Utlendingsrett er et rettsområde som omfatter utlendingers særlige rettigheter og plikter i Norge. Viktige temaer i utlendingsretten er oppholdstillatelse, statsborgerskap, trygd, beskyttelse, utvisning og bortvisning. De to mest sentrale lovene er utlendingsloven og statsborgerloven.Utlendinger har under sitt lovlige opphold i Norge de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere dersom ikke annet er lovbestemt (utlendingsloven § 4). Hele artikkelen

Ny artikkel