Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Audnedal, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter øvre del av Audnedalen med elva Audna og heiene på begge sider. Audnedal ble opprettet 1837 da det lokale selvstyret ble innført, da under navnet Undal. Den ble 1845 delt i henholdsvis Sør-Undal og Nord-Undal. Nord-Undal ble så 1910 delt i Vigmostad og Konsmo. Den nåværende Audnedal kommune ble opprettet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Konsmo og Grindheim, samt en mindre del av Bjelland.

Audnedal grenser til Åseral i nord, Evje og Hornnes i Aust-Agder i nordøst, Marnardal i øst, Lindesnes i sør, Lyngdal i sørvest og Hægebostad i vest.

Audnedal og Lyngdal har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen i hele kommunen består av grunnfjell, hovedsakelig gneis, men sentralt i kommunen, mellom Øvre og Ytre Øydnavatn går det et belte av granitt øst-vest over kommunen. Dalbunnen i hoveddalføret er flat og har slakt fall; dalsidene er bratte. Heiene på begge sider er kuperte og hever seg fra rundt 300 moh i sør til 578 moh i nordvest (Ørnemyrfjellet).

Hele kommunens areal ligger under skoggrensen; 82 prosent er skog; dertil er 6 prosent dekket av elver og vann. Jordbruksarealene er små, 3 prosent av totalarealet, og i stor grad samlet i hoveddalføret.

Bosetningen er i vesentlig grad konsentrert til Audnedalen, særlig til områdene rundt administrasjonssenteret Konsmo og kommunens eneste tettsted, Helle, i sør og tettbebyggelsen Byremo i nord. En viss konsentrasjon er det også i Sveindal lengst nord, ved krysset mellom Fv. 42 og Fv. 455. Av kommunens folkemengde bodde 2015 16 prosent i tettsteder (Helle) mot 82 prosent i fylket som helhet.

Folketallet var i tilbakegang i mer enn 100 år frem til rundt 1970, i stor grad som følge av fraflytting fra heiegårdene. Bunnen ble nådd i 1971 da kommunen hadde 1395 innbyggere. Siden har kommunen hatt vekst (i 1970-årene og etter 2000) eller stabilt folketall. I  tiårsperioden 2005-15 økte det med gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot 1,2 prosent for fylket som helhet.

Av kommunens arbeidsplasser er 8 prosent i jordbruk og skogbruk (2014). Husdyrhold (storfe, til dels også sau) dominerer jordbruket, og det meste av jordbruksarealet er eng til fôr og beite. Også skogbruket er av betydning; avvirkningen utgjorde 27 600 m3 i 2014, etter Marnardal den største i Vest-Agder.

Industrien omfatter 20 prosent av kommunens arbeidsplasser, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning (2014). Industrien er i stor grad tilknyttet skogbruket, og trelast- og trevareindustrien er dominerende bransje med 93 prosent av industriens sysselsatte i kommunen (2013). Bransjen omfatter blant annet sagbruk, høvleri og ferdighusproduksjon (Konsmo Fabrikker AS). Spesielt for Audnedal er det betydelige foredlingen av løvtrevirke (Øydna Sagbruk AS). Produksjon av tønnestav har lange tradisjoner i bygda.

Det er svært lite vannkraftproduksjon i Audnedal. Den gjennomsnittlige årsproduksjonen i kommunen er på 3 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Av de bosatte yrkestakerne i Audnedal har 52 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), 24 prosent i de seks nabokommunene, 10 prosent i Kristiansandsområdet (8 prosent i Kristiansand alene) og 6 prosent i Mandal.

Sørlandsbanen følger Audnedalen fra Konsmo til Audnedal stasjon (54 km fra Kristiansand) og fortsetter vestover gjennom Hægebostadtunnelen. Kommunen har bussforbindelser med Mandal og Kristiansand. Fv. 460 følger Audnedalen mellom E 39 i Vigeland i Lindesnes og Fv. 42 (ArendalEgersund) som krysser hoveddalføret i nord.

Det er fylkeskommunal videregående skole med yrkesrettede linjer på Byremo.

Audnedal hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lindesnesregionen sammen med LindesnesMandalMarnardal og Åseral.

Audnedal kommune tilsvarer de to soknene Grindheim og Konsmo i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Audnedal til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Audnedal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 8 grunnkretser: Brastad, Viblemo, Konsmo, Audnedal, Ågedalstø, Øydna, Byremo og Håland/Sveindal.

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har et sølv sirkelsagblad mot en grønn bakgrunn. Sirkelsagen viser til den sterke posisjonen trelast- og trevareindustri har i kommunen, likeledes til bruken av vannsager i de fleste grendelag i eldre tid, blant annet i forbindelse med  tønneproduksjon knyttet til sildefisket på kysten.

Navnet har kommunen etter elven Audna, førsteleddet trolig av norrønt auðn, 'ødelegging', dvs. 'elva som ødelegger'; elva har gjort skade både ved flom og isgang.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.