Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold.

Faktaboks

Også kjent som

hatytringer

Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

I praksis er bestemmelsen forstått slik at den etablerer forbud mot ytringer som har en kvalifisert krenkende karakter. Typisk er dette ytringer som innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd eller utsagn som oppfordrer eller gir sin tilslutning til integritetskrenkelser.

Offentlige hatytringer kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Ytringer som ikke fremsettes offentlig, men i en mer privat sammenheng, har en lavere strafferamme, og kan straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Begrensning i ytringsfriheten

De aller fleste ytringer er tillatte i Norge. Ytringsfrihet er et fremtredende prinsipp i norsk lovgivning og er også en menneskerettighet nedfelt i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner, slik som Den europeiske menneskerettskonvensjon. Men ytringsfriheten er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med en diskriminerende eller hatefull ytring mot en person eller en gruppe av personer. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed utgjør en begrensning i ytringsfriheten.

At ytringsfriheten begrenses har nær sammenheng med offentlige myndigheters plikt til å iverksette tiltak for å avskaffe rasediskriminering, slik dette er forankret i FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Hvilke grupper?

Paragrafen kalles gjerne «rasismeparagrafen», men denne betegnelsen er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer som rammer personer med en annen hudfarge eller annen etnisk eller nasjonal opprinnelse. Den er blitt utvidet i flere etapper. I dag etablerer den et bredt forbud mot hatytringer som har sammenheng med hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

Straffeloven § 185 inneholder ikke forbud mot ytringer med et kjønnsdiskriminerende innhold. Det har vært diskutert å utvide bestemmelsen til også å inkludere hatytringer som henger sammen med kjønn, men dette har blitt avvist, blant annet med begrunnelsen at kvinner ikke er en minoritetsgruppe og at bestemmelsen burde begrenses til utsatte minoritetsgrupper med et særlig behov for vern. FNs kvinnediskrimineringskomité har imidlertid anbefalt norske myndigheter å inkludere kjønn blant grunnlagene i straffeloven § 185.

Nærmere om bestemmelsens innhold

Offentlige ytringer og ytringer fremsatt i andres nærvær

Straffeloven § 185 tar som utgangspunkt at en diskriminerende eller hatefull ytring må være fremsatt offentlig for at den skal kunne straffes. I 2009 ble nedslagsfeltet til bestemmelsen utvidet ved at det ble inntatt at også hatefulle ytringer som i «andres nærvær» fremsettes overfor noen som rammes av ytringen, er forbudt. Etter dette alternativet er det ikke et krav om at ytringen fremsettes offentlig, og det ble åpnet opp for å straffe hatefulle ytringer som fremsettes i halvoffentlige eller private omgivelser.

Begge de to straffalternativene forutsetter forsett eller grov uaktsomhet. Offentlige hatytringer straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Ytringer som ikke fremsettes offentlig, men i en mer privat sammenheng, anses å ha et mindre skadepotensial enn tilsvarende utsagn som spres i det offentlige rom. Dette er grunnen til at slike ytringer har en lavere strafferamme, idet de straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Straffeloven § 10 har betydning for å fastslå hva som er en offentlig ytring. Her slås det fast at: «En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.» Det siste er for eksempel relevant for skrift, tale og bilder som legges ut på internett. I forarbeidene er det nevnt at et antall på 20–30 personer regnes som et større antall personer.

Ytringer på Facebook vil vanligvis regnes som offentlige. Høyesterett behandlet i 2020 to saker om rasistiske ytringer fremsatt i lukkede Facebook-grupper. Det dreide seg om gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» (Sylvi Listhaug var innvandrings- og integreringsminister i Norge på tidspunktet for ytringene) og gruppen «Fedrelandet viktigst». Begge grupper bestod av mange tusen medlemmer. I begge disse sakene var det ubestridt at det dreide seg om «offentlige» ytringer. I 2022 behandlet Høyesterett en sak om hatytringer på grunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Ytringene var fremsatt på en enkeltpersons Facebook-side og kunne potensielt leses av 585 personer. Dette ble klart ansett å være «offentlige» ytringer.

Prinsippene for tolkning av ytringer

Høyesterett har uttalt seg om prinsippene for tolkning av ytringer i saker om straffeloven § 185. Utgangspunktet skal tas i hvordan en «alminnelig» tilhører vil oppfatte ytringen ut fra den sammenheng den er fremsatt. Enkeltstående ytringer kan altså ikke tolkes isolert, men må vurderes i den konteksten eller sammenhengen ytringen er fremsatt i. Det går likevel en grense for hva som kan innfortolkes i en ytring ut fra sammenhengen, noe som følger av den såkalte «forsiktighetsregelen». Dette tolkningsprinsippet innebærer at ingen skal risikere strafferettslig ansvar ved at en ytring tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, med mindre et slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen.

Ytringsfrihetskommisjonen (2022) påpekte at: «Prinsippene Høyesterett har trukket opp, viser at det er klare grenser for hva domstolene kan tolke inn i ytringer. Disse prinsippene bidrar til å ivareta behovet for forutsigbarhet når man ytrer seg.»

I en omdiskutert dom fra 2022 slo Høyesteretts flertall fast at ytringens kontekst også inkluderer at den som ytrer seg er voksen og at den som mottar ytringen er et barn. I denne saken ble ytringen «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV» vurdert å stride mot straffeloven § 185 fordi den var fremsatt av en voksen overfor et barn på 16 år og 10 måneder.

Skille mellom ytringer om emner og personangrep

Høyesterett har i sin praksis trukket opp et skille mellom ytringer som retter seg mot et emne, enten dette er av politisk, kulturell, religiøs eller annen art, og ytringer som angriper én eller flere personer. Ytringer innen den første kategorien vil normalt ikke rammes av straffeloven § 185, fordi ytringene gjerne er av politisk art og ikke retter seg mot «noen». Dette har sammenheng med at politiske ytringer nyter et særlig sterkt vern, selv om heller ikke den politiske ytringsfriheten er absolutt. Ytringer som utgjør personangrep vil lettere bryte med straffeloven § 185. Dette har sammenheng med at slike ytringer ikke anses å ha noe til felles med den kjerneverdien som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet.

Det skal imidlertid mye til før ytringer bryter med § 185. Bestemmelsen forbyr kun ytringer av kvalifisert krenkende karakter. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har i en rekke saker slått fast at ytringsfriheten i Den europeiske menneskerettskonvensjonen ikke bare verner stuerene, sympatiske eller behagelige ytringer, men også de ytringene som fornærmer, sjokkerer eller forstyrrer, fordi dette er en forutsetning for den pluralismen, toleransen og bredden som utgjør et demokratisk samfunn. Høyesterett har uttalt at det gjelder «en relativt rommelig margin for smakløse ytringer» selv om man befinner seg utenfor ytringsfrihetens kjerneområde.

Ytringer som berører religion: religionskritikk og forkynnelsesfrihet

Noen ganger kan skillet mellom ytringer om et emne og ytringer om personer være vanskelig å trekke. Dette kommer særlig på spissen i møte med ytringer som omhandler religion. Skal sterkt negative ytringer om for eksempel jøder, muslimer eller kristne rettslig sett vurderes som lovlig kritikk av deres religion eller som et hatefullt personangrep? Religionskritikk er i kjernen av ytringsfriheten og er derfor som hovedregel straff-fritt. Høyesterett har lagt til grunn at grensedragningen mellom religionskritikk og hatytringer må trekkes ut ifra en vurdering av om ytringene retter seg mot trosretningen eller mot menneskegruppers egenskaper og atferd. Fordømmende omtale av en menneskegruppe vil fort kunne være straffbart.

Ved religiøs forkynnelse overlapper ytringsfriheten med retten til religionsfrihet, slik denne er forankret blant annet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vernet om forkynnelsesfriheten var en del av diskusjonen både da straffeloven ble utvidet til å gjelde hatefulle ytringer mot homofile i 1981, og i forkant av debatten på Stortinget i 2021 om å ta inn kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet i lovteksten. Et flertall på Stortinget understreket at bestemmelsen ikke skulle innskrenke trossamfunnenes fortolkninger av egne religiøse tekster, og at religiøse ytringer ikke skulle straffes. Samtidig ble det i en innstilling fra justiskomiteen påpekt at «utsagn som oppfordrer eller gir tilslutning til integritetskrenkelser overfor transpersoner, og utsagn som innebærer en grov nedvurdering av transpersoners menneskeverd, er eksempler på ytringer som, som følge av lovendringen, vil rammes av straffeloven § 185». Dette gjelder også ytringer som finner sted innenfor rammen av et trossamfunn, og det samme vil for eksempel gjelde religiøse privatskoler.

Symboler

I 2005 ble det tatt inn en presisering om at forbudet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer også omfatter «bruk av symboler». Som eksempel på slik symbolbruk ble det vist til hakekors og Hitler-hilsen.

Rammer ikke blasfemi

Straffelovens § 185 må ikke forveksles med lovgivning mot blasfemi. I Norge ble blasfemiparagrafen (Straffeloven 1902 § 142) opphevet i 2009. Lovbestemmelsen har ikke vært brukt siden saken mot Arnulf Øverland på 1930-tallet.

Forholdet til forbudet mot trakassering

Selv om en ytring rettet mot en enkeltperson ikke rammes av straffeloven § 185, vil den kunne være i strid med forbudet mot trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Straffeloven og likestillings- og diskrimineringsloven vil altså i visse tilfeller kunne overlappe.

Likestillings- og diskrimineringsloven etablerer et sivilrettslig (ikke strafferettslig) forbud mot trakassering som har sammenheng med kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». Bestemmelsen etablerer også et forbud mot seksuell trakassering.

Den som har blitt trakassert i strid med likestillings- og diskrimineringsloven kan kreve oppreisning og erstatning. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda har et særlig ansvar for gjennomføring og håndheving av likestillings- og diskrimineringsloven. Disse organenes kompetanse er nærmere regulert i diskrimineringsombudsloven. Forbudet mot trakassering håndheves også av ordinære domstoler, som har kompetanse til å tilkjenne oppreisning og erstatning i en videre krets av saker enn nemnda.

Historikk

Forløperen til straffeloven § 185 (2015–) var straffeloven 1902 § 135a (1970–2015). Straffeloven § 135a hadde i sin tur en forløper i straffeloven 1902 § 135 andre ledd, som først ble innført i 1961. Bakgrunnen for at lovgivning mot rasistiske ytringer ble innført i Norge i 1961, var den såkalte hakekorsepidemien i 1959–1960, som var en bølge av antisemittiske handlinger som startet i det daværende Vest-Tyskland. I ettertid er det mye som tyder på at hakekorsepidemien var iscenesatt av den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB. Bølgen spredte seg til en rekke vestlige land, inkludert USA, Canada, Sør-Afrika, Latin-Amerika, Australia og Norge. Antisemittiske hendelser i Norge tidlig i 1960 førte til at Justis- og politidepartementet i 1961 la frem en odelstingsproposisjon hvor det ble foreslått en tilføyelse til Straffelovens § 135, andre ledd, med følgende ordlyd:

«På samme måte straffes den som offentlig forhåner eller opphisser til hat eller ringeakt mot en folkegruppe som karakteriseres ved en bestemt trosbekjennelse, avstamming eller opprinnelse for øvrig, eller som truer slik folkegruppe eller sprer falske beskyldninger mot den. Medvirkning straffes på samme måte.»

Saksordfører for saken i Stortinget var Aase Lionæs (Ap), som også var den som hadde reist spørsmål i Stortinget tidlig i 1960 om hvilke virkemidler som eksisterte mot rasediskriminering i Norge. Av forarbeidene til loven fremgår det at bestemmelsen særlig rettet seg mot hatytringer mot jøder. Det skulle imidlertid vise seg at lovbestemmelsen i svært liten grad kom til anvendelse i årene som fulgte.

Fra 1970 har vernet mot hatefulle ytringer i straffeloven blitt gradvis utvidet, først og fremst som følge av FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK), som ble ratifisert av Norge dette året. Artikkel 4a i denne konvensjonen forplikter konvensjonspartene til å:

«erklære at enhver spredning av ideer basert på tanken om rasemessig overlegenhet eller rasehat, enhver tilskyndelse til rasediskriminering, så vel som enhver voldshandling eller tilskyndelse til voldshandling mot en rase eller gruppe personer av en annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, samt enhver støtte til rasistisk virksomhet, herunder økonomisk støtte, er en straffbar handling».

FNs rasediskrimineringskonvensjon er i dag gjort til en uttrykkelig del av norsk rett gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.

Straffeloven § 185 bidrar også til å gjennomføre FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som lyder: «Enhver form for fremme av nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer tilskyndelse til diskriminering, fiendskap eller vold, skal forbys ved lov».

Offentlige utredninger

Straffeloven § 185 har vært tema i en rekke offentlige utredninger. Særlig sentrale er Holgersenutvalget som la frem NOU 2002:12 «Rettslig vern mot etnisk diskriminering», den første Ytringsfrihetskommisjonen som la frem NOU 1999:12 «Ytringsfrihed bør finde Sted» og den andre Ytringsfrihetskommisjonen som la frem NOU 2022:9 «En åpen og opplyst offentlig samtale».

Den første Ytringsfrihetskommisjonen foreslo å oppheve kriminaliseringen av diskriminerende eller hatefulle ytringer knyttet til «trosbekjennelse». Dette ble ikke fulgt opp av lovgiver da § 135a ble endret i 2005. Lovgiver la isteden anbefalingene fra Holgersenutvalget til grunn. Dette innebar blant annet at:

  • strafferammen for lovovertredelse av straffelovens § 135a ble skjerpet fra maksimalt to til tre års fengsel
  • det ble inntatt i lovteksten at symboler også kan utgjøre ytringer i strid med § 135a.
  • hva som skulle til for å anse en diskriminerende og hatefull ytring som offentlig, ble senket.

Ytringsfrihetskommisjonen 2022 har foreslått at ordlyden i straffeloven § 185 bør endres for å gjøre paragrafen mer forståelig og å tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, på bakgrunn av utviklingen i rettspraksis. Utvalget fremhever at «en mer pedagogisk, presis og dekkende lovtekst vil gjøre det lettere for folk å forstå grensene for det straffbare, og ikke minst tydeliggjøre at grensen for det straffbare er høyere enn det man kan få inntrykk av ved å lese bestemmelsen.» Dessuten påpeker utvalget at den uklare ordlyden i § 185 kan ha en uønsket nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Et motargument er blant annet at endring av ordlyden vil kunne skape nye utilsiktede uklarheter. Utvalget har lagt frem to ulike alternativer til endret lovtekst, som er under debatt. Selv om ordlyden foreslås endret, innebærer ikke forslaget noe ønske om å endre terskelen for hva som skal være straffbart.

Debatt om paragrafen

Debatten om straffelovens § 185 og håndhevingen av denne handler om hvilke grenser som skal finnes for ytringsfriheten i et samfunn. Det finnes ulike argumenter mot lovgivning som forbyr hatefulle ytringer. Blant de mest brukte nevnes:

Argumentet for demokratisk legitimitet

Dette argumentet utgår fra en idé om at liberale og demokratiske samfunns legitimitet avhenger av at borgerne står mest mulig fritt til å fremføre alle typer holdninger og ideer offentlig. Dersom staten intervenerer i den frie meningsdannelse ved å forby visse typer ytringer, vil dette bidra til å underminere legitimiteten til annen lovgivning.

Kritikere av dette synspunktet hevder at hatefulle ytringer i sin ytterste konsekvens bidrar til å underminere alle borgeres rett til formell likhet og liv i verdighet, og ofte fremsettes med et slikt forsett.

Argumentet for lik formell ytringsfrihet

Argumentet her er at individer med minoritetsbakgrunn som utsettes for hatefulle ytringer har den samme formelle rett og mulighet til å ta til motmæle mot slike ytringer.

På den annen side hevdes det at dette overser maktforhold som gjør at noen borgere er mer utsatte for hatefulle ytringer enn andre. Disse borgerne kan ha færre ressurser til å ta til motmæle, samtidig som hatefulle ytringer som regel ikke er fremsatt i en form som inviterer til å komme med motsvar.

«Trykkokerargumentet»

Trykkokerargumentet går ut på at dersom hatefulle holdninger eller ideer ikke fritt får komme til uttrykk i form av offentlig fremsatte ytringer, risikerer man at de som holder dem vil ty til andre metoder, og i ytterste konsekvens vold.

På den annen side hevdes det at det er forskningsmessige holdepunkter for at rasistiske ytringer og rasistisk vold faktisk er nært forbundet med hverandre, og at det er svært begrensede forskningsmessige holdepunkter for at hatefulle ytringer i offentligheten fører til mindre rasistisk vold.

«Trollet sprekker i sola»-argumentet

Det blir ofte hevdet at dersom rasistiske og/eller diskriminerende holdninger og ideer bare kommer til uttrykk offentlig, så vil de bli avslørt som det de er av mange.

På den annen side fremholdes det at det er lite som tyder på at individer med rasistiske og/eller diskriminerende holdninger og ideer lar seg påvirke i nevneverdig grad av rasjonelle motargumenter, og mye som tyder på at evnen og viljen til å karakterisere holdninger, ideer og ytringer som rasistiske er begrenset i de fleste samfunn.

Lovgivning mot diskriminerende og hatefulle ytringer virker ikke, og gir individer med minoritetsbakgrunn falske forhåpninger

Dette argumentet tar ofte utgangspunkt i rettstilstanden i konkrete land. På dette punktet er tilhengerne og motstanderne av lovgivningen gjerne enige: Det er lite som tyder på at eksistensen av § 185 og håndhevelsen av denne har hatt mye å si for den faktiske utbredelsen av hatefulle holdninger, ideer og ytringer i Norge.

Men tilhengerne av lovgivningen vil ofte hevde at dens hensikt er å sende et signal om at samfunnet ikke finner slike holdninger akseptable. Det er få, om noen, som tror at rasistiske og/eller diskriminerende holdninger og ideer lar seg «utrydde» ved lov.

Har bestemmelsen en sosial slagside?

En innvending mot anvendelsen av straffeloven § 185 er at bestemmelsen ikke rammer de farligste ytringene. Ytringsfrihetskommisjonen 2022 uttalte blant annet:

«En ressurssterk og veltalende rasistisk ideolog kan være farligere enn en mindre språkmektig «hverdagsrasist». Men den veltalende og mer innflytelsesrike blir ikke nødvendigvis like lett dømt i retten. Den som behersker bruk av såkalte «hundefløyter» og kodet språk, vil som regel unngå straff. I tillegg har politiske ytringer et særskilt vern. Dermed kan mer øvede medlemmer av Stopp islamiseringen av Norge (Sian) gå fri, mens en pensjonist som skriver «korrupte kakerlakk» i et kommentarfelt kan bli dømt.»

