grensekontroll - utlendingsrett

Utlendingsloven §§ 14 og 15 har regler om grensekontroll. Det er bestemt i § 14 første ledd at inn- og utreise til Norge skal skje ved grenseoverganger fastsatt av departementet. I vedlegg til utlendingsforskriften er en oversikt over godkjente grenseoverganger. Videre fremgår det at det som hovedregel ikke foretas grensekontroll ved de indre Schengen-grensene (grensene mellom statene som deltar i Schengen-samarbeidet). Grensene utøves som hovedregel etter § 15 første ledd ved de ytre Schengen-grensene.

Tidligere var det ingen kontroll med utlendingers innreise og opphold i Norge. Økonomisk og politisk uro på begynnelsen av 1900-tallet medførte et behov for å kontrollere tilstrømningen av utlendinger. Grensekontrollens oppgave i forhold til personer er å påse at utlendinger som reiser til Norge, oppfyller vilkårene for innreise.

Indre Schengen-grenser

Det gjennomføres som hovedregel ingen grensekontroll av personer på de indre Schengen-grensene. Etter utlendingsloven § 14 første ledd kan det innføres midlertidig grensekontroll når offentlig orden eller statens sikkerhet krever det. Etter utlendingsforskriften § 4-6 annet ledd er det Justisdepartementet som treffer beslutning om innføring av midlertidig grensekontroll.

Midlertidig grensekontroll – smittevernhensyn

Med virkning fra 16. mars 2020 klokken 08.00 ble det innført midlertidig grensekontroll på indre og ytre Schengen-grense med bakgrunn i utbruddet av koronaviruset (SARS-CoV-2), som ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Viruset spredte seg til store deler av verden i løpet av kort tid og den 12. mars 2020 ble utbruddet betraktet som en pandemi av WHO. Det ble satt i verk en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven som stengning av skoler og barnehager, stengning av havner og flyplasser og streng kontroll med de norske grensene. Grensekontrollen skyldes behovet for å hindre at smittede personer kommer til Norge.

Det har også tidligere blitt innført midlertidig grensekontroll i perioder. I januar 2016 ble det innført midlertidig grensekontroll på alle fergeoverganger og alle grenseoverganger til Sverige som følge av flyktningetilstrømningen til Norge fra og med sommeren 2015. Dermed måtte alle reisende inn og ut av Norge ha med seg pass og være forberedt på grensekontroll.

I perioden fra 3. til og med 12. desember 2012 ble det også innført midlertidig grensekontroll i Norge som følge av tildelingen av Nobels fredspris til Den europeiske union 10. desember 2012.

Ytre Schengen-grenser

I grensekontrollforordningen av 15. mars 2006 (Rådsforordning 562/2006) er det gitt en definisjon av begrepet yttergrense og også gitt regler for gjennomføringen av grensekontrollen. Det skal foretas kontroll av tredjelandsborgeres identitet og deres reisedokumenter. I tillegg skal de kontrolleres opp mot Schengen Information System (SIS) og nasjonale registre. Til sist skal det gjennomføres kontroll av at vilkårene for innreise er innfridd, det vil si å kontrollere at utlendingen har gyldig visum, at vedkommende har tilstrekkelig med midler for oppholdet og returbillett.

Asylsøkere som melder sin ankomst ved en ytre Schengen-grense, skal gis rett til å søke beskyttelse. Dublin-regelverket med Dublin III-forordningen har felles regler for å sikre at personer som trenger beskyttelse, faktisk får det, uavhengig av hvilken grenseovergang vedkommende kommer til.

I 2007 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede en ny norsk grenselov. Det er foreslått at utlendingslovens regler om grensekontroll skal overføres til den nye grenseloven. Loven ble vedtatt av Stortinget 20. april 2018, men er ennå ikke trådt i kraft.

Norges eneste landgrenseovergang mot et land utenfor Schengen-samarbeidet er Storskog i Finnmark ved grensen mot Russland. Norges kystlinje er i sin helhet definert som yttergrense der kystvakten har delegert myndighet til å foreta grensekontroll etter utlendingsloven på vegne av politiet, se kystvaktloven § 21. Alle norske lufthavner med trafikk fra land utenfor Schengen-området er også yttergrense mot luft. Oslo lufthavn Gardermoen er den største grenseovergangen av disse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg