Utvandring. Om bord på et emigrantskip omkring 1870. Tegning.

.
Den norske Amerikalinje, Oslo.
Fra Den norske Amerikalinjes (NAL) terminal på Vippetangen i Oslo, trolig 1920-årene. NAL ble grunnlagt i 1910.
Av /Nasjonalbiblioteket.
D/S Kristianiafjord avgår fra Kristiania under første verdenskrig.
D/S Kristianiafjord avgår fra Kristiania under første verdenskrig.

Utvandring er det å flytte over landegrenser til et nytt, varig hjemsted i et annet land. Det kalles også emigrasjon. Utvandring betegner vanligvis frivillig flytting av enkeltpersoner, familier eller andre grupper, men utvandringen kan også være tvungen (for eksempel flyktninger, eller tilfeller av folkeflytning). Grensen mellom frivillig og tvungen utvandring kan være nokså flytende.

Et viktig historisk eksempel på utvandring er de store flyttestrømmene ut fra Europa på 1800- og tidlig på 1900-tallet til relativt tynt befolkede oversjøiske land som USA og Canada. Man regner at over 50 millioner europeere utvandret i perioden 1846–1932.

Utvandring fra Norge

Tidligere utvandring fra Norge

Restauration

Amerikansk frimerke laget til 100-årsjubileet i 1925 for den første norske utvandringen til USA med «Restauration».

Av .

I uminnelige tider har mennesker flyttet på tvers av de norske landegrensene, og vikinger fra Skandinavia reiste over havet og bosatte seg blant annet i Normandie, Storbritannia og på Island. Det er også rapportert om nordmenn som allerede på 1600- og 1700-tallet reiste til Amerika etter først å ha utvandret til Amsterdam eller andre hollandske byer. Fra første halvdel av 1800-tallet fikk den oversjøiske utvandringen fra Norge til Amerika en mer regulær form. Utvandringen vokste forholdsvis langsomt til 1866, da masseutvandringen begynte. Alt i alt utvandret om lag 800 000 personer fra Norge.

Man kan skjelne tre store bølger – den første fra 1866 til 1873, den andre og største fra 1879 til 1893 og den tredje i det første tiåret av 1900-tallet. I 1882 utvandret nesten 29 000 personer, og fra og med 1879 til og med 1893 utvandret nesten en kvart million mennesker fra Norge. En fjerde, men mindre bølge kom i perioden 1923–1929. Utvandringen fra Norge gikk i det alt vesentlige til USA. Det er beregnet at omkring fjerdeparten av dem som utvandret i årene 1881—1930 etter hvert vendte tilbake til Norge.

Fra 1917 og ved hjelp av flere lover i 1920-årene forsøkte myndighetene i USA å begrense innvandringen. I 1920-årene gikk norsk utvandring derfor i større utstrekning til Canada. Den økonomiske verdenskrisen stanset utvandringen og bidro til tilbakevandring.

Utvandringen fra Norge er blant annet dokumentert ved Norsk utvandrermuseum på Ottestad ved Hamar og ved Vestnorsk utvandringssenter i Radøy kommune, Hordaland.

Utvandringsstrømmer etter andre verdenskrig

Etter andre verdenskrig har utvandringen mange steder i verden hatt et omfang som i historisk perspektiv tilsvarer folkevandringer. Denne utvandringen har dels vært økonomisk bestemt, dels skyldes den forskjellige former for forfølgelse, og dels har den vært en følge av politiske endringer.

Etter grenseendringene i Øst-Europa i 1945 utvandret flere millioner tyskere vestover fra områder som ble russisk, polsk og tsjekkoslovakisk land. Flere revolusjoner og maktskifter i land i Asia, Afrika og Sør-Amerika har blant annet hatt som følge at mange har utvandret fra disse landene. I Europa har ikke minst de økonomiske forskjellene mellom nordlige og sørlige regioner, med hensyn til arbeidsmuligheter og levestandard, ført til en betydelig flytting av såkalte gjestearbeidere og deres familier, som til dels har utvandret permanent.

Norge har fra siste halvdel av 1960-årene gjennomgående hatt et innvandringsoverskudd (flere innvandringer enn utvandringer), mens vi tidligere hadde et betydelig utvandringsoverskudd (flere utvandringer enn innvandringer). Utvandringen har likevel økt ganske betydelig de siste tiårene, og de siste årene har utvandringen fra Norge sannsynligvis vært høyere enn under de store utvandringsbølgene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet. Tallene er ikke helt sammenlignbare, siden det tidligere bare var oversjøisk utvandring som ble ført i statistikken.

I 2023 ble det registrert 34 000 utvandringer fra Norge. En viktig forskjell mellom den tidligere utvandringen fra Norge og dagens utvandring er at flertallet av de som utvandrer nå, er innvandrere som har kommet til Norge tidligere. Det er særlig innvandrere fra andre europeiske land, som har bodd kort tid i Norge, som utvandrer i høy grad.

Innvandringen til Norge i 2023 var på nær 86 600, noe som henger sammen med en stor tilstrømming av flyktninger fra Ukraina-konflikten. Når vi trekker fra antall utvandringer får vi en nettoinnvandring i 2023 på 52 600. Det er høyere enn i de tidligere toppårene 2011 og 2012, da nettoinnvandringen var på drøye 47 000.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev James Godbolt

Eg stussa litt ved ei formulering i artikkelen der du omtaler tilbakevandring av norske utvandrarar. Du skriv at «Omkring 1/4 av dem som utvandret, vendte imidlertid før eller siden tilbake." Same formulering finst hos Jan Eivind Myhre på nettsida norgeshistorie.no, og eg har sendt han ei tibakemelding med same innhald som følgjer: Det du skriv her stemmer ikkje overeins med framstillingane til Nils Østrem i Norsk utvandringshistorie (2014: 48-49) og Odd Lovolls framstilling i Det løfterike landet, (1997: 37). Det er her snakk om utvandring fra 1890 og framover til andre verdskrigen.Eg er ikkje så godt kjent med stoffet at eg kan slå fast det eine eller andre, men vil gjerne gjera deg merksam på manglande samsvar på dette punktet. Eg la merke til formuleringa fordi studentane som skriv oppgåver har plukkar den opp, truleg først og fremst frå atikkelen i SNL eller frå norgeshistorie.no. I Aftenposten Innsikt juli aug 20012 opererer Henrik Pryser Libell med eit tal på 15% for heile utvandringstida. Kva denne utrekninga byggjer på,anar eg ikkje. Helsing James Godbolt

skrev Marianne Tønnessen

Hei! Dette anslaget bygger på beregninger gjort av Julie Backer ('Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge 1856-1960.' Samfunnsøkonomiske studier nr. 13, Statistisk sentralbyrå 1965). Hun anslår at 25 prosent av alle som utvandret i årene 1881-1930, vendte tilbake til Norge, se side 179 og utover her: https://www.ssb.no/a/histstat/sos/sos_013.pdf Marianne

svarte James Godbolt

Ja, nettopp. Problemet er at artikkelen må presisere at det gjeld nettopp perioden 1881-1930 slik du skriv her, og ikkje alle norke utvandrere til USA. Slik som talet no er formulert, er det lett å misforstå. James

svarte Marianne Tønnessen

Nå er dette presisert. Takk for innspill! Mariane

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg