Jordalen
Vegetasjonstypene fordeler seg i landskapet etter topografi, vanntilgang, næringstilgang og lokalklima.
Jordalen, Dovre.
Jordalen
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vegetasjonstype er en betegnelse brukt om planter som vokser sammen på et bestemt et område, fordi de har felles krav til de økologiske forholdene på voksestedet.

Faktaboks

Også kjent som

vegetasjonstype

Dette vil si at plantene har samme krav til for eksempel vann og næring i jorda, til temperatur – og i fjellet også snødekke. Vegetasjonstypene er klassifisert i et hierarki med hovedtyper som kan deles inn i mer detaljerte enheter.

Mens vegetasjonssoner avspeiler plantedekkets krav til varmemengde i vekstsesongen fra sør til nord og fra kyst til fjell, fordeler vegetasjonstypene seg etter økologiske forhold innenfor vegetasjonssonene.

Eksempler på vegetasjonstyper

Høgstaudeskog med dunbjørk
Høgstaudeskog finnes ofte med gran i tresjiktet, i fjellskogen med dunbjørk, mens høgstaude furuskog er mer uvanlig.
Høgstaudeskog med dunbjørk
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Planter som har noenlunde samme krav til vekstforholdene vil finnes på samme sted. De danner det vi kaller vegetasjonstype eller plantesamfunn.

En vegetasjonstype kjennetegnes av et sett indikatorarter som har spesifikke krav til sitt miljø. For eksempel er skogfiol og fingerstarr indikatorarter for vegetasjonstypen lågurtskog; maiblom og skogstjerne er indikatorer for blåbærskog; greplyng og flere lavarter vokser på rabber med tynt snødekke – lavhei; mens musøre og moselyng kjennetegner områder der snøen ligger lenge utover sommeren – såkalte snøleier.

Vegetasjonstyper i skog

Bærlyngskog, Ringerike
Bærlyngskog med mye blåbærlyng.
Bærlyngskog, Ringerike
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Blåbærskog
Blåbærlyng er ofte en dominerende art i blåbærskog.
Blåbærskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Blokkebærskog, Sigdal
Blokkebærskog med blomstrende røsslyng.
Blokkebærskog, Sigdal
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Lavskog
Lavskog med massiv dekning av kvitkrull. Folldal.
Lavskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0

En vegetasjonstype kan dannes overalt hvor det vokser planter, men er mest brukt i naturlig vegetasjon, slik som skog og fjell.

Landsskogtakseringen definerer 22 vegetasjonstyper i skog som registreres på prøveflater over hele landet:

Kunnskap om vegetasjonstypene og artenes miljøkrav blir brukt som et verktøy i skogforvaltningen. Den forteller om foryngelsesforhold, om området er egnet for naturlig foryngelse eller om planting er mest hensiktsmessig. Den kan gi føringer om riktig hogstform og gir informasjon om produksjonsevne og biologisk mangfold.

Vegetasjonstype registreres også ved skogbruksplanlegging, og er et viktig grunnlag ved kartlegging av livsmiljøer i forbindelse med miljøregistrering i skog (MiS).

Vegetasjonstyper i fjellet

Rishei, Grimsdalen
Rishei dekker store areal rett over skoggrensa.
Rishei, Grimsdalen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Rondvassbu

Elveører og grusvifter er vegetasjon på ustabil mark på ører i eller langs elveløp som regelmessig blir oversvømt. Ustabile grusvifter i dalsider, samt brefronter er også en del av denne vegetasjonstypen. Her fra Rondvassbu i Rondane nasjonalpark i Sel kommune i Innlandet fylke.

Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Lavhei, Bukollen
Lavhei
Lavhei, Bukollen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Snøleie, Aurlandsfjellet
Snøleie
Snøleie, Aurlandsfjellet
Lisens: CC BY NC SA 3.0

I fjellet gjenspeiler vegetasjonstypene tilgang på vann og næring i jorda, men også i stor grad høyde over havet og snødekkets varighet – og noen steder også beitetrykk fra husdyr og rein.

Myrene deles inn etter artssammensetning, næringstilgang og grad av forsumping.

NIBIO bruker 12 hovedtyper av vegetasjon i sin landsomfattende kartlegging av fjellområder:

Nr Vegetasjonsgrupper og vegetasjonstyper Areal i km² Areal i %
1 Snøleie 19 521 6
1a Mosesnøleie 7 088 2,2
1b Grassnøleie 7 525 2,3
1c Frostmark, letype 4 908 1,5
2 Heisamfunn i fjellet 76 723 23,7
2a Frostmark, rabbetype 1 810 0,6
2b Tørrgrashei 1 672 0,5
2c Lavhei 19 452 6,0
2d Reinrosehei 2 776 0,9
2e Rishei 39 077 12,1
2f Alpin røsslynghei 5 946 1,8
2g Alpin fukthei 5 990 1,9
3 Engsamfunn i fjellet 8 343 2,6
3a Lågurteng 4 837 1,5
3b Høgstaudeeng 3 506 1,1
4 Lauvskog 44 724 13,8
4a Lav- og lyngrik bjørkeskog 11 905 3,7
4b Blåbærbjørkeskog 20 139 6,2
4c Engbjørkeskog 10 915 3,4
4d Kalkbjørkeskog 12 0,0
4e Oreskog 1 117 0,4
4f Flommarkkratt 31 0,0
4g Hagemarkskog 605 0,2
5 Varmekjær lauvskog 1 461 0,4
5a Fattig edellauvskog 464 0,1
5b Rik edellauvskog 997 0,3
6 Furuskog 30 470 9,4
6a Lav- og lyngrik furuskog 26 216 8,1
6b Blåbærfuruskog 3 996 1,2
6c Engfuruskog 183 0,1
6d Kalkfuruskog 76 0,0
7 Granskog 33 072 10,2
7a Lav- og lyngrik granskog 3 938 1,2
7b Blåbærgranskog 22 439 6,9
7c Enggranskog 6 695 2,1
8 Fukt- og sumpskog 12 878 4
8a Fuktskog 3 382 1,0
8b Myrskog 2 276 0,7
8c Fattig sumpskog 5 492 1,7
8d Rik sumpskog 1 729 0,5
9 Myr 28 777 8,9
9a Rismyr 7 697 2,4
9b Bjønnskjeggmyr 2 386 0,7
9c Grasmyr 17 602 5,4
9d Blautmyr 824 0,3
9e Starrsump 269 0,1
10 Åpen mark i låglandet 7 088 2
10a Kystlynghei 2 684 0,8
10b Røsslynghei 1 765 0,5
10c Fukthei 2 370 0,7
10d Knauser og kratt 50 0,0
10e Fukt- og strandenger 147 0,0
10f Sanddyner og grusstrender 20 0,0
10g Elveører og grusvifter 53 0,0
11 Jordbruksareal 12 239 3,8
11a Dyrka mark 9 435 2,9
11b Beitevoll 2 805 0,9
12 Uproduktive og bebygde areal 30 684 9,5
12a Jord og grus 198 0,1
12b Ur og blokkmark 14 743 4,6
12c Bart fjell 11 323 3,5
12d Bebygd areal, tett 714 0,2
12e Bebygd areal, åpent 641 0,2
12f Anna nytta areal 937 0,3
12g Varig is og snø 2 127 0,7
13a/13b Ferskvann 17 789 5,5

Artsdatabanken sitt natursystem (NIN) har en atskillig mer detaljert inndeling, og omfatter foruten all fastmark og myr også vegetasjon i innsjøer og marine vannmasser.

Kartlegging av vegetasjonstyper

Sanddyner, Ognastranda
Sanddyner på Jæren
Sanddyner, Ognastranda
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vegetasjonstypene lar seg kartfeste ved bruk av flyfoto og feltbefaringer, og det blir laget kart over vegetasjonstyper i mange områder. Slike kart kalles vegetasjonskart.

Vegetasjonskartene har flere bruksområder: Vurdering av naturkvaliteter i spørsmål om etablering av verneområder, verdsetting av husdyrbeite i utmark og som turkart for naturinteresserte. Kart over vegetasjonstyper gir dessuten generelt et grunnlag ved planlegging og forvaltning i naturområder, ved utvikling av utmarksbaserte næringer og i forskning og undervisning.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt vegetasjonstyper siden 1970-tallet, og så langt er rundt ti prosent av Norges utmarksareal kartlagt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Larsson, J.Y. og Søgnen, S.M. (2003). Vegetasjon i norsk skog – vekstvilkår og skogforvaltning. Landbruksforlaget, Oslo.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg