Proposisjon, forslag til vedtak av Stortinget som regjeringen (Kongen i statsråd) legger fram for Stortinget. Det fins to typer proposisjoner. Den ene inneholder forslag til lovvedtak og ble inntil høsten 2009 kalt Odelstingsproposisjon (Ot.prp.). Den andre inneholder alle andre forslag og ble inntil samme tidspunkt kalt Stortingsproposisjon (St.prp.). Forskjellen skyldtes at lovvedtak ble truffet først i Odelstinget og deretter i Lagtinget, mens andre vedtak, for eksempel om statsbudsjettet, ble truffet av det samlede Storting. Etter stortingsvalget i 2009 ble delingen av Stortinget i Odelsting og Lagting opphevet, og alle proposisjoner behandles nå av Stortinget i plenum. Det som tidligere ble kalt Odelstingsproposisjon, kalles nå Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (Prop. L), mens de tidligere Stortingsproposisjoner kalles Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) (Prop. S). Forskjellig fra proposisjon er melding til Stortinget (meld. St.), tidligere kalt Stortingsmelding, der regjeringen bare gir en redegjørelse eller underretning. Bestemmelser om behandlingsmåten for kongelige proposisjoner og meldinger står i Stortingets forretningsorden.