Mao Zedong
Mao Zedong var Kinas statsleder fra 1949 til sin død i 1976. Foto fra 1965.
Av /NTB Scanpix.
kulturrevolusjonen, kollektiv lesing
Partistrid var antakelig grunnen til at Mao Zedong i 1966 lanserte Kulturrevolusjonen, som skaffet ham kontroll over partiet og staten igjen. Den lille røde bok med Maos tanker ble studert av millioner av kinesere. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.
Av /NTB Scanpix ※.

Maoisme er en variant av den kommunistiske ideologien som bygger på Mao Zedongs skrifter om samfunnsteori og revolusjonær strategi samt på det kommunistiske Kinas rolle på verdensscenen især fra 1950- til 1970-tallet.

Faktaboks

Uttale
maoˈisme

Maoismen står i gjeld til Karl Marx (1818–1883, marxisme) og Vladimir Lenin (1870–1924, leninisme), som begge ønsket en antikapitalistisk verdensrevolusjon med arbeiderklassen i spissen. Denne skulle frigjøre menneskeheten fra det moderne klassesamfunnet og dets undertrykkende og fremmedgjorte karakter. Mao blandet disse ideene med elementer av gammel kinesisk tenkning og kulturarv, samtidig som han ønsket å bryte plent med konfutsianismen og i større grad trakk frem jordbrukerne og landsbygda i den revolusjonære strategien. Ideene kom til uttrykk i den verdensberømte pamfletten Maos lille røde, utgitt i 1964.

Historikk

Kinas kommunistparti, med Mao som leder, kom til makten i 1949, etter lang borgerkrig med Kuomintang og krig mot Japan. Kinas ustabile allianse med Sovjetunionen ble betraktelig dårligere inn mot 1960-tallet, og det maoistiske Kina vokste frem som en alternativ stormakt til Sovjetunionen på den kommunistiske verdensscenen. Mens Sovjetunionen i kjølvannet av Josef Stalins død i 1953 fremmet avstalinisering og humanistiske verdier, holdt Mao på marxisme-leninismens mer kompromissløse revolusjonære linje.

Samtidig var maoismen især forbundet med anti-imperialisme og avkolonisering og ble et flaggskip for frigjøring av den «tredje verden». I Europa, Asia, Afrika og Sør- og Nord-Amerika fikk maoismen innflytelse som et radikalpolitisk alternativ til den sovjettilknyttede kommunismen, særlig i gryende ungdoms- og avkoloniserende bevegelser. Nord-Korea, Kambodsja og Albania var maoistorienterte stater. I Norge ble Arbeidernes kommunistparti (AKP-ml) stiftet i 1973 som del av den maoistiske bølgen i Europa.

Maoismen mistet fotfeste i den internasjonale kommunistiske bevegelsen i etterkant av Maos død i 1976, delvis som følge av at intern partistrid og de enorme sultkatastrofene fremprovosert av kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976 kom frem i lyset, men det kan også sies å henge sammen med generell nedgang i oppslutningen rundt venstreradikal politikk mot slutten av 1970-tallet.

Ideologiske hovedpunkter

«De tre verdener»

Mao var kritisk til det han anså som den «første verdens» iboende imperialisme, ledet an av USA og Sovjetunionen, og mente den industriutviklede «andre verden» var å forstå nærmest som marionettstater i den kalde krigen. Felles for dem var utbyttingen av den «tredje verden», altså verdens «underutviklede» og koloniserte stater i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Den kommunistiske verdensrevolusjonen ville derfor oppstå, mente Mao, som ledd i den anti-imperialistiske frigjøringskampen drevet frem av den tredje verdens stater.

Imidlertid har også Kina under Mao blitt anklaget for å bedrive imperial politikk i den «tredje verden». Etter en militær operasjon i 1950 annekterte Kina Tibet i 1951. I 1962 brøt det ut krig mellom Kina og India om kontroll over regionene i Himalaya. Siden Kuomintang flyktet til Taiwan i 1949, har Folkerepublikken Kina gjort krav på øya.

Bondestanden som revolusjonær aktør

Kinas flagg
Kinas flagg ble offisielt antatt 27. september 1949. Rødfargen representerer kommunismen, mens den store stjernen representerer kommunistpartiet som de fire revolusjonære samfunnsklassene (de fire små stjernene) er samlet om.

Denne kinesiske doktrinen om «de tre verdener» utgjorde delvis et brudd med Marx' analyser. Ifølge Marx var det den tilspissede konflikten mellom arbeiderklassen og borgerskapet (den kapitaleiende klassen), langsmed industrialiseringen og moderniseringen som særlig fant sted i den vestlige verden, som skulle åpne for den revolusjonære overgangen fra det kapitalistiske til det kommunistiske og klasseløse samfunnet. Stilt overfor et føydalt Kina uten nevneverdig industriell utvikling hevdet Mao at revolusjonen ikke var avhengig av industriutvikling, utbredelse av arbeiderklassen og tilspissing av klassemotsetningene, men kunne gjennomføres direkte i et førindustrielt samfunn med bondestanden som sentral revolusjonær aktør.

De fire små stjernene i det kinesiske flagget representerer Maos idé om den revolusjonære klassesammensetningen: jordbrukere, proletarer, den lavere middelklassen og «patriotiske kapitalister». Disse skulle ledes av kommunistpartiet, som i henhold til Lenins ideer skulle organiseres etter demokratisk sentralisme. Dette prinsippet overlater betydelig myndighetsutøvelse til de lavere nivåer, men forutsetter at minoriteten adlyder majoriteten, og at hele partiet adlyder sentrum.

Geriljastrategi

Naxalitter

Naxalittene er en maoistisk bevegelse i India. Bildet viser naxalitter på et møte i delstaten Chattisgarh i april 2007.

Av /AP Photo/NTB.

Heller enn arbeiderklassen som sådan mente Mao det var massene som måtte mobiliseres i «folkekrig» mot det urbane klassesamfunnet. Landsbygden ble tilskrevet frigjørende potensial og satt opp mot byenes herredømme, ikke bare i nasjonal sammenheng, men også med tanke på den «første verdens» kapitalistiske urbanisering og dens utnyttelse av den «tredje verdens» landbruk og primærressurser. Bønder ble oppfordret til å geriljavirksomhet og skulle sammen utgjøre en massenes frigjøringshær.

Kulturrevolusjon

Mao Zedong (propagandaplakat)

Propagandaplakat med smilende mennesker fra ulike etniske grupper. Teksten lyder «Formann Mao er den evigvarende røde solen i hjertene våre».

Av /NTB Scanpix ※.

Ifølge Mao ville klassekampen intensiveres etter kommunistenes maktovertagelse, altså under den sosialistiske overgangsperioden til det kommunistiske samfunnet. Derfor måtte det folkelige engasjementet styrkes og den revolusjonære innsatsen holdes ved like. Kulturrevolusjonen skulle danne kulturell og sosial grobunn for det nye samfunnet gjennom aktiv folkelig kamp mot «borgerskapets ideologi», tradisjonelle verdier og autoritetshierarkier. Forutsetninger for dette var bred folkeutdanning og nedbrytelse av konfutsianismens rolle i det kinesiske samfunnet.

I kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976 hevdet Mao at kommunistpartiet og samfunnet var infiltrert av revolusjonsfiendtlige eller «revisjonistiske» krefter som måtte lukes ut. De kunne inkludere partifeller, landeiere, velstående bønder og kulturpersonligheter anklaget for å fremme borgerskapets verdier. Disse ble utsatt for forfølgelse, vold, tortur og iblant drap. I løpet av denne perioden ble også personlighetskulten rundt Mao styrket, fremmet som nasjonens fader og revolusjonens garantist, i likhet med Stalin tidligere i Sovjetunionen.

Maoisme utenfor Kina

Demonstrasjonstog 1. mai 1968
Ungdom i demonstrasjonstog utenfor Stortinget 1. mai 1968. Plakaten i midten avbilder Mao Zedong, med Karl Marx, Friedrich Engels og Vladimir Lenin ved siden av.
Av /DEXTRA Photo.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Etter bruddet mellom Kina og Sovjetunionen, og langsmed avkoloniseringskamper med Algeriekrigen (1954–1962) og revolusjonen i Cuba i 1959 som viktige hendelser, fikk maoismen stadig større innflytelse i Europa gjennom 1960-tallet, med et høydepunkt i studentopprøret i 1968 der kulturrevolusjonen i Kina (1966–1976) og motstanden mot Vietnamkrigen (1957–1975) også spilte sentrale roller. Maoismen ble ansett som et alternativ ikke bare til Sovjetunionens hegemoni (som med sin avstaliniseringsdoktrine fra 1956 ble anklaget for «revisjonisme»), men også stalinistiske kommunistpartier og konkurrerende trotskistiske bevegelser i de vesteuropeiske landene.

I første halvdel av 1960-tallet kalte maoistorienterte faksjoner seg gjerne for marxist-leninister, delvis som dekknavn, men også for å understreke deres videreføring av den revolusjonære arven fra Marx og Lenin. Da Albania brøt ut av sovjetsfæren i vinteren 1960–1961, knyttet det seg til Kina og ble et viktig talerør for maoismen i Europa. Under Jacques Grippas ledelse i 1963 ble den maoistiske utbrytergruppen i det belgiske kommunistpartiet den første partiorganiserte maoistiske gruppen i Vest-Europa. I Frankrike, Italia og Portugal ble maoistiske grupper innflytelsesrike. Etter hvert ble også begrepet marxisme-leninisme-maoisme benyttet.

Inn mot 1970-tallet ble maoismen i økende grad knyttet til aktivistisk radikalisering. Blant de revolusjonære virkemidlene var såkalt selvproletarisering, syndikalistisk fagforeningsaktivitet, sabotasjeaksjoner, tilløp til væpnet kamp og geriljastrategi. Det norske AKP-ml, stiftet i 1973, skrev seg inn i denne maoistiske tradisjonen.

I løpet av 1960- og 1970-tallet ble maoistorienterte kommunistpartier dannet i alle verdenshjørner, for eksempel i Canada, USA, Australia, Filippinene, Portugal, Spania, Italia, Frankrike, Tyrkia og Iran. Maoistiske geriljaer ble dannet blant annet i Colombia, Peru, India og Nepal. Den største maoistiske geriljaen i dag er Lysende sti i Peru.

Etter Maos død i 1976 og med den nye statslederen Deng Xiaopings liberale økonomiske politikk med kapitalistiske trekk i Kina, ble maoismen generelt svekket i den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg