Totem, emblem eller merke som tilkjennegir klantilhørighet. I antropologisk språkbruk fellesbetegnelse på en ofte forekommende mytisk (også beskrevet som «mystisk») tilknytning mellom en sosial kategori, f.eks. en slektsgruppe, og en dyreart, planteart eller annet naturfenomen. Totemet står da som symbol for en slektslinje eller en klan, og det billedlige uttrykk blir brukt som emblem for gruppen. Forbindelsen mellom totemet og den gruppen det skal representere, blir uttrykt som en slektskapsrelasjon og innebærer bl.a. at gruppens medlemmer ikke kan drepe eller spise totemdyret.