Slovakia (Kart: økon. aktivitet)

Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.
Slovakia

Stålverk i Košice, øst i landet.

Av /NTB Scanpix ※.

Slovakias bruttonasjonalprodukt (BNP) utgjorde 115,46 milliarder amerikanske dollar (USD) i 2022. BNP økte med 2,2 prosent i 2022. I perioden 2012–2022 var økingen på 22,0 prosent. I 2022 var BNP per innbygger i Slovakia 56,5 prosent av gjennomsnittet i de 27 EU-landene, men høyere enn i 8 av EU-landene, herunder nabolandene Polen og Ungarn. Inflasjonen var på 12,8 prosent og arbeidsledigheten på 6,1 prosent i 2022. Den offentlige gjelden utgjorde 73,4 prosent av BNP i 2020.

Historisk bakgrunn

Slovakia som en del av Tsjekkoslovakia

Fram til 1948 var store deler av den slovakiske delen av Tsjekkoslovakia preget av jordbruk, selv om det også fantes en rekke mindre og mellomstore industribedrifter i byene. I de påfølgende årtier gjennomførte det kommunistiske regimet en storstilt industrialisering av landet. Man plasserte nokså ensidig råvareproduksjon i den slovakiske delen, mens de tsjekkiske områdene beholdt mesteparten av foredlingen til ferdige produkter. Denne manglende likevekten mellom de to delstatsrepublikkene var en av de viktigste medvirkende årsakene til at Tsjekkoslovakia ble delt i to uavhengige land i 1993.

Slovakia som uavhengig stat

Som ny uavhengig stat hadde Slovakia et vanskelig utgangspunkt. I periodene under statsminister Vladimír Mečiar (1993–1994 og 1994–1998) oppnådde landet riktignok en merkbar økonomisk vekst, men Mečiar-regjeringens overgang til markedsøkonomi var halvhjertet og lite framtidsorientert. Bedrifter ble ofte privatisert av ukyndige og korrupte kjøpere som enten ikke klarte å styre dem eller som solgte dem billig videre, ofte til utenlandske eiere. Samtidig var seriøse utenlandske selskaper nølende med å investere i Slovakia, siden den politiske situasjonen i landet ble betraktet som ustabil.

Den høyreorienterte regjeringen under Mikuláš Dzurinda (1955–)som kom til makten i 1998, satte i gang reformer i retning av mer liberal markedsøkonomi. Forholdene ble mer oversiktlige, noe som gjorde landet mer attraktivt for utenlandske investorer. Også tidligere statlige bedrifter, særlig banker og bedrifter i energisektoren, kom nokså raskt i utenlandske hender. Dette førte til at landet opplevde en mer dynamisk økonomisk vekst, men samtidig økte avstanden mellom fattige og rike, og den sosiale situasjonen ble forverret for relativt store deler av befolkningen. Arbeidsledigheten steg og var i januar 2001 på 19,79 prosent, men sank til 5,7 prosent i 2018.

Allerede i 2000 var utenlandske investeringer i slovakisk næringsliv større enn i de forrige sju årene til sammen. BNP økte med 1,2 prosent årlig i perioden 1990–2003. I 2003 var økningen på 4,5 prosent. Sammen med ni andre land ble Slovakia medlem av EU 1. mai 2004. Siden da og fram til 2018 var landets samlede økonomiske vekst på om lag 60 prosent.

Primærnæringene

Primærnæringenes bidrag til BNP er på 3,8 prosent (2017)

Jordbruk

Det kollektiviserte landbruket var et av de få næringsområder som fungerte noenlunde bra under kommuniststyret i Slovakia. Det var derfor først ingen stor begeistring for privatiseringspolitikken som startet i 1990 og som ble gjennomført i løpet av kort tid.

Jordbruksarealet dekker 49,7 prosent av Slovakia. På de fruktbare slettene i sørvest og sørøst dyrker man blant annet hvete og andre kornsorter, mais, solsikke og tobakk. På åser over mesteparten av det sørlige Slovakia er det vingårder. På markene i fjellområdene dyrkes det først og fremst poteter, havre og lin. Frukt og grønnsaker dyrkes stort sett over hele landet.

Av husdyr er storfe og svin de viktigste. I fjellene i det sentrale og nordlige Slovakia er det lange tradisjoner med sauedrift som ikke bare gir ull og kjøtt, men også melk til produksjon av noen spesielle slovakiske saueoster. Også oppdrett av fjærfe er viktig. Det drives jakt, særlig på småvilt og fugl.

Skogbruk

40,2 prosent av landets areal er dekket av skog. Staten eier 60 prosent av skogene. Ifølge FAO blir det årlig produsert 4,5 millioner kubikkmeter trevirke, som i hovedsak blir brukt til industrielle formål. Papirindustrien er relativt stor sammenliknet med flere andre land i Sentral-Europa.

Fiske

Fangst av fisk i elver og kanaler, samt i naturlige og kunstige innsjøer har lange tradisjoner i Slovakia. I kommunisttiden ble imidlertid mange elver sterkt forurenset, hvilket førte til en reduksjon av fiskebestanden. Etter omveltningen i 1989 er situasjonen gradvis blitt bedre. I flere innsjøer drives fiskeoppdrett. Ifølge FAO var fiskerinæringens samlede produksjon i 2017 på 4516 tonn, hvorav oppdrett av fisk utgjorde 2646 tonn. Karpe og regnbueørret stod for henholdsvis 51 og 24 prosent av den samlede produksjonen.

Industri

Industrien, inklusiv byggebransjen, energisektoren og gruvedriften bidro med 35,0 prosent av BNP i 2017. Etter Slovakias medlemskap i EU i 2004 har landets industrisektor vært i sterk vekst. Målt etter de enkelte industrisektorenes samlede inntekt er de fem viktigste sektorene som følger: engineering, kraftindustri, kjemisk industri, bergverksindustri og matvareindustri.

Slovakia har en åpen økonomi som i stor grad drives av eksport av biler og elektronisk utstyr. I 2022 ble det produsert i alt én million biler. Slovakia er Europas femte største bilprodusent etter Tyskland, Spania, Frankrike og Tsjekkia. Nedenfor følger en oversikt over de bilprosenter som er etablert i Slovakia, hvor de har produksjon og når produksjonen startet.

Oljeraffineriet Slovnaft i Bratislava raffinerer årlig mellom 5,5 og 6 millioner tonn råolje. Jernverket US Steel i Košice er den største integrerte stålprodusent i Sentral-Europa. I Žiar nad Hronom er det store aluminiumverket Slovalco (tidligere ZNSP), hvor Hydro har 55,3 prosent av aksjekapitalen.

Slovakia produserer også togvogner, skip, kjøle- og fryseskap og radioapparater. Trevirke-, papir- og tekstilindustrien er viktig, og den kjemiske industrien produserer blant annet gummi, plastmaterialer, kunstgjødsel, byggematerialer, kosmetikk og medikamenter. Konfeksjons- og skotøyindustrien har også lange tradisjoner. Næringsmiddelindustrien omfatter blant annet sukkerraffinerier, som bearbeider landets egenproduserte sukkerbeter. Slovakia har også møller, meierier, samt fremstilling av mineralvann, spritvarer, vin og øl. Flere slovakiske ølsorter har gjort seg bemerket også internasjonalt.

Bergverk

Slovakias brunkull- og lignittgruver er hovedsakelig konsentrert rundt Prievidza i landets sentrale del og i Vel'ký Krtíš. I fjellene lenger øst utvinnes det metallmalm, særlig jern, sink, kobber, bly, magnesitt, uran og kvikksølv. Ved Gbely i vest er det forekomster av råolje og naturgass, som imidlertid dekker bare en beskjeden del av landets samlete behov. Byggeindustrien har viktige ressurser i den hjemlige utvinningen av blant annet kalkstein, grus og mursteinsleire.

Energi

Før utbruddet av krigen mot Ukraina var energiforsyningen i Slovakia sterkt avhengig av Russland. Nesten alt forbruk av naturgass, råolje og kjernebrensel ble importert fra Russland. I tillegg ble det også importert kull som supplement til utvinning av landets egne brunkullreserver. Etter invasjonen har landet iverksatt tiltak for å reduser denne avhengigheten, blant annet med å legge til rette for import av LNG.

I 2022 var forbruket av primærenergi 704 petajoule (PJ), som per innbygger utgjorde 129 gigajoule (GJ). 61 prosent av forbruket var basert på fossile energikilder (naturgass, olje og kull), som ga et samlet utslipp av klimagasser på 5,1 tonn CO₂ per innbygger. De øvrige primære energikildene var kjerneenergi (25 prosent), bioenergi (12 prosent) og vannfallsenergi (1,8 prosent). Totalt var andelen fornybar energi 14 prosent.

I henhold til Slovakias Nasjonale Energi- og Klimaplan for 2030 skal utslippet av klimagasser reduseres med minst 20 prosent i forhold til nivået fra 2005, mens andelen fornybar energi i sluttforbruket av energi skal være minst 27 prosent.

Produksjonen av elektrisk energi har de siste årene vært i underkant av 30 TWh. I 2022 kom 61 prosent av landets kraftproduksjon fra de to kjernekraftverkene i Bohunice og Mochovce. Bidraget fra andre energikilder var vannkraft (14,5 prosent), naturgass (7,6 prosent), kull (7,6 prosent) og bioenergi (5,3 prosent). Andelen fossil energi i kraftmiksen var 17 prosent. Forbruket av elektrisitet har endret seg lite de siste 20 årene. Per innbygger utgjør forbruket om lag 5 000 kWh per år.

Ved kjernekraftverket Mochovce er det ventet at to nye reaktorer vil komme i drift i løpet av 2024. Dette vil gi grunnlag for å avvikle kullkraftproduksjonen, og samtidig gjøre landet til en krafteksportør.

Tjenesteytende næringer

De tjenesteytende næringenes bidrag til BNP utgjør 61,2 prosent (2017).

Det er betydelige muligheter for både sommer- og vinterturisme i Slovakia. De slovakiske fjellene, ikke minst Tatra- og Fatrafjellene, har ypperlig skiterreng. Sommerturister finner mange oppmerkede stier av varierende karakter. Slovakiske elver, innsjøer og en del kunstige dammer brukes til bading og annen vannsport. Bratislava, Košice og en rekke andre byer byr på verdifull historisk arkitektur, museer og andre kulturattraksjoner. Landet har mange borger og slott fra middelalderen og fra senere tidsperioder. Slovakia har også flere attraktive kurbadsteder med naturlig termalvann som brukes både av pasienter og andre badegjester. De viktigste kurbadstedene er Piešt'any, Trenčianske Teplice, Sliač, Bojnice og Bardejov.

Særlig etter at landet ble selvstendig satset myndighetene på turistnæringen, men til å begynne med var det problemer med dårlig utviklet tjenestesektor og svak markedsføring. Tilstrømningen av utenlandske turister har økt fra siste del av 1990-årene. Denne utviklingen har fortsatt etter landets medlemskap i EU i 2004. I 2022 var det 1 594 148 utenlandske turister som besøkte Slovakia.

Utenrikshandel

Etter at Slovakia ble medlem av EU og en del av EØS i 2004 er landets økonomi blitt meget åpen og utenrikshandelen stadig viktigere for den økonomiske veksten.

I 2021 utgjorde den samlede eksporten 107,430 milliarder USD, mens importen var på 107,360 milliarder USD. Slovakia hadde med dette et overskudd på handelsbalansen på 70 millioner USD. De viktigste eksportproduktene er motorvogner, bildedeler, elektrisk maskineri/utstyr og elektronisk utstyr, herunder datamaskiner. De tre viktigste importproduktene er motorvogndeler, råolje og naturgass.

I 2019 var Slovakias viktigste eksportmarkeder Tyskland (22 prosent), Tsjekkia (11 prosent), Polen og Frankrike (begge 7 prosent), Ungarn (6 prosent) og Østerrike og Storbritannia (begge 5 prosent). I 2019 var de viktigste markedene for slovakisk import Tyskland og Tsjekkia (begge 18 prosent), Polen (6 prosent), Ungarn (7 prosent) og Russland (5 prosent).

Samferdsel

Slovakias jernbanenett er på 3627 kilometer (2020). Det samlede veinettet utgjør 45 106 kilometer (2022). Landet har 35 flyplasser, hvorav to er større internasjonale flyplasser (Bratislava og Kočice) og seks er mindre internasjonale flyplasser (Piešťany, Sliač, Žilina, Poprad-Tatry, Prievidza, Nitra og Janíkovce). Donau og noen kanaler benyttes til både passasjertrafikk og lasteskipstrafikk, først og fremst til internasjonale forbindelser. Lengden av farbare vannstrekninger i Slovakia er 172 kilometer, derav 38 kilometer kanaler. Gitt landets sentrale plassering på det europeiske kontinentet er Slovakia et viktig transittland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg