Plukkhogst, uttak av enkelttrær i et skogbestand, f.eks. etter størrelse og pris. Man høster da enkelttrærne etter hvert, samtidig som man fristiller ungtrærne som kommer opp. Se også bledningsskog. Driver man plukkhugst i lengre tid uten tanke på gjenveksten, vil skogen bli forringet. I den senere tid har ulike former for plukkhugst blitt mer aktuelle som alternativ til flatehugst.