lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett er én av seks lagmannsretter i Norge.
Borgarting lagmannsrett skilt

Artikkelstart

Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme.

Lagmannsrettens oppgaver

Bestemmelser om lagmannsretten og dens virksomhet står i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5, og lagmannsrettene er alminnelige domstoler i henhold til lovens § 1. Lagmannsretten er ankeinstans over dommer i både straffesaker og sivile saker. For øvrig avgjør lagmannsretten anke (før 2008 kalt kjæremål) over kjennelser og beslutninger i begge typer saker. Lagmannsrettens dommer kan ankes videre til Høyesterett, og Høyesteretts ankeutvalg (før 2008 kalt Høyesteretts kjæremålsutvalg) avgjør hvilke ankede saker fra Lagmannsretten som slippes gjennom til behandling i Høyesterett. Lagmannsrettens kjennelser kan påkjæres til ankeutvalget.

Organiseringen av lagmannsrettene

Det er seks lagmannsretter i Norge:

Lagmannsretten er organisert med én førstelagmann som leder og med så mange lagmenn og lagdommere som det til enhver tid er bestemt. Når saksmengden gjør det påkrevd, kan det konstitueres dommere ved lagmannsrettene. Lagmannen kan tilkalle tingrettsdommere i lagdømmet til å delta i retten. Når særlige grunner foreligger, kan også tingrettsdommere fra et tilgrensende lagdømme tilkalles. I sivile saker kan som regel bare én tilkalt dommer være med.

Juridiske dommere og meddommere

I den enkelte sak, såvel straffesak som sivil sak, settes retten med tre juridiske dommere. I sivile saker kan to eller fire meddommere (lekdommere) være med hvis det begjæres av partene eller retten finner det ønskelig. I straffesaker som gjelder anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet eller avgjørelse om straff for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, settes lagmannsretten med to fagdommere og fem meddommere. Tidligere ble skyldspørsmålet i slike saker avgjort av en lagrette (jury). Denne ordningen ble avskaffet med virkning fra 1. januar 2018. Saker som ble anket før 1. januar 2018 ble behandlet med lagrette selv om sakene ikke ble behandlet og avgjort før etter denne datoen. Korrupsjonssaken mot Eirik Jensen var den siste som ble avgjort etter behandling med lagrette.

Gjelder anken bare saksbehandlingen for tingretten og/eller lovanvendelsen, deltar ikke meddommere. Meddommere deltar heller ikke når ankesaken gjelder spørsmålet om straffutmålingen og strafferammen ikke er over seks års fengsel. Er strafferammen høyere enn seks års fengsel, skal fire meddommere delta ved utmålingen sammen med de tre fagdommerne. Ved avgjørelsen av anke over kjennelser og beslutninger settes lagmannsretten med tre lagdommere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg