Naturlig foryngelse i furuskog

Naturlig foryngelse i furuskog. Her har det stått frøtrær som har sørget for god foryngelsehogstfeltet. Nå er frøtrærne fjerna og foryngelsen vil kunne vokse opp til en ny furuskog. Bildet er fra Ringerike kommune i Buskerud fylke.

Naturlig foryngelse i furuskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Granforyngelse på gammel stubbe

Foryngelse av gran på gammel stubbe. Stubber som står igjen etter hogst, vil etter hvert råtne og skape gode oppvekstmiljøer for små granplanter.

Granforyngelse på gammel stubbe
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Naturlig foryngelse av skog er når nye trær kommer opp på naturlig måte, det vil si uten at de er plantet.

Naturlig foryngelse skjer oftest etter hogst av den gamle skogen – både i form av flatehogster og selektive hogster – når frø fra omkringstående trær spirer.

Foryngelse kan også komme naturlig i lysåpninger i skogen, lysåpninger som har oppstått som følge av stormfellinger og rotvelter, og etter naturlig død av enkelttrær eller grupper av trær.

Råtne stammer som har ligget lenge på marka, og gamle, morkne stubber, er gode spire- og oppvekststeder for småtrærne – dette kalles kadaverforyngelse.

Naturlig foryngelse fra frø

Grankongle og hannblomster

Grankongle. De lubne, brune litt lenger inn på kvisten er hannblomster som sørget for bestøvingen.

Grankongle og hannblomster
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Hunnblomster av gran

Granas hunnblomster er vakre, men står ikke lenge. Når bestøvingen er unnagjort, senker blomsten seg og blir til en kongle.

Hunnblomster av gran
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Den aller vanligste formen for naturlig foryngelse kommer som følge av at frø sprer seg fra nærstående trær. Gran, furu og bjørk har frø som er utstyrt med vinger, slik at de flyr vekk fra mortreet med vind. Andre skogstrær, slik som hassel, eik og bøk, har frø i nøtter som enten faller på bakken nær mortreet, eller som sankes av fugler, ekorn og smågnagere som så frakter frøene videre til et annet sted. Rogn, rødhyll og villkirsebær har frø som er pakket inn i et bær. Bærene spises av fugler og kommer så ut igjen på et annet sted, sammen med en god dose naturgjødsel.

Frøene kommer fra gjensatte frøtrærhogstflater, fra trær i bestandskanter samt fra trær som står igjen etter selektive hogster, slik som skjermstillingshogst og bledningshogst. De tørre frøene spres i stort antall; ei enkelt grankongle kan produsere opp til 300 frø, mens ei furukongle har fra 20 til 40 frø. Og med mange kongler på hvert tre i et godt frøår, blir antall frø som slippes ut i friluft uhorvelig stort.

I skogbruket er det først og fremst spiring av frø fra gran og furu som vanligvis omtales som naturlig foryngelse. Foryngelse av bjørk skjer hele tiden på hogstflater og ellers der det er nok lys. Bjørka vokser raskt og kan skygge ut de små gran- og furuplantene. Derfor er kraftig foryngelse av bjørk ikke ønskelig der det skal produseres tømmer av gran eller furu. Ofte fjernes bjørka gjennom avstandsregulering, der også gran- og furuplanter som står for tett, tynnes ut for å rydde plass og skape gode vekstvilkår for den framtidige skogen.

Det har imidlertid vist seg at en viss innblanding av bjørk er gunstig for skogens sunnhetstilstand. En blandingsskog demper faren for råteangrep og andre sykdommer på bartrærne.

Naturlig foryngelse fra stubbeskudd

Stubbeskudd hos bjørk

Når stammen knekker, slik tung snø ofte er årsak til i fjellskogen, vil bjørka svare med å aktivere knopper under barken på stubben som står igjen. Derfor er flerstammet bjørk vanlig i bjørkebeltet opp mot fjellet.

Stubbeskudd hos bjørk
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Alle norske skogstrær produserer frø som skal sikre avkom og nye generasjoner av trær. Så er det noen treslag som har gardert seg og som i tillegg har utvikla måter å formere seg vegetativt på. Et eksempel er selje. Når et seljetre hogges, tar det ikke lang tid før nye skudd vokser opp fra stubben som står igjen. Med krona borte, vil rota forsøke å gjenopprette balansen mellom rot og kronemasse ved å aktivere knopper som ligger under barken på stubben.

Det samme kan bjørka gjøre. I fjellskogen knekkes ofte bjørkestammene av vind og tung snø, men rota lever videre, og fra stubben vokser det opp en klynge med nye bjørketrær. Mange av trærne i fjellbjørkeskogen har derfor flere stammer, og slik kan bjørka overleve under barske klimaforhold.

Naturlig foryngelse fra rotskudd

Ospeholt i høstfarger

Ospa formerer seg med frø som spres med vind, men også med skudd som kommer fra røttene, ofte langt vekk fra mortreet. Slik dannes ospeholt. Bildet er fra Ringerike kommune i Buskerud fylke.

Ospeholt i høstfarger
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Rotskudd ligner stubbeskudd, men her kommer de nye trærne fra knopper på røttene der de snor seg utover i jorda på jakt etter vann og næring. Mange trær og busker i hager og parker gjør slikt, blant annet kirsebær, bringebær og rosebusker. Blant skogstrærne er det ospa som er spesialist på å sette rotskudd. Fra et enkelt ospetre kan det komme hundrevis av rotskudd, faktisk opp til 40 meter fra mortreet. Denne egenskapen gjør at ospa ofte vokser i grupper av genetisk like individer – i såkalte ospeholt.

Naturlig foryngelse fra senkere

Granklon i skoggrensa

Mot fjellet, der frøene kanskje ikke blir modne, lager grana senkere, greiner som ligger ned mot bakken og slår rot. Da vokser det opp en klynge med avkom rundt mortreet. Bildet er tatt i Øystre Slidre kommune i Innlandet fylke.

Granklon i skoggrensa
Lisens: CC BY NC SA 3.0

At trær lager avkom som er genetisk helt like seg selv synes ikke spesielt smart når det gjelder å sørge for genetisk variasjon. Likevel, iblant finnes ingen annen utvei. Mot fjellet, når temperaturen er for lav til at granfrø rekker å bli modne, tyr også grana til vegetativ formering. Når de nederste greinene ligger ned mot bakken, kan de slå rot – i form av senkere – og et nytt individ vil vokse opp. Og gjerne, ikke bare ett, men en hel klynge av slike avkom kan vokse opp rundt mora. Grankloner kalles slike ansamlinger av grantrær, og de er ganske så vanlige øverst i fjellskogen.

Naturlig foryngelse og skogbruk

Naturlig foryngelse er en rimelig måte å få opp ny skog på, rimeligere enn planting, men også mer usikker. Det er mye som skal klaffe for at foryngelsen skal bli tilfredsstillende. Selv om trærne produserer store mengder frø som vinden tar med seg, er imidlertid luftferden forgjeves for de aller fleste. Frøene er avhengige av vann for å kunne spire, og dersom de lander på berg, en vei eller på toppen av ei tørr mosematte, så er det over, det skjer ingen spiring.

Tilgang på frø er likevel en viktig forutsetning. Jo flere frø som produseres, jo større er sjansen for at noen lykkes. Gode frøår hos gran kan variere med fire til ti års mellomrom, mens furu produserer mer jevnlig med frø. Om det går for lang tid etter hogst før frøene spres, vil hogstflata gro til med kratt og smyle, noe som gjør at foryngelsen får vanskelige oppvekstforhold.

Næringsrik, frisk mark som høgstaudeskog og storbregneskog gir god vekst på trærne, men først må de små spirene komme seg forbi storvokste bregner og urter. Skogburkne, tyrihjelm og mjødurt vokser mye raskere enn foryngelsen av bartreplanter og kaster tunge skygger over de små. Og når høsten kommer, kan store, våte, visne blad legge seg over de små gran- og furuplantene og kvele dem.

På slik mark tar ikke skogeieren seg råd til å vente på naturlig foryngelse, men tyr til planting i stedet.

Tiltak for å bedre naturlig foryngelse

Noen ganger går den naturlige foryngelsen helt av seg selv. Frøene lander et sted med tilgang på vann og næring og unngår å bli spist av fugler, mus eller ekorn. Størst sjanse for å lykkes, er det der humuslaget er enten tynt, eller godt omdanna, samtidig som de mest plagsomme konkurrentene er fraværende. Slike forhold finnes i lavskog og bærlyngskog når det gjelder furu, og i småbregneskog når det gjelder gran.

Tykke mose- og humusmatter gir små sjanser for å lykkes med spiringen. Da er det nødvendig med markberedning. Markberedning er å flekke av eller bearbeide humusmatta, slik at mineraljorda blottlegges. Slik kan spirene nyte godt av vann fra dypere jordlag, samtidig som lyng og smyle er rydda vekk, i hvert fall for en stund. Men, for frøene gjelder det å benytte anledningen mens den er der, for – i løpet av noen år så gror markberedningsflekken igjen med mose, gras og lyng og muligheten er forspilt.

Naturlig foryngelse og hogstformer

Smyle på hogstflate, høstfarger

Smyle er en av de vanligste plantene i skogen, og når den får fullt sollys, som på hogstflater, blomstrer den opp og danner tette matter som hemmer foryngelsen.

Smyle på hogstflate, høstfarger
Lisens: CC BY NC SA 3.0

For å lykkes med naturlig foryngelse er det viktig at hogsten planlegges ut fra tilgang på frø og ut fra de økologiske forholdene på stedet. Valg av en hogstform som tar hensyn til de naturgitte forholdene er viktig. Vegetasjonstypen gjenspeiler de naturgitte forholdene på stedet og kan fortelle mye om humusforholdene og hvor stor konkurranse foryngelsen vil få fra kratt, gras og store urter.

Flatehogst

Flatehogst er den vanligste hogstformen i granskog, men er lite egna for naturlig foryngelse. På store hogstflater blir avstanden til frøbærende trær for stor, og på rik mark gror hogstflata raskt til med kratt og gras som utgjør problemer for spirende frø. Etter flatehogst er planting vanlig, som regel etterfulgt av ungskogpleie noen år seinere for å fristille plantene.

Frøtrestillingshogst

Frøtrestillingshogst brukes i furuskog hvor det settes igjen 5-15 trær per dekar som har til oppgave å spre frø på hogstfeltet. På tørre marktyper som lavskog og bærlyngskog er frøtrestillingshogst mye brukt og gir vanligvis god foryngelse etter få år. I høytliggende skog og ellers der humuslaget er tykt, kombineres hogstformen gjerne med markberedning.

Stripehogst

Stripehogst kalles også beltehogst eller kanthogst. Her hogges skogen i 30-40 meter brede striper slik at frø kan spre seg fra trær som står igjen i bestandskanten. Når foryngelsen er godt etablert, kan ny stripe hogges.

Småflatehogst

Småflatehogst har samme hensikt som stripehogst, bare med en annen form. Her hogges trærne på et lite areal, fra to til fem dekar. Forynging skjer da naturlig fra trær som står igjen i kantene rundt hogstfeltet.

Lukka hogst

Lukka hogst er en fellesbetegnelse på flere hogstformer der kronetaket beholdes mer eller mindre lukka etter hogsten. Skjermstillingshogst, bledningshogst, plukkhogst, selektiv hogst, fjellskoghogst er eksempler på lukka hogster. Felles for disse hogstformene er at hensikten er å avvirke en del av trærne i bestandet, ofte de eldste og største, slik at gjenstående trær får mer plass. Samtidig fristilles eventuell forhåndsgjenvekst og trærne som står igjen vil spre frø, slik at foryngelse kan etablere seg i skyggen av de gjenstående trærne.

Lukka hogster er mest brukt i granskog. Dette anses som en mer hensynsfull måte å avvirke skog på enn åpne hogster, med tanke på bevaring av biologisk mangfold og naturopplevelse.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

  • Larsson, John Yngvar & Søgnen, Svein Martin (2003). Vegetasjon i norsk skog – vekstvilkår og skogforvaltning, Landbruksforlaget

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg