Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme.

Bestemmelser om lagmannsretten og dens virksomhet står i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5, og lagmannsrettene er alminnelige domstoler i henhold til lovens § 1. Lagmannsretten er ankeinstans over dommer i både straffesaker og sivile saker. For øvrig avgjør lagmannsretten anke (før 2008 kalt kjæremål) over kjennelser og beslutninger i begge typer saker. Lagmannsrettens dommer kan påankes til Høyesterett, og Høyesteretts ankeutvalg (før 2008 kalt Høyesteretts kjæremålsutvalg) avgjør hvilke påankede saker som slippes gjennom til behandling i Høyesterett. Lagmannsrettens kjennelser kan påkjæres til ankeutvalget.

Det er seks lagmannsretter i Norge: Borgarting (med sete i Oslo), Eidsivating (med sete på Hamar), Agder (med sete i Skien), Gulating (med sete i Bergen), Frostating (med sete i Trondheim) og Hålogaland (med sete i Tromsø). Lagmannsretten er organisert med én førstelagmann som leder og med så mange lagmenn og lagdommere som det til enhver tid er bestemt. Når saksmengden gjør det påkrevd, kan det konstitueres dommere ved lagmannsrettene. Lagmannen kan tilkalle tingrettsdommere i lagdømmet til å delta i retten. Når særlige grunner foreligger, kan også tingrettsdommere fra et tilgrensende lagdømme tilkalles. I sivile saker kan som regel bare én tilkalt dommer være med.

I den enkelte sak, såvel straffesak som sivil sak, settes retten med tre juridiske dommere. I sivile saker kan to eller fire meddommere (lekdommere) være med hvis det begjæres av partene eller retten finner det ønskelig. I straffesaker som gjelder anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og anken gjelder straff for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, deltar en lagrette (jury) som avgjør skyldspørsmålet. Et unntak fra dette er gjort for såkalte spionsaker; her og i andre straffesaker deltar fire legdommere sammen med de tre juridiske dommere, se meddomsrett.

Gjelder anken bare saksbehandlingen for tingretten og/eller lovanvendelsen, deltar ikke meddommere. Meddommere deltar heller ikke når ankesaken gjelder spørsmålet om straffutmålingen og strafferammen ikke er over seks års fengsel. Er strafferammen høyere enn seks års fengsel, skal fire meddommere delta ved utmålingen sammen med de tre fagdommerne. Ved avgjørelsen av anke over kjennelser og beslutninger settes lagmannsretten med tre lagdommere.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.