Fagbegreper i antropologi

Antropologi er studiet av mennesket. Antropologi er et vidtspennende fagområde og omfatter en rekke disipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen i et allment og komparativt perspektiv. Det går et skille mellom hovedfeltene biologisk antropologi, eller fysisk antropologi, og flere mer eller mindre overlappende kulturantropologiske fag.I den engelsktalende delen av verden har betegnelsen anthropology alltid omfattet hele fagområdet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Etnisitet og sosial identitet
  2. Samfunnstyper
  3. Slektskap, familie og ekteskap

Inneholder 97 artikler: