HRAF, antropologisk og arkeologisk databank, særlig brukt til sammenlignende studier av kulturvariasjoner i global og kulturhistorisk målestokk. Initiativet til HRAF kom i 1937 fra en forskergruppe ved Yale University i USA, mens HRAF som sådan ble opprettet i 1949. Hovedmannen bak prosjektet var G. P. Murdock. I databasen er flere hundre kulturer (vesentlig ikke-europeiske) beskrevet gjennom 79 tema-overskrifter og 712 kategorier. Databanken er organisert i separate kulturfiler som er indeksert i håndboken Outline of World Cultures (OWC). Informasjonen i hver kulturfil er ordnet etter emne, basert på et spesielt klassifikasjonssystem som finnes i håndboken Outline of Cultural Materials (OMC). OWC- og OMC-bøkene brukes gjerne som standard, f.eks. i klassifisering av etnografiske samlinger. Selv om materialet er imponerende i sitt omfang, er HRAF blitt kritisert for varierende kvalitet i datagrunnlaget. Opprinnelig var HRAF tilgjengelig på microfiche, senere kom noe av materialet på CD-ROM. Materiale basert på nyere data er tilgjengelig gjennom en etnografisk og en arkeologisk database på Internett. Kun medlemsinstitusjoner har tilgang, som for eksempel Etnografisk Samlings bibliotek ved Universitetets Kulturhistoriske Museer i Oslo. HRAF står også bak produksjon av referanseverk.