fengsel (interiør, fengselscelle)

Fengselscelle i Ringerike fengsel. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
fengsel (Death Row)

I noen land blir fengsel også brukt som oppbevaringsanstalt for dødsdømte. Her fra Death Row i San Quentin-fengselet i California, USA. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Fengsel er et sted for gjennomføring av fengselsstraff og varetekt, men brukes også som beskrivelse av selve straffen. I Norge er fengslene underlagt Kriminalomsorgen.

Faktaboks

Steder for gjennomføring av straff

Fengsler har tre forskjellige sikkerhetsnivåer:

Fengselsstraffen vil ofte begynne i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel). Overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) eller overgangsbolig skjer for å få til en gradvis tilbakeføring til samfunnet.

I 2023 har Kriminalomsorgen 32 fengsler fordelt på landets fem kriminalomsorgsregioner. Mange av fengslene består av flere avdelinger. Det er totalt 32 avdelinger med høyt sikkerhetsnivå, 23 avdelinger med lavere sikkerhetsnivå og 8 overgangsboliger. I mars 2023 satt det om lag 3070 innsatte i fengsel. Det utgjorte 85 prosent av den samlede kapasiteten. De tidligere landsfengslene eller sentralanstaltene er siden 2002 underlagt regionene.

Fengselsstraff

Fengsel

Fengsel. Amerikansk fengsel på 1800-tallet.

Av /NTB Scanpix ※.

Formålet med fengselsstraffen er, som for alle straffearter, først og fremst å virke avskrekkende, det vil si at straffen skal ha en allmennpreventiv effekt ved at den får folk til å avholde seg fra å begå straffbare handlinger. Dernest skal den kunne ha en individualpreventiv effekt gjennom at den som har begått en straffbar handling faktisk opplever at den blir gjengjeldt gjennom straffen, som er et onde påført av samfunnet. Dette blir gjerne også oppfattet som samfunnets hevn mot en lovbryter.

Den historiske utviklingen av fengselsstraffen har særlig vært preget av dens oppdragende effekt, der siktemålet har vært å legge forholdene under soningen opp slik at den skal hindre at den straffedømte faller tilbake til nye straffbare forhold etter endt soning. I forskrift til lov om straffegjennomføring 22. februar 2002, defineres formålet med straffegjennomføringen slik: «Så langt det er forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet og den alminnelige rettsoppfatning, skal forholdene legges til rette for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og hindre tilbakefall.» (jf. forskriften § 1–2.)

Soning av fengselsstraffen oppfattes også som et virkemiddel til å hindre ny kriminalitet under straffegjennomføringen. Ved opphold i fengsel med høyt sikkerhetsnivå hindres domfelte i å utføre nye straffbare handlinger i samfunnet, såkalt inkapasitering.

Fengselsstraff er kjent fra både romertiden og middelalderens kirkelige frihetsberøvelse i klostrene. I norsk rett ble fengselsstraff innført for første gang med Magnus Lagabøtes landslov i 1274, og personer funnet skyldig i lovbrudd har siden kunnet dømmes til forskjellige former for frihetsstraff.

Fengsel som straff må skilles fra bruk av varetektsfengsling, som er et virkemiddel under etterforskningen der formålet for eksempel kan være å hindre at den mistenkte unndrar seg straffen eller ødelegger bevis før saken er avgjort av domstolene.

Lover og reguleringer

Varighet

Fengsel regnes som den mest inngripende straffemetoden, og er som straffeart regulert i straffeloven. Her er fengsel nevnt som en av straffeartene ved siden av blant annet bøter. Fengselsstraffen kan utmåles med en varighet fra 14 dager til 30 år.

Ved særlig gjentakelsesfare for alvorlig kriminalitet kan det i stedet for fengsel idømmes forvaring på opptil 30 år. Forvaring innebærer opphold i en forvaringsanstalt eller et fengsel. Forvaringen kan forlenges når den idømte forvaringstiden utløper, dersom retten vurderer at det fremdeles er betydelig gjentakelsesfare. Forvaringstiden kan forlenges fem år av gangen, i prinsippet et ubegrenset antall ganger.

Gjennomføring

Fengsel

Fengsel. Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i Bærum, Akershus. Fengselet, som opprinnelig ble bygd som kvinnefengsel 1937–39, ble under krigen kjent som tysk fangeleir under navnet Grini. Etter krigen ble det brukt som fengsel for landssvikere, før det i 1951 ble omgjort til sikringsanstalt. 1976–2000 hadde Ila status som landsfengsel. Fra 1. januar 2002 er fengselet definert som særskilt anstalt for forvaringsdømte. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Straffegjennomføringsloven inneholder en rekke regler om gjennomføring av fengselsstraff, herunder innsattes rettigheter og plikter. Straffegjennomføringsloven kapittel 3 tar for seg regler om ulike måter en fengselsstraff kan gjennomføres på, herunder fengsel med høyt sikkerhetsnivå, fengsel med lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig, institusjon, egen bolig med og uten elektronisk kontroll (fotlenke) og prøveløslatelse. Kapitlet inneholder for øvrig regler om innholdet i straffegjennomføringen og kontroll av innsatte og besøkende. Herunder er det blant annet inntatt regler om undersøkelser for å avdekke bruk av rusmidler i form av urin- og spyttprøve, og det er regler om kroppsvisitasjon for å avdekke om innsatte skjuler rusmidler eller andre ulovlige gjenstander på kroppen.

Straffegjennomføringsloven må leses i sammenheng med reglene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er en del av norsk lov. Kriminalomsorgsdirektoratet innledet i 2023 et samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter, der de skal gå gjennom straffegjennomføringsloven for å avdekke problemstillinger hvor regler om menneskerettigheter krever endringer i loven.

Fengsling av barn

FNs barnekonvensjon (barnekonvensjonen) ble i 2003 en del av norsk lov, og slår fast at alle under 18 år skal defineres som barn. Ifølge konvensjonen skal fengsling av barn bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Personer mellom 15 og 18 år som sitter i fengsel har et særlig menneskerettsvern. Bestemmelsen i barnekonvensjonen om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger som berører barn er særlig relevant.

Innsatte under 18 år blir normalt plassert i en ungdomsenhet som er spesielt tilrettelagt for ungdom. I mars 2023 satt det seks barn mellom 15 og 18 år i norske fengsler. Det er inntatt en egen bestemmelse i straffegjennomføringsloven § 10 a som omhandler innsatte under 18 år.

Internasjonalt samarbeid

Det foregår et internasjonalt samarbeid på fengselsvesenets område der Norge hele tiden har vært med. I 1951 ble ledelsen av det kriminalpolitiske samarbeid overtatt av FN. I 1955 ble minstekravene til behandling av lovbrytere (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) vedtatt. En revidert versjon av standardene ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015, og fikk navnet «Mandelareglene».

Europarådet vedtok i 1997 De europeiske fengselsreglene (European Prison Rules). Reglene ble totalrevidert i 2006, og nye reviderte regler kom i 2020. Reglene gir anbefalinger for hvordan straff skal gjennomføres, og omfatter standarder som gjelder isolasjon, registrering i fengsel, kvinner i fengsel, utenlandske innsatte, bruk av tvangsmidler med mer. Både innenfor Europarådet og mellom de nordiske land foregår det et viktig kriminalpolitisk samarbeid.

De internasjonale reglene er ikke juridisk bindende, men anses retningsgivende for alle tilsluttede land.

Utdanning av ansatte

Det er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Det undervises blant annet i kriminalkunnskap, juss, kartlegging og dokumentasjon, sikkerhet, tilbakeførings- og miløarbeid, profesjonsforståelse og etikk. Utdanningen er toårig. Den er lønnet, og medfører plikttjeneste etter fullført utdanning. Det er mulig å ta et påbyggingsstudium til graden bachelor i straffegjennomføringsrett.

Fengselsskolen ble opprettet i 1937, og i 1959 ble det innført en ny rekrutteringsordning for fengselsvesenets tjenestemenn. Det ble opprettet fengselsskole med opplæringen på ett år fordelt likelig på praktisk og teoretisk undervisning. Fra 1976 er undervisningen toårig med praktisk og teoretisk utdanning. Det har i de samme årene skjedd en betydelig økning i bemanningen av fengslene. I 1987 skiftet skolen navn til Kriminalomsorgens utdanningssenter, og fra 2016 til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Gjennom kompetansebygging søker man å gjøre ansatte best mulig skikket til å føre de innsatte tilbake til samfunnet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev John Engebretsen

Artikkelen oppdateres, f eks 33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.
Kriminalomsorgen er inndelt i fem regioner.

svarte Mina Hennum Mohseni

Hei! Takk for tilbakemeldingen. Vi skal få oppdatert artikkelen. Med vennlig hilsen Mina i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg