besluttet å slå seg sammen med nye Holmestrand kommune 1. januar 2020.

Natur

Berggrunnen i kommunen tilhører Oslofeltet. Sandsteinslagene langs fjorden, blant annet i bysenteret, ble avsatt i silurtiden. I permtiden skapte vulkansk aktivitet lavafjellet i brattskrenten mot fjorden og inne på platået over tettstedet Holmestrand. Oppe på platået i tilknytning til daldragene ligger store sammenhengende marint avsatte løsmasser. Her er dyrkingsarealene knyttet til leirslettene. Det er dyperuptiver som granitt og syenitt i nord ved Eikeren og sentralt ved Vikevannet og Hillestadvannet. Det er omfattende marine løsmasser i lavlandet langs vassdraget ovenfor innsjøen Eikeren, som sammen med Farrisvannet i Larvik er den viktigste drikkevannskilde for Vestfold. Eikern, Hillestadvannet, Haugestadvannet og Bergsvannet har vært et gammelt fløtingsvassdrag. Nord i kommunen er Vestfjellet på 634,04 moh., som er fylkets høyeste fjell.

Det er i alt 11 naturreservater i kommunen: Kattholmane (sjøfugl, også i Sande kommune), Bogen, Bergan og Tømmerås (edelløvskog), Hillestadåsen (bøkeskog), Breimyr, Høymyr og Tjønna (myr), samt Sæteråsen, Markenrud og Presteseter (alle barskog). Presteseter naturreservat er også i Sande kommune. Sæteråsen var det første barskogreservatet i Vestfold. Seterfurua på Eplerød er et ualminnelig stort furutre, 31 meter høyt. Det ble fredet i 1938 som et naturminne og hadde da et tverrmål på 86 cm.

Bosetning

Kommunen har fire tettsteder: administrasjonssenteret Holmestrand (7420 innbyggere i 2018), Gullhaug på platået 5 km nordvest for bysenteret (2087 innbyggere), Hof (878 innbyggere) og Sundbyfoss (542 innbyggere). 76,9 prosent av kommunens innbyggere bodde i 2016 på disse fire tettstedene. Mens kommunens areal i 2016 utgjorde 11,5 prosent av fylkets totale areal, utgjorde antall innbyggere i kommunen bare 5,7 prosent av befolkningen i fylket.

Næringsliv

Holmestrand har en variert industri med hovedvekt på jern- og metallindustri og verksted- og trevareindustri. A/S Nordisk Aluminiumsindustri ble etablert i 1919 i Holmestrand for å videreforedle råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer. Fabrikken ble kjøpt av Hydro i 1986 og bærer i dag navnet Hydro Aluminium Rolled Products (valseverk). I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet som videreforedles. Bedriften produserer aluminiumsprodukter som siden blir til alt fra bygningsplater til aluminiumsfolie. I tillegg til valsing drives lakkeringsvirksomhet. Det meste av trafikken ved Holmestrand havneterminal gjelder lossing av aluminium. Boart Longyear AS har en fabrikk i Hof som produserer fjellboringsprodukter. I Eidsfoss holder Eidsfoss Mekaniske Industrier AS og A/S Eidsfoss Verk (eindomsselskap, skogeier og kraftprodusent) til. Skogavvirkningen i kommunen utgjorde i 2015 i alt 52 627 m3, hvilket utgjorde 14,5 prosent av den totale skogavvirkningen i fylket. Jordbruket i kommunen har hovedvekt på korndyrking.

I Holmestrand kommer avisen Jarlsberg Avis ut tre ganger ukentlig. Den hadde i 2016 et opplag på 3 600.

Samferdsel

Holmestrand er den eneste jernbanestasjonen i kommunen på Vestfoldbanen. Den 12,3 km lange jernbanetunnelen gjennom Holmestrandfjellet ble offisielt åpnet 17. desember 2016. Fra stasjonshallen er det bygd en heis opp til Roveområdet på toppen av fjellet. Vest for tettstedene Gullhaug og Holmestrand går E18 gjennom hele kommunen. Fra Sande går Fv. 313 langs fjorden i hele kommunen og gjennom tettstedet Holmestrand til Hellandkrysset på E18. Fra bysenteret går Fv. 314 mot sørvest til Re. Fv. 315 går fra bysenteret mot sør til Bentsrudkrysset på E18 og mot nordvest gjennom tettstedet Gullhaug til Islandskrysset på E18, hvor den fortsetter som Fv.32 til tettstedet Sundbyfoss og videre til Hvittingfoss og Skien. Fv. 35 (HønefossTønsberg) går på østsiden av innsjøen Eikern til tettbebyggelsen Eidsfoss og videre til Sundbyfoss. Øst for Sundbyfoss fortsetter Fv. 35 fra Fv. 32 til Re og Tønsberg. Vest for Sundbyfoss og fra Fv. 32 går Fv. 312 sørover til Sandefjord. Mellom Eidsfoss og Sundbyfoss på Fv. 35 går Fv. 319 til Sande.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Holmestrand hører til Sør-Øst politidistrikt, Nordre Vestfold tingsrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med Horten, Larvik, Færder, Re, Sandefjord og Tønsberg.

Holmestrand kommune tilsvarer de fire soknene Botne, Hof/Eidsfoss/Vassås, Hillestad og Holmestrand i Nord-Jarlsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Holmestrand til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

Delområder og grunnkretser i Holmestrand

For statistiske formål er Holmestrand kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 44 grunnkretser:

 • Holmestrand: Holmestrand 1, Holmestrand 2, Holmestrand 3, Holmestrand 4, Holmestrand 5, Smørstein, Blekvollen
 • Ekeberg og Borgen: Gunnerud, Kårjord, Rove, Nordjordet, Sommerro, Solbergskogen, Ramberg, Kleiverud, Kleivan, Hvitstein, Solhøy, Barlin, Gausen, Neperud, Gudum, Bentsrud
 • Gullhaug og Hillestad: Korsgården, Solberg, Bringaker, Godakerlia, Berg, Sollifeltet, Fosskogen, Island, Skarrebo, Hillestad, Odder
 • Hof/Eidsfoss: Engerud/Eidsfoss, Sjulerud/Eidsfoss/Stubben, Heierstad/Rød/Herstad, Hem, Vike, Lindset/Voll/Haugestad
 • Kårby/Vassås: Sundbyfoss, Haslestad, Hulebak/Eikenes/Gran, Berg

Historikk og kultur

Holmestrand vokste fram som trelasthavn fra omkring 1550, da hollendere kom hit etter trelast. I 1663 ble stedet tollsted under Tønsberg, og i 1744 ladested. I 1752 fikk stedet bystatus. I seilskutetiden hadde byen en blomstringstid, men ved overgangen til dampskip ble den liggende i bakevjen som sjøfartsby. Vestfoldbanen, som ble åpnet 1881, førte til en del ny virksomhet. Av større betydning var det at Holmestrand i 1902 etter åpningen av Homestrand-Hvittingfossbanen ble utskipningshavn for tremasse fra Hvittingfoss i nåværende Kongsberg kommune. Banen ble nedlagt i 1938.

I 1716 ble byens nordre del lagt i aske, og i 1884 brant hele daværende søndre bydel. Til den eldre bebyggelsen som er bevart, hører blant annet hovedbygningen på gården Nedre Gausen fra 1740-årene. Holstegården, som trolig er bygd i 1756, er fredet. Her er Holmestrand museum, som viser byens historie og har minner om byens kjente kunstnere. På 1800-tallet var byen kjent for sitt medisinske bad.

En rekke funn av gravhauger i kommunen vitner om at bygda i gammel tid har vært forholdsvis tett bebygd. Eidsfos Verk ble etablert som jernverk på slutten av 1600-tallet og hadde sin glanstid under Peder von Cappelen (1763–1837). På verkets eiendom finnes en herskapelig hovedbygning, Eidsfos Hovedgård. Gården ble fredet i 1923, den har et stort parkanlegg og egenartede arbeiderboliger fra 1700-tallet. I tillegg er det et jernverksmuseum som viser kultur- og jernverkshistorie.

Kommunen har tre steinkirker fra middelalderen. Både Hof kirke og Vassås kirke har middelalderske krusifikser og en del inventar fra 1500- og 1600-tallet. Botne kirke 4 km vest for Holmestrand sentrum ble trolig oppført før 1300. Dessuten er det i kommunen tre trekirker. Holmestrand kirke, som er fra 1674, er særpreget med sin Y-form. Kirken fikk sitt nåværende utseende i 1830 med blant annet empirepregede portaler og vinduer. Hillestad kirke er fra 1724. Eidsfoss kirke ble bygd i 1904 og overdratt fra Eidsfoss Verk til daværende Hof kommune i 1958. Både Hof kirke og Holmestrand kirke er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Holmestrand kirke fikk sitt nåværende utseende i 1830 med blant annet empirepregede portaler og vinduer.

Mange kjente kunstnere er født i Holmestrand: Harriet Backer, Agathe Backer Grøndahl, Søren Onsager og Nils Kjær. Olav Duun bodde her til sin død i 1939. Olav og Emma Duuns hus er en del av Nord-Jarlsbergmuseene. Det gjelder også Holmestrand Museum. Aluminiummuseet, som ble åpnet i 2002 i forbindelse med byens 250-årsjubileum, drives av Vestfoldmuseene IKS.

På Eidsfoss er Norges best bevarte jernverkssamfunn. Jernverket Eidsfoss er Vestfoldmuseenes virksomhet på Eidsfoss. Eidsfoss Jernverkmuseum som drives av Stiftelsesn Eidsfoss Industrihistoriske og Vestfoldmuseene, formidler historien om jernverket fra etableringen i 1697 til nedleggelsen i 1961. Eidsfoss hovedgård står som et minne om Eidsfoss Jernverks historie gjennom nesten 300 år. I 1991 ble Stiftelsen Eidsfos Hovedgård etablert som eier av anlegget.

Kommunevåpenet

Kommunevåpnet som ble godkjent i 1898, har en sølvfarget ørn mot rød bakgrunn. I høyre klo holder ørnen et gullanker og i venstre klo en æskulapstav i gull. En sølvfarget fregatt mot en blå bakgrunn utgjør et hjerteskjold på ørnens mage; motivet har bakgrunn i Johan Henrik Tordenskiolds våpen, og skipet Hvite Ørn.

Navnet. Første ledd sikter antakelig til tre holmer som lå litt utenfor stranden mellom nåværende torg og Tranberghaugen. Sundene på innsiden er senere blitt fylt igjen.

Eksterne lenker

Litteratur

 • Botne bygdebok, 1953–1967, 3 b., Finn boken
 • Bruerberg, Widar & Per Øivind Klingan: Holmestrand 250 år, 2002, isbn 82-92053-07-7, Finn boken
 • Graarud, G.: Holmestrands historie, 1906–29, 3 b., Finn boken
 • Hof bygdebok, utg. av Hof kommune, 1960–64, 2 b. i 3, Finn boken
 • Ringard, Morten: Byen under fjellet: Holmestrand 1752 – 10. november – 1952: festskrift, 1952, Finn boken
 • Aadne, Gunnar H.: Sjøfartsbyen Holmestrand, 1987, isbn 82-991292-2-2, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg