Edvard Beneš
Edvard Beneš var president i Tsjekkoslovakia i periodene 1935–1938 og 1940–1948.
Av /Library of Congress (Office of War Information).

Beneš-dekretene er samlebetegnelsen for de 143 forordningene som den tsjekkoslovakiske eksilregjeringen fattet under andre verdenskrig, da store deler av Tsjekkoslovakia var okkupert av Tyskland. Benevnelsen Beneš-dekretene (etter president Edvard Beneš) brukes først og fremst om de 13 forordningene som ble utstedt i 1945, som omhandler tiltakene mot innbyggere av tysk og ungarsk etnisitet i Tsjekkoslovakia. Etter andre verdenskrig fikk de fleste tyskere og ungarere sine eiendommer og statsborgerskap inndratt av tsjekkoslovakiske myndigheter etter bestemmelser i Beneš-dekretene. Dekret nummer 33 fra 2. august 1945 (tap av statsborgerskap) satte i gang den allierte utvisningen av sudettyskere fra de tsjekkiske kronlandene, og 2,4 millioner mennesker ble deportert til Tyskland. Med Ungarn ble det inngått en utvekslingsavtale.

Faktaboks

Uttale

benesj-dekretene

Etymologi

etter Edvard Beneš, som var president i Tsjekkoslovakia i periodene 1935–1938 og 1940–1948.

Også kjent som

President-dekretene

Beneš-dekretene ble fattet av eksilregjeringen under krigen og fram til den midlertidige nasjonalforsamlingen trådte sammen i oktober 1945. Dekretene ble formelt godkjent av den provisoriske nasjonalforsamlingen i mars 1946. Den egentlige betegnelsen var «president-dekretene». Ofte brukes begrepet Beneš-dekretene om deportasjonen av etniske tyskere, men selve deportasjonen er ikke omtalt i dekretene.

Bakgrunn

Kart over Reichsgau Sudetenland 1944
Sudetenland (de oransje og gule områdene på kartet) var opprinnelig en del av Tsjekkoslovakia, men ble innlemmet i Tyskland i 1938. Store deler av befolkningen her var etnisk tysk, og støttet innlemmelsen. Mange støttet også den nazistiske politikeren Konrad Henlein. Etter andre verdenskrig ble Sudetenland tilbakeført til Tsjekkoslovakia, men tsjekkoslovakiske myndigheter ville nå frata de etniske tyskerne sin eiendom og tsjekkoslovakiske statsborgerskap. Etter bestemmelser i Potsdamavtalen ble de også utvist fra landet. Dette gjaldt også ungarere, ettersom Ungarn hadde vært på Tysklands side i krigen. Bildet viser den administrative inndelingen av Sudetenland i 1944.

Tyskere og ungarere utgjorde henholdsvis om lag 22 og 4,5 prosent av befolkningen i Tsjekkoslovakia, men utgjorde flertallet i Bøhmens grenseregioner (det senere Sudetenland) og ved Donaus venstre bredd. De tyske innbyggerne ble kalt sudettyskere. Mange av dem støttet det sudettyske partiet under den nazistiske politikeren Konrad Henlein, som hadde agitert for å innlemme Bøhmens grenseregioner i Tyskland. I 1938 annekterte Tyskland dette området etter Münchenavtalen, og navnet Sudetenland (etter fjellkjeden Sudetene) ble tatt i bruk. Før seks måneder var gått, brøt de avtalen og besatte resten av de tsjekkiske kronlandene og opprettet Böhmen-Mähren-protektoratet i mars 1939. SS-generalen Reinhard Heydrich ble Reichsprotektor over Böhmen og Mähren i 1941.

Etter krigen ble Sudetenland tilbakeført til Tsjekkoslovakia, og i Potsdamavtalen ble det bestemt at tyskere skulle utvises fra disse områdene.

De viktigste dekretene

  • Dekret nummer 5 fra 19. mai 1945 innebar de facto ekspropriering av etniske tyskere og ungarere.
  • Dekret nummer 12 fra 21. juni 1945 innebar inndragelse av jordbrukseiendom fra tyskere og ungarere uavhengig av deres statsborgerskap, og uten kompensasjon. Mange tyske og ungarske medborgere i den tsjekkoslovakiske republikken hadde tatt tysk og ungarsk statsborgerskap under den tyske okkupasjonen.
  • På grunnlag av grunnlovsdekret 33 fra 2. august 1945 – etter avslutningen av Potsdamavtalen – ble alle tyske og ungarske innbyggere med tsjekkoslovakisk statsborgerskap fratatt dette. Unntaket var de som «aldri hadde gjort det tsjekkiske og slovakiske folk noe vondt og som aktivt hadde deltatt i deres kamp for frihet eller som hadde lidd under nazistisk og fascistisk terror». Lokale femmannskomiteer ble opprettet for å vurdere slike saker. Grunnlovsdekret 33 var i tråd med bestemmelsene om «overføring» av etniske tyskere fra Tsjekkoslovakia i Potsdamavtalen. Men allerede før dekretet ble vedtatt, hadde et stort antall etniske tyskere flyttet frivillig og under tvang til Tyskland.
  • Dekret nummer 108 fra 25. oktober 1945 var også en følge av Potsdamavtalen, og konfiskerte eiendommer og eiendomsrettigheter tilhørende Tyskland og Ungarn, eller tyske og ungarske privatpersoner, uten erstatning. Også her var personer som hadde bevist sin lojalitet til Tsjekkoslovakia unntatt.

Andre dekreter sommeren og høsten 1945 innebar konfiskering av bankkonti og verdisaker samt tvangsarbeid for å bøte på krigsskader.

Man hadde ikke anledning til å føre saken sin for en uavhengig domstol.

Danmark, Nederland, Belgia, Polen, Ungarn og andre okkuperte land fulgte samme praksis. Konfiskeringen og utvisningen var i tråd med internasjonale avtaler, og hadde bred internasjonal støtte.

Deportasjon og «folkeutveksling»

Ofte brukes begrepet Beneš-dekretene om deportasjonen av etniske tyskere, men selve deportasjonen omtales ikke i dekretene. Dette ble ansett som unødvendig ettersom «overflytningen» av tyskere allerede inngikk i Potsdamavtalen om okkupasjonen og gjenoppbyggingen av Tyskland fra august 1945. Denne inneholdt et punkt 12 om «ordnet overflytting av tysk befolkning» fra Polen, Ungarn og Tsjekkoslovakia. Potsdamavtalen nevnte imidlertid ikke tvangsflytting av den ungarske minoriteten i Tsjekkoslovakia. De allierte hadde opprinnelig støttet ideen om tvangsdeportasjon av ungarere, men USA og Storbritannia – men ikke Sovjetunionen – endret standpunkt når krigen var over. I stedet for deportasjon av ungarere, ble det iverksatt en «folkeutveksling» mellom Ungarn og den slovakiske delen av Tsjekkoslovakia. Etniske slovaker fra Ungarn dro frivillig, mens etniske ungarere fra Slovakia for det meste dro under tvang.

Den britiske regjeringen hadde alt gitt sitt samtykke til forflytningen av sudettyskerne i august 1942. USAs president Franklin D. Roosevelt sluttet seg til forflytningspolitikken i juni 1943. Sovjetunionen ga sitt prinsipielle samtykke til forflytningen i en erklæring 5. juni 1943.

Det har vært ulike meninger kom hvordan deportasjonen av tyskerne fra Tsjekkoslovakia skal omtales. De kommunistiske makthaverne i Tsjekkoslovakia, som styrte landet i perioden 1948–1989, brukte uttrykket «odsun» som betyr «overføring». Samme betegnelse ble brukt av den demokratiske tsjekkoslovakiske regjeringen som gjennomførte utvisningen. Denne ordbruken er fremdeles rådende i Tsjekkia. På tysk hold omtales deportasjonen vanligvis som «Vertreibung» (fordrivelse), men også «Zwangsaussiedlung» (tvungen utvandring) er i bruk. Den internasjonale Potsdamavtalen omtaler i sin engelskspråklige versjon deportasjonen som «Transfers of German populations from Poland, Hungary and Czechoslovakia» (overføringer av tysk befolkning fra Polen, Ungarn og Tsjekkoslovakia).

Inndragelse av statsborgerskap

Beneš-dekretene fra 1945 baserte seg på Košice-programmet fra april 1945, prinsipperklæringen til den midlertidige tsjekkoslovakiske regjeringen, i tillegg til de alliertes samtykke til forflytningen fra 1942/1943 som ble hjemlet under punkt 12 i den internasjonale Potsdamavtalen fra 2. august 1945.

I Košice-programmet het det i kapittel 8 at alle «tsjekkoslovakiske borgere tilhørende den tyske og ungarske minoriteten» vil bli fratatt sitt statsborgerskap unntatt i de tilfellene der de aktivt hadde satt seg imot «Konrad Henlein og ungarsk irredentisme» eller blitt fengslet eller sendt i konsentrasjonsleir for det. Også de tsjekkoslovakiske tyskerne og ungarerne som hadde flyktet og fortsatte å slåss for republikken i eksil, skulle ifølge Košice-programmet få beholde statsborgerskapet. Tap av statsborgerskap var også i overensstemmelse med den tsjekkoslovakiske grunnloven som ikke godtok dobbelt statsborgerskap.

Omfang

Innen 1947 hadde 2,9 millioner tsjekkoslovakiske medborgere av tysk nasjonalitet og med tysk statsborgerskap mistet sitt tsjekkoslovakiske statsborgerskap og forlatt republikken under tvang. Om lag 220 000 tyskere ble igjen i Tsjekkoslovakia, for det meste aktive anti-fascister, folk som var gift med tsjekkere eller slovaker, og tyskere med særlig viktig fagkunnskap.

Forsoningsavtalen

I den tysk-tsjekkiske erklæringen fra august 1997 tok Tyskland på seg det fulle ansvaret for naziregimets forbrytelser og dens konsekvenser (den allierte utvisningen). Den tsjekkiske siden har beklaget lidelsene deportasjonen av sudettyskerne medførte, men de har ikke beklaget selve deportasjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (11)

skrev Jan Peter Pospisil

Uten Potsdamavtalen - ingen utvisning. Det står ikke ett ord om utvisning i Benes-dekretene. Det var kun De Allierte Seierherrene som kunne treffe en så omfattende beslutning som forflytning og plassering av tyske statsborgere til de forskjellige okkupasjonssonene i Tyskland. Benes-dekretene hadde ingen slik myndighet og befattet seg følgelig ikke med spørsmålet om utvisningen av sudettyskerne fra de tsjekkiske kronlandene. Den avgjørelsen ble tatt ved de alliertes konferanse i Potsdam, 1945. I 1996 bekreftet de allierte Potsdamavtalen. Den amerikanske regjeringen uttalte: Potsdamavtalen var basert på internasjonal lov og er senere ofte blitt henvist til i forskjellige multilaterale og bilaterale sammenhenger ... Potsdamavtalen er en historisk kjensgjerning og USA er trygg på at ingen vil stille spørsmål om dens gyldighet. Referanser: http://www.mzv.cz/berlin/de/informationen_uber_tschechien/bilaterale_beziehungen/kriegs_und_nachkriegsfolgen.html http://www.mzv.cz/file/14024/Dekrety_angl.doc [Decrees of the President of the Republic, page 6] http://www.germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=2985 [Potsdam Agreement 1945] http://sreview.soc.cas.cz/uploads/12eaa8ddb3d82e1e9c8ebee2c78660d26975a5ca_415_149KUNST.pdf [Institute for International Studies, Charles University, Prague, page 165]

skrev Jan Peter Pospisil

Var den allierte avgjørelsen om utvisning basert på internasjonal lov? Og hva var årsaken til utvisningen? Mange hilsner.

skrev Jan Peter Pospisil

For ordens skyld (siden ingen svarer): 1. Opphevelsen av statsborgerskapet kom etter den allierte avgjørelsen i Potsdam (rekkefølgen er viktig) om utvisning av tyskere fra Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn, og gjaldt hovedsakelig de av sudettyskerne som tok tysk statsborgerskap under krigen. 2. Det står ikke ett ord om deportasjon i Benes-dekretene, den avgjørelsen ble tatt under Potsdamkonferansen og står klart og tydelig der. Den gjaldt alle tyskere (var kollektivt), men fulgte internasjonal lov. 3. Konfiskeringen var i overensstemmelse med Potsdamavtalen og Parisavtalen fra 1945. Nederland, Belgia, Luxemburg og Danmark vedtok liknende bestemmelser. 4. Alle Benesdekretene hadde unntak for de av sudettyskerne som hadde vært lojale mot den Tsjekkoslovakiske stat eller lidd under den tyske okkupasjonen. Flere hundre tusen sudettyskere ble værende i landet, så den kan ikke ha vært kollektiv. 5. Uten Potsdamavtalen - ingen utvisning. Mange hilsner.

svarte Ida Scott

Hei Jan Peter! Takk for dine innspill, og beklager at du ikke har fått svar på kommentarene dine før nå. Jeg har nå godkjent endringsforslaget ditt til artikkelen. For svar på spørsmålene dine henviser jeg til fagansvarlig Jørn Holm-Hansen. Vennlig hilsen Ida Scott redaktør

skrev Jan Peter Pospisil

Fagansvarlig for denne artikkelen trenerer dessverre foreslåtte endringer.

svarte Ida Scott

Hei, jeg har godkjent endringsforslaget ditt nå. Beklager at du måtte vente så lenge. Mvh Ida Scott, redaksjonen.

skrev Jan Peter Pospisil

Under avsnittet "De viktigste dekretene", står det: "Dekret nummer 5 fra 19. mai 1945 innebar de facto ekspropriering av etniske tyskere og ungarere."
Denne påstanden er riv ruskende gal og må rettes opp.

Dekret nr. 5/1945 av 3. juni 1945, slo fast at «enhver form for eiendomsoverdragelse og transaksjon som berører eiendomsrett med hensyn til løsøre og faste eiendeler, og offentlig og privat eiendom skal ugyldiggjøres, dersom den ble vedtatt etter 29. september 1938 , under press fra den nazistiske okkupasjonen eller nasjonal, rasemessig eller politisk forfølgelse". Dette dekretet opphevet de nazistiske konfiskasjonstiltakene som ble vedtatt mot ofrene for nazismen og innebar på ingen måte de facto ekspropiering.

skrev Jan Peter Pospisil

Videre står det: "Dekret nummer 12 fra 21. juni 1945 innebar inndragelse av jordbrukseiendom fra tyskere og ungarere uavhengig av deres statsborgerskap, og uten kompensasjon. Mange tyske og ungarske medborgere i den tsjekkoslovakiske republikken hadde tatt tysk og ungarsk statsborgerskap under den tyske okkupasjonen."
Dekretet gjaldt selskaper som hadde tjent tysk krigsinnsats eller stått for annen fascistisk eller nazistisk innsats under krigen, uavhengig av eierens statsborgerskap.

skrev Jan Peter Pospisil

1. De allierte godkjente utvisningen.
2. Utvisningen og konfiskeringen var i tråd med internasjonale avtaler.
3. Flere andre land fulgte samme praksis.
4. Den offisielle betegnelsen i Potsdamavtalen var forflytning.
5. Utvisningen ble utført under amerikansk kontroll.
6. De fleste sudettyskere tok nazi-tysk statsborgerskap under krigen.
7. Potsdamavtalen var i samsvar med den tsjekkoslovakiske grunnloven som ikke godtok dobbelt statsborgerskap. 7. Mer enn nitti prosent av sudettyskerne falt for hitlerismen - Herrenvolk und Lebensraum - og stemte på det nazistiske sudettyske partiet ved valget i 1938. Dermed tok de også automatisk på seg ansvaret for naziregimets forbrytelser.
8. De allierte ga sitt samtykke til utvisningen allerede i 1942 og 1943.
Dette tilsier at bruk av ordet fordrivelse er kontroversielt

svarte Ida Scott

Takk for innspill, vi har behandla endringsforslagene dine. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

skrev Jan Peter Pospisil

Nazi tyskland brøt Munchenavtalen og besatte resten av de tsjekkiske kronlandene i mars 1939. Det skjedde altså ikke under krigen.
Tyske myndighetene bruker ikke ordet fordrivelse om den allierte utvisningen, se den tysk-tsjekkiske erklæringen fra 1997. De allierte bruker uttrykket "transfers of German populations" om utvisningen av tyskere fra Polen, Ungarn og Tsjekkoslovakia.
Hvis sudettyskerne er så tøffe og stemmer på et nazistisk parti for å ødelegge det demokratiske landet deres forfedrene i sin tid immigrerte til og for å bli det tyske Herrefolket i de tsjekkiske kronlandene, så får de være konsekvent tøffe og tåle å bli flyttet på.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg