bot

Bot, pengestraff; den vanligste straff for mindre lovbrudd, men brukes i en viss utstrekning også ved mer alvorlige straffbare handlinger, f.eks. som et tillegg til en betinget fengselsstraff. Bot kan idømmes sammen med fengsel også om bot ikke er særskilt fastsatt som straff for lovbruddet. Boten tilfaller i alminnelighet statskassen.

Dersom lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet, kan boten gjøres betinget ved at innfordring utsettes i en prøvetid. Boten frafalles da dersom det ikke begås nye straffbare forhold i prøvetiden.

Det er ikke i loven noe bestemt minimum eller maksimum for botens størrelse. Ved utmåling av bot skal det ved siden av slike forhold som i alminnelighet tillegges vekt ved straffutmålingen, legges vekt på lovbryterens inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, gjeldsbyrde og andre forhold som påvirker den økonomiske evnen.

Normalbestemmelsene om bøter står i straffeloven §§ 53-55.

Et lovbestemt unntak for fastsettelse av botens størrelse er det i vegtrafikkloven for kjøring i påvirket tilstand. Om man kjører motorvogn med mer enn 0,5 promille alkohol i blodet eller tilsvarende ved rusgivende stoffer, skal boten fastsettes til normalt 1,5 ganger brutto månedslønn og ikke under 10 000 kroner. I praksis flater dette ut når lønnen er svært høy, og den høyeste utmålte promillebot i Norge er på ca 600 000 kroner.

Bøter kan bare idømmes av retten da det regnes som straff. Påtalemyndigheten kan imidlertid avgjøre saker ved forelegg, som økonomisk er det samme som en bot. Hvis den forelagte godtar forelegget, avgjøres saken uten at den forelagte må møte i retten og spørsmålet om straffeskyld prøves. Hvis forelegget ikke godtas, vil saken normalt bli oversendt til retten for avholdelse av hovedforhandling. Godtakelse av et forelegg kan skje uten at man erkjenner straffeskyld, og kan gjøres for eksempel for å få en sak ut av verden.

I 1972 ble bøteleggelse på stedet (forenklet forelegg) med faste bøtesatser innført for de vanligste trafikkforseelser. Forenklet forelegg kan ilegges av polititjenestemann, og regnes ikke som en bot eller straff.

I den dom eller det forelegg hvor boten blir ilagt, blir det også fastsatt en subsidiær fengselsstraff som den bøtelagte risikerer å måtte sone hvis boten ikke blir betalt og almenne hensyn tilsier avsoning. Men han har ikke valget mellom å betale boten eller å sone den subsidiære frihetsstraff. Kan han betale, skal han gjøre det, og boten kan inndrives ved trekk i lønn eller ved at det tas utlegg i eiendeler. Avsoning er den siste utvei. Subsidiær fengselsstraff fastsettes ikke for barn under 18 år.

I 2002 ble det ilagt ca. 196 000 bøter, og i 2001 ble ca. 700 innsatt til bøtesoning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg