Transhumance, sesongbetont flyttemønster mellom ulike økologiske soner. Begrepet har hovedsakelig vært knyttet til folk som holder tamdyr. I middelhavslandene praktiseres f.eks. et slikt flyttemønster av fastboende jordbrukere. Her går dyrene ute om vinteren, og da kommer også størsteparten av nedbøren. Om sommeren vokser gresset bra i høyereliggende strøk, mens vegetasjonen tørker inn i lavlandet. I Norge er seterbruk og samisk reindrift eksempler på transhumance, som ellers bl.a. er utbredt i Sentral-Asia og Sahel-sonen i Afrika.