Borgarting lagmannsrett skilt
Borgarting lagmannsrett er én av seks lagmannsretter i Norge.
Borgarting lagmannsrett skilt

Lagmannsrett er en domstol som dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Det norske rettssystemet har tre nivåer og lagmannsrettene befinner seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. I en rettssak i lagmannsretten er det alltid tre fagdommere og to til fire meddommere.

I Norge er det seks lagmannsretter, som har ansvar for hvert sitt geografiske område, som kalles lagdømme:

Reglene om lagmannsretten står i domstolloven.

Lagmannsrettens oppgaver

Oppgaven til lagmannsretten er å behandle anker fra tingretten. Man kan anke dommer, beslutninger og kjennelser.

Lagmannsrettens avgjørelser kan ankes videre til Høyesterett, men Høyesterett tar bare opp saker som er prinsipielt viktige.

Organiseringen av lagmannsrettene

Lagmannsretten er organisert med én førstelagmann som leder og med så mange lagmenn og lagdommere som det til enhver tid er bestemt. Når saksmengden gjør det påkrevd, kan det konstitueres dommere ved lagmannsrettene, det vil si dommere som brukes ved midlertidige behov i en kortere periode. Lagmannen kan tilkalle tingrettsdommere i lagdømmet til å delta i retten. Når særlige grunner foreligger, kan også tingrettsdommere fra et tilgrensende lagdømme tilkalles. I sivile saker kan som regel bare én tilkalt dommer være med.

Juridiske dommere og meddommere

I den enkelte sak, både i straffesaker og sivile saker, settes retten med tre juridiske dommere. I sivile saker kan to eller fire meddommere (lekdommere) være med hvis det begjæres av partene eller retten finner det ønskelig. I straffesaker som gjelder anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet eller avgjørelse om straff for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, settes lagmannsretten med to fagdommere og fem meddommere. Tidligere ble skyldspørsmålet i slike saker avgjort av en lagrette (jury). Denne ordningen ble avskaffet med virkning fra 1. januar 2018. Saker som ble anket før 1. januar 2018 ble behandlet med lagrette selv om sakene ikke ble behandlet og avgjort før etter denne datoen. Korrupsjonssaken mot Eirik Jensen var den siste som ble avgjort etter behandling med lagrette.

Gjelder anken bare saksbehandlingen for tingretten og/eller lovanvendelsen, deltar ikke meddommere. Meddommere deltar heller ikke når ankesaken gjelder spørsmålet om straffutmålingen og strafferammen ikke er over seks års fengsel. Er strafferammen høyere enn seks års fengsel, skal fire meddommere delta ved utmålingen sammen med de tre fagdommerne. Ved avgjørelsen av anke over kjennelser og beslutninger settes lagmannsretten med tre lagdommere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg