grensekontroll (utlendingsrett)

Artikkelstart

Grensekontroll er i utlendingsretten kontroll av mennesker som passerer grensene ut eller inn av Norge. Reglene om grensekontroll finner vi i grenseloven som ble vedtatt 20. april 2018 og trådte i kraft 1. mai 2022.

Inn- og utreise til Norge skal skje ved grenseoverganger fastsatt av departementet. Etter grenseforskriften §§ 3-1 og 3-2 fastsettes grenseovergangsstedene ved de indre og ytre Schengen-grensene av departementet.

Det skal som hovedregel ikke foretas grensekontroll ved de indre Schengen-grensene (grensene mellom statene som deltar i Schengen-samarbeidet). Ved de ytre Schengen-grensene foretar man derimot som hovedregel grensekontroll.

Myndighetene har i noen perioder innført midlertidige grensekontroller, blant annet skjedde dette under koronapandemien i 2020.

Tidligere var det ingen kontroll med utlendingers innreise og opphold i Norge. Økonomisk og politisk uro på begynnelsen av 1900-tallet medførte et behov for å kontrollere tilstrømningen av utlendinger. Grensekontrollens oppgave er å påse at utlendinger som reiser til Norge, oppfyller vilkårene for innreise.

Indre Schengen-grenser

Det gjennomføres som hovedregel ingen grensekontroll av personer på de indre Schengen-grensene. Etter grenseloven § 14 annet ledd kan det innføres midlertidig grensekontroll når offentlig orden eller statens sikkerhet krever det. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som treffer beslutning om innføring av midlertidig grensekontroll.

Ytre Schengen-grenser

I grensekontrollforordningen av 15. mars 2006 (Rådsforordning 562/2006) er det gitt en definisjon av begrepet yttergrense og også gitt regler for gjennomføringen av grensekontrollen. Det skal foretas kontroll av tredjelandsborgeres identitet og deres reisedokumenter. I tillegg skal de kontrolleres opp mot Schengen Information System (SIS) og nasjonale registre. Til sist skal det gjennomføres kontroll av at vilkårene for innreise er innfridd, det vil si å kontrollere at utlendingen har gyldig visum, og at vedkommende har tilstrekkelig med midler for oppholdet og returbillett.

Asylsøkere som melder sin ankomst ved en ytre Schengen-grense, skal gis rett til å søke beskyttelse. Dublin-regelverket med Dublin III-forordningen har felles regler for å sikre at personer som trenger beskyttelse, faktisk får det, uavhengig av hvilken grenseovergang vedkommende kommer til.

Norges eneste landgrenseovergang mot et land utenfor Schengen-samarbeidet er Storskog i Finnmark ved grensen mot Russland. Norges kystlinje er i sin helhet definert som yttergrense der Kystvakten har delegert myndighet til å foreta grensekontroll etter utlendingsloven på vegne av politiet, se kystvaktloven § 21. Alle norske lufthavner med trafikk fra land utenfor Schengen-området er også yttergrense mot luft. Oslo lufthavn Gardermoen er den største grenseovergangen av disse.

Midlertidig grensekontroll – smittevernhensyn

Med virkning fra 16. mars 2020 klokken 08.00 ble det innført midlertidig grensekontroll på indre og ytre Schengen-grense med bakgrunn i koronapandemien, altså utbruddet av den verdensomspennende smittsomme sykdommen covid-19, som skyldes et koronavirus (SARS-CoV-2). Grensekontrollen skyldtes behovet for å hindre at smittede personer kommer til Norge. Senere ble det i november 2021 innført regler i covid 19-forskriften om innreisekarantene og krav om gjennomføring av korona-tester for å komme til Norge. Utlendinger som ikke overholder dette regelverket kan bortvises. Personer som kan fremvise koronasertifikat fordi de er fullvaksinerte eller tidligere har gjennomgått covid 19-sykdom, er som hovedregel unntatt fra karanteneplikt.

Det har også tidligere blitt innført midlertidig grensekontroll i perioder. I januar 2016 ble det innført midlertidig grensekontroll på alle fergeoverganger og alle grenseoverganger til Sverige som følge av flyktningetilstrømningen til Norge fra og med sommeren 2015. Dermed måtte alle reisende inn og ut av Norge ha med seg pass og være forberedt på grensekontroll.

I perioden fra 3. til og med 12. desember 2012 ble det også innført midlertidig grensekontroll i Norge som følge av tildelingen av Nobels fredspris til Den europeiske union 10. desember 2012.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg