Ravn
Ravn i grantre.

Ravn, Corvus corax, er en art i kråkefamilien. Den er den største kråkefuglen og også den største spurvefuglen i verden. Ravnen er helsvart med metallglans og har lange strupefjær og kraftig nebb. Med en lengde på 65–70 centimeter, vekt på cirka 1,5 kilo og et vingespenn på opptil 1,3 meter, kan den på avstand forveksles med en rovfugl.

Faktaboks

Også kjent som
korp
Vitenskapelig navn
Corvus corax
Beskrevet av
Carl von Linné, 1758
Rødlistestatus i Norge
LC – Livskraftig
Global rødlistestatus
LC – Livskraftig

Ravnen finnes over det meste av Europa, Asia og Nord-Amerika samt i Nord-Afrika, og er en av de mest utbredte fugler på den nordlige halvkule. I alt finnes elleve underarter. I Norge lever ravnen i skog- og fjelltrakter og i kystfjell stort sett over hele landet. Den norske hekkebestanden har vært relativt stabil i perioden 1996 til 2013, og Norsk Ornitologisk Forening har beregnet at det hekker mellom 20 000 og 80 000 par i Norge.

Ravnen er monogam og paret holder trolig sammen hele livet. Det store kvistreiret plasseres som oftest i en avsats i brattfjell, og er bygd av grove kvister med et indre belegg av finere kvister og foret med jord, ull og hår. Allerede i slutten av mars eller første del av april legges 4–6 grønnaktige egg med tettstilte brune og grå flekker. Hunnen ruger i tre uker, og mates av hannen. Ungene mates av begge foreldrene og forlater reiret rundt fem–seks uker gamle, men holder fortsatt sammen med foreldrene ennå flere uker.

Utseende

Ravn og hønsehauk
Ravn mobber hønsehauken i masta. Ravnen kan av og til være ganske lik en rovfugl.
Ravn og hønsehauk
Lisens: CC BY SA 3.0

Ravnen er helt svart med metallglans i grønt eller blålilla. Det kraftige hode- og nebbpartiet, de lange strupefjærene og den kileformete stjerten er karakteristisk og skiller ravnen fra andre kråkefugler. Kjønnene er like, men hannen er betraktelig større enn hunnen. Ungfuglen er svart, men mangler ofte metallglans. Et smalt gult parti ved nebbrota blir gradvis svart i løpet av det første året.

Ravnen sveveflyr ofte i sirkler med plane vinger og kan da lett forveksles med rovfugl. Fluktsilhuetten er imidlertid typisk; lange og forholdsvis smale vinger med «fingrete» vingespisser, langt utstikkende halsparti og kileformet stjert. Vingeslagene er rolige, dype og fjærende. Vingene holdes plant eller lett senket, ikke løftet som en våk.

Låt

Ravnen har et vidt lydrepertoar, og det er kartlagt 79 forskjellige lyder med lydspektrograf. Vel 20 av disse har kjent funksjon. Vanlige lyder er dype prruk eller korp, hese og skarrende rrå eller grove ærr ærr ærr. Varsellåten er iherdige arrk-arrk-arrk. Enkelte låter er klangfulle og langtrekkende, og spesielt et hult klong (lik lyden av to treblokker som slås mot hverandre) kan høres flere kilometer unna. Dette ropet gis ofte når paret utfører akrobatiske fluktleker over territoriet eller når de forsvarer det mot inntrengere.

Hvis en ravn angripes av en annen dominant ravn, så roper den mer hvis den selv har slektninger blant de andre ravnene i nærheten, men roper mindre hvis angriperen har partneren sin som tilskuer. Den justerer altså responsen på angrepet i forhold til sjansen til å få hjelp, eller sjansen angriperen har til å få hjelp.

Ravner holdt i fangenskap kan lære seg til å uttrykke ord og setninger. Landskjent ble konservator Peter Valeurs ravn i Bergen som rundt 1962 klart og tydelig sang «seier du det, sa han Mass til han Lasse».

Utbredelse

Ravn
Ravn i snøvær.

Ravn finnes i svært mange naturtyper fra høyarktiske strøk til tropiske områder i så vel Den gamle verden som Den nye verden. Ravnen mangler imidlertid i store områder i tettbefolkete deler av England, Frankrike og Tyskland. Det finnes hekkende bestander i store deler av Europa og Asia unntatt i de aller nordligste tundraområdene og i Sørøst-Asia. I Afrika finnes den nord for Sahara samt i fjellområder i Etiopia. I Amerika hekker den fra Mellom-Amerika nord til tundraområdene i Canada og på Grønland, men mangler i store deler av det østlige USA.

Fra å være en vanlig fugl over hele Norden, avtok bestanden kraftig i andre halvdel av 1800-tallet. Den viktigste årsak til tilbakegangen er etter alt å dømme direkte forfølgelse fra mennesker. Fram til 1940-tallet var reduksjonen jevn, men etter 1940 gikk antallet opp igjen både i Norge, Sverige, Finland og Danmark. I fjelltraktene i Sør-Norge økte bestanden betraktelig, trolig på grunn av større villreinbestand, anleggsvirksomhet og nye avfallsplasser. Mens ravnen i Danmark var nesten utryddet på 1950-tallet, finnes den nå spredt over så godt som hele landet.

Vandringer

Ravnen er en stand- og streiffugl, men er stort sett meget stasjonær. Mange par holder seg nær hekkeplassen hele livet og finner føde i bare noen få kilometers avstand fra reiret. Yngre, ikke-etablerte fugler er sosiale og søker etter føde over større områder. Unge og uerfarne ravner følger ofte eldre over flere kilometer til nylig oppdagede matkilder.

Selv om ravnen betraktes som en ødemarksfugl som stort sett holder seg unna tettbebyggelse og folkerike strøk, kan en spore en begynnende tilpassing til sivilisasjonen.

Næring

Ravn
Ravnen kan godt gå på bakken og søke etter næring.
Ravn
Lisens: CC BY SA 3.0

Ravnen er altetende, men næringen er i hovedsak animalsk. Den er en utpreget åtseleter som i kystområder leter etter døde sjøfugler og fisk i tillegg til krabber, snegler, muslinger og andre smådyr som finnes i strandkanten. Snegler og muslinger slipper den ned fra lufta på hardt underlag slik at skallet knuses. I fuglefjell langs kysten tar den egg og unger.

I innlandet spiser ravnen mest åtsler, trafikkdrepte dyr, syke og døende pattedyr, forskjellige insekter og meitemark samt egg og fugleunger. Ravnen kan også ta egg og unger fra andre ravnereir hvis den får sjansen. I fjellet finner mange fram til døde reinsdyr. Dietten omfatter også morkaken ved kalvefødsler etter hjortedyr og andre større pattedyr. Ravnen tar også plantekost som korn, nøtter og bær. Den kan også lande på reiret hos kongeørn og stjele mat beregnet på kongeørnungene, men tør ikke dette etter at ørneungene har blitt sju uker gamle.

Ravnen har et usedvanlig skarpt syn, og mye av føden oppdages fra stor høyde. På nært hold benyttes trolig luktesansen. Fuglene er svært forsiktig ved nye matsteder. Etter å ha oppdaget et dødt dyr, kan det gå dager eller uker før de bestemmer seg for å nærme seg det. De lander gjerne fem til ti meter unna før de forsiktig nærmer seg kadaveret.

I likhet med mange andre kråkefugler hamstrer ravnen overskuddsføde. Maten gjemmes mest på bakken, til alle årets tider.

Forplantning

Ravn
Ravn sees ofte i par i hekketiden.
Egg av ravn

Ravnen er en av våre tidligste hekkefugler, og hekker ofte mens snøen dekker bakken. Langs kysten kan eggleggingen starte allerede i februar, men det vanligste er mars–april. Territoriet forsvares ofte fra én til fem kilometer fra reiret.

Begge kjønn bringer reirmateriale, men det er stort sett bare hunnen som bygger. Det tar fra én til tre uker å få ferdig det store kvistreiret som er 50–150 centimeter i diameter og rundt 50 centimeter høyt. Byggematerialet er ofte grove, opptil 150 centimeter lange tørrkvister. Selve reirskåla er 25–30 centimeter vid og rundt 15 centimeter dyp. Paret benytter ofte samme reir eller reirplass år etter år. Reir som er påbygd gjennom flere år kan derfor bli meterhøye. Gamle ravnereir er mye brukt av ugler og rovfugler, ikke minst jaktfalk.

Kullstørrelsen varierer mellom ett og åtte egg, men fire til seks er mest vanlig. Eggene klekkes asynkront etter 20–25 dager. Ungene varmes til å begynne med av begge foreldrene, vanligvis i underkant av tre uker. De blir matet med oppgulp de første dagene, men får gradvis maten gitt bitvis. Ungene får mat av begge foreldrene inntil de forlater reiret, i gjennomsnitt etter fem–seks uker. Selv om matingen fortsetter den første tida etterpå, finner ungene selv insekter og småkryp på bakken.

Ungene holder fortsatt sammen med foreldrene fra noen uker til flere måneder. Familiegrupper seiler ofte over territoriet og ses ennå sammen i juli–august. Etter familieoppløsningen forlater de unge foreldrene, som så vender tilbake til territoriet.

Ravnen er forplantningsdyktig to år gammel, men hekker sjelden før tredje året, avhengig av mulighetene til å etablere eget hekketerritorium eller danne par med en territoriell fugl som har mistet maken.

Overlevelse

Unge ravner har en relativt høy dødelighet det første leveåret. Overlevelsen varierer fra 38 til 74 prosent, avhengig av mattilgangen rett etter at ungene har forlatt reiret. De som overlever dette kritiske året kan imidlertid bli ganske gamle. En ringmerket norsk fugl som ble sjekket i felt var 21 år og elleve måneder. En annen norsk fugl ble 23 år og tre måneder. I fangenskap kan ravner bli meget gamle, i ett tilfelle hele 69 år.

Bortsett fra mennesker, har voksne individer få farlige fiender. Vandrefalk og kongeørn kan imidlertid drepe ravner.

Flokker

Ravner kan opptre enkeltvis, i par eller i flokker til alle årstider. Par eller single er gjerne fugler som holder til i territoriet hele året. Større flokker består oftest av ungfugler på steder hvor det finnes rikelig med mat. Når ravn og kråke spiser av felles åtsel, er ravnen den dominerende arten.

Felles overnatting

Felles overnattingsplasser er vanlig hos flere kråkefugler. I likhet med kråke, kornkråke og kaie, samles ravner ofte i flokker for å overnatte i skogholt eller i større trær. Når fuglene forlater overnattingsplassen om morgenen, sprer de seg rundt i området på leting etter mat.

Ved Kongsberg ble det i en tiårsperiode observert opptil 400 ravner som hver vinter (november–april) overnattet sammen. De fleste fuglene fløy til og fra to søppeldynger som lå henholdsvis 10 og 20 kilometer unna.

Intelligens

Kråkefuglene er blant verdens mest intelligente fugler. Spesielt kråke og ravn har vist at de oppfatter situasjoner raskt og løser problemer raskere enn andre fugler. Pioneren innenfor moderne adferdsøkologi, Konrad Lorenz, som studerte adferden hos en rekke fuglearter i fangenskap, beskrev ravnen som den arten som hadde den høyeste mentale utviklingen av alle fugler. Det er påvist at ravn kan leke med gjenstander, bevegelser og med andre individer. I en publikasjon fra 2021 ble det påvist at unge ravner som så på at en annen ravn lekte, selv begynte å leke når de fikk sjansen. Dette kalles emosjonell smitte, og viser at emosjonell tilstand kan smitte over på andre ravner bare tre måneder gamle. Ved å teste ravn på akkurat samme måte som apekatter, er det påvist at en fire måneder gammel ravn har samme kognitive evner som en voksen sjimpanse, nok et bevis på ravnens høye intelligens.

Det er viktig for ravn å reagere når et annet individ roper alarm. Samtidig er det bortkastet energi å reagere hvis situasjonen ikke er så farlig. Ville ravner reagerer kraftigere om sommeren og høsten når alarmropet kommer fra en voksen fugl enn om det kommer fra en ungfugl som trolig har mindre erfaring med predatorer. Mennesker med en type maske bar en død ravn forbi en innhegning med ravn, mens noen med en annen type maske gikk forbi ravnene uten noe i hendene. Ravnene lærte raskt de slemme ansiktene som i eksperimentet bar død ravn, ofte etter bare ett forsøk, og de husket disse ansiktene i fire år.

En ravn bearbeidet en fjær for å bruke den til å få tak i mat. Det er meget sjelden at dyr eller fugler kan lage og bruke redskap.

Jakt i Norge

Ravnen har vært forfulgt og jaktet på i nyere tid på grunn av reirplyndring av jaktbare fugler. Jakt på ravn er tillatt i hele landet fra 10. august til siste dag i februar, unntatt i Troms og Finnmark, der jakt er tillatt fra 10. august til 15. mars.

Systematikk

Genetiske undersøkelser viser at arten er fordelt på minst tre grupper som hver for seg utvikles i forskjellige retninger. Det er ingen eller svært liten genetisk utveksling mellom populasjoner i Den gamle verden og Den nye verden. På Kanariøyene er ravnene morfologisk og genetisk forskjellig fra de øvrige i Den gamle verden. De ble trolig skilt ut for omtrent 650 000 år siden og synes å være tilstrekkelig isolert til å utvikle seg uavhengig av de øvrige.

Symbolikk og kulturhistorie

Ravnen var Odins hellige fugl. Ved daggry sendte han sine to ravner, Hugin og Munin, ut i verden. Da de kom tilbake litt senere fortalte de sin herre seneste nytt. Vikingene brukte ravner når de dro på langfart til ukjente steder. De hadde med seg flere fugler som ble sluppet fri etter hvert. Ravnene fløy mot nærmeste land og viste retningen for båtene. Ifølge Bibelen benyttet Noa ravnen som budbringer fra arken.

Også helt opp til vår tid har folk mange steder tatt varsel av ravnens atferd. Det var godt merke om ravnen kom når de slaktet, og de kastet gjerne milten til den som et «offer». Det fulgte uhell med å drepe en ravn. Det var også dårlig merke å drømme om ravn, og skrek en ravn når den fløy over et hus, betydde det at en i huset skulle dø. Sloss de eller fløy om hverandre, var det fare for krig. Samlet ravnen seg i flokker, var det varsel om større ulykker for hele landsbyer; brann, oversvømmelse eller kamphandlinger.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

ravn
Corvus corax
Tidligere vitenskapelig navn
Corvus corax corax
Artsdatabanken-ID
4162
GBIF-ID
2482492

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg