Spišský hrad
Spišský hrad. Av . CC BY NC 2.0

Slovakias historie

Kostolec
Ruinene av den stormärske borgen Kostolec i Ducové i vest-Slovakia.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Slovakias historie er historien om territoriet og dets innbyggere under skiftende politiske organisasjonsformer. Slovakia eksisterte ikke som egen statlig enhet før på 1900-tallet, men området har inngått i ulike statsdannelser siden tidlig middelalder.

I perioden 833–907 tilhørte området der Slovakia ligger i dag det slaviske Stor-mähriske riket, men det tilfalt i løpet av 900-tallet Ungarn, som det var en del av fram til 1918. Mellom 1918 og 1993 inngikk de slovakiske områdene sammen med Böhmen og Mähren i den slaviske statsdannelsen Tsjekkoslovakia. Fra 1969 hadde Slovakia status som delstat.

1. januar 1993 ble republikken Slovakia selvstendig stat etter at den tsjekkoslovakiske føderasjonen på fredelig vis ble oppløst.

Tidlig historie

Kyrillos og Methodios
«Helgenene Kyrillos og Methodios holder det kyriliske alfabetet.» Ikon fra Trojan-klosteret i Bulgaria. Kyrillos og Methodios er kjent som slavernes apostler og bidro til kristningen av Slovakia på 800-tallet.
Av .

I århundrene før vår tidsregning var Slovakia bebodd av keltiske stammer. De ble etter hvert fortrengt av germanske stammer, særlig kvaderne (latin Quadi) og markomannerne. Samtidig utvidet Romerriket sine grenser nordover til Donau, og i de to første århundrene etter vår tidsregning vekslet disse stammenes forhold til Romerriket mellom fredelige klientforhold og krig. Donau fortsatte likevel å være grenseelv, slik at slovakiske områder ikke ble direkte innlemmet i Romerriket.

På 500- eller 600-tallet innvandret slaviske stammer fra nord. De var periodevis underlagt avarene, som også slo seg ned i disse områdene. Et kortvarig slavisk stammeforbund ledet av den frankiske kjøpmannen Samo oppstod i deler av Slovakia og Mähren på midten av 600-tallet som forsvar mot avarenes herredømme. Avarenes makt ble likevel ikke varig brutt før på slutten av 700-tallet, da de ble slått av frankerne under Karl den store.

Del av det stor-mähriske rike

Svatopluk hos Arnulf, konge av Øst-Frankerriket
Svatopluk var hersker i det stormähriske rike fra 870. Han gjorde seg uavhengig av karolingerne (Frankerriket), og underla seg omkring 880 hele Böhmen, deler av Pannonia og det sørlige Polen. Bildet, som er fra 1300-tallet, forestiller Svatopluk (i midten) forkledd som munk hos kong Arnulf. Arnulf var alliert med ungarske erobrerstammene som tok kontroll over store deler av Slovakia fra 907.

En mindre statsdannelse under høvdingen Pribina med sentrum i Nitra i det vestlige Slovakia ble i 833 innlemmet i det såkalte stor-mähriske rike. Dette riket var nokså løst sammensatt og fikk en kort varighet, men hadde på sitt største, under fyrst Svätopluk (870–894), en vid geografisk utstrekning og omfattet deler av Böhmen, Mähren (Moravia), Slovakia, Polen og Ungarn. Det er omstridt hvor riket hadde sitt politiske sentrum; Nitra er ett av de mulige stedene. De forholdsvis sparsomme opplysningene om riket har muliggjort ulike tolkninger i nasjonalistisk historieskrivning.

Alt på 700-tallet forsøkte irske misjonærer fra Bayern å kristne de slaviske områdene som også Slovakia var en del av. På 800-tallet ble misjonsarbeidet fortsatt fra frankiske bispeseter, blant annet innviet erkebiskopen av Salzburg en kirke i Nitra i 828. Da den frankiske aktiviteten også innebar politisk innflytelse, ble den under det stor-mähriske riket forsøkt balansert med slavisk-talende misjonærer fra Bysants, blant andre Kyrillos og Methodios, kalt slavernes apostler.

Det stor-mähriske riket brøt sammen under frankisk press rundt år 900. For å oppnå dette hadde den øst-frankiske kong Arnulf også alliert seg med de nyankomne ungarske erobrerstammene. De tok kontroll over store deler av Slovakia fra 907. Da den ungarske staten ble grunnlagt på slutten av 900-tallet, ble hele Slovakia innlemmet i den. Slovakene var deretter underlagt Ungarn helt til 1918, og Slovakia ble kalt Øvre Ungarn.

Ungarsk herredømme

Árpádene
Fra 900-tallet ble området som i dag er Slovakia underlagt madjarene (ungarene). Kong Árpád og madjarske høvdinger, tegning fra Chronicon Pictum.
Av .
Mohács
Slaget ved Mohács i 1526, som endte med at osmanerne erobret Ungarn (som da inkluderte Slovakia).
Av .

Tallrike ungarere innvandret og slo seg ned på slettelandet i sør, noe som fikk varige følger for befolkningssammensetningen. Etter hvert ble godseierklassen i hele landet og deler av bybefolkningen ungarsk.

Fra 1100-tallet gjorde også et tysk element seg gjeldende i byene, og særlig etter mongolinvasjonen i 1241–1242 inviterte kongen tyske kolonister til landet for å styrke økonomien gjennom gruvedrift. De fikk privilegier i de byene der de slo seg ned. På 1400- og 1500-tallet var det flere bondereisninger mot godseieradelen, delvis med tilknytning til husitterbevegelsen i Böhmen. Bøndenes pliktarbeid for godseierne ble betydelig skjerpet på 1500-tallet, det såkalte andre livegenskapet.

Etter det ungarske nederlaget mot Det osmanske riket i slaget ved Mohács i 1526 kom de sentrale delene av Ungarn i 1541 under tyrkisk (osmansk) kontroll, mens de nordlige og vestlige delene (med Slovakia) gikk til Habsburg-kongen (senere keiser) Ferdinand 1, som også overtok den ungarske kronen.

Bratislava huset fra 1536 til 1783 de sentrale ungarske institusjonene (riksdagen til 1848) og fungerte dermed som ungarsk hovedstad, selv om det politiske tyngdepunkt under Habsburg-styret i stigende grad kom til å ligge i Wien. Det ungarske erkebispesetet i Esztergom ble flyttet til Trnava i Slovakia i perioden 1543–1820. Både adelsfolk og bønder fra Ungarn søkte tilflukt for tyrkerne i Slovakia og bidro til forskyvninger av den slovakisk-ungarske etniske grensen.

Det var en rekke grensetrefninger med tyrkerne, og mindre deler av Slovakia var i kortere perioder okkupert.

Mot en nasjonal identitet

L'udovít Štúr
L'udovít Štúr ble en av de viktigste skikkelsene i den slovakiske nasjonale bevegelsen i 1840-årene.
Av .

På 1500-tallet fikk reformasjonen til å begynne med betydelig innpass i Slovakia, særlig i gruvebyene med mange tyske innbyggere. Luthers lære fikk mest å si. Også tsjekkiske husitter bidro til spredning av reformasjonsideer. Den katolske motreformasjonen begynte rundt 1560 og satte inn for fullt på 1600-tallet. Selv om protestantismen mange steder ble trengt tilbake, vedble særlig den lutherske kirken å være kirke for en betydelig slovakisk minoritet.

Tsjekkisk ble tatt i bruk som kirkespråk av de slovakiske protestantene, og ble også benyttet i mange verdslige sammenhenger fra 1400-tallet.

En slovakisk nasjonal bevissthet kan spores i enkelte skrifter fra 1600-tallet. Men selv om slovakiske forfattere alt på 1700-tallet begynte å bestride ungarernes rett til å styre slovakene (blant andre Jan Baltazar Magin, 1728), fikk ikke den nasjonale bevegelsen en politisk karakter før i 1830-1840-årene.

Fra 1700-tallet sto språkspørsmålet sentralt, og katolikken Anton Bernolák utviklet et eget slovakisk skriftspråk bygd på vest-slovakiske dialekter. Lutherske intellektuelle (Ján Kollár, Pavel Šafárik) holdt derimot lenge på tsjekkisk som skriftspråk. Den endelige kodifiseringen av skriftspråket bygde på midt-slovakiske dialekter og skjedde midt på 1800-tallet ved den lutherske presten L'udovít Štúr, som ble den sentrale figuren i den nasjonale bevegelsen.

De ungarske revolusjonære som gjorde opprør mot Habsburg-keiseren i 1848, anerkjente ikke nasjonale rettigheter for slovakene, som derfor støttet keiseren mot ungarerne. Under østerriksk styre fra 1849 ble til å begynne med tsjekkisk favorisert, men fra 1860-årene erstattet av slovakisk, samtidig som den nasjonale kulturorganisasjonen Matica Slovenská ble tillatt opprettet i 1863.

Da keiserriket ble delt i to riksdeler i 1867 (Ausgleich), ble Slovakia en del av Ungarn og utsatt for en hard magyariseringspolitikk fra 1870-årene. Mange slovakiske organisasjoner ble oppløst, og slovakisk språk ble erstattet av ungarsk i de fleste offentlige sammenhenger. Dette gjaldt for eksempel grev Apponyis skolelover fra 1906, som blant andre Bjørnstjerne Bjørnson protesterte kraftig mot (grunnlaget for Bjørnsons store popularitet i Slovakia). Tiden omkring 1900 var ellers preget av en svak økonomisk utvikling og en av Europas største utvandringsrater.

Under tsjekkisk dominans

Masaryk og Beneš

Tsjekkoslovakias landsfader, president Tomáš Masaryk (til venstre) sammen med sin etterfølger Eduard Beneš i 1935. Masaryk ble valgt til landets første president i november 1918, og gjenvalgt i 1920, 1927 og 1934. Beneš var i denne perioden utenriksminister. Han ble valgt til president i 1935, gikk av etter München-avtalen i 1938, men kom tilbake i 1945. Begge disse to er uløselig knyttet til arbeidet for et demokratisk Tsjekkoslovakia.

Av /NTB Scanpix ※.

Under første verdenskrig fikk ideen om en felles stat for tsjekkere og slovaker oppslutning også hos ledende slovaker, men etter grunnleggelsen av Tsjekko-Slovakia i oktober 1918 (fra 1920 Tsjekkoslovakia) kom det snart slovakiske reaksjoner på den tsjekkisk-dominerte sentraliseringen.

De fleste slovakiske politiske grupperingene organiserte seg likevel sammen med de tilsvarende tsjekkiske (særlig agrarene og sosialdemokratene) og deltok i skiftende regjeringer. Bare Det slovakiske folkepartiet (katolsk) under ledelse av presten Andrej Hlinka gikk inn for slovakisk selvstyre (autonomi) innen den tsjekkoslovakiske staten.

Fra valget i 1925 var Folkepartiet størst i Slovakia, og det oppnådde i 1927 en viss statlig desentralisering (men ikke autonomi) og deltok deretter i regjeringen i årene 1927–1929. I 1930-årene utviklet særlig en del av de yngre i partiet fascistiske sympatier. Hlinka døde i 1938 og ble etterfulgt som partileder av Jozef Tiso, også han prest.

Tysk vasallstat

München-avtalen

München-avtalen i 1938, som munnet ut i et stormaktsdiktat til Tsjekkoslovakia om avståelse av de sudettyske områdene, var skjebnesvanger for landet som dermed mistet sine grensefestninger. Etter at de tyske troppene hadde rykket inn i disse områdene kort etter (til høyre), lå resten av landet åpent da Hitler seks måneder senere brøt avtalen og lot sine tropper marsjere inn i Praha. Bildet til venstre viser underskriverne av den famøse avtalen. Fra venstre Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler og Benito Mussolini.

Av /NTB Scanpix ※.
Hitler og Tiso

Den slovakiske presidenten Jozef Tiso (til høyre) hilser på Adolf Hitler i Berlin i 1941. I mars 1939 ble Slovakia med tysk støtte proklamert som selvstendig stat, og i oktober ble Tiso valgt til president. I realiteten var Slovakia da en tysk satellittstat, selv om det ikke stod tyske tropper i landet før etter den antifascistiske oppstanden høsten 1944. Tiso ble dømt til døden og henrettet i 1947 for landsforræderi.

Av .

Adolf Hitlers press gjorde slovakisk løsrivelse fra Tsjekkoslovakia til aktuell politikk i 1939. Etter at Tsjekkoslovakia ble tvunget til å avstå Sudetlandet ved München-forliket i september 1938 fikk Folkepartiet på et møte i Žilina 6. oktober andre slovakiske organisasjoner til å gå inn for autonomi. Parlamentet i Praha godtok da slovakisk autonomi, som ble innført i november. Landets navn ble igjen Tsjekko-Slovakia.

Tidligere i november hadde Tsjekkoslovakia etter tysk og italiensk «megling» måttet avstå store deler av Sør-Slovakia (med Košice) til Ungarn. I samarbeid med den anti-tsjekkiske Vojtěch Tuka brukte Tyskland en krise mellom sentralregjeringen i Praha og delstatsregjeringen i Bratislava i mars 1939 til å presse slovakene til å erklære uavhengighet fra Praha, og truet med at alternativet kunne være deling av Slovakia mellom Ungarn, Polen og Tyskland.

Den 14. mars 1939 ble Slovakia erklært som suveren stat med Jozef Tiso som statsminister (president fra juli 1939). Karpato-Ukraina lengst øst i landet ble senere i måneden avstått til Ungarn.

Selv om den nye staten i høy grad var en tysk vasallstat (blant annet gjennom en «beskyttelsesavtale» og hemmelige økonomiske avtaler), imøtekom den mange slovakers behov for å vise at de kunne administrere seg selv. Materielt hadde den slovakiske befolkning en relativt gunstig situasjon med lite rasjonering de første krigsårene (en «fredens oase»), og det var økonomisk vekst i flere sektorer.

Men i politikken hersket partidiktatur, og fra 1942 ble førerprinsippet innført. Det bestod likevel en spenning mellom den kristelig-autoritære Tiso og den nazi-radikale Tuka. Slovakia deltok på tysk side i krigen mot Sovjetunionen fra 1941, og fra mars 1942 ble to tredjedeler av de slovakiske jødene deportert, hvorav de fleste ble drept i leirer i Polen. Flere ganger kom det imidlertid til protester mot jødeforfølgelsene, både fra kirkelig og annet hold. Også Tiso bidro noen ganger til å bremse deportasjonene, selv om hans rolle er omstridt.

Kommunistisk fred

Edvard Beneš

Edvard Beneš var president i Tsjekkoslovakia i periodene 1935–1938 og 1940–1948. Han har gitt navn til Beneš-dekretene, de 143 forordningene som den tsjekkoslovakiske eksilregjeringen fattet under andre verdenskrig og fram til den midlertidige nasjonalforsamlingen trådte sammen i oktober 1945. Dekretene ble formelt godkjent av den provisoriske nasjonalforsamlingen i mars 1946. I ettertid brukes benevnelsen Beneš-dekretene først og fremst om de forordningene som ble utstedt i 1945 og som omhandler opphevelse av statsborgerskap og deportasjon av etniske tyskere og ungarere og konfiskeringen av eiendommene deres.

Av /Library of Congress (Office of War Information).

Da andre verdenskrig tok slutt, ble Slovakia igjen en del av Tsjekkoslovakia. Mange slovaker hadde begynt å forberede seg på det etter det tyske nederlaget ved Stalingrad vinteren 1942-1943, og ved årsskiftet 1943-1944 opprettet opposisjonsgrupper (blant dem kommunistene) Det slovakiske nasjonalråd, som i august 1944 ga klarsignal til en oppstand, etter at partisangrupper en tid hadde vært i aktivitet. Oppstanden førte til at landet ble okkupert av tyske tropper (noen var stasjonert der fra før). De slo ned oppstanden i blodige kamper i løpet av et par måneder.

Sovjetiske styrker inntok Slovakia våren 1945. I diskusjoner i Moskva i mars 1945 med den tsjekkoslovakiske eksilregjeringen under Edvard Beneš lyktes det ikke slovakene å få gjennomslag for en føderal løsning, slik Det slovakiske nasjonalråd hadde gått inn for. Den reorganiserte regjeringen, som tok midlertidig sete i Košice i april, lovet riktignok en form for slovakisk autonomi, men senere forhandlinger reduserte dette til selvbestemmelse i enkelte lokale saker.

Jozef Tiso ble i 1947 dømt til døden, noe som vakte kraftige reaksjoner i Slovakia. Grensene mot nabolandene ble etter krigen ført tilbake til situasjonen fra før avståelsene i 1938-1939, med unntak av at Karpato-Ukraina ble innlemmet i Sovjetunionen. Selv om de fleste ungarerne ble værende i Slovakia etter krigen, ble det i 1946 foretatt en befolkningsutveksling med Ungarn som omfattet om lag 75 000 ungarere fra Slovakia og like mange slovaker fra Ungarn.

Etter den kommunistiske maktovertakelsen i Tsjekkoslovakia i 1948 var sentraliseringen sterk. Slovakia ble på nytt styrt fra Praha med tsjekkere i mange sentrale stillinger. I 1950 og 1954 ble flere ledende slovakiske kommunister, blant andre Gustáv Husák, utrensket og fengslet, anklaget for «borgerlig nasjonalisme» og «slovakisk separatisme». De ble rehabilitert i 1963. Som slovakisk partisekretær tok Alexander Dubček i 1967 opp det nasjonale spørsmålet offentlig, og under «Praha-våren» i 1968 ble det føderative prinsippet vedtatt, slik at Tsjekkoslovakia fra 1. januar 1969 bestod av to sosialistiske republikker, den tsjekkiske og den slovakiske.

Den sovjetiske invasjonen i august 1968 og «normaliseringen» som fulgte, gjorde at den konstitusjonelle reformen fikk liten praktisk betydning i den kommunistiske perioden. Men da det kommunistiske regimet falt i Tsjekkoslovakia i november 1989, innebar føderaliseringen at det fantes egne slovakiske organer for politisk handling.

Tsjekkoslovakia oppløses

Slovakia

Nasjonalisten Vladimir Mečiar var en av arkitektene bak løsrivelsen fra Tsjekkoslovakia og var statsminister ved uavhengigheten. Her er han fotografert i Bratislava på Slovakias uavhengighetsdag 1. januar 1993.

Av /NTB Scanpix ※.

Ved de første frie valgene i 1990 ble den løst sammensatte gruppen «Offentlighet mot vold» største parti, og Vladimír Mečiar ble slovakisk statsminister. Konstitusjonelle spørsmål og forholdet til tsjekkerne kom tidlig opp, blant annet var det en omfattende strid om gjeninnføring av bindestrek i Tsjekkoslovakia-navnet. Ønsket om å oppløse Tsjekkoslovakia var til å begynne med ikke noe alminnelig krav i Slovakia, men fikk økende oppslutning da tsjekkerne var lite interessert i å gå med på en så løs konføderasjon som nasjonalistiske slovakiske politikere etter hvert gikk inn for.

I august 1992 ble det enighet mellom slovakiske og tsjekkiske politikere om å oppløse Tsjekkoslovakia. En slovakisk grunnlov ble vedtatt i september 1992. Etter avklaring av en del praktiske spørsmål ble oppløsningen vedtatt av det tsjekkoslovakiske parlamentet 25. november, og fra 1. januar 1993 var Slovakia en selvstendig stat.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg