Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Farsund, kommune i Vest-Agder fylke, rundt 50 km vest for Mandal. Kommunen omfatter Listahalvøya mellom Listafjorden/Fedafjorden i vest og Lyngdalsfjorden i øst (tidligere Lista og Farsund kommuner), likeledes ytre del av halvøya mellom Lyngdalsfjorden og Rosfjorden (tidligere Spind kommune), samt heiområdene omkring Oftefjorden (Åptafjorden), vest for sjøen Framvaren (tidligere Herad kommune), i nord.

Farsund fikk sine nåværende grenser i 1965 da bykommunen Farsund ble slått sammen med herredskommunene Lista, Herad og Spind til bykommunen Farsund. Kommunen grenser mot Kvinesdal i nord og Lyngdal i øst, samt mot Flekkefjord i Listafjorden i vest.

Berggrunnen er grunnfjell i hele kommunen, gneis på ytre del av Listahalvøya og innenfor botnen av Oftefjorden, granitt i de sentrale delene av halvøya. Det er granitt i grunnen også rundt Drangsfjorden, likeledes på halvøya mellom Lyngdalsfjorden og Rosfjorden. Kommunens høyeste punkt er Lyfjellet (487 moh.) nær grensen til Lyngdal. I nord finnes kuperte dalfører med heidrag, og i Herad (omkring Framvaren) har landskapet vestlandsk karakter. Spind er småkupert med flere øyer. Landskapet for øvrig preges av mange småvann og myrer og bare mindre bekker og småelver. Det er sparsomt med skog, skoggrensen ligger 200–250 moh.

De ytre deler av Listahalvøya er et sletteland dekket av morene i vekslende dybde. Langs strendene områder med rullestein og flygesanddyner. Midt på halvøya ligger store myrområder hvor det har vært skåret brenntorv i uminnelige tider; også god dyrkningsjord mange steder. Den eldste endemorenen som finnes på Sørlandet, ligger i havet utenfor Lista. Deler av den finnes igjen ytterst på Lista i sør (Listatrinnet). Store strandområder på Lista samt områder rundt ferskvann er vernet pga. særpreget og rikt fugleliv (fugle-, plante- og landskapsvernområder). Nordsjøen står rett på kysten mot sør og sørvest, en hard kyststrekning med et mildt og fuktig klima med mye vind.

Funn fra eldre steinalder vitner om at Lista har hatt tidlig bosetning.

Befolkningen i dag fordeler seg med 54 prosent på Lista utenom Farsund, 34 prosent i Farsund tettsted (3248 innbyggere i 2014), 8 prosent i det tidligere Spind og 2 prosent rundt indre Åptafjorden/Drangsfjorden. En stor del av den eldste bebyggelsen i Farsund gikk tapt under bybrannen 1901 og er delvis erstattet av bebyggelse i mur. Bebyggelsen på Lista ligger i klynger omkring gamle storgårder (landsbymønster). Vanse tettsted (1981 innbyggere 2014) og Vestbygda tettsted (1122 innbyggere 2014) er betydelige bygdesentra. Tettstedsandelen av kommunens befolkning utgjorde 2014 66 prosent mot 82 prosent i fylket som helhet.

Med dagens grenser gikk folketallet noe tilbake fra krigens slutt og frem til 1966–67, men etter etableringen av aluminiumsverket i 1967 har det stort sett vært i vekst, i tiårsperioden 2015-15 med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Farsund er fylkets største jordbrukskommune med 29 700 daa jordbruksareal (2013). Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er også høyest blant fylkets kommuner. Hovedvekten ligger på melke- og kjøttproduksjon, vesentlig storfe og sau; det er også atskillig svine- og hønsehold. I alt 2500 daa nyttes til kornproduksjon, det største kornarealet blant kommunene på Sørlandet (2013). De største jordbruksområdene i kommunen finner en på Flat-Lista.

Det avvirkes årlig en del skog i kommunen, i 2013 32 700 m3; dette er etter Vennesla størst avvirkning blant fylkets kommuner. Fisket er relativt beskjedent, men kommunen har en del fiskeoppdrett (laks og ål).

Av arbeidsplassene i kommunen er 24 prosent i industrien, 36 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Etter sysselsetting er verksted- og metallindustri viktigste bransjer med henholdsvis 47 og 46 prosent av kommunens industriarbeidsplasser (2013). Det meste av industrivirksomheten ligger rundt Lundevågen sør for bysenteret. De største industribedriftene er aluminiumsprodusenten Alcoa Lista – Norway og aluminiumsforedlingsbedriften Benteler Automotive Farsund AS.

Farsund regnes fremdeles som sjøfartsby, og flere rederier er etablert her. Farsund er et viktig handels- og servicesenter, og her kommer Farsunds Avis ut.

Viktigste veiforbindelse til kommunen er Fv. 43 som fører fra Borhaug ytterst på Lista via Farsund til E 39 i Lyngdal, og videre opp Lyngdal til Snartemo stasjon (45 km fra Farsund) på Sørlandsbanen og Skeie på Fv. 42 Egersund-Evje-Arendal). Fv. 463 Vanse–Borhaug er en viktig intern forbindelse på Lista, og Fv. 465 går fra Farsund gjennom de vestre deler av kommunen til Kvinesdal. Lista flyplass har (2015) ingen rutetrafikk.

Farsund har sykehus og videregående skole; videregående skole også i Vanse.

Farsund hører til Agder politidistrikt, Lister tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Listerrådet sammen med Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Farsund kommune tilsvarer de to soknene Farsund og Lista i Lister prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Farsund til Lister fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Farsund kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 43 grunnkretser:

  • Farsund: Helle/Viestad, Dåreid, Espeland, Sævik, Havik, Farsund sentrum, Vestersiden, Sunde, Kaneheia, Østersiden, Kjørestad, Danefjell, Lunde, Skjoldnes/Loshavn, Mosvoll, Kjørrefjord, Biland, Torp/Huseby
  • Vanse/Åpta: Sævaland, Stølen, Åpta, Sande, Sellegrotfjorden, Knivsland/Helvik, Høyland, Grimsby/Kviljo, Bryneheia, Vanse sentrum, Brastad, Skeime øvre, Skeime nedre, Nesheim, Hassel
  • Lista: Sigersvoll, Rydjord, Tveit/Omdal, Jølle, Stave, Kalleberg, Ore, Maberg/Frøyland, Tjørve, Borhaug

Farsund vokste frem på slutten av 1700-tallet. Jochum Brinch Lund (1743–1807), som regnes som byens grunnlegger, var en betydelig handels- og industriherre som drev en utstrakt handelsvirksomhet over store deler av Europa. 1795 fikk Farsund status som losse- og ladested med rettigheter til å drive handel og sjøfart. «Husan», familien Lunds tidligere residens, oppført 1804 av Jochum Brinch Lund, ble spart i bybrannen 1901, men brant 1940. Bygningen er gjenreist, og er i dag byens rådhus. Restaureringsarbeidet ble belønnet med Europa Nostra-prisen 1988.

Bygningene på Penne gård på Lista er restaurert og viser typisk byggeskikk for gårdsbebyggelsen her. Her finnes rike kulturminner med helleristninger fra bronsealderen, og gårdsanlegg fra jernalderen og gravplass. Lista museum (Vanse) har flere bygninger, anlegg og gjenstander som viser kommunens lokalhistorie. Loshavn og Eikvåg, tidligere uthavner, har bevart gammel sørlandsbebyggelse. Vigan, Varnes fort, kanon og festningsanlegg fra den annen verdenskrig.

Farsund kirke (Frelserens kirke), langkirke opprinnelig i murstein, oppført 1785, brant 1901, gjenreist 1905, påbygd 1957. Vanse kirke, langskipet korskirke i stein, antagelig reist på 1200-tallet, påbygd 1849, 1875 og 1954.

Kommunevåpenet (kjent fra ca. 1900) har fire grønne trær mot en gull bakgrunn og henspiller på lindetrærne på byens torg.

Navnet kommer opprinnelig av det smale sundet mellom Farøy og Spindsodden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

24. april 2011 skrev nils evanger

Under Farsund og Historie står om Husan at trebygningen brant i 1940 og er gjenreist og er i dag byens rådhus.Trebygningen Husan brandt under krigen. I 5o årene ble denne erstattet av et betonghus med betongkledning som skulle illudere trepanel.Eksteriøret snarlig orginalen. Innvendig er innredningen toltalt annerledes da bygningen ble innredet somm kontorbygg

28. juli 2011 svarte Georg Kjøll

Hei Nils,

Takk for innspill, vi har nå rettet opp det relevante avsnittet i artikkelen. Jeg så forresten at det lå et dramatisk bilde av Husan som brenner på Farsund kommune sine hjemmesider: http://farsund-norway.com/images/Farsund/album/slides/Husan%20brenner%207.htm

Jeg skjønner også at det ligger mange andre flotte bilderessurser i samme databasen: http://farsund-norway.com/images/Farsund/album/findex.htm

Jeg har skrevet til webmaster og spurt om disse kan benyttes andre steder, med håp om at vi kan inkludere noen av disse også i vår artikkel!

Hilsen Georg Kjøll
Redaktør

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.