I senere tid er det rettet økt oppmerksomhet mot at straffeloven § 185 kan ha sosialt skjeve virkninger. Ytringsfrihetskommisjonen stilte blant annet spørsmålet: «Er det slik at mindre ressurssterke og språkmektige personer og personer med psykiske lidelser dømmes oftere for hatytringer?» Erfaringer fra Oslo politidistrikt kan tyde på dette. Kommisjonen etterlyste mer forskning som kan si noe om den eventuelle sosiale slagsiden av hvordan straffeloven § 185 praktiseres.

Domstolpraksis

Norsk rettsvesen har generelt lagt seg på en restriktiv praksis i anvendelsen av § 185, og det er et svært begrenset antall personer som siden 1970 er blitt dømt for hatytringer. Samtidig utgjør hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere, samfunnsdebattanter, representanter for ulike minoriteter og andre et økende problem.

I de senere år har det funnet sted en økning i antall saker som omhandler straffeloven § 185. Dette kan blant annet ha sammenheng med at politidistriktene siden 2014 har blitt pålagt av Riksadvokaten å prioritere hatkriminalitet.

I årene 2018–2022 har Høyesterett behandlet seks saker som omhandler straffeloven § 185, og i alle sakene ble det konkludert med at de aktuelle ytringene var hatefulle og derfor i strid med loven. Tre av sakene omhandlet ytringer fremsatt på Facebook. Ytringene rettet seg mot henholdsvis mørkhudede/muslimer og islam, mot innvandrere fra Somalia og mot en transperson. De tre andre sakene omhandlet sjikanøse eller rasistiske ytringer fremsatt direkte mot enkeltpersoner i ulike kontekster: i forbindelse med en krangel på byen, i en kø utenfor et gatekjøkken på nattestid og på en togstasjon.

Tre eldre høyesterettssaker som har fått mye oppmerksomhet er Kjuus-saken fra 1997, Sjølie-saken fra 2002 og Tvedt-saken fra 2007.

Kjuus-saken

I Kjuus-saken opprettholdt Høyesterett en dom mot lederen av partiet Hvit Valgallianse, advokaten og høyreekstremisten Jack Erik Kjuus (1927–2009) fra Oslo tingrett på 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot. Bakgrunnen for den opprinnelige tiltalen mot Kjuus var at han som leder for Hvit Valgallianse i partiets valgprogram hadde tatt til orde for at barn adoptert fra utlandet til Norge måtte steriliseres. Høyesterett mente at det fremgikk av konteksten at det dreide seg om adopterte barn med annen hudfarge, og fant blant annet at Kjuus ved å fremholde disse synspunktene i realiteten hadde tatt offentlig til orde for etnisk rensing av en bestemt gruppe norske borgere.

Sjølie-saken

Høyesteretts håndtering av Sjølie-saken førte til at FNs rasediskrimineringskomité i etterkant konkluderte med at norske myndigheter hadde krenket rasediskrimineringskonvensjonen på grunn av manglende pådømmelse av hatefulle ytringer. I denne saken ble Boot Boys-lederen Terje Sjølie frifunnet for antisemittiske ytringer av et flertall i Høyesterett. Sjølie ble blant annet anmeldt for at han under en nynazistisk demonstrasjon til minne om den tyske nazilederen Rudolf Hess i Askim i 2002 uttalte at «hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker».

Etter en klage til FNs rasediskrimineringskomité fra Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim og Oslo og Antirasistisk Senter i Oslo fant komiteen i 2005 at norske myndigheter på grunn av Norges Høyesteretts frifinnelse hadde brutt artikkel 4 og 6 i FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Justis- og politidepartementets lovavdeling utarbeidet i etterkant av komitéuttalelsen et rundskriv der det nærmere forholdet mellom daværende § 135a og komiteens uttalelse ble belyst. Det ble vist til ulike lovendringer som innebar et skjerpet innhold i § 135a sammenlignet med det som hadde vært situasjonen før domsavsigelsen. Videre ble det uttalt at rasediskrimineringskomiteens uttalelse «vil være en sentral rettskilde ved tolkningen av straffeloven § 135a».

I etterkant av Sjølie-saken ble Grunnloven § 100 om ytringsfrihet endret ved stortingsvedtak av 30. september 2004. I komitéinnstillingen stilte flertallet seg positive til at den endrede grunnlovsbestemmelsen ga «rom for en viss skjerping av vernet mot diskriminerende og hatefulle ytringer».

Tvedt-saken

I 2007 fant Høyesterett Tore Wilhelm Tvedt (1943–) skyldig i overtredelser av straffeloven 1902 § 135a. Bakgrunnen for Tvedt-saken var at Tore Tvedt, mangeårig leder av organisasjonen Vigrid, i et intervju med VG i 2003 erklærte at «jøder var parasitter, ikke mennesker» og som sådan skulle «renskes ut» av landet. Tvedt hadde opprinnelig blitt idømt 45 dagers betinget fengsel for brudd på § 135a i tingretten, men ble deretter frifunnet av lagmannsretten. Høyesterett opphevet lagmannsrettens frifinnelse. Høyesteretts uttalelser i dommen tydeliggjorde at det etter Sjølie-saken hadde funnet sted en utvidelse av anvendelsesområdet til straffeloven § 135a.

Hoaas-saken

Det var Hoaas-saken i 1975–1976 som først førte til at straffeloven 1902 § 135a ble tatt i bruk i Norge. Saken hadde sin bakgrunn i fremveksten av en ny generasjon nynazister i Norge på 1960- og 1970-tallet. Olav Peder Georg Hoaas (1936–) var lektor med utdanning i historie, engelsk og kristendom fra Universitetet i Oslo. Hoaas, som etter fullførte studier ble lektor ved Stokmarknes videregående skole i Vesterålen, var en sentral ideolog i det norske høyreekstreme miljøet. Han ble i desember 1975 tiltalt under straffeloven 1902 § 135a på bakgrunn av uttalelser han hadde gitt til VG og Dagbladet i mai og juni 1975, hvor han blant annet ga uttrykk for Holocaust-benektelse (at Holocaust ikke hadde funnet sted) og også tok til orde for å tvangsdeportere norske jøder, fremmedarbeidere og andre såkalte «rasefremmede» fra Norge.

Hoaas ble i august 1976 dømt til 5000 kroner i bot og 120 dagers betinget fengsel. Dommen mot Hoaas ble i november samme år opprettholdt av Hålogaland lagmannsrett, og stadfestet av Høyesterett i februar 1977. Dommen mot ham, og vedvarende klager fra elever ved Stokmarknes videregående skole på at han fremsatte rasistiske påstander i undervisningssammenheng, var foranledningen for at fylkesskolestyret i Nordland etter oppfordring fra Kirke- og undervisningsdepartementet i oktober 1978 fattet beslutning om å si opp Hoaas fra hans lektorstilling med umiddelbar virkning. Hoaas forsvant etter dette fra den bredere norske offentlighet, men fortsatte sin virksomhet som nynazistisk skribent.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bulmer, Martin og Solomos, John (red.) (1999): Racism, Oxford University Press
  • Braut Simonsen, Kjetil (2021): «Mellom lov og norm. Antisemittismen i norsk offentlighet etter 1945» i Arnfinn Pettersen (red.) Ingen frihet uten ytringsfrihet, sidene 199–208, Oslo: Humanist Forlag
  • Østrem, Olav (2021): Hatefulle ytringer: Lov og rett i krenkingens tid, Oslo: Cappelen Damm
  • Blaker Strand, Vibeke (2012). Diskrimineringsvern og religionsutøvelse: Hvor langt rekker individvernet? Oslo: Gyldendal

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg