Farsund

Faktaboks

Landareal
252 km²
Innbyggertall
9 695
Administrasjonssenter
Farsund
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
Innbyggernavn
farsunder
Målform
bokmål
Kommunenummer
4206 (fra 01.01.2020, tidligere 1003)
Høyeste fjell
Lyfjellet (487 moh.)

Kommunevåpen

Farsund. 1) Farsund kirke. 2) Rådhus (Husan). 3) Varbak. 4) Busstasjon 5) Farsund sykehus.

Av /KF-arkiv ※.

Farsund. Småbåthavnen og eldre trehusbebyggelse i Farsund by. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.
Farsund Sentrum sett fra luften
Farsund Sentrum luftfoto

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Farsund er en kommune i Agder fylke, rundt 50 kilometer vest for Mandal. Kommunen omfatter Listahalvøya mellom Listafjorden/Fedafjorden i vest og Lyngdalsfjorden i øst (tidligere Lista og Farsund kommuner), likeledes ytre del av halvøya mellom Lyngdalsfjorden og Rosfjorden (tidligere Spind kommune), samt heiområdene omkring Oftefjorden (Åptafjorden), vest for sjøen Framvaren (tidligere Herad kommune), i nord.

Farsund fikk sine nåværende grenser i 1965 da bykommunen Farsund ble slått sammen med herredskommunene Lista, Herad og Spind til bykommunen Farsund. Kommunen grenser mot Kvinesdal i nord og Lyngdal i øst, samt mot Flekkefjord i Listafjorden i vest.

Natur

Berggrunnen er grunnfjell i hele kommunen, gneis på ytre del av Listahalvøya og innenfor botnen av Oftefjorden, granitt i de sentrale delene av halvøya. Det er granitt i grunnen også rundt Drangsfjorden, likeledes på halvøya mellom Lyngdalsfjorden og Rosfjorden. Kommunens høyeste punkt er Lyfjellet (487 meter over havet), nær grensen til Lyngdal. I nord finnes trange, til dels bratte dalfører med heidrag, og i Herad (omkring Framvaren) har landskapet vestlandsk karakter. Spind er småkupert med flere øyer. Landskapet for øvrig preges av mange småvann og myrer og bare mindre bekker og småelver. Det er sparsomt med skog, skoggrensen ligger 200–250 meter over havet.

De ytre deler av Listahalvøya er et sletteland dekket av morene i vekslende dybde. Langs strendene områder med rullestein og flygesanddyner. Midt på halvøya ligger store myrområder hvor det har vært skåret brenntorv i uminnelige tider. Flere steder er det også god dyrkningsjord. Den eldste endemorenen som finnes på Sørlandet, ligger i havet utenfor Lista. Deler av den finnes igjen ytterst på Lista i sør (Listatrinnet). Store strandområder på Lista samt områder rundt ferskvann er vernet som landskapsvernområder på grunn av den særpregede naturen og det rike fugle- og plantelivet. Nordsjøen som står rett på kysten i sør og sørvest, er en hard kyststrekning med et mildt og fuktig klima med mye vind.

Bosetning

Funn fra eldre steinalder vitner om at Lista har hatt tidlig bosetning.

Befolkningen i kommunen i dag fordeler seg med 35 prosent i Farsund tettsted (3347 innbyggere i 2019), 57 prosent på Lista utenom tettstedet, vel fem prosent i det tidligere Spind og tre prosent rundt indre Åptafjorden/Drangsfjorden.

En stor del av den eldste bebyggelsen i Farsund gikk tapt under bybrannen 1901 og er delvis erstattet av bebyggelse i mur. Bebyggelsen på Lista ligger i klynger omkring gamle storgårder (landsbymønster). Vanse tettsted (2031 innbyggere 2019) og Vestbygd tettsted (1136 innbyggere 2019) er betydelige bygdesentra. I 2019 utgjorde tettstedsandelen av kommunens befolkning 67 prosent, mot 79 prosent i Agder fylke.

Med dagens grenser gikk folketallet i Farsund noe tilbake fra andre verdenskrigs slutt og frem til 1966–1967, men etter etableringen av aluminiumsverket i 1967 har det stort sett vært i vekst, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig, mot 1,0 prosent i Agder fylke.

Næringsliv

Noen av mange vindmøller på Lista.
Vindmøllene på Lista

Farsund er fylkets største jordbrukskommune etter areal med 30 600 dekar jordbruksareal (2019). Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er også høyest blant fylkets kommuner. Hovedvekten ligger på melke- og kjøttproduksjon, vesentlig storfe og sau; det er også atskillig svine- og hønsehold. Farsund har etter Grimstad det største kornarealet blant kommunene i Agder (2019). De største jordbruksområdene i kommunen finner en på Flat-Lista.

Det avvirkes årlig noe skog i kommunen; i 2019 var denne 27 400 kubikkmeter. Det drives et begrenset fiske i Farsund, men kommunen har en del fiskeoppdrett (laks og ål).

Av arbeidsplassene i kommunen er 22 prosent i industrien, 34 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Etter sysselsetting domineres industrien av metallindustri, som har 79 prosent av kommunens industriarbeidsplasser (2019), basert på aluminiumsindustri med Alcoa Lista AS og Aludyne Norway AS. Ellers har Farsund har verksted-, næringsmiddel- og trelast-/trevareindustri med henholdsvis 15, tre og to prosent av industrisysselsettingen. Det meste av industrivirksomheten ligger rundt Lundevågen sør for bysenteret.

Farsund regnes fremdeles som sjøfartsby, og flere rederier er etablert her. Farsund er et viktig handels- og servicesenter, og her kommer Farsunds Avis ut.

Av Farsund bosatte yrkestakere har 29 prosent arbeid utenfor kommunen, 10 prosent i Lyngdal, fire prosent i Stavangerområdet, tre prosent i Kristiansandsområdet og to prosent både i Mandal og Flekkfjord (2019).

Samferdsel

Viktigste veiforbindelse til kommunen er fylkesvei 43, som fører fra Borhaug ytterst på Lista via Farsund til E39 i Lyngdal, og videre opp Lyngdal til Snartemo stasjon (45 kilometer fra Farsund) på Sørlandsbanen og videre til Skeie på fylkesvei 42 (Egersund-Evje-Arendal). Fylkesvei 463 Vanse–Borhaug er en viktig intern forbindelse på Lista, og fylkesvei 465 går fra Farsund gjennom de vestre deler av kommunen til Kvinesdal. Lista flyplass har (2019) ingen rutetrafikk.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Farsund har sykehus og videregående skole; videregående skole finnes også i Vanse.

Farsund hører til Agder politidistrikt, Lister tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lister interkommunale politiske råd sammen med Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.

Farsund kommune tilsvarer de to soknene Farsund og Lista i Lister og Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Farsund til Lister fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Farsund

Farsund om kvelden

For statistiske formål er Farsund kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 43 grunnkretser:

  • Farsund: Helle/Viestad, Dåreid, Espeland, Sævik, Havik, Farsund sentrum, Vestersiden, Sunde, Kaneheia, Østersiden, Kjørestad, Danefjell, Lunde, Skjoldnes/Loshavn, Mosvoll, Kjørrefjord, Biland, Torp/Huseby
  • Vanse/Åpta: Sævaland, Stølen, Åpta, Sande, Sellegrotfjorden, Knivsland/Helvik, Høyland, Grimsby/Kviljo, Bryneheia, Vanse sentrum, Brastad, Skeime øvre, Skeime nedre, Nesheim, Hassel
  • Lista: Sigersvoll, Rydjord, Tveit/Omdal, Jølle, Stave, Kalleberg, Ore, Maberg/Frøyland, Tjørve, Borhaug

Historikk og kultur

Kaperspillet i Farsund med fyrverkeri.

Farsund under kaperspillet fotografert med drone.
Lista Fyr strålende en vakker kveld.

Farsund vokste frem på slutten av 1700-tallet. Jochum Brinch Lund (1743–1807), som regnes som byens grunnlegger, var en betydelig handels- og industriherre som drev en utstrakt handelsvirksomhet over store deler av Europa. I 1795 fikk Farsund status som losse- og ladested med rettigheter til å drive handel og sjøfart. «Husan», familien Lunds tidligere residens, oppført i 1804 av Jochum Brinch Lund, ble spart i bybrannen i 1901, men brant i 1940. Bygningen er gjenreist, og er i dag byens rådhus. Restaureringsarbeidet ble belønnet med Europa Nostra-prisen i 1988.

Bygningene på Penne gård på Lista er restaurert og viser typisk byggeskikk for gårdsbebyggelsen her. Her finnes rike kulturminner med helleristninger fra bronsealderen, gårdsanlegg fra jernalderen og gravplass. Lista museum (Vanse) har flere bygninger, anlegg og gjenstander som viser kommunens lokalhistorie. Loshavn og Eigvåg (Eikvåg), tidligere uthavner, har bevart gammel sørlandsbebyggelse. Vigan, Varnes fort, kanon og festningsanlegg fra andre verdenskrig.

Eilert Sundt, teolog og fremfor alt foregangsmann for et systematisk studium av norsk folkeliv, er født i Farsund.

Farsund kirke (Frelserens kirke), en langkirke opprinnelig i murstein, ble oppført i 1785, brant i 1901, ble gjenreist i 1905 og påbygd i 1957. Vanse kirke, en langskipet korskirke i stein, antagelig reist på 1200-tallet, ble påbygd i 1849, 1875 og 1954.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (kjent fra ca. 1900) har fire grønne trær mot en gull bakgrunn og henspiller på lindetrærne på byens torg.

Navnet Farsund kommer opprinnelig av det smale sundet mellom Farøy og Spindsodden øst for bysenteret.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Abrahamsen, Olav Arild: Farsund bys historie, 1997- 2007, 3 b., isbn 82-994368-1-8, Finn boken
  • Alsvik, Marit Karin & Jan Alsvik: Glimt fra de gamle album: Farsund, Herad, Lista og Spind, 1994, isbn 82-7590-011-5, Finn boken
  • Christensen, Christen & Randi Brøvig: Farsund – byen i vårt hjerte, 1994, isbn 82-7674-050-2, Finn boken
  • Dannevig, Birger: Farsunds sjøfarts historie, 1967, Finn boken
  • Rudjord, Kåre & Arnfinn Høyland: Herad: bygda mellom fjorder og fjell, 1977, Finn boken
  • Rudjord, Kåre: Listaboka, 1980–92, 4 b., Finn boken
  • Seland, Johannes: En by og en bank: Farsunds historie og Farsund sparebanks 125 års historie, 1967, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev nils evanger

Under Farsund og Historie står om Husan at trebygningen brant i 1940 og er gjenreist og er i dag byens rådhus.Trebygningen Husan brandt under krigen. I 5o årene ble denne erstattet av et betonghus med betongkledning som skulle illudere trepanel.Eksteriøret snarlig orginalen. Innvendig er innredningen toltalt annerledes da bygningen ble innredet somm kontorbygg

svarte Georg Kjøll

Hei Nils,Takk for innspill, vi har nå rettet opp det relevante avsnittet i artikkelen. Jeg så forresten at det lå et dramatisk bilde av Husan som brenner på Farsund kommune sine hjemmesider: http://farsund-norway.com/images/Farsund/album/slides/Husan%20brenner%207.htmJeg skjønner også at det ligger mange andre flotte bilderessurser i samme databasen: http://farsund-norway.com/images/Farsund/album/findex.htmJeg har skrevet til webmaster og spurt om disse kan benyttes andre steder, med håp om at vi kan inkludere noen av disse også i vår artikkel!Hilsen Georg KjøllRedaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg