Grenseloven er en norsk lov som regulerer grensetilsyn og grensekontroll av personer som passerer norsk grense til lands, til havs eller luftveien ved ankomst til norske flyplasser. Loven skal legge til rette for lovlig ferdsel over grensene og bidra til å bekjempe kriminalitet over landegrensene, ulovlig innvandring og trusler mot folkehelsen.

Faktaboks

Fullt navn
lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer
Kortnavn
grenseloven
Trådt i kraft
01.05.2022, Kongen bestemmer
Lovdata-ID
NL/lov/2018-04-20-8

Før loven ble vedtatt var lovreglene om grensetilsyn og grensekontroll spredt over en rekke ulike lover. Reglene om riksgrensen og tilsyn med grensen på land fantes blant annet i den tidligere riksgrenseloven, mens regler om kontroll med utlendinger var i utlendingsloven §§ 14-15. Da Norge ble med i Schengen-samarbeidet, ble kravene til inn- og utreisekontroll standardisert, og ansvaret for regelverket ble lagt til politiet som gjennomførende organ. Tidligere var ikke ansvaret for grenseovervåkningen systematisert, men tillagt en rekke ulike organer. Grenseloven inkorporerer EUs grenseforordning og overfører ansvaret for grensetilsyn og grensekontroll i sin helhet til politiet.

Lovens innhold

Tre områder

Loven inneholder regler på tre viktige områder i tillegg til angivelse av hvilke myndigheter som har oppgaver med hensyn til grensetilsyn og -kontroll, og hvor loven gjelder:

  1. For det første har loven regler om riksgrensen og grensenære områder i kapittel 2
  2. For det andre har loven regler om grensepassering og kontroll med inn- og utreise i kapittel 3
  3. For det tredje har loven regler om overvåkning av grensen i kapittel 4

Ansvar og myndighet

Politiet har i henhold til lovens § 3 ansvaret for inn- og utreisekontrollen og for utøvelsen av grenseovervåkningen. Etter lovens §§ 6 og 7 har henholdsvis Forsvaret og Tolletaten myndighet til å bistå politiet i dette arbeidet. Kystvaktens virksomhet reguleres av kystvaktloven. Etter grenseforskriften kapittel 3 er det fastsatt særregler om tilsyn med den norsk-russiske grensen. Grensekommissæren er tilsynsmyndighet.

Riksgrensen og grensenære områder

Etter lovens § 9 løper en grensegate langs riksgrensen på land med en bredde avtalt med nabostatene. I denne grensegaten er det forbudt for grunneiere og andre å utøve noen form virksomhet unntatt etter nærmere avtale med tilsynsmyndighetene. Eksempler på naturlig virksomhet som kan utøves i grensegaten etter nærmere avtale er skogbruk, slått eller å la dyr beite i området. Det er ikke anledning til å foreta terrengendringer eller å oppføre bygninger i grensegaten.

Bredden på den norsk-svenske grensen er avtalt til totalt 5 meter, det vil si 2,5 meter på hver side av grenselinjen. Den norsk-finske og norsk-russiske grensegaten er avtalt til 8 meter, det vil si 4 meter på hver side.

Loven har også regler om såkalte grensenære områder i § 10 der politiet, tilsynsmyndighetene og forsvaret har rett til adkomst, og der det kan fastsettes restriksjoner for utnyttelsen når det anses nødvendig for å lette grensekontrollen. Bestemmelsen gir også hjemmel til å ekspropriere grunn når det er nødvendig av hensyn til overvåkningen av grensen, eksempelvis for å oppføre vaktposter, grensestasjoner og lignende.

Grensen mellom Norge og Russland og mellom Norge og Finland er i stor grad i vassdrag. Også mellom Norge og Sverige er det en rekke grensevassdrag. Hvor grensen mellom statene går i eksempelvis Pasvikelva eller i Tanaelva er i liten grad regulert i overenskomster mellom landene utover at grenselinjen følger djupålen, altså den dypeste rennen i en elv. Dersom elven forandrer sitt løp, vil i prinsippet grenselinjen også forandre seg, dersom ikke annet er avtalt. Fiske, fløtning og ferdsel i vassdragene er nærmere regulert i overenskomstene. Grensen i grensesjøer er nærmere fastsatt i overenskomster mellom statene.

Grensen i havområdene utenfor kysten av Norge er ikke regulert nærmere i grenseloven, men følger av internasjonale avtaler. Loven om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone fastsetter at grunnlinjen danner utgangspunktet for fastsettelsen av sjøterritoriet. Grunnlinjen danner yttergrensen for Norges fastlandsterritorium og indre farvann som innbefatter fjorder og streder mellom øyer og følger lavvannslinjen. Langs kysten innebærer dette at grunnlinjen går på utsiden av de ytterste holmene og skjærene mot storhavet. Utenfor grenselinjen går Norges territorialfarvann 12 nautiske mil i henhold til territorialfarvannsloven § 2 utover i havet. Dette området kalles sjøterritoriet. Utenfor sjøterritoriet har Norge opprettet en tilstøtende sone der norsk grenselovgivning også gjelder. Den tilstøtende sonen strekker seg 24 nautiske mil fra grunnlinjen.

Grenselovgivningen får tilsvarende anvendelse på Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter 1s øy, i henhold til territorialfarvannsloven § 5. I tillegg gjelder loven på norske installasjoner og anlegg på norsk kontinentalsokkel som olje- og gassplattformer i Nordsjøen i henhold til grenseloven § 3.

Yttergrensen mot luft gjelder norske lufthavner med trafikk fra land utenfor Schengen-området. Oslo lufthavn Gardermoen er den største av disse.

Grensekontroll

Tidligere var det ingen kontroll med utlendingers innreise og opphold i Norge, som i de fleste andre land i verden. Økonomisk og politisk uro på begynnelsen av 1900-tallet medførte imidlertid et behov for å kontrollere tilstrømningen av utlendinger.

Grensekontrollens oppgave er å påse at utlendinger som reiser til Norge, oppfyller vilkårene for innreise. Videre er grensekontrollen et viktig virkemiddel for å sørge for nasjonal sikkerhet og kontroll, bekjempe terror og forhindre smugling – herunder menneskesmugling.

Grenseloven kapittel 3 har regler om grensekontroll. Det fastslås i § 13 første ledd at inn- og utreise til Norge fra land utenfor Schengen-området skal skje ved grenseoverganger fastsatt av departementet. Videre fastslås det i grenseloven § 14 første ledd at det ikke foretas grensekontroll ved de indre Schengen-grensene (grensene mellom stater som deltar i Schengen-samarbeidet), såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll. Grensekontrollen utøves som hovedregel ved ytre Schengen-grenser. Norges ytre Schengen-grense er i første rekke mot Russland og på norsk lufthavner med trafikk fra land utenfor Schengen-området.

Norge, Danmark, Sverige og Finland inngikk i 1957 en overenskomst som sikret passfrihet for nordiske statsborgere som krysset grenser mellom de nordiske landene. Island knyttet seg senere til passkontrolloverenskomsten. Passkontroll skulle foretas ved nordisk yttergrense. I og med Schengen-samarbeidet har denne overenskomsten fått mindre betydning.

Grenseovervåkning

Med grenseovervåkning forstås overvåkning av grensen for å forhindre at personer omgår inn- og utreisekontrollen. Etter grenselovens § 19 har politiet kompetanse til å overvåke de ytre Schengen-grensene og kan etter § 20 også overvåke indre Schengen-grenser sporadisk eller i situasjoner der grensekontroll er midlertidig gjeninnført. Personer kan avkreves pass eller annen egnet legitimasjon ved behov for identifisering.

Schengen-samarbeidet

Schengen-samarbeidet har i grensekontrollforordningen (Schengen Borders Code), som ble vedtatt 15. mars 2006 (rådsforordning 562/2006), gitt en definisjon av begrepet «yttergrense», og regulerer gjennomføringen av grensekontrollen. I tillegg til at det skal foretas kontroll av reisedokumenter og identitet, skal tredjelandsborgere kontrolleres mot Schengen Information System (SIS) og nasjonale registre. Ellers foretas det kontroll med at vilkårene for innreise er innfridd, det vil si at det foreligger gyldig visum, at vedkommende har tilstrekkelig med midler for oppholdet, og at det finnes returbillett.

Med Schengen-samarbeidet gjennomføres det som hovedregel ingen personkontroll på de indre grensene. Kontroll av persontrafikk kan gjeninnføres på de indre grensene når hensynet til offentlig orden eller statens sikkerhet krever det. Midlertidig grensekontroll etter utlendingsloven § 14 første ledd kan være aktuelt i en rekke tilfeller, for eksempel der det er begått en alvorlig lovovertredelse og gjerningsmannen antas å ville forlate Norge. Andre tilfeller kan være når det skal gjennomføres spesielle arrangementer i Norge der det forventes at uønskede personer vil kunne komme til landet.

Midlertidig grensekontroll

I januar 2016 ble det innført midlertidig grensekontroll på alle ferjeoverganger og alle grenseoverganger til Sverige som følge av flyktningetilstrømningen til Norge fra og med sommeren 2015. Dermed måte alle reisende inn og ut av Norge ha med seg pass og være forberedt på grensekontroll.

Som følge av covid 19-pandemien ble det vedtatt en midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Loven ble opphevet 1. desember 2021. Lovens formål var å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers har adgang til Norge. Dette innebar innføring av personkontroll på de indre grensene, og bare utlendinger som fra før var bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett, hadde som hovedregel rett til innreise. Det ble fastsatt unntak for personer som søkte beskyttelse (asyl) i Norge, eller dersom det forelå andre særlige grunner.

I den midlertidige loven ble det gitt hjemmel til innføring av krav om koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid 19-sykdom og testresultat for koronaviruset SARS-CoV-2. Det ble vedtatt en forskrift av 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner som utfyller den midlertidige loven, og som blant annet oppstiller krav om negativ test for viruset ved innreise til Norge.

Historikk

Strømstadtraktaten mellom Danmark-Norge og Sverige av 1751 fastsatte grensen mellom Norge og Sverige med Finland fra Kornsjø i Østfold til Nesseby i Finnmark. Finland var på det tidspunkt en del av kongeriket Sverige. Med denne traktaten ble det fastsatt hvordan fordelingen av det omstridte samiskbosatte området fra Femunden og nordover skulle være, og man utarbeidet et tillegg til traktaten, «Lappekodisillen», samme år for å verne samiske rettigheter. Grensen fra 1751 er fortsatt gyldig, og «Lappekodisillen» er fortsatt rettskraftig på enkelte områder. Etter 1751 har det vært jevnlige grenseoppganger med Sverige og senere også med Finland.

Etter andre verdenskrig og den senere inngåelsen av en overenskomst i 1949 med daværende Sovjetunionen (nå Russland) om fastsettelsen av grensen mellom Norge og Samveldet av sovjetiske sosialistiske republikker, stod man ved valget mellom å lage en separat lov om denne grensen eller en samlet lov om hele riksgrensen også mot Sverige og Finland. Stortinget konkluderte med å vedta Riksgrenseloven 14. juli 1950 nr. 2 som gjaldt hele grensen også mot daværende Sovjetunionen. Grensekommissariatet som ble opprettet ved grenseavtalen fra 1949 mellom Norge og Sovjetunionen, ble videreført og har som hovedoppgave å overvåke grensen og rapportere eventuelle avvik som fiske eller ferdsel over grenselinjen. Det er opprettet et tilsvarende grensekommissariat på russisk (tidligere sovjetisk) side, og grensekommissærene har jevnlige møter.

Regler om kontroll av utlendingers inn- og utreise fra Norge fantes tidligere i utlendingsloven §§ 14 og 15. Disse reglene ble inkorporert i grenseloven uten realitetsendring, og bestemmelsene i utlendingsloven ble opphevet. Regler om kontroll med utlendingers inn- og utreise ble innført i Norge med fremmedloven av 27. juli 1957, som var Norges første utlendingslov. Loven var i stor grad en fullmaktslov som delegerte til Kongen i statsråd å utarbeide regler om pass og visum som vilkår for å kunne reise til Norge. Senere er reglene om pass og visum videreført i pass- og utlendingslovgivningen, mens reglene om grensekontroll og kontroll med utlendingers inn- og utreise, er blitt lovfestet, først i utlendingsloven og nå i grenseloven.

Før grenseloven ble vedtatt var reglene om tilsyn og kontroll med grensene spredt i ulike lover og ansvaret for grenseovervåkningen var tillat ulike organer. Da Norge ble med i Schengen-samarbeidet, ble kravene til inn- og utreisekontroll standardisert, og ansvaret for regelverket ble lagt til politiet som gjennomførende organ. Grenseloven inkorporerer EUs grenseforordning og overfører ansvaret for grensetilsyn og grensekontroll i sin helhet til politiet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg