Fotografi av en borkjerne fra et lite vann i Sunnhordland. Nederst er det grå leire som ble avsatt da brefronten smeltet bort her. Derover kommer det brun allerød gytje med en sylskarp grense til yngre dryas leir. Midt i yngre dryas-leiren er det et lag med vulkansk aske (Vedde-asken) som kom fra Island. Over yngre dryas er det flere meter med holocen gytje.
Reinrose, Dryas octopetala, på Gullfjellet ved Bergen. Legg merke til de karakteristiske bladene. Slike blader ble funnet i leire i Danmark og det ga navnet til Yngre Dryas.

Yngre dryas er den siste kalde perioden i isavsmeltingen etter siste istid, fra cirka 12 800 til 11 600 år siden.

Faktaboks

Etymologi

fra dryas octopetala, det latinske navnet på reinrose

I Nord-Europa var det en brå og stor klimaforverring fra den foregående milde allerød-perioden. Innlandsisen over Skandinavia vokste igjen og dannet store morenerygger som Raet rundt Oslofjorden, Herdla-Halsnøy på Vestlandet, Tautra i Trøndelag og Tromsø-Lyngen i Troms.

Det ble dannet permafrost i områder som ikke var dekket av innlandsisen. En tundra-vegetasjon med vesentlig gress, starr og mange arter av fjellblomster erstattet en rikere vegetasjon med dvergbjørk, einer, vier og lyng som vokste langs kysten i allerød-perioden.

Mye av det beste landbruket i Norge er betinget av det kalde klimaet i yngre dryas fordi isbrekappen da produserte tykke jordlag.

En uventet klimaforverring

Det er variasjoner i skråningen på jordaksen og jordens bane rundt sola, gjerne kalt Milanković-sykluser, som forårsaker istider og mellomistider. Det er særlig solinnstrålingen på våre breddegrader som er viktig, fordi de store kontinentene (Nord-Amerika, Europa, Asia) ligger på 40–65° N. Sommer-innstrålingen var på et minimum på disse breddegrader for 20 000 år siden, da siste istid var på det kaldeste. Så økte innstrålingen jevnt fram til for 10 000 år siden.

En skulle derfor forvente at klimaet ble jevnt varmere og at isbreene smeltet kontinuerlig tilbake, men slik ble det ikke. Den store klimaforverringen i yngre dryas bryter radikalt med dette. Vitenskapere kan beskrive flere av prosessene, men det er ingen enighet om hva som utløste yngre dryas selv om det finnes flere hypoteser. Yngre dryas er antagelig den mest studerte av fortidens klimahendelser.

Yngre dryas-morenene

Isbreer river med seg stein og sedimenter fra underlaget og tar også imot skredmasser fra bergskrentene omkring. Landformene som da dannes kalles morener. Flere kjente morener ble dannet i yngre dryas.

Endemorenene dannet i yngre dryas er de eneste morenene som kan følges kontinuerlig rundt hele Den skandinaviske innlandsisen.

Raet

Rullesteinstrand på Jomfruland
Øya Jomfruland er del av Raet, som ble dannet av innlandsisen som rykket fram i den kalde perioden yngre dryas.
Rullesteinstrand på Jomfruland
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Raet, raryggen gjennom Østfold og Vestfold, er fra noen hundre meter til flere kilometer bred, noen titalls meter høy og er Norges største morene. Moreneryggen er for en stor del bygd opp av usortert morenemateriale, men den er gjerne vasket av bølger under landhevingen, slik at det flere steder er et lag sand eller grus på toppen. Noen steder, særlig i daler, består Raet av sand og grus som breelvene avsatte ved brefronten. Det er en jevn overgang fra Raet til tykke avsetninger av marin leire som er dannet av små leirpartikler som holdt seg svevende i vannet før de ble avsatt i havet utenfor morenen. Helt fra steinalderen til i dag har Raet vært et sentralt område for jordbruk og annen bosetting.

I 2023 diskuteres det enda om Raet ble avsatt midt i yngre dryas og om Ås–Ski-morenene ble dannet ved slutten av yngre dryas. Noen radiokarbondateringer tyder på det, mens andre observasjoner tyder på at Raet ble dannet av et tidlig breframstøt og en etterfølgende stillstand av brefronten som varte helt til slutten av yngre dryas. I så fall er Ås–Ski-morenene fra tidlig i preboreal.

Esmark-, Halsnøy- og Herdla-morenene

Foto av Halsnøy mot syd-øst. Hardangerfjorden fortsetter innover til venstre for bildet. All den dyrka jorda er på Yngre Dryas morenen, her kalt Halsnøy-morenen, også det som sees i bakgrunnen, på andre siden av fjorden (Sandvoll-Valen).

.

I Rogaland ligger yngre dryas-morenene ved munningen av Lysefjorden, og her, ved Forsand, ligger Esmark-morenen som er oppkalt etter professor Jens Esmark (1762–1839) som var den første som skjønte at det hadde vært istider på jorda. Morenen ved Forsand, som ligger nesten i havnivå og langt unna dagens isbreer, var et nøkkelsted for at Esmark skjønte at en isbre hadde dekket hele Norge.

I Hordaland kalles yngre dryas-morenen for Herdla–Halsnøy-morenen, oppkalt etter de to øyene som har tykkest jordlag i Vestland fylke. Spesielt for Hordaland er at det er funnet mange lokaliteter med skjellfragmenter i morenen. Disse er datert og viser at brefronten smeltet langt innover landet i bølling-allerød, før den rykket fram minst 50 kilometer i yngre dryas. Det er her også vist at breen nådde ytterste posisjon nesten ved slutten av yngre dryas og lå der bare 100–150 år før den startet å smelte tilbake.

Tautra, Tromsø-Lyngen og Hovedtrinnet

I Trøndelag mente geologene i mange år at Tautra-morenen, som krysser Trondheimsfjorden ved Tautra, ble dannet tidlig i yngre dryas, mens Hoklingen-morenen innerst i fjorden ble dannet i slutten av yngre dryas. I 2019 ble det imidlertid vist at brefronten lå ved Tautra-morenen helt til slutten av yngre dryas og derved at Hoklingen må være av preboreal alder.

I Troms kalles morenen for Tromsø–Lyngen-morenen og den krysser tvers over Tromsøya med Tromsø by. Også i Finnmark er morenen svært tydelig, men har her fått det mer anonyme navn Hovedtrinnet.

Yngre dryas-breen la grunnlaget for mye av jordbruket i Norge

Kartet, etter J. Låg med flere, viser dyrket mark rundt Oslofjorden i 1959. Raet er tegnet inn og en ser i Østfold og sør for Larvik at Raet og området utenfor er tett oppdyrket, mens det innenfor Raet er en brei sone med lite dyrket mark. Her trakk brefronten seg så raskt tilbake at nesten ikke noe løsmasser (jord) ble avsatt. Det samme sees ved Ski-morenen. Her er beltet med leir enda breiere fordi det sør for den inntegnete morenen er flere morener i det som heter Ås-Ski-trinnet.

Et LIDAR-bilde fra Kartverket av områdene rundt Larvik. Dette er et «radarbilde» tatt fra fly og hvor trær er fjernet ved databehandling slik at det gir et bilde av bakken. Også hus og alle slags byggverk skal være fjernet, men en ser noen spor av jernbanen, veier, kaianlegg, m.m. Piler peker på Raet, som er en rygg, noen steder to rygger, som går fra nedre venstre hjørne til øvre høyre hjørne. Utenfor Raet er landskapet dekket av et teppe med marin leire hvor bare noen små fjellrygger stikker opp. Innafor Raet er det knudrete, oppsprukken fjellgrunn, uten noe dekke av hverken morene eller marin leire. Her er landbruk umulig, mens det på og utenfor Raet er rike jordbruksområder.

Det er tykkelsen og kvaliteten på jorda, og ikke klimaet, som utgjør den viktigste begrensningen for jordbruk i Norge. Mye av det beste landbruket i Norge er betinget av det kalde klimaet i yngre dryas fordi isbrekappen da produserte tykke jordlag. Da breen vokste, tok den med seg mye av løsmassene (jord) som fantes og avsatte det langs brefronten. Det ga tykk jord med ganske jevn overflate, utmerket for jordbruk. Den fineste leira svevde i vannet og ble avsatt i sjøen like utenfor morenene, og ble så hevet opp på land under landhevningen. Kartet med landbruksareal rundt Oslofjorden og lidarbildet av Larvik-området, viser at mye jordbruk er konsentrert langs Raet og andre morener.

Østlandet og Trøndelag fikk mest jord, særlig marine leirer som ble dannet under yngre dryas og også senere under isavsmeltingen. Dette skyldes at deler av Østlandet og Trøndelag er lavere og flatere enn landskapet ellers i Norge, og dertil sto havet der høyt under isavsmeltingen, opptil 220 meter over dagens havnivå. Havet sto også høyt i for eksempel de indre deler av Hardangerfjorden og Sognefjorden under isavsmeltingen, men her er fjordsidene så stupbratte at leire ikke kunne avsettes, og leire fra isavsmeltingstiden danner i stedet opptil 100 meter tykke lag på fjordbunnen.

Yngre dryas-morenene skapte god jord langs hele kysten, og flere av de største og beste jordbruksbygdene finnes på yngre dryas-morenen. Her kan nevnes Forsand i Rogaland, Etne, Halsnøy, Herdla og Nordfjordeid i Vestland, Tautra i Trøndelag og Tromsøya i Troms.

Vedde-asken

Mikroskop-foto av Vedde-asken. Den består av to typer vulkansk glass, de gjennomsiktige som består av mest silisium, og de brune som bl.a. har mer jern og kalsium.

Veddeasken i en borkjerne fra Slettebakktjønna ved Ålesund. Her ble askelaget avsatt i sjøen (marin leire) like før stedet under landhevningen ble hevet til over havnivå og det ble et tjern her (ferskvannsgytje).

I 1980-årene ble det i borkjerner fra innsjøer (se datering – geologi) på Sunnmøre funnet et lag med vulkansk aske omtrent midt i yngre dryas-laget. Det ble kalt Vedde-asken etter stedet nær Langevåg der det først ble funnet. Det er radiokarbondatert til å være 12 060 år gammelt.

Det samme laget er senere funnet i borkjerner fra innsjøer over hele Europa, i kjerner fra Nord-Atlanteren og fra innlandsisen på Grønland. Asken ble avsatt i løpet av noen dager eller uker og er derfor et viktig redskap for å finne presise sammenhenger mellom forskjellige avsetninger. På Sunnmøre er askelaget 2–40 centimeter tykt, mens det nedover i Europa ikke kan sees med det blotte øye og kan bare finnes ved å se i mikroskop. Den kjemiske sammensetningen av glasskornene viser at asken kommer fra vulkanen Katla på Island, og dette regnes som det største askeproduserende utbruddet på Island de siste 50 000 år.

Hypoteser om årsaken til yngre dryas

Ingen hypotese for årsaken til yngre dryas er allment akseptert. Noen av de mest aktuelle hypotesene er at det skyldtes endringer i Golfstrømmen, at det ble utløst av en asteroide, eller at det er en Dansgaard-Oeschger (D-O)-hendelse.

Golfstrømmens betydning

Klimaet i Norge og resten av Vest-Europa er sterkt avhengig av havstrømmen som begynner sør for ekvator ved Mexico. Havstrømmen får navnet Golfstrømmen fra Florida, men skifter til Den nordatlantiske strømmen og endelig til Den norske atlanterhavsstrømmen. Til vanlig kalles den gjerne Golfstrømmen. Når det varme og salte vannet kjøles ned på sin vei mot nord, blir det så tungt at det synker til bunns i Norskehavet og returnerer sørover som en strøm på stort dyp. Golfstrømmen fungerer som et eviggående transportbånd med varme til Norge og resten av Europa.

Under de kalde periodene i siste istid var Golfstrømmen svakere, og den svingte rett over til Portugal. Ved starten på klimaperioden bølling tok den imidlertid veien opp forbi De britiske øyer og til Norskekysten, noe som forklarer hvorfor det i bølling brått ble varmere i Storbritannia og Norge. Denne varmetransporten fra syd til nord gjorde at det ble noe kjøligere på den sydlige halvkule; en mekanisme som ofte kalles «vippehuske-effekten».

Ved starten på yngre dryas snudde Golfstrømmen igjen mot Portugal, og denne forandringen skjedde på noen få tiår, kanskje mindre enn ti år. Det endret klimasystemet totalt, særlig rundt Nord-Atlanteren/Norskehavet, og det ble plutselig mye kaldere i Norge. Det ble forandringer også mange andre steder i verden, vippehuske-effekten gjorde det noe varmere i sør og monsunvinden i Asia endret mønster.

Omleggingen av havsirkulasjonen i Atlanterhavet ser ut til å være motoren i endringene, de andre forandringene er konsekvenser av det som skjedde her. Mange har derfor søkt etter årsaken til yngre dryas i havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren, det som over ble kalt varme-transportbåndet. Dersom dette er årsaken til klimaendringen, er det fortsatt et spørsmål hva som forårsaket omleggingen av havstrømmene.

Ferskvann stopper Golfstrømmen

En mye anvendt hypotese er at en stor tilstrømming av ferskvann gjorde at overflatevannet i Norskehavet ble så lett at mindre vann sank til bunns, og derved ble hele sirkulasjonen svekket. I Nord-Amerika ble det under isavsmeltingstiden dannet en enorm innsjø, kalt Agassiz-sjøen, mellom innlandsisen i Canada i nord og vannskillet til Mexicogolfen i sør. Dette vannskillet ligger omtrent langs grensen mellom USA og Canada. Etter hvert som brefronten smeltet nordover, ble det åpnet nye utløp fra Agassiz-sjøen til havet. Disse tapningene er brukt som forklaring på ferskvannstilførselen som er nødvendig for en slik hypotese. Den mest aktuelle hypotesen er at det var den siste tapningen som utløste yngre dryas. Denne tapningen gikk langs Mackenzi-elven til Polhavet og det antas da at vannet fløt videre, i stor grad som sjøis, fram til Framstredet og ut i Norskehavet.

En asteroide eller et annet himmellegeme

Fra omtrent år 2000 har en annen hypotese fått stor oppmerksomhet. Det er flere steder, særlig i Amerika, funnet nanodiamanter og mikroskopiske kuler av kjemiske stoffer som er typiske for meteoritter, i lag som er datert til starten på yngre dryas. Hypotesen er at et kjempestort himmellegeme eksploderte over Nord-Amerika og dette skulle lede til yngre dryas. Hypotesen er mye omdiskutert og de fleste forskere er fremdeles skeptiske.

Perioden bølling til yngre dryas er en Dansgaard-Oeschger-hendelse

Det er vist at kurvene for oksygenisotopen 18O gjennom perioden bølling til yngre dryas er nesten identisk med kurven for en Dansgaard-Oeschger (D-O)-hendelse. Dette er et meget sterkt argument for at bølling/yngre dryas virkelig er en D-O-hendelse, og det er i stor grad akseptert av forskere. Det har vært flere D-O-hendelser i siste istid, så hvis dette er riktig, er ikke yngre dryas så unik som tidligere antatt. Dette utelukker imidlertid ikke at det i tillegg har vært andre mekanismer som har forsterket utslaget i yngre dryas, men det er ikke nødvendig.

Problemet med denne hypotesen er at D-O-hendelser heller ikke er fullstendig forstått. Det ser ut som D-O-hendelser bare forekom når isbrekappene over Nord-Amerika og Eurasia var «passe» store, altså ikke når de var små eller borte, og heller ikke når de var på det største. Kanskje det ikke fantes en stabil situasjon for klimaet, eller sirkulasjonen i Atlanterhavet under slike forhold. Det er i alle fall typisk at det plutselig blir varmt, som ved starten av bølling, deretter blir det sakte og ujevnt kaldere, før det plutselig hopper opp til varmt igjen, som ved starten på holocen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg