Fylkesvåpen

. Begrenset gjenbruk

Vest-Agder er Norges sørligste fylke. Det omfatter kyststrekningen fra Kvåsefjorden øst for Kristiansand til Åna-Sira, den nedre del av Otras dalføre (Torridalen) og de nord–sørgående dalene Mandalen, Audnedalen, Lyngdalen, Kvinesdalen og Sirdalen med omliggende skogs-, hei- og fjellområder. Fylket grenser i øst og nord til Aust-Agder og i vest til Rogaland. I Vest-Agder ligger Norges sørligste punkt, øya Pysen, sørøst for Mandal; Lindesnes er sørligst på fastlandet.

Vest-Agder ble opprettet som fylke 1685 ved deling av daværende Agdesiden (Christiansand) amt (etablert 1662) i to: Nedenes (nåværende Aust-Agder) og Lister og Mandal amt (nåværende Vest-Agder). Åseral kommune ble 1880 overført fra Nedenes til Lister og Mandal amt. Vest-Agder fikk sitt nåværende navn 1919.

Om navnet, se Agder.

Fylkesvåpenet (godkjent 1958) har et gull eiketre mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler natur, næringsliv og historie.

Vest-Agder ligger i sin helhet innenfor det sørnorske grunnfjellsområdet. I sørøst består berggrunnen for det meste av gneis, lenger vest og nord er innslaget av granitt større. Strøkretningen er hovedsakelig nord–sør, noe vassdragene bærer tydelig preg av. Ved Knaben øverst i Kvinesdalen betydelig molybdenforekomst som frem til 1974, da driften ble nedlagt, var blant Europas viktigste molybdenbrudd. Ved kysten kvarts- og feltspatforekomster som tidvis har vært drevet.

Løsavsetningene i fylket er beskjedne, noe som avspeiles i begrensede arealer til jordbruk. Etter istiden ble bare små områder oversvømmet av havet. Den marine grense ligger på om lag 50 m i fylkets østlige områder, noe lavere mot grensen til Rogaland. Tvers over de nord–sørgående dalene har man en morene etter et opphold i isens tilbaketrekning. Denne demmer opp bl.a. Lygne i Lyngdalen og Sirdalsvatnet. Jordsmonnet består de fleste steder av en oftest tynn bunnmorene fra istiden; i de nedre delene av dalene har man marine avsetninger. Ytre del av Lista har betydeligere løsavsetninger. Disse er brakt med isen, avsatt her under istiden og danner en lav, flat kystbrem utenfor det bakenforliggende heilandskapet.

Landskapet er småkupert ved kysten med for det meste lave, skogløse koller og trebevokste smådaler innimellom. Høydeforskjellene i kyststrøkene er tydelig større vest for Lindesnes, og fjordene er her gjennomgående betydelig lengre enn i øst. Fra øya Hidra, og vestover til fylkesgrensen, er kysten svært lite innskåret av fjorder. Utenfor kysten ligger en vakker skjærgård. Denne mangler imidlertid vest for Hidra og utenfor Lindesnes og Lista.

Fra kysten strekker flere nord–sørgående daler seg nordover med heiområder imellom. Dalene går jevnt over i de bakenforliggende hei- og fjellområdene. Skoggrensen når opp i 600 moh. i øst og 400 m i de vestlige deler av fylket. Heiene er således skogkledde inntil 60–70 km fra kysten i øst og 25–30 km i vest. Omkring de øvre deler av Kvinesdalen og Sirdalen ligger fjellområdene ca. 1000 moh. Mot grensen til Valle i Aust-Agder, lengst nord i fylket, ligger den høyeste toppen i fylket, Urddalsknuten (1433 m).

Jordbruksarealet er gått ned siden 1950-årene, fra 224 000 daa i 1959 til 183 600 daa i 2014, 2,5 prosent av fylkets areal mot 3,0 prosent i hele landet. Brukene er gjennomgående små, i 2014 166 daa i gjennomsnitt mot 230 daa i landet som helhet. Lav bruksstørrelse i Vest-Agder henger særlig sammen med topografien i fylket.

Bare 31 prosent av brukene med over 5 daa jordbruksareal var 2014 på over 200 daa (hele landet 42 prosent). Av jordbruksarealet 2013 ble bare 3 prosent brukt til korn, mens 96 prosent ble brukt til slått og beite. Melkeproduksjon betyr mest i jordbruket. I nord blir store områder benyttet som beite for sau, men disse kommer vesentlig fra Rogaland. Saueholdet utgjorde 2015 25 300 dyr (vinterforede). Jordbruket betyr relativt sett mest i de indre strøk, men fylkets viktigste jordbruksarealer finnes i de nedre deler av dalene og på Lista. I de vestre og indre bygder er saueholdet størst.

Det meste av skogen finnes i de nedre dalene og i heiene mellom disse. Helt ute ved kysten er det mer sparsomt med skog. Det produktive skogarealet er om lag 2473 km2 og utgjør 37 prosent av arealet i fylket. Samlet skogavvirkning til salg og industriell produksjon var 2013 ca. 258 500 m3.

I 2013 ilandførte fiskerne hjemmehørende i Vest-Agder om lag 25 809 tonn fisk til en samlet førstehåndsverdi av 207,5 mill. kr. Etter verdi er skalldyrfisket, i vesentlig grad reker, viktigst og stod dette året for 41 prosent av fangsten.

Bare en mindre del av denne fangsten blir ilandført i fylket. I 2013 ble det således ilandført bare 3849 tonn til en førstehåndsverdi på 128,0 mill. kr. til mottakene i Vest-Agder. Skalldyr har en enda større andel av førstehåndsverdien av den ilandførte fangsten i fylket, hele 66 prosent.

Elektrisitetsforsyningen formidles gjennom distribusjonsnett som eies av Kristiansand Energiverk AS og Vest-Agder Energiverk. Overføringsnettet og hovedfordelingsnettet i fylket eies av Statnett SF og de to nevnte kraftforetakene.

I Vest-Agder var produksjonen av elektrisk energi i 2011 8204 GWh mot et nettoforbruk av elektrisk energi i fylket på 5892 GWh. Basert på kraftverkenes midlere årsproduksjon har Vest-Agder omlag 7,5 prosent av vannkraftverkenes årlige produksjon her i landet (9813 GWh, 2012).

Det aller meste av produksjonen foregår 2012 i vassdragene (midlere årsproduksjon 2012): Otra (847 GWh), Mandalselva (1679 GWh) og Sira inkludert overføringer fra Kvina (6475 GWh). Gjenværende utbyggbar vannkraft i fylket er beregnet til ca. 1021 GWh i midlere årsproduksjon (3,6 prosent av landets totale gjenværende potensial), mens 1050 GWh er vernet (2012).

Vinterturismen er i vekst, med turistsentre og alpinanlegg bl.a. i Sirdal, Kvinesdal og Åseral, men fortsatt er Agderfylkene sommerferiefylkene fremfor noen. Skjærgården i Vest-Agder er tett bebygd med hytter og ferieanlegg. I 2014 hadde fylkets hoteller, gjestgiverier mv. til sammen 582 000 gjestedøgn (3,3 prosent av landets gjestedøgn), hvorav hele 86 prosent var norske turister.

Av fylkets mange turistattraksjoner kan nevnes Lindesnes med fyrtårn (vedrørende Norges sørligste punkt på fastlandet, se Lindesnes halvøy), Christiansholm fort og Dyreparken i Kristiansand, de gamle bygningsmiljøene i Ny-Hellesund, Loshavn og Svinør og de nedlagte gruvene i Knaben. Også Tonstad kraftverk er et godt besøkt turistmål, likeledes veteranjernbanen som trafikkerer den sørligste delen av Setesdalsbanen i Vennesla (Grovane–Røyknes).

Sørlandsbanen går øst–vest gjennom fylket et stykke innenfor kysten. De mange nord–sørgående daler har nødvendiggjort en rekke lange tunneler mellom Kristiansand og grensen mot Rogaland, blant annet landets 4. og 5. lengste jernbanetunneler, Kvinesheitunnelen (9065 m) og Hægebostadtunnelen (8474 m). Fra 2015 har Kristiansand ti daglige forbindelser med Stavanger og ni med Oslo.

E 18/E 39 (E 18 øst for Kristiansand) går gjennom fylket like innenfor kysten. Veien passerer alle de største tettstedene unntatt Farsund og Vennesla. I nord går Fv. 42 (Arendal–Egersund) gjennom fylket, på tvers av de nord-sørgående dalførene. I flere av disse dalene går riks- og fylkesveier som binder de indre strøk sammen med kystområdene, viktigst er Setesdalsveien (Rv. 9, Kristiansand–Haukeligrend) og Rv. 41 (Kristiansand-Brunkeberg) som begge forbinder E18/E 39 med E 134 over Haukeli. Ellers merkes en del viktige lokalforbindelser mellom kyststrøkene og Fv. 42 i nord: Fv. 466 fra Flekkefjord, Fv. 465 fra Liknes i Kvinesdal, Fv. 43 fra Farsund og Lyngdal, Fv. 460 fra Lindesnes, Fv. 455 fra Mandal og Fv. 405 fra Kristiansand og Vennesla.

Vest-Agder hadde i 2013 3980 km offentlige veier, 4,2 prosent av landets veinett. Av fylkets veinett er 237 km riks- og Europaveier. Kristiansand har fergeforbindelse til Danmark. Kjevik flyplass ved Kristiansand har i tillegg til en rekke innenlandske forbindelser også internasjonal trafikk. Flyplassen på Lista har bare charter- og godstrafikk.

Areal (km²) Innb. 2015
Kristiansand 277 87 446
Mandal 223 15 437
Farsund 263 9 596
Flekkefjord 544 9 069
Vennesla 384 14 095
Songdalen 216 6 354
Søgne 151 11 217
Marnardal 395 2 294
Åseral 888 925
Audnedal 251 1750
Lindesnes 316 4 880
Lyngdal 391 8 335
Hægebostad 462 1 693
Kvinesdal 962 5 948
Sirdal 1 555 1 838
I alt 7 277 180 877
Innb. 2014
Kristiansand 59 681
Korsvik 16 335
Vennesla 12 242
Mandal 10 644
Søgne 8 907
Flekkefjord 5 954
Lyngdal 4 718
Skålevik 3 308
Farsund 3 248
Liknes 2 405
Nodeland 2 137
Vanse 1 981
Vigeland 1 461
Strai 1 332
Vigeland 1 289
Nodelandsheia 1 152
Vestbygda 1 105

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.